Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

-20%

Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Przedstawiono pełne spektrum roszczeń, które mogą być dochodzone w związku z mobbingiem lub dyskryminacją. Wskazano przyczyny niewielkiej skuteczności dochodzenia tych roszczeń przed sądem i omówiono pozasądowe sposoby rozwiązania konfliktu pracowniczego powstałego na tle powyższych zjawisk, w tym rozstrzygnięcie sporu w ramach procedur wewnątrzzakładowych. W szerokim zakresie wykorzystane zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Sformułowano też postulaty de lege ferenda.


Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla adwokatów i radców prawnych reprezentujących strony w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych. Będzie przydatne także dla pracodawców, którzy uzyskają informacje, w jaki sposób bronić się przed nieuzasadnionymi zarzutami w sprawie mobbingu lub stosowania dyskryminacji oraz jak realizować skuteczną politykę antymobbingowa. Książka powinna zainteresować również pracowników, którzy z lektury dowiedzą się, dlaczego lepiej jest doprowadzić do rozwiązania konfliktu na drodze procedur wewnątrzzakładowych, niż skierować sprawę do sądu.


Liczba stron416
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-369-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział    1
  Mobbing, dyskryminacja i molestowanie jako patologiczne zjawiska w miejscu pracy | str.    15
  1.1. Uwagi wstępne | str.    15
  1.2. Mobbing | str.    16
  1.3. Dyskryminacja | str.    33
  1.4. Molestowanie | str.    41
  1.5. Molestowanie seksualne | str.    43
  1.6. Nierówne traktowanie | str.    45
  1.7. Mobbing i dyskryminacja a inne zjawiska w miejscu pracy | str.    48
  1.8. Zbieg patologicznych zachowań w miejscu pracy | str.    50
  1.9. Mobbing i dyskryminacja a prawo karne | str.    54
  1.10. Podsumowanie | str.    56
  
  Rozdział    2
  Rozwiązywanie konfliktów przed dochodzeniem roszczeń | str.    58
  2.1. Uwagi wstępne | str.    58
  2.2. Spór a konflikt | str.    61
  2.3. Rozwiązanie konfliktu a dochodzenie roszczeń | str.    63
  2.4. Sposoby rozwiązania konfliktu w miejscu pracy | str.    65
  2.5. Rozwiązanie konfliktu w drodze negocjacji z mobberem | str.    69
  2.6. Zasady prowadzenia negocjacji | str.    79
  2.7. Rozwiązanie konfliktu w drodze mediacji prowadzonej w zakładzie pracy | str.    83
  2.8. Rozwiązanie konfliktu w drodze procedur obowiązujących w zakładach pracy | str.    86
  2.9. Negocjacje a mediacja | str.    94
  2.10. Podsumowanie | str.    100
  
  Rozdział    3
  Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu, dyskryminacji i molestowania | str.    102
  3.1. Uwagi wstępne | str.    102
  3.2. Pojęcie roszczenia | str.    104
  3.3. Roszczenia przysługujące w razie mobbingu | str.    105
  3.3.1. Reżim odpowiedzialności odszkodowawczej | str.    105
  3.3.2. Roszczenia wobec pracodawcy | str.    114
  3.3.2.1. Katalog roszczeń | str.    114
  3.3.2.2. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu nienależytej realizacji obowiązku wskazanego w art. 943 § 1 k.p. | str.    117
  3.3.2.3. Roszczenie o zadośćuczynienie | str.    117
  3.3.2.4. Roszczenie o odszkodowanie | str.    122
  3.3.3. Roszczenia wobec mobbera | str.    126
  3.3.4. Roszczenia wobec pracodawcy, który sam stosuje mobbing | str.    128
  3.4. Roszczenia przysługujące w razie dyskryminacji | str.    129
  3.5. Roszczenia przysługujące w razie molestowania | str.    134
  3.6. Pouczenie sądu o roszczeniach przysługujących powodowi | str.    134
  3.7. Zbieg roszczeń | str.    136
  3.8. Postulaty de lege ferenda | str.    141
  3.9. Podsumowanie | str.    145
  
  Rozdział    4
  Wszczęcie postępowania przeciwko pracodawcy | str.    147
  4.1. Uwagi wstępne | str.    147
  4.2. Pozew | str.    148
  4.3. Opłaty od pozwu | str.    159
  4.4. Kumulacja roszczeń procesowych | str.    159
  4.5. Tryb postępowania. Problem zbiegu postępowań odrębnych | str.    161
  4.6. Właściwość i skład sądu | str.    172
  4.7. Określenie strony podmiotowej w procesie | str.    179
  4.8. Udział prokuratora, organizacji pozarządowych i państwowego inspektora pracy | str.    184
  4.9. Podsumowanie | str.    191
  
  Rozdział    5
  Obrona w procesie pozwanego pracodawcy | str.    193
  5.1. Uwagi wstępne | str.    193
  5.2. Sposoby obrony pracodawcy | str.    195
  5.3. Katalog i klasyfikacja zarzutów procesowych | str.    197
  5.3.1. Zarzuty z zakresu prawa procesowego | str.    197
  5.3.2. Zarzuty materialnoprawne | str.    210
  5.3.2.1. Zarzut przedawnienia | str.    210
  5.3.2.2. Zarzuty dotyczące przesłanek materialnoprawnych mobbingu, molestowania i dyskryminacji | str.    211
  5.3.2.2.1. Mobbing | str.    211
  5.3.2.2.2. Dyskryminacja | str.    226
  5.3.2.2.3. Molestowanie i molestowanie seksualne | str.    239
  5.3.2.2.4. Kolejność przedstawienia zarzutów | str.    241
  5.4. Problem dopuszczalności powództwa wzajemnego | str.    243
  5.5. Uznanie powództwa | str.    246
  5.6. Podsumowanie | str.    248
  
  Rozdział    6
  Przebieg postępowania wywołanego wniesieniem pozwu z tytułu mobbingu lub dyskryminacji | str.    249
  6.1. Wszczęcie postępowania | str.    249
  6.2. Postępowanie dowodowe | str.    257
  6.2.1. Ciężar dowodu | str.    257
  6.2.2. Przebieg postępowania dowodowego | str.    267
  6.2.3. Poszczególne środki dowodowe | str.    277
  6.2.4. Podsumowanie | str.    281
  
  Rozdział    7
  Orzeczenie sądu pierwszej instancji i środki zaskarżenia | str.    283
  7.1. Orzeczenie sądu pierwszej instancji | str.    283
  7.2. Apelacja | str.    286
  7.2.1. Charakter prawny apelacji | str.    286
  7.2.2. Wymogi formalne i konstrukcyjne apelacji | str.    287
  7.2.3. Zarzuty apelacyjne | str.    288
  7.3. Skarga kasacyjna | str.    293
  7.4. Inne nadzwyczajne środki zaskarżania orzeczeń | str.    296
  7.5. Podsumowanie | str.    300
  
  Rozdział    8
  Dochodzenie roszczeń wobec mobbera | str.    301
  8.1. Uwagi wstępne | str.    301
  8.2. Podstawa prawna odpowiedzialności mobbera lub sprawcy molestowania | str.    302
  8.3. Tryb postępowania i właściwość sądu | str.    309
  8.4. Obrona pozwanego | str.    311
  8.5. Postępowanie dowodowe | str.    314
  8.6. Orzeczenia sądu pierwszej instancji | str.    316
  8.7. Podsumowanie | str.    316
  
  Rozdział    9
  Dochodzenie roszczeń przez pracodawcę wobec pracownika stosującego mobbing czy też molestowanie | str.    318
  9.1. Uwagi wstępne | str.    318
  9.2. Podstawa materialnoprawna dochodzenia roszczeń | str.    319
  9.3. Dopuszczalność interwencji ubocznej oraz przypozwania mobbera | str.    324
  9.4. Współuczestnictwo między pozwanymi pracownikami | str.    329
  9.5. Problematyka dotycząca prawomocności materialnej | str.    331
  9.6. Podsumowanie | str.    332
  
  Rozdział    10
  Dochodzenie roszczeń przez pracowników i pracodawców niesłusznie oskarżanych o mobbing i dyskryminację w miejscu pracy | str.    333
  10.1. Uwagi ogólne | str.    333
  10.2. Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy | str.    336
  10.3. Naruszenie dóbr osobistych osoby oskarżonej o mobbing | str.    337
  10.4. Przebieg postępowania sądowego | str.    340
  10.5. Podsumowanie | str.    346
  
  Rozdział    11
  Alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń przez pracowników poddanych mobbingowi lub dyskryminacji | str.    347
  11.1. Uwagi wstępne | str.    347
  11.2. Ugoda | str.    351
  11.2.1. Charakter prawny ugody | str.    351
  11.2.2. Kontrola ugody przez sąd | str.    355
  11.2.3. Wykonanie ugody | str.    359
  11.3. Pojęcie alternatywnych sposobów dochodzenia roszczeń | str.    359
  11.4. Postępowanie mediacyjne | str.    362
  11.5. Sąd arbitrażowy | str.    365
  11.6. Komisje pojednawcze | str.    368
  11.7. Podsumowanie | str.    371
  
  Rozdział    12
  Dopuszczalność powództwa grupowego | str.    372
  
  Rozdział    13
  Problem dopuszczalności dochodzenia roszczeń przez pracodawcę poddanego mobbingowi i innym patologicznym zachowaniom w miejscu pracy | str.    379
  
  Rozdział    14
  Postulaty de lege ferenda | str.    386
  
  Zakończenie | str.    391
  
  Bibliografia | str.    395
  
  Orzecznictwo | str.    403
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia