Wzory aktów administracyjnych

-20%

Wzory aktów administracyjnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

122,40  153,00

Format: pdf

122,40153,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera wzory decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Publikacja została napisana z perspektywy osoby prowadzącej postępowanie administracyjne, a jej celem jest ułatwienie czytelnikowi rozstrzygnięcia konkretnego zagadnienia proceduralnego.


We wzorach znajdują się:


wskazówki dotyczące formułowania poszczególnych elementów aktów administracyjnych przydatne w procesie tworzenia aktu administracyjnego;
wyjaśnienia, które pomogą w rozwiązaniu problemów mogących się w pojawić trakcie sporządzania dokumentów;
wyczerpujące omówienia optymalnego postępowania organu w danej sytuacji.


W opracowaniu została uwzględniona nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązująca od 1.06.2018 r.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, oraz przedsiębiorców.


Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.wzory-akty-administracyjne.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.


Liczba stron264
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-826-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    9
  
  WPROWADZENIE    11
  
  1. Art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a. – rozstrzygnięcie sporu o właściwość    13
  2. Art. 22 § 1 pkt 8 k.p.a. – rozstrzygnięcie sporu o właściwość    16
  3. Art. 23 k.p.a. – zawiadomienie o podjęciu czynności niecierpiących zwłoki    20
  4. Art. 24 § 3 k.p.a. – wyłączenie pracownika organu    22
  5. Art. 24 § 3 k.p.a. – postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika    25
  6. Art. 25 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. – postanowienie o wyłączeniu organu    27
  7. Art. 25 § 1 pkt 1 k.p.a. – postanowienie o odmowie wyłączenia organu    30
  8. Art. 27 § 1 k.p.a. – wyłączenie członka organu kolegialnego    33
  9. Art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a. – postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu    35
  10. Art. 31 § 2 k.p.a. – postanowienie odmawiające dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu    39
  11. Art. 31 § 5 k.p.a. – odmowa udzielenia zgody przez organ administracji na przedstawienie przez organizację społeczną poglądu w sprawie    42
  12. Art. 34 § 1 k.p.a. – wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych    45
  13. Art. 36 § 1 i 2 k.p.a. – zawiadomienie strony o niezałatwieniu sprawy w terminie    49
  14. Art. 37 § 6 k.p.a. – postanowienie uznające ponaglenie za zasadne    51
  15. Art. 37 § 6 k.p.a. – postanowienie uznające ponaglenie za niezasadne    55
  16. Art. 37 § 7 k.p.a. – zmiana z urzędu postanowienia w sprawie ponaglenia    59
  17. Art. 39 k.p.a. – upoważnienie pracownika do doręczania pism za pokwitowaniem    63
  18. Art. 49 § 1 k.p.a. – obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej    65
  19. Art. 50 k.p.a. – wezwanie świadka do osobistego stawiennictwa w celu złożenia zeznań    67
  20. Art. 52 k.p.a. – wniosek o udzielenie pomocy prawnej    69
  21. Art. 56 § 1 k.p.a. – postanowienie o przyznaniu kosztów stawiennictwa    70
  22. Art. 56 § 1 k.p.a. – postanowienie o odmowie przyznania kosztów stawiennictwa    73
  23. Art. 59 § 1 k.p.a. – postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania    75
  24. Art. 59 § 1 k.p.a. – postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania    78
  25. Art. 61 § 1 i 4 k.p.a. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu    81
  26. Art. 61a § 1 k.p.a. – postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – brak podstawy materialnej do prowadzenia postępowania    83
  27. Art. 62 k.p.a. – postanowienie o wszczęciu postępowania    87
  28. Art. 64 § 1 k.p.a. – notatka służbowa o pozostawieniu podania bez rozpoznania    89
  29. Art. 64 § 2 k.p.a. – wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma    91
  30. Art. 64 § 2 k.p.a. – zawiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania    94
  31. Art. 65 § 1 k.p.a. – zawiadomienie o przekazaniu podania do organu właściwego    96
  32. Art. 66 § 1 k.p.a. – zawiadomienie wnoszącego podanie w przypadku wielości żądań    98
  33. Art. 66 § 3 k.p.a. – postanowienie w sprawie zwrotu podania    100
  34. Art. 66 § 3 k.p.a. – postanowienie o zwrocie przy właściwości sądu powszechnego    102
  35. Art. 67 § 2 pkt 2 k.p.a. – protokół przesłuchania strony, świadka lub biegłego    104
  36. Art. 67 § 2 pkt 3 k.p.a. – protokół oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej    106
  37. Art. 67 § 2 pkt 4 k.p.a. – protokół rozprawy    108
  38. Art. 74 § 2 k.p.a. – odmowa udostępnienia kopii akt sprawy    111
  39. Art. 75 § 2 k.p.a. – potwierdzenie okoliczności przez oświadczenie strony    113
  40. Art. 76a k.p.a. – wezwanie do udzielenia odpisu lub wyciągu    115
  41. Art. 76a § 4 k.p.a. – wezwanie do przedłożenia oryginału dokumentu    117
  42. Art. 77 § 2 k.p.a. – postanowienie zawierające zmianę, uzupełnienie lub uchylenie postanowienia dowodowego    119
  43. Art. 78 § 1 k.p.a. – postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu    121
  44. Art. 79 § 1 k.p.a. – zawiadomienie strony o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin    123
  45. Art. 79a § 1 k.p.a. – wskazanie przesłanek zależnych od strony    124
  46. Art. 81 k.p.a. – wezwanie do wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów    126
  47. Art. 84 § 2 k.p.a. – postanowienie o wyłączeniu biegłego    127
  48. Art. 85 § 2 k.p.a. – wezwanie osoby trzeciej do przekazania przedmiotu oględzin    129
  49. Art. 86 k.p.a. – wezwanie strony na przesłuchanie    130
  50. Art. 87 k.p.a. – zlecenie przeprowadzenia postępowania jednemu ze swoich członków    132
  51. Art. 88 § 1 k.p.a. – postanowienie o ukaraniu grzywną za nieokazanie przedmiotu oględzin    134
  52. Art. 88 § 2 k.p.a. – zwolnienie od kary grzywny    137
  53. Art. 90 § 2 k.p.a. – wezwanie przygotowujące rozprawę    139
  54. Art. 94 § 2 k.p.a. – odroczenie rozprawy administracyjnej    141
  55. Art. 96 k.p.a. – postanowienie o ukaraniu karą grzywny za niewłaściwe zachowanie w trakcie rozprawy    143
  56. Art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. – zawieszenie postępowania ze względu na wystąpienie prejudycjalnego zagadnienia    145
  57. Art. 97 § 2 k.p.a. – postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego z urzędu    147
  58. Art. 98 § 1 k.p.a. – postanowienie o (fakultatywnym) zawieszeniu postępowania na wniosek strony    149
  59. Art. 105 § 1 w zw. z art. 98 § 1 k.p.a. – decyzja o umorzeniu zawieszonego postępowania    152
  60. Art. 105 § 1 k.p.a. – decyzja o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość    154
  61. Art. 105 § 2 k.p.a. – umorzenie postępowania na wniosek strony    157
  62. Art. 106 § 5 k.p.a. – postanowienie o zajęciu akcesoryjnego stanowiska    160
  63. Art. 107 k.p.a. – decyzja ingerująca: nałożenie obowiązku o charakterze pieniężnym    163
  64. Art. 107 § 1 k.p.a. – decyzja ingerująca nakazująca wykonanie obowiązku o charakterze niepieniężnym    166
  65. Art. 107 k.p.a. – decyzja zgodna z żądaniem strony    169
  66. Art. 107 k.p.a. – decyzja odmawiająca spełnienia żądania strony    172
  67. Art. 108 k.p.a. – postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności    175
  68. Art. 111 § 1b k.p.a. – postanowienie o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji    178
  69. Art. 113 § 1 k.p.a. – postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych    180
  70. Art. 122c § 1 k.p.a. – zawiadomienie strony o braku sprzeciwu    183
  71. Art. 122f k.p.a. – zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy    185
  72. Art. 132 k.p.a. – decyzja samokontrolna    187
  73. Art. 134 k.p.a. – postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania    190
  74. Art. 134 k.p.a. – postanowienie stwierdzające niedopuszczalność odwołania    193
  75. Art. 135 k.p.a. – postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji    196
  76. Art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. – decyzja utrzymująca decyzję organu pierwszej instancji    199
  77. Art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. – decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i rozstrzygnięciu co do istoty sprawy    203
  78. Art. 138 § 1 pkt 2 in fi ne k.p.a. – decyzja uchylająca decyzję pierwszej instancji w części i umarzająca w tym zakresie postępowanie organu pierwszej instancji    208
  79. Art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. – decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze    212
  80. Art. 138 § 2 k.p.a. – decyzja uchylająca i przekazująca do ponownego rozpoznania    215
  81. Art. 149 § 1 k.p.a. – postanowienie w sprawie wznowienia postępowania    219
  82. Art. 149 § 3 k.p.a. – postanowienie o odmowie wznowienia postępowania    222
  83. Art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. – decyzja organu drugiej instancji uchylająca decyzję pierwotną w wyniku wznowienia postępowania    225
  84. Art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a. – odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej    229
  85. Art. 155 – zmiana dotychczasowej decyzji    232
  86. Art. 155 k.p.a. – odmowa zmiany decyzji ostatecznej    235
  87. Art. 158 § 1 w zw. z art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. – stwierdzenie nieważności    238
  88. Art. 158 § 1 k.p.a. – decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji    242
  89. Art. 158 § 2 k.p.a. – decyzja o stwierdzeniu wydania decyzji z naruszeniem prawa    245
  90. Art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. – decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ze względu na jej bezprzedmiotowość    249
  91. Art. 189f k.p.a. – decyzja o odstąpieniu od nałożenia kary administracyjnej    252
  92. Art. 217 § 1 k.p.a. – wydanie zaświadczenia przez organ    255
  93. Art. 219 k.p.a. – postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia    257
  94. Art. 261 k.p.a. – zwrot podania    259
  95. Art. 268a k.p.a. – upoważnienie pracownika organu    261
  
  BIBLIOGRAFIA    263
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia