Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne

-20%

Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane będzie trzeba udostępniać i do kogo one trafią?


Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, w tym sektor budżetowy, będą musieli stosować przepisy ustawy o PPK od 1.01.2021 r.


W książce w przystępny sposób przedstawiono wszelkie istotne kwestie dotyczące wdrażania i funkcjonowania PPK oraz wiele dotyczących ich uwag i praktycznych wskazówek.


Autorzy skupili się na omówieniu tematu w aspekcie relacji podmiot zatrudniający – osoba zatrudniona. Szczególną uwagę zwracają na takie zagadnienia, jak: zakładanie PPK, możliwość nieprowadzenia PPK, przystąpienie do PPK, wpłaty dokonywane do PPK, zarządzanie i dysponowanie środkami gromadzonymi w PPK, odpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPK.


Walor opracowania podnoszą zamieszczone listy kontrolne, pomocne w procesie przygotowywania się na wyzwanie, jakim niewątpliwie będzie dla pracodawców wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla podmiotów zatrudniających, pracowników skierowanych do obsługi PPK, a także kancelarii prawnych oraz biur rachunkowych zajmujących się obsługą kadrową.


Liczba stron168
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-713-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział I
  Zakładanie PPK | str.    17
  Wyciąg z przepisów | str.    17
  Pytania i odpowiedzi | str.    34
  1. Czym jest PPK? | str.    34
  2. Kto jest zobowiązany utworzyć PPK? | str.    34
  3. Czy można utworzyć jedno PPK w ramach grupy kapitałowej? | str.    35
  4. Czy podmiot zatrudniający z siedzibą (miejscem zamieszkania) za granicą, który działa w Polsce, jest zobowiązany utworzyć PPK? | str.    36
  5. Kiedy należy utworzyć PPK? | str.    36
  6. Czy można szybciej założyć PPK? | str.    38
  7. Czy zmiana stanu zatrudnienia po dacie referencyjnej zmienia moment objęcia obowiązkiem tworzenia PPK? | str.    38
  8. Kogo należy uwzględniać w liczbie osób zatrudnionych? | str.    39
  9. Na czym polega utworzenie PPK? | str.    40
  10. Jakie kryteria należy uwzględniać przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK? | str.    40
  11. Jaka jest rola organizacji związkowej w zakładaniu PPK? | str.    41
  12. Co w przypadku, gdy w podmiocie zatrudniającym nie działa organizacja związkowa? | str.    42
  13. Jak wyłonić reprezentację osób zatrudnionych do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? | str.    43
  14. Jaki jest termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK? | str.    44
  15. Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu na zawarcie umowy o zarządzenie PPK? | str.    45
  16. Z kim można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK? | str.    46
  17. Czym jest portal PPK? | str.    46
  18. Co powinna określać umowa o zarządzanie PPK? | str.    47
  19. W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa o zarządzanie PPK? | str.    49
  20. Czy umowa o zarządzanie PPK podlega rejestracji? | str.    49
  21. Jakie obowiązki ciążą na podmiocie zatrudniającym w związku z zawarciem umowy o zarządzanie PPK? | str.    49
  22. Czy można zmienić instytucję finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK? | str.    50
  23. Jakie są konsekwencje zmiany instytucji finansowej zarządzającej PPK? | str.    51
  24. Co obejmuje ewidencja PPK? | str.    52
  
  Rozdział II
  Nieprowadzenie PPK | str.    56
  Wyciąg z przepisów | str.    56
  Pytania i odpowiedzi | str.    58
  25. Czy istnieje możliwość nieprowadzenia PPK? | str.    58
  26. Jakie warunki trzeba spełnić, prowadząc PPE, aby nie prowadzić PPK? | str.    59
  27. Czy istnieje możliwość równoległego prowadzenia PPE i PPK? | str.    60
  28. Czy można zrezygnować z PPK już po jego utworzeniu na rzecz PPE? | str.    61
  
  Rozdział III
  Przystąpienie do PPK przez uczestnika | str.    63
  Wyciąg z przepisów | str.    63
  Pytania i odpowiedzi | str.    71
  29. Czym różni się umowa o zarządzanie PPK od umowy o prowadzenie PPK? | str.    71
  30. Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK? | str.    72
  31. Czy podmiot zatrudniający może informować potencjalnych uczestników PPK o warunkach uczestnictwa w PPK? | str.    72
  32. Kto może przystąpić do PPK? | str.    73
  33. Czy uczestnictwo w PPK jest obowiązkowe? | str.    74
  34. W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK? | str.    75
  35. Jakie są skutki niedochowania terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK? | str.    77
  36. Jaki okres zatrudnienia uwzględnia się przy ustalaniu zatrudnienia zobowiązującego do zawarcia umowy o prowadzenie PPK? | str.    78
  37. Czy można być uczestnikiem więcej niż jednego PPK? | str.    78
  38. Jakie obowiązki ciążą na podmiocie zatrudniającym i instytucji finansowej w związku z zawarciem umowy o prowadzenie PPK? | str.    79
  39. Jakie obowiązki ciążą na uczestniku w związku z przystąpieniem do PPK? | str.    85
  40. Czy uczestnik może łączyć różne PPK, w których ma zgromadzone środki? | str.    86
  41. Co powinna określać umowa o prowadzenie PPK? | str.    86
  42. Czy można zrezygnować z oszczędzania w PPK? | str.    87
  43. Jakie są skutki złożenia deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK? | str.    88
  44. Jak długo jest ważna deklaracja o rezygnacji z oszczędzania w PPK? | str.    89
  45. Czy deklaracja o rezygnacji z oszczędzania w PPK może zostać cofnięta? | str.    90
  46. Jakie są skutki cofnięcia deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK? | str.    90
  47. Czy można różnicować sytuację osób zatrudnionych w związku z uczestnictwem w PPK lub brakiem uczestnictwa w PPK? | str.    91
  48. Komu i w jakiej formie uczestnik składa oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK? | str.    91
  
  Rozdział IV
  Wpłaty dokonywane do PPK | str.    93
  Wyciąg z przepisów | str.    93
  Pytania i odpowiedzi | str.    96
  49. Jakie wpłaty są wnoszone do PPK? | str.    96
  50. Co jest podstawą obliczenia wpłat do PPK? | str.    97
  51. Czy uczestnik PPK, który osiąga niskie dochody, może dokonywać wpłat w niższej wysokości? | str.    98
  52. Czy wpłata dodatkowa po stronie podmiotu zatrudniającego może być różnicowana co do wysokości? | str.    98
  53. Czy podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub całkowicie zrezygnować z dokonywania takich wpłat? | str.    99
  54. Czy uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub całkowicie zrezygnować z dokonywania takich wpłat? | str.    100
  55. Jaka jest maksymalna wysokość wpłaty dodatkowej po stronie uczestnika PPK? | str.    100
  56. Czy wpłaty stanowią podstawę na ubezpieczenie społeczne? | str.    100
  57. Czy wpłaty są opodatkowane? | str.    101
  58. W jaki sposób są pobierane wpłaty? | str.    101
  59. Od kiedy dokonuje się wpłat? | str.    102
  60. Kto i w jakich terminach pobiera wpłaty od uczestnika PPK? | str.    102
  61. Jaki jest okres przedawnienia wpłat i kto może dochodzić ich zapłaty? | str.    102
  62. Czy wpłaty stanowią koszt uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego? | str.    103
  63. Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu na wniesienie wpłat? | str.    103
  
  Rozdział V
  Dofinansowanie do PPK | str.    104
  Wyciąg z przepisów | str.    104
  Pytania i odpowiedzi | str.    107
  64. Czy z tytułu uczestnictwa w PPK uczestnik otrzymuje dodatkowe dofinansowanie od państwa? | str.    107
  65. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wpłatę powitalną? | str.    107
  66. Czy wpłatę powitalną otrzymuje się za każde przystąpienie do PPK? | str.    108
  67. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dopłatę roczną? | str.    108
  68. Czy dopłatę roczną otrzymuje się w ramach każdego z PPK, w których jest się uczestnikiem? | str.    109
  
  Rozdział VI
  Zarządzanie oszczędnościami | str.    110
  Wyciąg z przepisów | str.    110
  Pytania i odpowiedzi | str.    114
  69. Czyją własność stanowią środki gromadzone w ramach PPK? | str.    114
  70. Kto może zarządzać PPK? | str.    114
  71. Czym różnią się PPK prowadzone przez różne instytucje finansowe? | str.    115
  72. Czym jest wyznaczona instytucja finansowa i jakie ma uprawnienia? | str.    115
  73. Czym jest fundusz zdefiniowanej daty? | str.    115
  74. Czy uczestnik będzie mógł zmieniać fundusz zdefiniowanej daty? | str.    116
  75. Gdzie mogą być lokowane środki gromadzone w ramach PPK? | str.    116
  76. W jaki sposób ogranicza się ryzyko inwestycyjne w zależności od wieku uczestnika PPK? | str.    117
  77. Jakie wynagrodzenie pobiera instytucja finansowa z tytułu zarządzania PPK? | str.    118
  78. Czy środki zgromadzone w ramach PPK mogą zostać wykorzystane do pokrycia kosztów działania instytucji finansowej? | str.    119
  79. Czy instytucja finansowa zapewnia gwarantowaną stopę inwestycji dla uczestników PPK? | str.    119
  80. Kto ponosi ryzyko inwestycyjne z tytułu PPK? | str.    119
  81. Kto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem PPK? | str.    119
  
  Rozdział VII
  Podział środków w przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa | str.    121
  Wyciąg z przepisów | str.    121
  Pytania i odpowiedzi | str.    125
  82. Jakie skutki dla środków zgromadzonych w PPK ma rozwód lub unieważnienie małżeństwa? | str.    125
  83. Co dzieje się ze środkami z PPK, jeśli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku w PPK? | str.    125
  84. Jakie skutki dla środków zgromadzonych w PPK ma ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK a jego małżonkiem? | str.    126
  
  Rozdział VIII
  Podział środków w przypadku śmierci uczestnika | str.    127
  Wyciąg z przepisów | str.    127
  Pytania i odpowiedzi | str.    130
  85. Czy środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu? | str.    130
  86. Czy w ramach PPK można wskazać osoby uposażone na wypadek śmierci uczestnika? | str.    130
  87. Jakie skutki dla środków zgromadzonych w PPK ma śmierć uczestnika będącego małżonkiem? | str.    131
  88. Jakie skutki dla środków zgromadzonych w PPK ma śmierć uczestnika niebędącego w związku małżeńskim? | str.    132
  
  Rozdział IX
  Dysponowanie środkami | str.    134
  Wyciąg z przepisów | str.    134
  Pytania i odpowiedzi | str.    146
  89. Czy środki zgromadzone w ramach PPK podlegają egzekucji? | str.    146
  90. Co się dzieje ze zgromadzonymi środkami w przypadku rezygnacji z oszczędzania w PPK? | str.    146
  91. Kiedy i na jakich zasadach można wypłacić środki zgromadzone w PPK? | str.    146
  92. Czy można wykorzystać środki zgromadzone w PPK na inne cele niż zabezpieczenie emerytalne? | str.    147
  93. Na jakich zasadach można wykorzystać środki na finansowanie inwestycji budowlanej? | str.    148
  94. Na jakich zasadach można wykorzystać środki w związku z poważnym zachorowaniem? | str.    149
  95. Na czym polega świadczenie małżeńskie? | str.    149
  96. Na czym polega wypłata transferowa? | str.    150
  97. Czy można uzyskać zwrot środków zgromadzonych w PPK? | str.    151
  
  Rozdział X
  Odpowiedzialność za naruszenie ustawy | str.    153
  Wyciąg z przepisów | str.    153
  Pytania i odpowiedzi | str.    155
  98. Jaka jest odpowiedzialność za naruszanie przepisów ustawy o PPK? | str.    155
  99. Na czym polega nakłanianie do nieoszczędzania w PPK? | str.    156
  100. Kto ponosi odpowiedzialność karną przewidzianą w ustawie o PPK? | str.    157
  
  Rozdział XI
  Listy kontrolne realizacji obowiązków w zakresie PPK | str.    159
  1. Najważniejsze czynności, jakie należy wykonać, aby przygotować organizację do założenia PPK | str.    159
  2. Lista kroków, które należy podjąć w ramach założenia PPK | str.    161
  3. Lista czynności do wykonywania w ramach administrowania PPK | str.    162
  4. Lista dokumentów, których wzory powinien opracować podmiot zatrudniający na potrzeby prowadzenia PPK | str.    164
  
  Bibliografia | str.    167
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia