Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz

-20%

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest jedynym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.


Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawisk. Przedstawiają wskazania odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązujących w Polsce unormowaniach prawnych oraz kształtowania dobrych praktyk w zakresie postępowania z ofiarami przemocy, jak również zwracają uwagę na istniejące luki w prawie. Zamieszczone rozważania mogą służyć jednocześnie jako ważny materiał szkoleniowy.


Redaktorki komentarza od lat zajmują się problematyką ofiar przestępstw, łącząc teorię z praktyką. Są współautorkami innych opracowań z tej dziedziny, m.in.: Prawa ofiar przestępstw (2009), Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych (2009), Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem (2011), Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz (2011).


Adresaci:
Książka jest skierowana do praktyków wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także do Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przydatna dla studentów prawa, psychologii, socjologii i akademii medycznych, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia oraz psychoterapeutów.


Liczba stron592
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-559-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz U z 2015 r poz 961) - tekst Konwencji | str.    13
  
  Zagadnienia wstępne: o genezie, istocie i znaczeniu Konwencji | str.    73
  
  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz U z 2015 r poz 961) - Komentarz | str.    87
  
  Preambuła | str.    89
  
  Rozdział I - Cele, definicje, równość i niedyskryminacja, zobowiązania ogólne | str.    98
  Wprowadzenie | str.    98
  Artykuł 1. Cele konwencji | str.    99
  Artykuł 2. Zakres konwencji | str.    115
  Artykuł 3. Definicje | str.    119
  Artykuł 4. Podstawowe prawa, równość i niedyskryminacja | str.    136
  Artykuł 5. Zasady odpowiedzialności państwa i należyta staranność | str.    144
  Artykuł 6. Polityka uwzględniająca kwestie płci | str.    174
  
  Rozdział II - Zintegrowana polityka i gromadzenie danych | str.    177
  Wprowadzenie | str.    177
  Artykuł 7. Kompleksowa i skoordynowana polityka | str.    177
  Artykuł 8. Środki finansowe | str.    183
  Artykuł 9. Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie | str.    187
  Artykuł 10. Instytucja koordynująca | str.    191
  Artykuł 11. Gromadzenie i analiza danych | str.    194
  
  Rozdział III - Zapobieganie | str.    204
  Wprowadzenie | str.    204
  Artykuł 12. Zobowiązania ogólne | str.    205
  Artykuł 13. Podnoszenie świadomości | str.    227
  Artykuł 14. Edukacja | str.    231
  Artykuł 15. Szkolenie specjalistów | str.    236
  Artykuł 16. Programy zapobiegawcze i programy leczenia | str.    239
  Artykuł 17. Udział sektora prywatnego i mediów | str.    244
  
  Rozdział IV - Ochrona i wsparcie | str.    248
  Wprowadzenie | str.    248
  Artykuł 18. Zobowiązania ogólne | str.    271
  Artykuł 19. Informowanie | str.    305
  Artykuł 20. Wsparcie ogólne | str.    309
  Artykuł 21. Pomoc w składaniu skarg indywidualnych i zbiorowych | str.    318
  Artykuł 22. Wsparcie specjalistyczne | str.    324
  Artykuł 23. Schroniska | str.    327
  Artykuł 24. Telefony zaufania | str.    328
  Artykuł 25. Wsparcie ofiar przemocy seksualnej | str.    329
  Artykuł 26. Ochrona i wsparcie małoletnich świadków | str.    332
  Artykuł 27. Zgłaszanie | str.    349
  Artykuł 28. Zgłaszanie przez specjalistów | str.    359
  
  Rozdział V - Prawo materialne | str.    368
  Wprowadzenie | str.    368
  Artykuł 29. Postępowanie cywilne i zadośćuczynienie | str.    370
  Artykuł 30. Odszkodowanie | str.    378
  Artykuł 31. Opieka, prawo widzenia i bezpieczeństwo | str.    424
  Artykuł 32. Cywilne konsekwencje przymusowych małżeństw | str.    428
  Artykuł 33. Przemoc psychiczna | str.    429
  Artykuł 34. Nękanie | str.    435
  Artykuł 35. Przemoc fizyczna | str.    438
  Artykuł 36. Przemoc seksualna, w tym gwałt | str.    440
  Artykuł 37. Przymusowe małżeństwa | str.    444
  Artykuł 38. Okaleczanie narządów płciowych kobiet | str.    447
  Artykuł 39. Przymusowa aborcja i sterylizacja | str.    450
  Artykuł 40. Molestowanie seksualne | str.    452
  Artykuł 41. Pomocnictwo, podżeganie i usiłowanie | str.    456
  Artykuł 42. Niedopuszczalne usprawiedliwianie zbrodni, w tym tak zwanych "zbrodni honorowych" | str.    459
  Artykuł 43. Zastosowanie przestępstw karnych | str.    461
  Artykuł 44. Jurysdykcja | str.    462
  Artykuł 45. Sankcje i środki | str.    468
  Artykuł 46. Okoliczności obciążające | str.    477
  Artykuł 47. Wyroki wydane przez inną Stronę | str.    480
  Artykuł 48. Zakaz stosowania obowiązkowych alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów lub obowiązkowego skazywania | str.    482
  
  Rozdział VI - Postępowanie przygotowawcze, ściganie, przepisy proceduralne i środki ochronne | str.    508
  Wprowadzenie | str.    508
  Artykuł 49. Zobowiązania ogólne | str.    509
  Artykuł 50. Szybka reakcja, zapobieganie i ochrona | str.    514
  Artykuł 51. Ocena i zarządzanie ryzykiem | str.    518
  Artykuł 52. Nakazy doraźne | str.    519
  Artykuł 53. Zakazy lub nakazy ochronne | str.    521
  Artykuł 54. Postępowanie przygotowawcze i dowody | str.    524
  Artykuł 55. Postępowanie bez wysłuchania strony przeciwnej i postępowanie prowadzone z urzędu | str.    526
  Artykuł 56. Środki ochronne | str.    527
  Artykuł 57. Pomoc prawna | str.    531
  Artykuł 58. Przedawnienie | str.    533
  
  Rozdział VII - Migracja i azyl | str.    535
  Wprowadzenie | str.    535
  Artykuł 59. Pobyt | str.    535
  Artykuł 60. Wnioski o azyl uwarunkowane płcią | str.    538
  Artykuł 61. Zasada non-refoulement | str.    540
  
  Rozdział VIII - Współpraca międzynarodowa | str.    542
  Wprowadzenie | str.    542
  Artykuł 62. Zasady ogólne | str.    542
  Artykuł 63. Działania na rzecz osób znajdujących się w niebezpieczeństwie | str.    544
  Artykuł 64. Informacje | str.    545
  Artykuł 65. Ochrona danych | str.    546
  
  Rozdział IX - Mechanizm monitorujący | str.    547
  Wprowadzenie | str.    547
  Artykuł 66. Grupa ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej | str.    547
  Artykuł 67. Komitet Stron | str.    551
  Artykuł 68. Procedura | str.    551
  Artykuł 69. Ogólne zalecenia | str.    554
  Artykuł 70. Udział parlamentów w monitoringu | str.    554
  
  Rozdział X - Związek z innymi umowami międzynarodowymi | str.    556
  Wprowadzenie | str.    556
  Artykuł 71. Związek z innymi umowami międzynarodowymi | str.    556
  
  Rozdział XI - Poprawki do konwencji | str.    558
  Wprowadzenie | str.    558
  Artykuł 72. Poprawki | str.    558
  
  Rozdział XII - Postanowienia końcowe | str.    560
  Wprowadzenie | str.    560
  Artykuł 73. Skutki niniejszej konwencji | str.    560
  Artykuł 74. Rozwiązywanie sporów | str.    561
  Artykuł 75. Podpisanie i wejście w życie | str.    561
  Artykuł 76. Przystąpienie do konwencji | str.    562
  Artykuł 77. Zakres terytorialny stosowania konwencji | str.    563
  Artykuł 78. Zastrzeżenia | str.    564
  Artykuł 79. Ważność i przegląd zastrzeżeń | str.    566
  Artykuł 80. Wypowiedzenie | str.    567
  Artykuł 81. Notyfikacja | str.    568
  
  Załącznik. Przywileje i immunitety (Artykuł 66) | str.    570
  
  Literatura | str.    573
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia