Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia

-20%

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji omówiono zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jej racjonalności i efektywności, a przede wszystkim w kontekście legalności, w tym dopuszczalnych form prawnoorganizacyjnych jej prowadzenia.


W poszczególnych częściach książki zostały omówione zróżnicowane formy i sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, zarówno w sferze użyteczności publicznej, jak i poza nią. Zagadnienia te były prezentowane podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego, które zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 19 listopada 2015 r.


Na szczególną uwagę zasługuje temat dotyczący gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, w którym podjęto analizę przesłanek kwalifikowania danej działalności samorządu do działalności gospodarczej z perspektywy doktryny i orzecznictwa sądowego, a także zagadnienie działalności powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.


Publikacja umożliwia zapoznanie się z analizą przepisów prawa określających dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy oraz ich wykładnią, a także z obowiązującym orzecznictwem sądowym.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników samorządowych, w szczególności odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, oraz radców prawnych zatrudnionych w urzędach. Zainteresuje też środowisko akademickie - wykładowców oraz studentów prawa, administracji i zarządzania w administracji.


Liczba stron346
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-577-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    17
  
  Lidia Zacharko
  Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd gminny w modelu europejskim | str.    23
  I. Zagadnienia wprowadzające | str.    23
  II. Prawny aspekt przedsiębiorczości (podstawy prawne działalności gospodarczej samorządu terytorialnego) | str.    26
  III. Spółki prawa handlowego jako forma prywatyzacji organizacyjnej zadań publicznych | str.    29
  IV. Podsumowanie | str.    35
  
  Kazimierz Bandarzewski
  Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza samorządu terytorialnego | str.    37
  I. Wprowadzenie | str.    37
  II. Czy jednostki samorządu terytorialnego powinny prowadzić działalność gospodarczą? | str.    38
  III. Pojęcie działalności gospodarczej w ustawach regulujących ustrój samorządu terytorialnego | str.    39
  IV. Gospodarka | str.    40
  V. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego w sferze użyteczności publicznej | str.    43
  VI. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej | str.    48
  VII. Pośrednie oddziaływanie jednostek samorządu terytorialnego na działalność gospodarczą | str.    51
  VIII. Podsumowanie | str.    52
  
  Mateusz Judziński
  Pojęcie sfery użyteczności publicznej w kontekście działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego | str.    55
  I. Wprowadzenie | str.    55
  II. Akty prawne normujące aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    55
  III. Wpływ sfery użyteczności publicznej na granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    57
  IV. Orzecznictwo sądów w zakresie wykładni pojęcia sfery użyteczności publicznej | str.    61
  V. Wnioski | str.    62
  
  Renata Płaszowska
  Pojęcie użyteczności publicznej jako wyznacznik ram dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    64
  I. Wprowadzenie | str.    64
  II. Pojęcie użyteczności publicznej na gruncie ustaw samorządowych | str.    66
  III. Kwestia użyteczności publicznej w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej | str.    70
  IV. Pojęcie użyteczności publicznej w doktrynie prawa | str.    76
  V. Podsumowanie | str.    79
  
  Wojciech Gonet
  Realizacja zadań gospodarczych przez gminy | str.    82
  I. Klasyfikacja zadań gospodarczych | str.    83
  II. Wybór zadań gospodarczych do realizacji przez gminę | str.    86
  III. Granice rozwoju infrastrukturalnego gminy | str.    91
  IV. Zakończenie | str.    92
  
  Aleksandra Ozimek
  Zasady zarządu mieniem gminy oraz korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | str.    94
  I. Wprowadzenie | str.    94
  II. Właściwość organów do ustanawiania zasad zarządu mieniem gminy | str.    97
  III. Charakter prawny uchwał | str.    98
  IV. Delegacje ustawowe do stanowienia zasad zarządu mieniem | str.    100
  V. Przekazanie zadań jednostce pomocniczej | str.    102
  VI. Mienie komunalne a mienie gminne | str.    105
  VII. Pojęcie zarządu, gospodarowania i administrowania mieniem | str.    109
  VIII. Zarządzanie mieniem gminy oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - wybrane przykłady | str.    110
  IX. Zakończenie | str.    114
  
  Bogusław Przywora
  Uwarunkowania prawne prowadzenia przez gminę działalności gospodarczej w celu realizacji zadań - wybrane zagadnienia konstytucyjnoprawne | str.    118
  I. Wstęp | str.    118
  II. Problem prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, w świetle orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Trybunału Konstytucyjnego | str.    120
  III. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę | str.    125
  IV. Wnioski | str.    128
  
  Dawid Chaba, Tomasz Noszczyk
  Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce | str.    131
  I. Wstęp | str.    131
  II. Podstawy prawne | str.    133
  III. Działalność komunalna a działalność gospodarcza | str.    135
  IV. Działalność gospodarcza a zadania polskich samorządów | str.    138
  V. Ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    141
  VI. Zakończenie | str.    145
  
  Paulina Łazutka
  Wybrane aspekty działalności gospodarczej związków jednostek samorządu terytorialnego | str.    147
  I. Wprowadzenie | str.    147
  II. Charakterystyka związków jednostek samorządu terytorialnego | str.    148
  III. Działalność gospodarcza związków jednostek samorządu terytorialnego - uwagi ogólne | str.    150
  IV. Działalność gospodarcza związków w sferze użyteczności publicznej | str.    154
  V. Działalność gospodarcza związków wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej | str.    155
  VI. Podsumowanie | str.    161
  
  Tomasz Długosz
  Wokół działalności gospodarczej gmin - głos w dyskusji | str.    163
  I. Wprowadzenie | str.    163
  II. Gospodarka gminna i działalność gospodarcza | str.    165
  III. Formy prowadzenia gospodarki gminnej | str.    173
  IV. Konkluzje | str.    175
  
  Grzegorz Suliński
  Obligacje przychodowe jako sposób finansowania inwestycji publicznych | str.    177
  I. Wstęp | str.    177
  II. Źródła prawa | str.    179
  III. Istota prawna obligacji przychodowych | str.    179
  1. Zakres przedmiotowy obligacji przychodowych | str.    179
  2. Zakres podmiotowy obligacji przychodowych | str.    180
  3. Postanowienia konieczne uchwały o emisji obligacji przychodowych | str.    182
  IV. Zalety obligacji przychodowych | str.    182
  V. Trudności w emisji obligacji przychodowych | str.    185
  1. Zagadnienia wstępne | str.    185
  2. Pojęcie przedsięwzięcia | str.    186
  3. Zakres odpowiedzialności emitenta obligacji przychodowych z tytułu obligacji | str.    189
  VI. Wnioski | str.    191
  
  Jarosław Czerw
  Kompetencje rad gmin w zakresie gospodarki komunalnej w świetle przepisów ustawy o gospodarce komunalnej - wybrane zagadnienia | str.    194
  I. Działalność gospodarcza gminy | str.    194
  II. Kompetencje rady gminy w zakresie gospodarki komunalnej | str.    197
  III. Podsumowanie | str.    207
  
  Dominika Cendrowicz, Karolina Rokicka
  Ochrona wykorzystywania mienia komunalnego gminy w działalności gospodarczej prowadzonej z udziałem radnych | str.    208
  I. Wstęp | str.    208
  II. Pojęcie mienia komunalnego | str.    210
  III. Cele ochrony mienia komunalnego | str.    212
  IV. Ograniczenia w działalności gospodarczej prowadzonej przez radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego | str.    213
  V. Zakres dopuszczalnego korzystania z mienia komunalnego przez radnego | str.    218
  VI. Skutki wykorzystywania przez radnego mienia komunalnego w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej | str.    220
  VII. Podsumowanie | str.    222
  
  Michał Kania
  Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Nieustająca szansa na rozwój czy nieustająca pożywka dla malkontentów? | str.    224
  I. Wprowadzenie | str.    224
  II. Przyczyny braku szerszego wykorzystywania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str.    230
  III. Perspektywy konieczności wykorzystywania partnerstwa publiczno-prywatnego w polskich realiach | str.    233
  IV. Warunki szerszego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str.    235
  V. Konkluzje | str.    239
  
  Katarzyna Płonka-Bielenin
  Spółka komandytowa jako forma realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym | str.    241
  I. Uwagi wstępne | str.    241
  II. Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym | str.    243
  III. Spółka komandytowa jako instrument realizacji umowy | str.    250
  
  Maciej M. Sokołowski
  Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki | str.    257
  I. Wprowadzenie | str.    257
  II. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy | str.    258
  III. Prawne uwarunkowania realizacji zadań samorządu na poziomie gminy | str.    262
  IV. Zaopatrywanie w ciepło w gminie na tle sytuacji sektora ciepłownictwa | str.    265
  V. Koncesjonowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych w zakresie ciepłownictwa | str.    268
  VI. Niektóre obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w odniesieniu do zaopatrywania w ciepło | str.    271
  VII. Ustalanie taryf dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło | str.    273
  VIII. Podsumowanie | str.    275
  
  Michał Biliński
  Jednostki samorządu terytorialnego a sport. Wspieranie i działalność gospodarcza | str.    277
  I. Wprowadzenie | str.    277
  II. Samodzielna działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego w ramach sportu | str.    278
  III. Wspieranie sportu określone ustawą o sporcie | str.    286
  IV. Podsumowanie | str.    288
  
  Stefan Płażek
  Nowe usługi powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | str.    290
  I. Pojęcie pomocy prawnej | str.    290
  II. Historia wprowadzenia obecnej regulacji | str.    291
  III. Dokumenty konieczne dla rozpoczęcia funkcjonowania ustawy | str.    293
  IV. Uwagi do poszczególnych zapisów ustawy | str.    299
  V. Podsumowanie | str.    304
  
  Hiroko Tsuchiya
  Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunalnych w samorządzie terytorialnym w Japonii | str.    310
  I. Wprowadzenie | str.    310
  II. Zarys systemu samorządu terytorialnego w Japonii | str.    311
  III. Zadania samorządu terytorialnego | str.    313
  IV. Usługi publiczne wykonywane przez samorząd terytorialny | str.    314
  V. Przedsiębiorstwa komunalne w samorządzie terytorialnym | str.    316
  VI. Sposób wykonywania zadań publicznych (usług publicznych) przez lokalne przedsiębiorstwa komunalne | str.    320
  VII. Poszukiwanie metod efektywnego wykonywania usług publicznych | str.    322
  VIII. Podsumowanie | str.    326
  
  Literatura | str.    329
  
  Noty o autorach | str.    343
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia