Ubezpieczenia lotnicze

-20%

Ubezpieczenia lotnicze

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki ubezpieczeń lotniczych, w tym ubezpieczenia aerocasco, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia ryzyka wojny i terroru, ubezpieczeń indywidualnych. Szczególnie istotna jest część dotycząca wyłączenia odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych, ze wskazaniem konkretnych przykładów i analizą orzecznictwa. Autorka przedstawia, co powinno znaleźć się w umowach ubezpieczenia lotniczego, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, konstruując taką umowę, oraz w jakich sytuacjach ubezpieczyciel będzie mógł uwolnić się od obowiązku wypłaty odszkodowania. Publikacja zawiera ponadto wybór orzeczeń sądów polskich oraz zagranicznych na zaprezentowany temat.


Adresaci:


Opracowanie jest przeznaczone dla właścicieli firm ubezpieczeniowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, właścicieli i pracowników linii lotniczych, prezesów portów lotniczych i aeroklubów; zainteresuje również pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Departamentu Lotniczego Ministerstwa ds. Transportu.


Liczba stron228
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział I
  Charakterystyka ubezpieczeń lotniczych | str.    17
  
  1. Umowa ubezpieczenia lotniczego - charakterystyka | str.    17
  
  2. Umowa reasekuracji | str.    20
  
  3. Rynek ubezpieczeń lotniczych | str.    24
  
  3.1. Pojęcie rynku ubezpieczeń lotniczych (Aviation Insurance Market) | str.    24
  
  3.2. Londyński rynek ubezpieczeń lotniczych | str.    24
  
  4. Rodzaje ubezpieczeń lotniczych | str.    30
  
  Rozdział II
  Ubezpieczenia lotnicze aerocasco (hull insurance) | str.    33
  
  Rozdział III
  Ubezpieczenie lotnicze odpowiedzialności cywilnej | str.    45
  
  1. Wprowadzenie | str.    45
  
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo międzynarodowe | str.    46
  
  2.1. Ubezpieczenie OC eksploatującego statek powietrzny za szkody spowodowane osobom trzecim w prawie międzynarodowym | str.    46
  
  2.2. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku powietrznego na przykładzie poszczególnych państw | str.    48
  
  2.3. Minimalne wymogi ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku powietrznego na przykładzie poszczególnych państw | str.    101
  
  2.4. Ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego za szkody spowodowane pasażerom i w bagażu w prawie międzynarodowym | str.    119
  
  2.5. Ubezpieczenie cargo | str.    123
  
  2.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo UE | str.    126
  
  2.7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo polskie | str.    131
  
  Rozdział IV
  Ubezpieczenia lotnicze ryzyka wojny i terroru | str.    143
  
  1. Wprowadzenie | str.    143
  
  2. Ryzyko terrorystyczne | str.    144
  
  3. Ubezpieczenia lotnicze ryzyka wojny i terroru po dniu 11 września 2001 r. | str.    146
  
  4. Ochrona ryzyk wojennych i terroru w prawie międzynarodowym | str.    150
  
  5. Ochrona ryzyk wojennych i terroru w prawie europejskim | str.    154
  
  6. Ochrona ryzyk wojennych i szczególnych casco w Polsce | str.    155
  
  7. Specjalne programy ubezpieczeniowe w wybranych państwach | str.    157
  
  Rozdział V
  Ubezpieczenia indywidualne | str.    160
  
  1. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ubezpieczenia na życie | str.    160
  
  2. Dodatkowe ubezpieczenia pasażerów | str.    164
  
  3. Coupon insurance | str.    169
  
  4. Ubezpieczenie członków załogi | str.    169
  
  5. Specjalne ubezpieczenie pracowników na skutek wypadku w podróży | str.    172
  
  6. Ubezpieczenia do kart kredytowych (credit card insurance) | str.    173
  
  Rozdział VI
  Ogólne wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich ryzyk lotniczych | str.    182
  
  1. Wprowadzenie | str.    182
  
  2. Szczegółowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela | str.    183
  
  2.1. Szkody powstałe w wyniku używania statku powietrznego w celu łamania prawa | str.    183
  
  2.2. Szkody powstałe w wyniku używania statku powietrznego niezgodnie z zadeklarowanym zakresem użytkowania | str.    186
  
  2.3. Szkody powstałe w wyniku eksploatacji statku powietrznego na innym terytorium niż wskazane w polisie, o ile nie jest to wynikiem działania siły wyższej lub sytuacji awaryjnej | str.    188
  
  2.4. Szkody powstałe w wyniku wykonywania lotów przez statek powietrzny nieposiadający ważnego świadectwa zdatności do lotu | str.    191
  
  2.5. Szkody powstałe w wyniku prowadzenia statku powietrznego przez osobę niewskazaną w polisie lub osobę nieposiadającą ważnej licencji pilota i uprawnień do pełnienia określonych funkcji na pokładzie statku powietrznego | str.    192
  
  2.6. Szkody powstałe w wyniku obsługi technicznej statku powietrznego przez mechaników nieposiadających wymaganych przepisami uprawnień | str.    198
  
  2.7. Szkody powstałe w wyniku przewozu większej liczby osób, niż dopuszcza instrukcja użytkowania statku powietrznego | str.    198
  
  2.8. Szkody powstałe podczas startu i lądowania na lotnisku/ lądowisku niespełniającym wymagań producenta statku powietrznego | str.    199
  
  2.9. Szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego | str.    199
  
  2.10. Szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa personelu kierowniczego, jego pracowników i osób działających na jego zlecenie | str.    201
  
  2.11. Szkody powstałe w wyniku wykonywania przez personel lotniczy ubezpieczającego obowiązków służbowych: w stanie nietrzeźwości, pod wpływem leków psychotropowych, narkotyków lub innych środków odurzających | str.    202
  
  2.12. Szkody powstałe w wyniku przewożenia materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, toksycznych itp.) | str.    205
  
  2.13. Szkody powstałe w wyniku wykorzystywania lotnisk niezarejestrowanych oraz lądowisk niewpisanych do ewidencji | str.    208
  
  2.14. Szkody powstałe na podstawie odpowiedzialności przyjętej według porozumienia, chyba że odpowiedzialność ciążyłaby na ubezpieczonym w przypadku braku takiego porozumienia | str.    211
  
  2.15. Szkody powstałe w stosunku do szkód, które znajdują pokrycie w jakiejkolwiek innej polisie ubezpieczeniowej | str.    211
  
  Zakończenie | str.    213
  
  Bibliografia | str.    217
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia