Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne

-15%

Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,35  111,00

Format: pdf

94,35111,00

cena zawiera podatek VAT

Autor szczegółowo omówił istotne zagadnienia związane z problematyką tzw. roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne (art. 224 i 225 oraz 228–230 k.c.).


W książce zaprezentowane zostały następujące zagadnienia:


instytucja roszczeń uzupełniających – istota, funkcja oraz ich obligacyjny i samodzielny (względem roszczenia windykacyjnego) charakter;
przymusowe (sądowe) dochodzenie tytułowych roszczeń – przesłanki roszczeń uzupełniających, treść tych roszczeń, ich wymagalność oraz przedawnienie;
zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających;
problematyka roszczeń o wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej między współwłaścicielami;
ocena roszczeń jako instrumentu prawnego służącego sprawnemu przywróceniu stanu majątkowego właściciela do poziomu, który byłby możliwy do osiągnięcia, gdyby jego własność nie została naruszona.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także pracowników administracji rządowej i samorządowej, zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców z branż dostarczających media do nieruchomości.


Liczba stron416
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-290-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział I
  Uwagi wprowadzające | str.    29
  1. Geneza regulacji roszczeń uzupełniających | str.    30
  1.1. Roszczenia uzupełniające w projekcie prawa rzeczowego z 1937 r. | str.    30
  1.2. Roszczenia uzupełniające w projekcie prawa rzeczowego z 1939 r. | str.    35
  1.3. Roszczenia uzupełniające w dekrecie z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe | str.    39
  1.3.1. Status posiadacza w dobrej wierze | str.    43
  1.3.2. Status posiadacza w złej wierze | str.    44
  1.3.3. Podsumowanie | str.    45
  2. Roszczenie windykacyjne (art. 222 § 1 k.c.) jako instrument podstawowej ochrony właściciela pozbawionego władztwa nad rzeczą | str.    46
  2.1. Przedmiot ochrony | str.    47
  2.1.1. Pojęcie własności w polskim prawie cywilnym | str.    49
  2.1.2. Przedmiot własności | str.    52
  2.1.3. Przedmiot roszczenia windykacyjnego | str.    54
  2.2. Naruszenie własności uzasadniające roszczenie windykacyjne | str.    56
  2.3. Treść roszczenia windykacyjnego | str.    58
  2.4. Rzeczowy charakter roszczenia windykacyjnego | str.    61
  2.5. Przesłanki roszczenia windykacyjnego | str.    63
  2.5.1. Prawo własności | str.    64
  2.5.2. Faktyczne władanie rzeczą przez adresata roszczenia | str.    66
  2.5.3. Defensywne zarzuty adresata roszczenia windykacyjnego | str.    66
  2.6. Przedawnienie roszczenia windykacyjnego | str.    70
  2.7. Legitymacja czynna i bierna w sporze o wydanie rzeczy | str.    72
  2.7.1. Legitymacja czynna | str.    72
  2.7.2. Legitymacja bierna | str.    74
  3. Ogólna charakterystyka roszczeń uzupełniających | str.    75
  3.1. Katalog roszczeń uzupełniających | str.    76
  3.1.1. Roszczenia właściciela względem posiadacza w dobrej wierze | str.    78
  3.1.2. Roszczenia właściciela względem posiadacza w dobrej wierze, który dowiedział się, że wytoczono przeciwko niemu powództwo o wydanie rzeczy | str.    81
  3.1.3. Roszczenia właściciela względem posiadacza w złej wierze | str.    85
  3.2. Istota i funkcja roszczeń uzupełniających | str.    86
  3.3. Obligacyjny i samodzielny charakter roszczeń uzupełniających | str.    91
  3.4. Dyspozytywny czy bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów o roszczeniach uzupełniających | str.    101
  
  Rozdział II
  Przesłanki roszczeń uzupełniających | str.    105
  1. Uwagi wprowadzające | str.    105
  2. Prawo własności | str.    106
  3. Samoistne posiadanie rzeczy bez tytułu prawnego | str.    108
  3.1. Status posiadacza samoistnego | str.    110
  3.2. Brak tytułu prawnego do posiadania rzeczy | str.    113
  3.2.1. Umowy związane z obrotem nieruchomościami | str.    113
  3.2.2. Przedświadczenie pozaumowne | str.    125
  3.2.3. Milcząca zgoda właściciela | str.    126
  3.2.4. Prawo zatrzymania | str.    129
  3.2.5. Przekroczenie przysługujących uprawnień | str.    131
  4. Zła wiara posiadacza | str.    134
  5. Wiedza samoistnego posiadacza w dobrej wierze o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy | str.    143
  
  Rozdział III
  Treść roszczeń uzupełniających | str.    145
  1. Uwagi wprowadzające | str.    145
  2. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy | str.    145
  2.1. Charakter roszczenia | str.    146
  2.2. Wysokość wynagrodzenia | str.    149
  3. Zwrot pożytków lub ich wartości | str.    157
  4. Odszkodowanie za zużycie, pogorszenie lub utratę rzeczy | str.    161
  4.1. Charakter roszczenia | str.    161
  4.2. Zużycie rzeczy | str.    163
  4.3. Pogorszenie rzeczy | str.    166
  4.4. Utrata rzeczy | str.    168
  
  Rozdział IV
  Wymagalność roszczeń uzupełniających | str.    175
  1. Uwagi wprowadzające | str.    175
  2. Pojęcie wymagalności roszczenia | str.    176
  3. Wymagalność poszczególnych roszczeń uzupełniających | str.    182
  3.1. Roszczenia przeciwko posiadaczowi zachwianemu w dobrej wierze | str.    182
  3.1.1. Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy | str.    183
  3.1.2. Roszczenie o zwrot pożytków lub ich wartości | str.    187
  3.1.3. Roszczenie odszkodowawcze za zużycie, pogorszenie lub utratę rzeczy | str.    188
  3.2. Roszczenia przeciwko posiadaczowi w złej wierze | str.    190
  4. Powództwo o wydanie rzeczy jako przesłanka wymagalności roszczeń uzupełniających przysługujących względem samoistnego posiadacza w złej wierze | str.    194
  5. Podsumowanie | str.    198
  
  Rozdział V
  Przedawnienie roszczeń uzupełniających | str.    201
  1. Uwagi wprowadzające | str.    201
  2. Relacja między przepisami art. 118 a art. 229 § 1 k.c. | str.    204
  2.1. Dominująca koncepcja | str.    207
  2.2. Krytyka dominującej koncepcji | str.    212
  2.3. Uwagi de lege lata i de lege ferenda | str.    215
  3. Przedawnienie roszczeń z tytułu zużycia lub utraty rzeczy | str.    218
  4. Pojęcie zwrotu rzeczy | str.    219
  5. Podsumowanie | str.    221
  
  Rozdział VI
  Legitymacja | str.    223
  1. Uwagi wprowadzające | str.    223
  2. Legitymacja czynna | str.    223
  3. Legitymacja bierna | str.    231
  3.1. Posiadacz samoistny | str.    231
  3.2. Posiadacz zależny | str.    235
  3.3. Dzierżyciel | str.    247
  3.4. Prekarzysta | str.    248
  3.5. Skarb Państwa | str.    249
  4. Zjawisko rozszczepienia się legitymacji czynnej i biernej | str.    251
  
  Rozdział VII
  Zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających | str.    255
  1. Uwagi wprowadzające | str.    255
  2. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy przysługujące od posiadacza służebności | str.    257
  2.1. Odpowiednie stosowanie art. 224 § 2, art. 225 i 230 k.c. na podstawie art. 352 § 2 k.c. | str.    259
  2.2. Odrębność posiadania służebności od posiadania rzeczy/brak odpowiedniego stosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających w stosunku do posiadacza służebności | str.    265
  3. Uzupełnienie actio negatoria | str.    271
  4. Artykuł 151 k.c. | str.    276
  5. Artykuł 231 k.c. | str.    278
  6. Wpływ utraty prawa własności na skutek zasiedzenia lub zbycia tego prawa przez właściciela na zakres zastosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających | str.    279
  7. Podsumowanie | str.    290
  
  Rozdział VIII
  Konkurencja norm prawnych stanowiących podstawę roszczeń uzupełniających rei vindicatio z normami prawnymi przewidującymi odrębne reżimy odpowiedzialności | str.    293
  1. Uwagi wprowadzające | str.    293
  2. Problem zasięgu ochrony interesu uprawnionego wskutek zakwalifikowania danego stanu faktycznego jako rodzącego roszczenia uzupełniające a możliwość odmiennej kwalifikacji prawnej tego samego zdarzenia | str.    297
  2.1. Roszczenia uzupełniające a roszczenia wynikające ze stosunku szczególnego | str.    298
  2.2. Roszczenia uzupełniające a roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia | str.    300
  2.3. Roszczenia uzupełniające a roszczenia odszkodowawcze | str.    302
  3. Kryteria oceny istnienia zbiegu norm | str.    306
  4. Ocena potencjalnego zbiegu norm dekodowanych z przepisów o roszczeniach uzupełniających z normami przewidującymi odrębny reżim odpowiedzialności | str.    308
  5. Roszczenia z art. 18 ust. 1–3a u.o.p.l. a problem zbiegu z unormowaniem roszczeń uzupełniających rei vindicatio | str.    315
  6. Podsumowanie | str.    325
  
  Rozdział IX
  Stosunki między współwłaścicielami jako podstawa roszczenia o wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej | str.    327
  1. Uwagi wprowadzające | str.    327
  2. Wprowadzenie do problematyki dotyczącej roszczenia współwłaściciela o wynagrodzenie z tytułu nieuprawnionego korzystania z rzeczy wspólnej | str.    329
  3. Ustawowy model współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej (art. 206 k.c.) | str.    331
  4. Podstawa prawna roszczenia o dopuszczenie do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej | str.    339
  5. Konstrukcja roszczenia współwłaściciela o zapłatę wynagrodzenia za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej przez innego współwłaściciela | str.    349
  5.1. Charakter prawny roszczenia – uwagi wstępne | str.    350
  5.2. Przesłanki roszczenia | str.    352
  5.2.1. Prawo współwłasności | str.    354
  5.2.2. Nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej przez współwłaściciela | str.    356
  5.2.3. Zła wiara współwłaściciela | str.    362
  5.2.4. Wiedza współwłaściciela będącego w dobrej wierze o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o dopuszczenie do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej lub o złożeniu wniosku o podział rzeczy wspólnej do korzystania | str.    364
  6. Wysokość wynagrodzenia | str.    365
  7. Relacja roszczenia współwłaściciela o zapłatę wynagrodzenia za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej w stosunku do roszczenia o dopuszczenie do współposiadania tej rzeczy lub jej podziału do korzystania | str.    370
  8. Podsumowanie | str.    377
  
  Zakończenie | str.    379
  
  Bibliografia | str.    391
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    403
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia