Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej

-20%

Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera kompleksową i przekrojową analizę problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie postępowania administracyjnego. Autorka odwołuje się do dorobku doktryny oraz najnowszego orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. (K 29/13) mającego ogromny wpływ na omawiane przepisy.


W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na:
zasady uwłaszczenia użytkowników wieczystych,
poprawność proceduralną przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym na tryb wydawania rozstrzygnięć ustalających opłaty z tytułu przekształcenia,
tryb wydawania decyzji orzekających o zwrocie zwaloryzowanych boni? kat udzielonych od tego rodzaju opłat.


Publikacja przeznaczona jest dla organów administracji publicznej: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także starostów. Zainteresuje również radców prawnych oraz notariuszy.


Liczba stron280
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9914-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział I
  Instytucja przekształcenia. Podstawowe cele oraz etapy przeobrażeń regulacji ustawowej | str.    23
  
  1. Ogólna charakterystyka instytucji przekształcenia praw rzeczowych | str.    23
  2. Podstawowe cele i przeobrażenia regulacji ustawowej dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | str.    25
  2.1. Cele norm prawnych - stanowisko doktryny w najogólniejszym ujęciu | str.    25
  2.2. Związek pomiędzy komercjalizacją prawa użytkowania wieczystego a przekształceniem praw rzeczowych | str.    26
  3. Podstawowe cele przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | str.    30
  3.1. Ogólna charakterystyka ustawy | str.    30
  3.2. Normatywny mechanizm przekształcenia | str.    31
  3.3. Opłaty z tytułu przekształcenia | str.    33
  3.4. Krytyczna ocena regulacji ustawowej | str.    34
  4. Cele ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości | str.    36
  4.1. Normy prawne ustawy instrumentem nieodpłatnego uwłaszczenia | str.    36
  4.2. Reguła testu dwóch dat | str.    39
  4.3. Zasady uprzywilejowania grupy użytkowników wieczystych | str.    41
  4.4. Konsekwencje uchylenia ustawy z 2001 r. | str.    43
  5. Regulacja ustawowa przekształcenia i jej cel od 13 października 2005 r. | str.    44
  5.1. Charakterystyka warunków przekształcenia w pierwotnym brzmieniu ustawy | str.    44
  5.2. Ogólna charakterystyka zmian normatywnych wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2008 r. | str.    47
  5.3. Zmiany wprowadzone nowelizacją uchwaloną dnia 5 listopada 2009 r. | str.    51
  5.4. Cele zmian wprowadzonych od dnia 9 października 2011 r. | str.    55
  5.5. Kształtowanie regulacji normatywnej wskutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego | str.    60
  
  Rozdział II
  Podstawowe zasady administracyjnego trybu uwłaszczenia użytkowników wieczystych | str.    64
  
  1. Wprowadzenie | str.    64
  2. Zasada prywatyzacji w trybie administracyjnoprawnego uwłaszczenia | str.    66
  2.1. Związek uwłaszczenia z gospodarowaniem nieruchomościami | str.    67
  2.2. Uwłaszczenie instrumentem prywatyzacji nieruchomości | str.    68
  3. Zasada dobrowolności przekształcenia | str.    71
  4. Zasada dobrej administracji | str.    72
  5. Zasada praworządności | str.    77
  6. Zasada skargowości | str.    79
  7. Zasada równości wobec prawa | str.    83
  8. Zasada prawdy obiektywnej | str.    86
  9. Zasada uwzględniania słusznego interesu strony i zasada informowania | str.    90
  10. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu w sprawie przekształcenia praw rzeczowych | str.    92
  11. Zasada ochrony praw osób trzecich | str.    93
  12. Zasada czasowego wyłączenia z zakresu przekształcenia nieruchomości, w odniesieniu do których toczy się postępowanie mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego | str.    98
  13. Zasada nieekwiwalentnej odpłatności | str.    99
  14. Zasada obligatoryjnego żądania zwrotu bonifikaty | str.    101
  15. Zasada ponoszenia kosztów postępowania przez organ administracji publicznej | str.    102
  16. Zasada zgodności uwłaszczenia z przepisami o pomocy publicznej | str.    106
  17. Zasada ochrony nabytego prawa rzeczowego | str.    108
  
  Rozdział III
  Administracyjny proceduralny tryb przekształcenia praw rzeczowych | str.    112
  
  1. Wprowadzenie | str.    112
  2. Właściwość rzeczowa organów administracji publicznej | str.    115
  2.1. Właściwość starosty w zakresie przekształcenia praw rzeczowych | str.    117
  2.2. Właściwość organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przekształcenia praw rzeczowych | str.    120
  2.3. Dekoncentracja wewnętrzna w związku z rozstrzyganiem sprawy administracyjnej | str.    124
  3. Wszczęcie postępowania administracyjnego | str.    126
  3.1. Regulacje ogólne | str.    126
  3.2. Konieczne elementy wniosku o przekształcenie praw rzeczowych | str.    128
  3.3. Reprezentacja użytkowników wieczystych niemających zdolności do czynności prawnych | str.    131
  3.4. Postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia praw rzeczowych a reprezentacja niektórych osób prawnych (kwestie dyskusyjne) | str.    134
  3.5. Wnioski współużytkowników wieczystych | str.    136
  3.6. Wycofanie wniosku przez użytkownika wieczystego | str.    142
  3.7. Wniosek o przekształcenie a obowiązek uiszczania opłaty rocznej | str.    144
  4. Strony w postępowaniu w sprawie przekształcenia praw rzeczowych | str.    144
  4.1. Ustalenie kręgu stron postępowania w sprawie o przekształcenie | str.    146
  4.2. Wyłączenia z kręgu stron postępowania | str.    148
  4.3. Wielość stron a współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym | str.    150
  5. Zawieszenie postępowania | str.    152
  5.1. Obligatoryjne zawieszenie postępowania | str.    153
  5.2. Sprzeciw wobec przekształcenia jako przesłanka zawieszenia postępowania | str.    161
  5.3. Fakultatywne zawieszenie postępowania | str.    163
  6. Postanowienie sądu cywilnego według art. 199 k.c. w związku z art. 2 u.p.p.u.w. | str.    166
  6.1. Istota orzeczenia sądu cywilnego według art. 199 k.c. | str.    167
  6.2. Współużytkowanie wieczyste jako składnik majątku małżonków a orzeczenie sądu | str.    169
  6.3. Sytuacja współużytkowników wieczystych jako członków wspólnoty mieszkaniowej | str.    170
  7. Zezwolenia albo pozwolenia innych organów | str.    171
  8. Koszty postępowania | str.    172
  9. Charakter decyzji orzekającej o przekształceniu praw rzeczowych | str.    175
  10. Wstrzymanie wykonania decyzji o przekształceniu praw rzeczowych w razie wniesienia skargi do sądu | str.    181
  11. Wstrzymanie wykonania decyzji o przekształceniu praw rzeczowych w przypadku uruchomienia nadzwyczajnego postępowania administracyjnego | str.    183
  12. Związanie sądu decyzją administracyjną | str.    184
  
  Rozdział IV
  Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy przekształcenia | str.    188
  
  1. Wprowadzenie | str.    188
  2. Zakres podmiotowy przekształcenia | str.    189
  2.1. Podstawowy krąg podmiotów uwłaszczenia | str.    190
  2.2. Uwłaszczenie następcy prawnego użytkownika wieczystego | str.    192
  2.3. Cel umowy o przewłaszczenie na zabezpieczenie wobec przesłanki podmiotowej przekształcenia | str.    193
  2.4. Uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowej - użytkownika wieczystego | str.    197
  2.5. Uwłaszczenie innych (niż spółdzielnie mieszkaniowe) osób prawnych | str.    199
  2.6. Uwłaszczenie nabywcy prawa użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie po dniu 13 października 2005 r. | str.    199
  2.7. Nabycie prawa użytkowania wieczystego w drodze ugody a przekształcenie | str.    201
  2.8. Wyłączenia o charakterze podmiotowym | str.    203
  3. Zakres przedmiotowy uwłaszczenia | str.    205
  3.1. Określenie funkcji zabudowy | str.    209
  3.2. Zasady ustalenia przeznaczenia nieruchomości | str.    212
  3.3. Użytkowanie wieczyste obciążające nieruchomość gruntową wraz z częścią składową w postaci budynku | str.    215
  3.4. Nieruchomość rolna jako przedmiot przekształcanego prawa rzeczowego | str.    216
  3.5. Przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego | str.    220
  
  Rozdział V
  Opłaty z tytułu przekształcenia. Bonifikaty oraz obowiązek ich zwrotu | str.    223
  
  1. Wprowadzenie | str.    223
  2. Cywilnoprawny charakter opłaty | str.    226
  3. Opłata za przekształcenie a opłata roczna | str.    228
  4. Określenie wartości praw rzeczowych w postępowaniu w sprawie przekształcenia praw rzeczowych | str.    230
  4.1. Ustalenie opłaty w wypadku przekształcenia współużytkowania wieczystego | str.    233
  4.2. Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej w zakresie opłaty za przekształcenie praw rzeczowych | str.    235
  4.3. Zasady wyceny prawa użytkowania wieczystego na potrzeby określenia opłaty z tytułu przekształcenia praw rzeczowych | str.    237
  4.4. Ocena operatu szacunkowego jako środka dowodowego | str.    239
  5. Bonifikaty od opłat oraz rozłożenie opłat na raty | str.    241
  5.1. Bonifikata w wypadku wpisania nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków | str.    241
  5.2. Bonifikata zależna od uznania organu administracji | str.    245
  5.3. Rozłożenie opłat na raty | str.    246
  6. Uprawnienie do wyrażenia zgody na zastosowanie przez organ wykonawczy umownego oprocentowania rat | str.    247
  7. Zakaz rozstrzygania o terminie uiszczenia opłaty oraz rodzaju zabezpieczenia wywiązania się z obowiązku jej uiszczenia | str.    251
  8. Żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty | str.    251
  8.1. Zbycie nieruchomości a zwrot bonifikaty | str.    253
  8.2. Zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty | str.    256
  9. Nieodpłatne przekształcenie | str.    259
  10. Umorzenie opłaty z tytułu przekształcenia | str.    260
  
  Zakończenie | str.    261
  
  Bibliografia | str.    263
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia