Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji

-20%

Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

164,00  205,00

Format: pdf

164,00205,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ordynacji podatkowej oparty przede wszystkim na orzecznictwie NSA. Jest opracowaniem, które będzie przydatne w toku procedur podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych i jednocześnie najobszerniejszym na rynku zbiorem aktualnego orzecznictwa sądowego (ponad 1500 przywołanych orzeczeń) w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów ordynacji podatkowej, co może w sposób decydujący pomóc we wzmocnieniu argumentacji sporządzanych pism procesowych, w tym skarg do sądu. Książka, wskazując kierunki wykładni stosowane przez sądy, wypełnia lukę pomiędzy komentarzami do ustawy a codzienną, podatkową rzeczywistością.


W opracowaniu znajdziemy wyjaśnienia dotyczące m.in.:


interpretacji indywidualnych,
nadpłat i ich oprocentowania,
przedawnienia zobowiązań podatkowych,
odpowiedzialności osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu osób prawnych,
pułapek proceduralnych związanych ze stosowaniem przepisów procesowych.
W drugim wydaniu książki omówiono nowe regulacje ustawowe, w tym m.in.: klauzulę


in dubio pro tributario


, klauzulę o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, nowe przepisy w odniesieniu do właściwości organów podatkowych, interpretacji indywidualnych, pełnomocnictw oraz doręczeń drogą elektroniczną. Ukazano również wpływ nowelizacji przepisów prawa cywilnego w zakresie nowej definicji dokumentu na podatkowe postępowanie dowodowe.


Adresaci:
Publikacja skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób zawodowo zajmujących się prawem podatkowym (księgowych, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych).


Liczba stron932
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-072-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |23
  
  Wstęp |27
  
  Część pierwsza
  Zobowiązania podatkowe |29
  
  Rozdział    1
  Zakres stosowania przepisów ordynacji podatkowej  |31
  1. Cel uchwalenia ordynacji podatkowej  |31
  2. Zakres przedmiotowy ustawy |31
  3. Zasada in dubio pro tributario |33
  
  Rozdział    2
  Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa |37
  4. Podatek |37
  5. Opłata i niepodatkowa należność budżetowa |37
  6. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fundusz) |40
  7. Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym |42
  8. Opłaty z tytułu składek ZUS na ubezpieczenia społeczne |46
  9. Opłata planistyczna i adiacencka |48
  10. Odpady , opłata produktowa, sankcje i kary pieniężne |52
  11. Kary pieniężne nakładane w trybie przepisów o informowaniu o cenach towarów i usług |55
  12. Kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) |55
  13. Opłaty za koncesje udzielone według przepisów prawa energetycznego |56
  14. Cło a podatek |57
  15. Inne przypadki odesłania w ustawach do przepisów działu III ordynacji podatkowej |59
  
  Rozdział 3
  Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe |60
  16. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe |60
  17. Publicznoprawny charakter obowiązków i zobowiązań podatkowych  |63
  18. Decyzje reformatoryjne organu odwoławczego ustalające zobowiązanie podatkowe |64
  19. Nabycie spadku a powstanie zobowiązania podatkowego |65
  20. Niedobory wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku a powstanie obowiązku podatkowego |66
  21. Charakter zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług |68
  
  Rozdział 4
  Termin płatności podatku, zaległość podatkowa  |69
  22. Zaliczka na podatek dochodowy a zaległość podatkowa |69
  23. Termin zapłaty podatku a termin powstania zobowiązania podatkowego w podatkach dochodowych |71
  24. Termin płatności podatku i zaległość podatkowa |72
  25. Stwierdzenie istnienia zaległości podatkowej |73
  26. Nienależny zwrot podatku a zaległość podatkowa |76
  27. Termin płatności podatku |77
  28. Potrącenie zobowiązań i zaległości podatkowych z wierzytelności wobec Skarbu Państwa |78
  
  Rozdział 5
  Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna  |81
  29. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych |81
  30. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od dnia 1 stycznia 2016 r.  |82
  31. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę od dnia 1 stycznia 2016 r. |83
  32. Sposób zaliczania wpłaty podatku lub nadpłaty na należność główną i odsetki za zwłokę |85
  33. Obniżona stawka odsetek za zwłokę a złożenie korekty deklaracji w wyniku czynności sprawdzających |86
  34. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od 2009 r. do 2015 r. a przepisy intertemporalne |87
  35. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od 2016 r. a przepisy intertemporalne |89
  36. Wcześniejsze wykazanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług a odsetki za zwłokę |90
  37. Przyczyny opóźnienia w wydaniu decyzji niezależne od organu i ich wpływ na zaniechanie poboru odsetek |92
  38. Przyczyny opóźnienia w wydaniu decyzji leżące po stronie podatnika a zaniechanie poboru odsetek |95
  39. Tryb ubiegania się o zaniechanie poboru odsetek za zwłokę przez organ podatkowy |95
  40. Sumowanie terminów procesowych przy zaniechaniu naliczania odsetek za zwłokę |98
  41. Opłata prolongacyjna |99
  
  Rozdział 6
  Nadpłata, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych |101
  42. Nadpłata |101
  43. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty a postępowanie wymiarowe do końca 2015 r. |102
  44. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty a postępowanie wymiarowe od 2016 r. |109
  45. Oprocentowanie nadpłaty w przypadku uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej nieważności |110
  46. Dysponowanie nadpłatą przez podatnika  |114
  47. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych |114
  48. Zaliczanie nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej |116
  49. Zwrot nadwyżki podatku od towarów i usług a przepisy o nadpłacie  |117
  50. Zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań podatkowych |120
  51. Zaliczenie nadpłaty spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników |120
  52. Moment powstania i oprocentowanie nadpłaty w podatkach dochodowych |122
  53. Termin zwrotu nadpłaty a oprocentowanie nadpłaty |124
  54. Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy a dysponowanie nadpłatą przez organ podatkowy |125
  55. Likwidacja lub rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji a odzyskanie nadpłaty |126
  56. Stwierdzenie nadpłaty a pobranie podatku przez płatnika |127
  57. Nadpłata w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług a prawo do jej zwrotu na rzecz wspólników rozwiązanych spółek cywilnych |128
  58. Nadpłata w podatku akcyzowym |129
  59. Oprocentowanie opóźnionego zwrotu podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług |132
  60. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych a możliwość stwierdzenia nadpłaty |134
  61. Upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w toku rozpoznawania wniosku o stwierdzenie nadpłaty |135
  62. Oprocentowanie nadpłaty a konieczność złożenia skorygowanego zeznania (deklaracji) |136
  63. Zwrot podatku od towarów i usług po wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a przepisy o nadpłacie i jej oprocentowaniu  |137
  64. Nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a wniosek o zwrot nadpłaty złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego |140
  65. Zapłata podatku przez osobę trzecią a prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty |144
  66. Moment zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych |145
  67. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w przypadku istnienia w obrocie prawnym decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego  |146
  68. Nowa treść decyzji stwierdzającej nadpłatę od dnia 1 stycznia 2016 r. |147
  69. Omyłkowy zwrot podatku tytułem nadpłaty |147
  70. Nadpłata w zaliczce na podatek dochodowy |148
  71. Kwestionowanie wysokości oprocentowania zwróconej nadpłaty |149
  
  Rozdział 7
  Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych |150
  72. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych |150
  73. Ustawowe przesłanki zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego |156
  74. Pełnomocnictwo szczególne w postępowaniu zabezpieczającym toczącym się w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej |158
  75. Organ uprawniony do dokonania zabezpieczenia należności podatkowych |164
  76. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a postępowanie odwoławcze od tej decyzji |165
  77. Decyzja o zabezpieczeniu a przybliżona kwota zobowiązania podatkowego |167
  78. Odmowa przyjęcia zabezpieczenia przez organ podatkowy |168
  79. Charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu |169
  
  Rozdział 8
  Wygasanie zobowiązań podatkowych |170
  80. Wygasanie zobowiązań podatkowych wspólnika spółki osobowej wskutek zapłaty podatku z rachunku bankowego spółki, zapłata podatku przez osobę trzecią |170
  81. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe |172
  82. Wyegzekwowanie kwoty zaległości podatkowej w drodze egzekucji administracyjnej a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego |173
  83. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek zapłaty a jego przedawnienie  |174
  84. Zapłata podatku wynikającego z decyzji nieostatecznej a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego |175
  
  Rozdział 9
  Przedawnienie |177
  85. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego |177
  86. Przedawnienie prawa do wydania decyzji w podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej |179
  87. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów ze źródeł nieujawnionych |180
  88. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego |185
  89. Strata w podatku dochodowym a przedawnienie |185
  90. Nieefektywna egzekucja a skutek przerwania biegu terminu przedawnienia |192
  91. Zastosowanie środka egzekucyjnego przez niewłaściwy organ a skutek przerwania biegu terminu przedawnienia |192
  92. Czynność egzekucyjna na podstawie decyzji uchylonej w toku instancji a skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia |193
  93. Kumulatywność przesłanek przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony |196
  94. Przedawnienie nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług |199
  95. Przedawnienie odsetek od zaliczek |200
  96. Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne a przerwanie biegu terminu przedawnienia |202
  97. Brak przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym |203
  98. Przedmiot zabezpieczenia hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym a nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług |207
  99. Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty |208
  100. Przedawnienie odsetek od niezapłaconych w terminie lub zaniżonych zaliczek na podatek dochodowy |209
  101. Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe |210
  
  Rozdział 10
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych |213
  
  102. Pojęcie ważnego interesu podatnika i interesu publicznego jako przesłanek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych |213
  103. Regulacje dotyczące udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w odniesieniu do przedsiębiorców |220
  104. Wymagania dotyczące składania wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorcę |221
  105. Znaczenie postanowienia przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych |223
  
  Rozdział 11
  Szacowanie podstawy opodatkowania |225
  
  106. Szacowanie podstawy opodatkowania  |225
  107. Obowiązek szacowania dochodu przy nieznanych kosztach jego uzyskania |227
  108. Szacowanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy a odsetki od zaliczek niezapłaconych w terminie |229
  109. Szacowanie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług dla podatników czynnych |230
  110. Procedura porozumień w sprawie cen transferowych od 2016 r. |234
  111. Tryb i zasady szacowania dochodów podmiotów powiązanych |238
  
  Rozdział 12
  Podatnik i płatnik |239
  
  112. Status podatnika |239
  113. Agencja celna a status podatnika podatku importowego od towarów i usług |239
  114. Spółka cywilna a status podatnika w podatku akcyzowym |243
  115. Małżeństwo a status podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych |246
  116. Status podatkowej grupy kapitałowej |250
  117. Odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony |252
  118. Komornik sądowy płatnikiem podatku od towarów i usług |253
  119. Odpowiedzialność płatnika w przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek zapłaty podatku przez podatnika |259
  120. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków |260
  121. Przedawnienie prawa do żądania zwrotu nienależnego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków |262
  
  Rozdział 13
  Deklaracje, e-deklaracje |264
  
  122. E-deklaracje i pełnomocnictwo do ich podpisywania |264
  123. Deklaracja VAT a korekta podatku od towarów i usług wykazanego na „pustej” fakturze VAT |266
  124. Druk deklaracji i formuła odpowiedzialności karnej |268
  
  Rozdział 14
  Właściwość organów podatkowych |270
  
  125. Właściwość i zakres działania naczelników „dużych” urzędów skarbowych |270
  126. Właściwość miejscowa naczelnika „dużego” urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego |272
  127. Zmiana właściwości organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej |274
  128. Wyznaczenie organu podatkowego w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub konieczności zabezpieczenia dowodów |276
  129. Przekazanie sprawy or ganowi kontroli skarbowej |278
  130. Właściwość miejscowa organu podatkowego po zmianie adresu siedziby lub miejsca zamieszkania płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych |280
  131. Właściwość miejscowa organu podatkowego dla następcy prawnego |281
  132. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej a właściwość miejscowa organu podatkowego |281
  
  Rozdział 15
  Interpretacje indywidualne i ogólne |283
  
  133. Właściwość miejscowa or ganów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych  |283
  134. Legitymacja procesowa do złożenia wniosku o interpretację indywidualną  |287
  135. Interpretacja indywidualna aktem niepodzielnym |289
  136. Niezbędne cechy interpretacji indywidualnej  |289
  137. Interpretacja indywidualna a przepisy ustaw „niepodatkowych”  |291
  138. Uzasadnienie interpretacji indywidualnej uznającej stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe  |292
  139. Brak możliwości prowadzenia postępowania dowodowego w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej |293
  140. Termin wydania interpretacji indywidualnej |295
  141. Interpretacje indywidualne a wykładnia prawa procesowego |297
  142. Konieczność uwzględniania przepisów unijnych przy wydawaniu interpretacji indywidualnych |298
  143. Możliwość złożenia wniosku o wydanie kolejnej interpretacji indywidualnej w tym samym stanie faktycznym |300
  144. Sukcesja prawna funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej |300
  145. Możliwość zmiany zaskarżonej interpretacji indywidualnej przez sąd administracyjny na niekorzyść wnioskodawcy |303
  146. Interpretacja indywidualna a optymalizacja podatkowa |305
  147. Interpretacja indywidualna a przepisy podatkowe obowiązujące w innych krajach |307
  148. Upływ terminu udzielenia interpretacji indywidualnej wskutek niezasadnego postanowienia o pozostawieniu wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia |308
  149. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składany przez osobę prawną a wypis z KRS |311
  150. Zakres funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej przy powtarzających się (okresowych) stanach faktycznych  |312
  151. Związanie organu zakresem problemu przedłożonym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej |313
  152. Konieczność uwzględnienia w interpretacji indywidualnej wskazanych przez wnioskodawcę orzeczeń sądów  |316
  153. Błąd organu interpretacyjnego nie musi oznaczać prawidłowości stanowiska wnioskodawcy |316
  154. Bezprzedmiotowość wniosku o interpretację indywidualną z powodu zbiegu z zagadnieniem rozstrzygniętym interpretacją ogólną |317
  155. Tryb zmiany interpretacji indywidualnej przez organ  |319
  156. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej po zakończeniu kontroli podatkowej, a przed wszczęciem postępowania podatkowego |324
  157. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej |325
  158. Ochrona podmiotów realizujących zamówienia publiczne |327
  159. Moc wiążąca interpretacji ogólnych  |327
  160. Kompetencje Ministra Finansów do zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej |328
  161. Stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej  |329
  162. Zaskarżenie interpretacji indywidualnej, odnoszącej się do kilku stanów faktycznych  |331
  163. Śmierć strony postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie skargi na interpretację indywidualną |331
  164. Interpretacja indywidualna nie może zastąpić decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej  |333
  165. Termin na wydanie interpretacji po uchyleniu jej przez sąd administracyjny  |334
  
  Rozdział 16
  Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania  |336
  
  166. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania |336
  167. Relacje między zasadą in dubio pro tributario a klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania  |343
  168. Problem działania wstecz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania |345
  169. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania |347
  170. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania oraz opinie zabezpieczające |350
  171. Interpretacje indywidualne a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania |353
  
  Rozdział 17
  Zaświadczenia |354
  
  172. Charakter prawny zaświadczenia |354
  173. Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści |356
  174. Odmowa wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy a odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części |357
  175. Zaświadczenie a zasada zaufania do organów podatkowych |358
  176. Zaświadczenie o przedawnieniu prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn |359
  
  Rozdział 18
  Księgi podatkowe, rachunki |360
  
  177. Przepisy o prowadzeniu ksiąg podatkowych a obowiązki podatkowe |360
  178. Okres przechowywania ksiąg rachunkowych |360
  179. Rok podatkowy a rok kalendarzowy |361
  180. Obowiązek wystawiania rachunków a status rolnika i pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej |364
  
  Rozdział 19
  Prawa i obowiązki następców prawnych i podmiotów przekształconych |368
  
  181. Sukcesja uniwersalna majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy |368
  182. Sukcesja uniwersalna a zobowiązanie w podatku od towarów i usług spadkodawcy |370
  183. Tryb postępowania i charakter prawny decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców |371
  184. Wpływ sposobu przyjęcia spadku na sytuację prawnopodatkową spadkobiercy |377
  185. Sukcesja uniwersalna a dochody ze źródeł nieujawnionych spadkodawcy |377
  186. Charakter decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobierców |380
  187. Wniosek spadkobiercy o zwrot nadpłaty powstałej za życia spadkodawcy |384
  188. Przejęcie praw i obowiązków podatnika podatku od towarów i usług |386
  189. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a sukcesja uniwersalna |386
  190. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a prawo do ulgi na nowe kasy fiskalne |390
  191. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a prawo do korekty zeznania CIT-8 |392
  192. Koszty uzyskania przychodów a dziedziczone prawa majątkowe |394
  193. Wniesienie przedsiębiorstwa jednostki budżetowej do spółki kapitałowej a sukcesja uniwersalna |396
  194. Połączenie spółek kapitałowych przez przejęcie a możliwość rozliczenia straty spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą w kolejnych latach podatkowych |397
  195. Nadpłata a sukcesja podatkowych praw majątkowych |400
  196. Podział spółki przez wydzielenie a prawo do ulgi na złe długi w podatku VAT |401
  197. Zobowiązania podatkowe spadkodawcy a wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn |403
  
  Rozdział 20
  Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich |405
  
  198. Charakter odpowiedzialności podatkowej osób trzecich |405
  199. Odpowiedzialność podatkowa płatnika lub inkasenta a odpowiedzialność osób trzecich |407
  200. Charakter decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej |408
  201. Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej |409
  202. Postępowanie odwoławcze od decyzji orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej |411
  203. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika |412
  204. Odpowiedzialność członka rodziny podatnika |414
  205. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa |416
  206. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia a odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa |418
  207. Odpowiedzialność osoby trzeciej – firmanta – za zobowiązania podatkowe firmowanego |419
  208. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych |421
  209. Przekształcenie spółki cywilnej w kapitałową a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej |424
  210. Przedawnienie zobowiązania podatkowego podatnika a decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej |425
  211. Przesłanka winy członka zarządu a orzeczenie o jego odpowiedzialności jako osoby trzeciej |427
  212. Przesłanka wskazania mienia spółki, z którego egzekucja umożliwia zaspokojenie Skarbu Państwa, a orzeczenie o odpowiedzialności członka zarządu |433
  213. Podział obowiązków i kwalifikacje członków zarządu a orzeczenie o odpowiedzialności członka zarządu jako osoby trzeciej |435
  214. Ocena przesłanki bezskuteczności egzekucji |436
  215. Wadliwość postępowania egzekucyjnego wobec spółki a orzeczenie o odpowiedzialności członka zarządu |438
  216. Pojęcie właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki a odpowiedzialność członka zarządu |439
  217. Wieloosobowy zarząd spółki a postępowanie w sprawie odpowiedzialności członka zarządu |440
  218. Temporalny aspekt odpowiedzialności członka zarządu |442
  219. Postępowanie restrukturyzacyjne a odpowiedzialność członka zarządu |443
  
  Cześć druga
  Procedury podatkowe |445
  
  Rozdział 1
  Zasady ogólne postępowania podatkowego |447
  
  220. Rola zasad ogólnych w procesie wymiaru podatków |447
  221. Zasada legalizmu |450
  222. Zasada budzenia zaufania do organów podatkowych i zasada informowania |451
  223. Zasada prawdy obiektywnej |455
  224. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu |457
  225. Zasada przekonywania strony |459
  226. Zasada szybkości postępowania |461
  227. Zasada pisemności |462
  228. Zasada dwuinstancyjności |463
  229. Zasada trwałości decyzji ostatecznych |465
  230. Zasada jawności postępowania dla stron |467
  
  Rozdział 2
  Wyłączenie pracownika urzędu lub funkcjonariusza |469
  
  231. Wyłączenie pracownika urzędu a przesłanka jego bezstronności |469
  232. Wyłączenie pracownika urzędu a przesłanka udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji |471
  233. Wyłączenie pracownika a postępowanie uzupełniające |472
  
  Rozdział 3
  Strona i pełnomocnik strony | 477
  
  234. Status strony w postępowaniu podatkowym |477
  235. Byli wspólnicy spółki cywilnej a status strony postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług |478
  236. Byli wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji a status strony postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty |481
  237. Ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej a status syndyka jako strony postępowania podatkowego |483
  238. Zarząd osoby prawnej a status strony postępowania podatkowego |484
  239. Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej |485
  240. Udzielenie pełnomocnictwa do sprawy podatkowej do końca 2015 r. |490
  241. Udzielenie pełnomocnictwa do sprawy podatkowej od 2016 r. |496
  242. Pełnomocnictwo złożone w toku kontroli podatkowej a reprezentacja mocodawcy w toku postępowania podatkowego |503
  243. Pełnomocnictwo przed or ganem I instancji a umocowanie do złożenia odwołania |505
  244. Forma odwołania pełnomocnictwa |506
  245. Niezłożenie dokumentu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wezwanego do usunięcia braku formalnego odwołania od decyzji |507
  246. Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu podatkowym |508
  247. Doręczenie pisma z pominięciem ustanowionego w postępowaniu pełnomocnika |509
  248. Wielość pełnomocników i pełnomocnictwo substytucyjne a opłata skarbowa |510
  249. Obowiązek działania pełnomocnika po wypowiedzeniu pełnomocnictwa |511
  
  Rozdział 4
  Terminy i załatwianie spraw w postępowaniu podatkowym |516
  
  250. Terminy i sposoby ich obliczania |516
  251. Przywrócenie terminu |518
  252. Przesłanka braku winy a przywrócenie terminu |520
  253. Odmowa przywrócenia terminu wniesienia odwołania a postanowienie stwierdzające uchybienie terminowi wniesienia odwołania |521
  254. Podanie wniesione do niewłaściwego organu a zachowanie terminu |524
  255. Pojęcie podania w przepisach ordynacji podatkowej |525
  256. Terminy załatwiania spraw podatkowych |527
  257. Ponaglenie a złożenie skargi na bezczynność organu podatkowego lub przewlekłe prowadzenie postępowania |529
  258. Termin rozpatrzenia ponaglenia przez organ podatkowy wyższego stopnia lub Ministra Finansów a skarga na bezczynność organu |535
  259. Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania |538
  260. Tryb wnoszenia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ podatkowy I instancji |541
  
  Rozdział 5
  Wszczęcie postępowania |544
  
  261. Skutki prawne czynności organu dokonanych przed wszczęciem postępowania |544
  262. Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania podatkowego |545
  263. Doręczenie zastępcze postanowienia o wszczęciu postępowania z urzędu |546
  264. Data wszczęcia postępowania na żądanie strony w sprawie stwierdzenia nadpłaty a przerwanie biegu terminu przedawnienia zwrotu nadpłaty |549
  265. Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania podatkowego na żądanie strony |551
  266. Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w toku postępowania podatkowego i kontroli podatkowej a przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty |552
  267. Pozostawienie podania bez rozpatrzenia |553
  268. Podania wnoszone drogą elektroniczną  |554
  
  Rozdział 6
  Doręczenia |558
  
  269. Doręczenia w ordynacji podatkowej – uwagi ogólne |558
  270. Doręczenie pisma osobie fizycznej w jej mieszkaniu |561
  271. Doręczenie pisma pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu |563
  272. Doręczenie pisma osobie fizycznej w miejscu pracy |564
  273. Doręczenie zastępcze przez pozostawienie pisma na poczcie lub w urzędzie gminy |567
  274. Doręczenie zastępcze na adres osoby fizycznej wykazany w formularzu NIP-1 lub NIP-3 |571
  275. Doręczanie pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym |573
  276. Odmowa przyjęcia pisma a skutek doręczenia |575
  277. Doręczenie kopii decyzji podatkowej a skutek doręczenia |575
  278. Doręczenie decyzji stronie postępowania z pominięciem ustanowionego pełnomocnika | 577
  279. Zmiana pełnomocnika w toku postępowania a skuteczność doręczenia zastępczego |579
  280. Doręczanie pism pełnomocnikowi substytucyjnemu |583
  
  Rozdział 7
  Wezwania, protokoły, adnotacje |584
  
  281. T ryb, przesłanki i rygor wezwania przez organ podatkowy |584
  282. Wezwania w formie telefonicznej |586
  283. Kryterium „niezbędności” przy wezwaniach |587
  284. Wezwania – kryteria stosowania |589
  285. Wezwanie opornego świadka a zasada prawdy obiektywnej |591
  286. Metryka sprawy |591
  287. Protokoły |593
  288. Adnotacje |595
  
  Rozdział 8
  Udostępnianie akt |596
  
  289. Pojęcie akt sprawy |596
  290. Prawo strony do wglądu i żądania kopii akt sprawy |597
  291. Prawo strony do żądania wydania kopii akt sprawy w formie elektronicznej |599
  292. Odmowa umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami z akt sprawy |600
  293. Przesłanki wyłączenia dokumentów z akt sprawy ze względu na interes publiczny |603
  294. Wyłączenie dostępności akt sprawy a wyłączenie dostępności poszczególnych dokumentów |605
  
  Rozdział 9
  Dowody |606
  
  295. Przesłanka zgodności z prawem dowodów w ordynacji podatkowej |606
  296. Dowód z dokumentu |608
  297. Protokoły przesłuchań świadków z innych postępowań a zasada czynnego udziału strony w postępowaniu |613
  298. Dowód z informacji uzyskanej przez telefon |618
  299. Istota zasady kompletności materiału dowodowego |619
  300. Zasada swobody w ocenie materiału dowodowego |619
  301. Granice swobody organu podatkowego w kwestii przeprowadzenia dowodu |620
  302. Moc dowodowa faktów znanych powszechnie oraz znanych organowi podatkowemu z urzędu |622
  303. Obowiązek organu podatkowego w przeprowadzeniu dowodu wskazanego przez stronę postępowania |623
  304. Szczególna moc dowodowa dokumentów urzędowych |626
  305. Dowody w języku obcym |627
  306. Obowiązek tłumaczenia na własny koszt dowodów obcojęzycznych |628
  307. Decyzja podatkowa w innym postępowaniu dowodem w sprawie |630
  308. Opinia prawna na zlecenie strony a dowód z opinii biegłego |634
  309. Znaczenie opinii biegłego w postępowaniu podatkowym |635
  310. Dowód z oględzin |639
  311. Prawo strony do udziału w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadków |640
  312. Wystąpienie przez organ podatkowy do sądu powszechnego o ustalenie stosunku prawnego lub prawa |641
  313. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym |647
  314. Dowód z zeznań świadka |649
  315. Obowiązek stawiennictwa świadka i zwrot poniesionych kosztów stawiennictwa |651
  316. Konfrontacja zeznań świadków na gruncie ordynacji podatkowej |653
  317. Nagrywanie procesu przesłuchiwania świadków przez stronę postępowania |654
  318. Przesłuchanie strony a wyjaśnienia składane przez stronę jako dowody w postępowaniu podatkowym |655
  319. Obowiązek wyznaczenia terminu wypowiedzenia się strony w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji |657
  320. Ograniczenia zasady zupełności materiału dowodowego |660
  321. Dowód z ksiąg podatkowych |661
  322. Przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej |663
  323. Dowody przeprowadzone z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy |667
  
  Rozdział 10
  Zawieszenie postępowania |669
  
  324. Forma rozstrzygnięcia w sprawie zawieszenia postępowania podatkowego |669
  325. Obligatoryjność zawieszenia postępowania podatkowego w przypadku śmierci strony |670
  326. Skutki zawieszenia postępowania podatkowego |671
  
  Rozdział 11
  Decyzje i postanowienia |673
  
  327. Przesłanki umorzenia postępowania podatkowego |673
  328. Decyzja administracyjna jako forma orzekania organu podatkowego |676
  329. Forma podjęcia rozstrzygnięcia w zakresie wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika podatku od towarów i usług |677
  330. Niezbędne elementy decyzji podatkowej |681
  331. Oznaczenie organu podatkowego, strony i daty wydania decyzji |682
  332. Powołanie podstawy prawnej decyzji |684
  333. Rozstrzygnięcie decyzji |684
  334. Rozstrzygnięcie decyzji podatkowej dotyczącej zobowiązań w podatku od towarów i usług |685
  335. Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej |687
  336. Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji organu odwoławczego |689
  337. Podpis osoby upoważnionej na decyzji podatkowej |690
  338. Skutek prawny doręczenia decyzji |694
  339. Doręczenie odpisu lub kopii decyzji stronie postępowania |694
  340. Wydanie decyzji a niekwestionowanie wysokości zobowiązania podatkowego |696
  341. Prostowanie błędów rachunkowych i innych oczywistych omyłek w decyzji | 697
  342. Prawo strony do uzyskania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji |701
  343. Instytucja uzupełnienia decyzji |702
  344. Możliwość uzupełnienia postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego |705
  345. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skargi do właściwego sądu |706
  346. Możliwość zaskarżenia samego uzasadnienia decyzji podatkowej |707
  
  Rozdział 12
  Odwołania i zażalenia |710
  
  347. Autokontrola organu podatkowego I instancji |710
  348. Wymogi formalne odwołania od decyzji podatkowej |712
  349. Ostateczność postanowień organu odwoławczego w sprawie niedopuszczalności odwołania, uchybienia terminowi złożenia odwołania i pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia |716
  350. Niedopuszczalność odwołania |717
  351. Wymiar uzupełniający |719
  352. Dodatkowe postępowanie uzupełniające organu odwoławczego |720
  353. Fakultatywny charakter przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez organ odwoławczy |722
  354. Decyzja organu odwoławczego określająca zobowiązanie w podatku od towarów i usług za kilka okresów rozliczeniowych |723
  355. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego |724
  
  Rozdział 13
  Wykonalność decyzji |725
  
  356. Zasada i znaczenie wstrzymania wykonalności decyzji nieostatecznej |725
  357. Charakter postępowania w sprawie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności |730
  358. Przesłanka upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego dla nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności |736
  359. Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a doręczenie tej decyzji |739
  360. Nieprawidłowy numer decyzji w postanowieniu o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności |741
  361. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej |742
  362. Złożenie wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji ostatecznej a czynności egzekucyjne organu podatkowego |746
  363. Ustalenie przesłanki braku majątku, na którym można ustanowić hipotekę lub zastaw skarbowy , do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności |747
  364. Ustalenie przesłanki zbywania majątku znacznej wartości do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności |748
  365. Przesłanka toczącego się postępowania egzekucyjnego w zakresie innych należności pieniężnych do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności |749
  366. Zmiana stanu faktycznego pomiędzy wydaniem postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a rozpatrzeniem zażalenia na to postanowienie przez organ odwoławczy |750
  367. Uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a skutki podjętych czynności egzekucyjnych |751
  368. Zażalenie na postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a wydanie decyzji ostatecznej przed rozpatrzeniem zażalenia |752
  
  Rozdział 14
  Wznowienie postępowania |754
  
  369. Tryb wznowienia postępowania podatkowego |754
  370. Właściwość organu podatkowego do wznowienia postępowania |757
  371. Właściwość organu kontroli skarbowej do wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej |758
  372. Rodzaje decyzji w postępowaniu wznowionym |759
  373. Brak udziału strony w postępowaniu przesłanką wznowienia postępowania |760
  374. Brak udziału strony w kontroli podatkowej a przesłanka wznowienia postępowania |763
  375. Kwestionowanie skutecznego doręczenia decyzji pierwszoinstancyjnej a przesłanki wznowienia postępowania lub przywrócenia terminu wniesienia odwołania |764
  376. Znaczenie terminu „powzięcie wiadomości o treści decyzji” |765
  377. Przesłanka nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów w sprawie |766
  378. Nowe dowody w sprawie na etapie postępowania sądowoadministracyjnego a przesłanka wznowienia postępowania |769
  379. Przesłanka fałszywości dowodów , na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne |774
  380. Zakres orzekania organu podatkowego w sprawie wznowienia postępowania |775
  381. Wznowienie postępowania po upływie terminu przedawnienia do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego |776
  
  Rozdział 15
  Stwierdzenie nieważności decyzji |779
  
  382. Charakter postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji |779
  383. Przesłanka rażącego naruszenia prawa |780
  384. Pojęcie rażącego naruszenia prawa w kontekście prawa unijnego |786
  385. Zbieg skargi do sądu administracyjnego i trybu nadzwyczajnego |789
  386. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji |793
  387. Charakter terminu złożenia żądania o stwierdzenie nieważności decyzji |798
  388. Przesłanka braku podstawy prawnej przy stwierdzeniu nieważności decyzji |798
  389. Nieważność decyzji dotyczącej sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną |800
  390. Nieważność decyzji a stwierdzenie nieważności decyzji zależnej |800
  
  Rozdział 16
  Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej |803
  
  391. Zakres działania przepisów o uchyleniu lub zmianie decyzji ostatecznej |803
  
  Rozdział 17
  Wygaśnięcie decyzji |807
  
  392. Wygaśnięcie decyzji w sprawie karty podatkowej wskutek zaniedbania obowiązku informacyjnego |807
  393. Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu zaległości podatkowej na raty |808
  394. Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku |809
  
  Rozdział 18
  Kary porządkowe |811
  
  395. Kara porządkowa za niestawienie się na wezwanie organu podatkowego |811
  396. Wezwanie do osobistego złożenia dokumentu w organie podatkowym a nałożenie kary porządkowej za niewykonanie wezwania |814
  397. Odmowa odpowiedzi na poszczególne pytania a nałożenie kary porządkowej |815
  398. Granice nakładania kar porządkowych |815
  
  Rozdział 19
  Koszty postępowania |817
  
  399. Otwarty katalog kosztów postępowania |817
  400. Niezbędne elementy postanowienia w sprawie kosztów postępowania, jakie ma ponieść strona |818
  401. Zwrot kosztów podróży stronie, świadkom, biegłym i tłumaczom |819
  402. Tryb i zasady zwrotu kosztów podróży i innych należności |820
  403. Koszty sporządzania przez organ podatkowy kserokopii akt sprawy |822
  404. Koszty opinii biegłego |826
  405. Koszty opinii biegłego w przypadku kwestionowania przez organ podatkowy wartości zbywanych rzeczy lub praw majątkowych |827
  406. Koszty postępowania a koszty uczestnictwa w postępowaniu na przykładzie kosztów oględzin |828
  
  Rozdział 20
  Czynności sprawdzające |832
  
  407. Kary porządkowe w ramach czynności sprawdzających |832
  408. Obowiązek dostarczania oryginałów dokumentów i ewidencji podatkowych do siedziby organu w ramach czynności sprawdzających |833
  409. Pełnomocnictwo w trakcie czynności sprawdzających |836
  410. Wybór zakresu informacji w trakcie „kontroli krzyżowej” |837
  411. Czynności sprawdzające a postępowanie dowodowe |838
  412. Ocena skutków prawnych czynności sprawdzających do stosowania sankcyjnych stawek w podatkach majątkowych |839
  
  Rozdział 21
  Kontrola podatkowa |841
  
  413. Protokół kontroli a obowiązek podpisania go przez kontrolowanego |841
  414. Oświadczenie majątkowe składane w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego |843
  415. Materialny charakter terminu złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontroli |846
  416. Zakaz wszczynania ponownej kontroli podatkowej w sprawach rozstrzygniętych decyzją ostateczną |848
  417. Powtarzanie kontroli w tym samym stanie faktycznym i prawnym a zasada budzenia zaufania do organów podatkowych |849
  418. Kontrola podatkowa a postępowanie kontrolne (podatkowe) |851
  419. Dowody zebrane z naruszeniem przepisów o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy |855
  420. Kontrola podatkowa przedsiębiorcy – warunki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej |856
  421. Przesłanka zawieszenia kontroli podatkowej |858
  422. Metoda liczenia czasu kontroli u przedsiębiorcy |859
  423. Reprezentant kontrolowanego a pełnomocnik |863
  424. Reprezentant kontrolowanego a postępowanie zabezpieczające w toku kontroli podatkowej |863
  425. Skarga do sądu administracyjnego na postanowienie o kontynuowaniu kontroli podatkowej w firmie przedsiębiorcy po wniesieniu sprzeciwu |866
  426. Wynik kontroli i protokół kontroli a skarga do sądu administracyjnego |868
  
  Literatura |873
  
  Wykaz orzecznictwa |879
  
  Skorowidz |923
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia