Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze

-20%

Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

122,40  153,00

Format: pdf

122,40153,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisko doktryny w zakresie problemów pojawiających się na tle tworzenia i wprowadzania w życie aktów wewnątrzzakładowych.


W publikacji zawarto wzory pism dotyczące m.in.:


umów o pracę,
wykonywania pracy w warunkach telepracy,
wypowiadania lub rozwiązywania stosunku pracy,
regulaminów,
zakładowego układu zbiorowego pracy,
procedury nakładania kar porządkowych,
współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi,
prawa pracy w administracji publicznej i stosunków pracy w szkolnictwie wyższym.
W obecnym, drugim wydaniu książki zamieszczono także


wzory odnoszące się do najnowszych nowelizacji kodeksu pracy, które weszły w życie w 2016 r.


, dotyczących nowego modelu umów terminowych oraz mechanizmów ochrony rodzicielstwa.


Adresaci:


Opracowanie przeznaczone jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR i pracodawców.


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony
www.dokumenty-pracownicze-wzory-wyd-2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Liczba stron824
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-398-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    19
  
  WPROWADZENIE | str.    21
  1. Uwagi wstępne | str.    21
  2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej | str.    22
  2.1. Uwagi wprowadzające | str.    22
  2.2. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej | str.    22
  2.3. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej | str.    25
  2.4. Konsekwencje nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym | str.    26
  2.5. Ochrona danych osobowych przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej | str.    27
  2.6. Odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej | str.    29
  3. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej | str.    30
  3.1. Uwagi wprowadzające | str.    30
  3.2. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej | str.    32
  3.3. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej | str.    36
  3.4. Odpowiedzialność za wadliwe przechowywanie dokumentacji pracowniczej | str.    37
  
  I UMOWY O PRACĘ | str.    39
  1. Przedwstępna umowa o pracę | str.    41
  2. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str.    44
  3. Umowa o pracę na czas określony | str.    50
  4. Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa | str.    56
  5. Aneks do umowy o pracę zawartej na czas określony | str.    59
  6. Informacja o zawarciu umowy na czas określony, do której nie mają zastosowania limity określone w art. 25(1) § 1 k.p., z powodu wystąpienia obiektywnych przyczyn | str.    61
  7. Umowa o pracę na okres próbny | str.    63
  
  II UMOWY ZAWIERANE W RAMACH STOSUNKU PRACY | str.    67
  8. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie | str.    69
  9. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie | str.    73
  10. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę (art. 101(1) § 1 k.p.) | str.    79
  11. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101(2) § 1 k.p.) | str.    83
  12. Umowa o zachowaniu w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy | str.    89
  13. Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (art. 103(4) k.p.) | str.    93
  14. Umowa o udzielenie świadczenia pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności (art. 103(6) k.p.) | str.    99
  15. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika, niezwiązanego z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy | str.    103
  16. Oświadczenie pracownika w zakresie przejścia majątkowych praw autorskich na pracodawcę | str.    108
  17. Umowa dotycząca oddelegowania pracownika | str.    111
  18. Porozumienie o wypłacie dodatku relokacyjnego | str.    115
  19. Umowa pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    118
  20. Umowa o praktykę studencką | str.    121
  21. List intencyjny zawarcia umowy o pracę | str.    126
  22. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | str.    128
  
  III WZORY DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRACY W WARUNKACH TELEPRACY | str.    131
  23. Oświadczenie pracownika w sprawie wykonywania pracy w formie telepracy | str.    133
  24. Regulamin telepracy | str.    135
  25. Umowa o telepracę | str.    142
  26. Porozumienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach określonych w art. 67(5) k.p. (telepraca) | str.    150
  27. Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową/ zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie warunków stosowania telepracy przez pracodawcę (art. 67(6) § 1 k.p.) | str.    153
  
  IV POROZUMIENIA I UGODY PODPISYWANE W RAMACH STOSUNKU PRACY | str.    157
  28. Porozumienie w sprawie zmiany warunków pracy i płacy | str.    159
  29. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę | str.    161
  30. Ugoda pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika (art. 121 § 1 k.p.) | str.    163
  31. Ugoda pozasądowa w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika | str.    166
  32. Porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie ustalenia czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (art. 140 k.p.) | str.    169
  33. Porozumienie pracodawców w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego (art. 174(1) § 1 k.p.) | str.    171
  34. Ugoda pozasądowa | str.    174
  
  V WZORY ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI RODZICIELSKIMI W STOSUNKU PRACY | str.    179
  35. Oświadczenie w sprawie cofnięcia oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę | str.    181
  36. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu | str.    183
  37. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu | str.    185
  38. Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 9 k.p.) | str.    187
  39. Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 16 k.p.) | str.    189
  40. Wniosek o udzielenie pracownicy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze | str.    192
  41. Wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego | str.    195
  42. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego z powodu legitymowania się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji | str.    197
  43. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego | str.    199
  44. Wniosek pracownika-ojca o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę dziecka | str.    201
  45. Wniosek w sprawie łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy | str.    203
  46. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego | str.    205
  47. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego | str.    207
  48. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego | str.    209
  49. Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem | str.    211
  
  VI OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM LUB ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY | str.    213
  50. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony | str.    215
  51. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony | str.    217
  52. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony | str.    220
  53. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy | str.    224
  54. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych | str.    227
  55. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste | str.    231
  56. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem | str.    235
  57. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku | str.    237
  58. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby | str.    240
  59. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu innej niż niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, trwającej dłużej niż 1 miesiąc | str.    242
  60. Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy | str.    244
  61. Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36(1) k.p.) | str.    248
  62. Oświadczenie w sprawie wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w przypadku późniejszego ustalenia przez pracodawcę, że pracownik korzystał w dacie wręczenia oświadczenia z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy (np. z powodu ciąży lub na podstawie art. 39 k.p. bądź z innych przyczyn) | str.    250
  
  VII WZORY INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRACOWNIKOM W TOKU STOSUNKU PRACY | str.    253
  63. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.) | str.    255
  64. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.) | str.    256
  65. Informacja o przejęciu zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. | str.    258
  66. Informacja pracodawcy o odmowie ponownego zatrudnienia pracownika (art. 48 § 1 k.p.) | str.    261
  67. Informacja dla pracowników o wprowadzeniu nowego Regulaminu pracy | str.    263
  68. Informacja (zawiadomienie) dla pracownika o przyznaniu nagrody/ wyróżnienia (art. 105 k.p.) | str.    265
  69. Informacja dla pracownika o udzieleniu mu czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 151(2) § 2 k.p.) | str.    267
  70. Informacja dla pracownika, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, o przysługującym mu w zamian innym dniu wolnym od pracy - wraz z propozycją pracodawcy dotyczącą terminu udzielania tego dnia wolnego (art. 151(3) k.p.) | str.    269
  71. Informacja dla pracownika w sprawie zobowiązania go do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę - dyżur (art. 151(5) § 1 k.p.) | str.    271
  72. Informacja dla pracownika w sprawie obowiązku wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 167(1) k.p.) | str.    273
  73. Informacja dla pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy (art. 207(1) k.p.) | str.    275
  
  VIII OŚWIADCZENIA I WNIOSKI PRACOWNIKÓW SKŁADANE W TOKU STOSUNKU PRACY | str.    277
  74. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami i procedurami | str.    279
  75. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 k.p. (w przypadku szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika) | str.    281
  76. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 1(1) k.p. (w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika) | str.    283
  77. Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia w sposób inny niż do rąk pracownika (art. 86 § 3 k.p.) | str.    286
  78. Zgoda pracownika na potrącenie z jego wynagrodzenia innych należności niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. (art. 91 § 1 k.p.) | str.    288
  79. Wniosek pracownika w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy (art. 142 k.p.) | str.    290
  80. Wniosek pracownika w sprawie skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.) | str.    292
  81. Wniosek pracownika w sprawie wprowadzenia systemu pracy weekendowej (art. 144 k.p.) | str.    294
  82. Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 151(2) § 2 k.p.) | str.    296
  83. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego | str.    298
  84. Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego (art. 164 k.p.) | str.    300
  85. Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego (art. 174 k.p.) | str.    302
  86. Zgoda pracownika na udzielenie mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 174(1) § 1 k.p.) | str.    304
  87. Oświadczenie pracownika (w ciąży/opiekującego się dzieckiem do lat 4) w sprawie zamiaru skorzystania z uprawnień przewidzianych w art. 178 k.p. | str.    306
  
  IX WZORY REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCE W STOSUNKACH PRACY | str.    309
  88. Regulamin pracy | str.    311
  89. Aneks do Regulaminu pracy | str.    328
  90. Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego | str.    331
  91. Regulamin wynagradzania | str.    333
  92. Załącznik do Regulaminu wynagradzania | str.    339
  93. Regulamin premiowania | str.    342
  94. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    346
  95. Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    354
  96. Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    355
  97. Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    356
  98. Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    357
  99. Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    359
  100. Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    360
  101. Załącznik nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    361
  102. Załącznik nr 8 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    362
  103. Załącznik nr 9 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | str.    363
  
  X WZORY PROCEDUR STOSOWANYCH W STOSUNKACH PRACY | str.    367
  104. Kodeks etyki | str.    369
  105. Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji | str.    378
  106. Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych | str.    386
  107. Regulamin korzystania z samochodów służbowych u pracodawcy | str.    395
  108. Regulamin określający zasady kontroli pracownika oraz jego miejsca pracy | str.    404
  109. Regulamin programu dofinansowania nauki dla pracowników | str.    410
  
  XI WZORY PISM W TOKU PROCEDURY NAKŁADANIA KAR PORZĄDKOWYCH | str.    413
  110. Pismo pracodawcy wzywające pracownika do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych | str.    415
  111. Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej | str.    417
  112. Sprzeciw pracownika od nałożonej kary porządkowej | str.    420
  113. Uwzględnienie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej | str.    422
  114. Odrzucenie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej | str.    424
  
  XII WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM I USTANIEM STOSUNKU PRACY | str.    427
  115. Świadectwo pracy | str.    429
  116. Świadectwo pracy w warunkach szczególnych | str.    434
  117. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy | str.    436
  118. Odpowiedź na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy | str.    438
  
  XIII WZORY PISM DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI | str.    441
  119. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji o pracownikach korzystających z jej obrony (art. 30 ust. 2(1) ustawy o związkach zawodowych) | str.    443
  120. Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p.) | str.    445
  121. Konsultacja oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 52 § 3 k.p.) | str.    447
  122. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania/nagród/ premiowania/zakładowego funduszu świadczeń socjalnych/ planu urlopów/pracy/innych (art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych) | str.    450
  123. Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie/rozwiązanie stosunku pracy/wypowiedzenie warunków umowy o pracę z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych) | str.    452
  124. Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej w sprawie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 26(1) ust. 1 ustawy o związkach zawodowych) | str.    455
  125. Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową dotyczące warunków zatrudnienia pracowników w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 26(1) ust. 3 ustawy o związkach zawodowych) | str.    458
  126. Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy (art. 9(1) § 1 k.p.) | str.    462
  127. Umowa pracodawcy z organizacją związkową w sprawie udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy | str.    465
  128. Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych | str.    468
  129. Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie zwolnienia pracownika od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej - w przypadku gdy wniosek ten nie spełnia wymogów określonych w art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych | str.    470
  
  XIV WZORY PISM DOTYCZĄCE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY | str.    473
  130. Wniosek o wszczęcie rokowań w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy | str.    475
  131. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy | str.    477
  132. Wniosek o rejestrację Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy | str.    501
  133. Protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy | str.    505
  134. Oświadczenie o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez jedną ze stron układu | str.    508
  135. Oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez jedną ze stron układu | str.    509
  136. Porozumienie stron uprawnionych do zawarcia układu o stosowaniu w całości lub w części układu, którego nie są stronami | str.    511
  
  XV WZORY PISM W TOKU PROCEDURY ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH | str.    513
  137. Zawiadomienie zakładowych organizacji związkowych o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    515
  138. Porozumienie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    519
  139. Regulamin postępowania w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    525
  140. Zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 6 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    530
  141. Zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    533
  142. Zawiadomienie związków zawodowych o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    536
  
  XVI WZORY PISM W TOKU POSTĘPOWANIA PRZED KOMISJĄ POJEDNAWCZĄ | str.    539
  143. Wniosek pracownika o przeprowadzenie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą | str.    541
  144. Protokół z posiedzenia Komisji Pojednawczej obejmujący ugodę zawartą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem | str.    544
  145. Protokół z posiedzenia Komisji Pojednawczej, w czasie którego nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikiem | str.    547
  146. Wniosek pracownika o przekazanie sprawy z Zakładowej Komisji Pojednawczej do sądu pracy | str.    550
  
  XVII WZORY DOTYCZĄCE TREŚCI STOSUNKU PRACY | str.    553
  147. Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 k.p.) | str.    555
  148. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy (art. 42 § 4 k.p.) | str.    558
  149. Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu | str.    561
  150. Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego | str.    568
  151. Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę | str.    570
  152. Porozumienie w sprawie współpracy pracodawców | str.    573
  153. Porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienia | str.    577
  154. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników | str.    579
  155. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną | str.    581
  156. Zarządzenie pracodawcy | str.    584
  157. Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pieniężnej | str.    587
  158. Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej | str.    590
  159. Odpowiedź na wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy | str.    592
  160. Zastrzeżenia do Protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy | str.    596
  
  XVIII WZORY DOKUMENTÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | str.    599
  161. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | str.    601
  162. Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze | str.    605
  163. Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty | str.    607
  164. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str.    609
  165. Umowa o pracę na czas określony | str.    613
  166. Umowa o pracę na czas zastępstwa | str.    616
  167. Akt powołania | str.    619
  168. Akt mianowania | str.    623
  169. Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia stosunku pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania | str.    626
  170. Przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko | str.    628
  171. Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej | str.    630
  172. Powierzenie wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę | str.    633
  173. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego | str.    635
  174. Przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego w przypadku reorganizacji jednostki | str.    639
  175. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej | str.    641
  176. Program służby przygotowawczej | str.    647
  177. Opinia z przebiegu części praktycznej służby przygotowawczej | str.    650
  178. Decyzja Wójta Gminy w sprawie skierowania do służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy | str.    652
  179. Protokół z przebiegu służby przygotowawczej | str.    654
  180. Protokół z przeprowadzonego egzaminu ze służby przygotowawczej | str.    656
  181. Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej | str.    658
  182. Decyzja Wójta Gminy zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej z części teoretycznej | str.    660
  183. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej | str.    662
  184. Ślubowanie | str.    664
  185. Zarządzenie w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych | str.    666
  186. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników | str.    670
  187. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego | str.    676
  188. Odwołanie od oceny okresowej | str.    681
  189. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej | str.    683
  190. Ustalenie wynagrodzenia wójta | str.    685
  191. Zasady przyznania dodatku za wieloletnią pracę | str.    687
  192. Zasady przyznawania nagród jubileuszowych | str.    689
  193. Zasady przyznawania jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy | str.    691
  194. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej po dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej ocenie | str.    693
  195. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków | str.    695
  196. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie utraty nieposzlakowanej opinii | str.    697
  197. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe jego przeniesienie do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości | str.    699
  198. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    701
  199. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w drodze porozumienia stron | str.    703
  200. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista | str.    705
  201. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem | str.    707
  202. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku | str.    710
  203. Oświadczenie majątkowe o prowadzeniu działalności gospodarczej | str.    712
  204. Wezwanie pracownika samorządowego do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym | str.    715
  205. Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego | str.    717
  206. Wygaśnięcie mandatu wójta z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z członkostwem w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego | str.    719
  207. Świadectwo pracy | str.    721
  
  XIX WZORY DOKUMENTÓW Z ZAKRESU STOSUNKÓW PRACY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM | str.    725
  208. Statut uczelni | str.    727
  209. Regulamin pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich | str.    735
  210. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji | str.    743
  211. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni | str.    749
  212. Oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego | str.    752
  213. Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie kosztów uzyskania przychodu | str.    754
  214. Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie podstawowego miejsca pracy | str.    756
  215. Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie minimum kadrowego | str.    758
  216. Akt mianowania nauczyciela akademickiego | str.    760
  217. Umowa o pracę nauczyciela akademickiego | str.    762
  218. Oświadczenie pracodawcy w sprawie pensum dydaktycznego na dany rok akademicki (Indywidualna Karta Obciążeń Dydaktycznych) | str.    768
  219. Oświadczenie pracodawcy w sprawie powierzenia nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych przekraczających wymiar pensum | str.    770
  220. Oświadczenie rektora o obniżeniu wymiaru zajęć dydaktycznych w trybie art. 130 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym | str.    772
  221. Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla celów naukowych | str.    774
  222. Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych | str.    777
  223. Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia | str.    779
  224. Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia | str.    781
  225. Wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na podjęcie/kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy | str.    783
  226. Oświadczenie rektora o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na podjęcie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy | str.    785
  227. Arkusz oceny nauczyciela akademickiego | str.    787
  228. Wniosek o ukaranie nauczyciela akademickiego w postępowaniu dyscyplinarnym | str.    795
  229. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich | str.    798
  230. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego | str.    801
  
  WYKAZ LITERATURY | str.    803
  
  INDEKS RZECZOWY | str.    807
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia