Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna

-20%

Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Czesław Bartłomiej Martysz – doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej; wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej; praktyk rynku finansowego, pracownik Biura Instytucji Finansowych Banku Pekao SA; posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (2262); autor wielu artykułów z zakresu finansów, współautor książki Finanse (red. J. Ostaszewski, 2013).
„Od stanu rynku finansowego i kapitałowego zależy stan gospodarki. Nie jest to więc problem błahy. Wprost przeciwnie, wymaga stałej obserwacji, kontroli i analizy. Niniejsza praca mieści się w tym nurcie i dlatego wybór tematu należy uznać za trafny i w pełni zasługujący na omówienie w dysertacji doktorskiej.”
prof. dr hab. Jan Głuchowski
??Publikacja jest unikatowym w polskiej literaturze omówieniem problematyki manipulacji instrumentami finansowymi oraz insider tradingu – zjawisk szkodliwych dla współczesnych rynków kapitałowych, jednocześnie trudnych do zidentyfikowania i wyeliminowania z życia gospodarczego.
Autor, ekonomista i praktyk rynku finansowego, analizuje badane zjawiska zarówno pod kątem prawnym jak i ekonomicznym, podając liczne przykłady z życia gospodarczego oraz własnej praktyki zawodowej. Jednym z celów opracowania jest wskazanie sposobów poprawnego rozpoznawania, eliminowania i obrony (zarówno systemowej jak i indywidualnej) przed manipulacjami instrumentami ?nansowymi i insider tradingiem. Dla prawników szczególnie interesujące będą rozważania dotyczące karnoprawnych, cywilnoprawnych i administracyjnych środków ochrony inwestorów przed omawianymi zjawiskami.
??Książka przeznaczona jest dla uczestników obrotu instrumentami finansowymi, w tym dla pracowników spółek publicznych, inwestorów indywidualnych i praktyków rynku. Ze względu na liczne nawiązania do teorii ekonomicznych książka może zainteresować także naukowców i studentów.


Liczba stron380
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9840-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści…………. ............................................................................................    1
  
  Wykaz skrótów……… ........................................................................................    5
  
  Wstęp……………… ............................................................................................    7
  
  ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA
  
  PUBLICZNEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE ......................    13
  
  1. Pojęcie rynku kapitałowego ....................................................................    13
  
  2. Historia rozwoju polskiego rynku kapitałowego ....................................    14
  
  3. Funkcje i cechy rynku kapitałowego ......................................................    18
  
  3.1. Funkcje rynku kapitałowego .............................................................................    18
  
  3.2. Kluczowe cechy rynku kapitałowego ...............................................................    19
  
  3.3. Efektywność rynku kapitałowego .....................................................................    21
  
  4. Typologie rynku kapitałowego ...............................................................    22
  
  4.1. Rynek pierwotny i wtórny .................................................................................    22
  
  4.2. Rynek publiczny i niepubliczny ........................................................................    23
  
  4.3. Rynek regulowany i obrót zorganizowany .......................................................    26
  
  5. Uczestnicy obrotu giełdowego ................................................................    29
  
  6. NajwaŜniejsze podmioty rynku kapitałowego ........................................    30
  
  7. Instrumenty finansowe ............................................................................    33
  
  8. Podstawowe zasady obrotu giełdowego .................................................    37
  
  8.1. Mechanizmy i harmonogramy notowań ............................................................    38
  
  8.2. Rodzaje zleceń i ograniczenia wahań kursu ......................................................    40
  
  9. Krótka sprzedaŜ instrumentów finansowych ..........................................    41
  
  10. Podsumowanie ........................................................................................    44
  
  ROZDZIAŁ II ISTOTA MANIPULACJI INSTRUMENTAMI
  
  FINANSOWYMI ORAZ INFORMACJI POUFNEJ. ..................................    45
  
  1. Przestępczość giełdowa – uwagi wprowadzające ...................................    45
  
  2. Definicja manipulacji instrumentami finansowymi ................................    49
  
  2.1. Termin manipulacji instrumentami finansowymi .............................................    49
  
  2.2. Wyłączenia z definicji manipulacji instrumentami finansowymi .....................    55
  
  2.3. Wytyczne CESR ................................................................................................    57
  
  3. Definicja informacji poufnej, tajemnicy zawodowej oraz insider
  
  tradingu ...................................................................................................    59
  
  3.1. Wprowadzenie ...................................................................................................    59
  
  3.2. Termin insidera .................................................................................................    61
  
  3.3. Cechy informacji poufnej ..................................................................................    63
  
  3.4. Okres zamknięty ................................................................................................    66
  
  3.5.
  
  4. Obowiązki informacyjne w publicznym obrocie instrumentami
  
  finansowymi ............................................................................................    70
  
  5. Podsumowanie ........................................................................................    75
  
  ROZDZIAŁ III MANIPULACJE I WYKORZYSTYWANIE
  
  INFORMACJI POUFNYCH W TEORIACH EKONOMICZNYCH ........    77
  
  1. Wprowadzenie .........................................................................................    77
  
  2. Manipulacja vs insider trading, spekulacja i arbitraŜ .............................    78
  
  2.1. Manipulacja vs insider trading .........................................................................    78
  
  2.2. Spekulacja .........................................................................................................    80
  
  2.3. ArbitraŜ .............................................................................................................    83
  
  3. Teoria efektywności informacyjnej ........................................................    84
  
  4. Teoria finansów behawioralnych ............................................................    89
  
  5. Model racjonalnego inwestora ................................................................    93
  
  6. Teoria (kosztów) agencji oraz teoria pokusy naduŜycia .........................    96
  
  7. Zjawisko negatywnej selekcji .................................................................    98
  
  8. Wpływ manipulacji na proces kształtowania cen .................................    100
  
  8.1. Manipulacja jako zjawisko samozacierające się ............................................    101
  
  8.2. Hipotezy wyjaśniające zmienność cen ...........................................................    102
  
  8.3. Publiczne wezwania i ujawnianie stanu posiadania .......................................    104
  
  8.4. Pozycja dominująca i kontrola nad rynkiem ..................................................    106
  
  8.5. Badania ilościowe ...........................................................................................    107
  
  9. Wpływ informacji poufnych na proces kształtowania cen ...................    111
  
  9.1. Aspekty pozytywne ........................................................................................    111
  
  9.2. Aspekty negatywne .........................................................................................    113
  
  9.3. Badania ilościowe ...........................................................................................    115
  
  10. Podsumowanie ......................................................................................    118
  
  ROZDZIAŁ IV TYPOLOGIA ZJAWISK MANIPULACYJNYCH ....    121
  
  1. Wprowadzenie .......................................................................................    121
  
  2. Manipulacje transakcyjne .....................................................................    123
  
  2.1. Transakcje fikcyjne .........................................................................................    123
  
  2.2. Zlecenia równoległe .......................................................................................    125
  
  2.3. Składanie zleceń przed ustaleniem kursu rozliczeniowego ............................    129
  
  2.4. Churning .........................................................................................................    132
  
  2.5. Manipulowanie płynnością instrumentów finansowych ................................    134
  
  2.6. Cornering ........................................................................................................    136
  
  2.7. Abusive squeeze .............................................................................................    139
  
  2.8. Manipulacje wynikające z systemu informatycznego giełdy .........................    142
  
  2.9. Manipulacje akcjami spółek groszowych .......................................................    145
  
  2.10. Manipulacje na rynku natychmiastowym i terminowym ...............................    146
  
  3. Manipulacje informacyjne ....................................................................    152
  
  3.1. Pompowanie ceny (pump & dump) ................................................................    152
  
  3.2. Scalping ..........................................................................................................    155
  
  3.3. Komunikaty spółek publicznych .................................................................... 157 Ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnej ..........................................    67
  
  4. Wykorzystanie informacji poufnych i tajemnicy zawodowej ..............    159
  
  4.1. Insider Trading ................................................................................................    159
  
  1.4.1. Przykłady z rynku amerykańskiego .................................................................    159
  
  1.4.2. Przykłady z rynku polskiego ............................................................................    164
  
  4.2. Front Running i transakcje wyprzedzające .....................................................    166
  
  5. Manipulowanie wartością przedsiębiorstwa .........................................    167
  
  ROZDZIAŁ V ZASADNOŚĆ KARALNOŚCI MANIPULACJI I
  
  WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI POUFNYCH ............................    169
  
  1. Manipulacja kursem instrumentów finansowych .................................    169
  
  1.1. Szkodliwość manipulacji ................................................................................    169
  
  1.2. Pojęcie „sztucznej ceny” a manipulacje transakcyjne.....................................    174
  
  1.3. Podsumowanie ................................................................................................    180
  
  2. Wykorzystywanie informacji poufnych ................................................    182
  
  2.1. Argumenty etyczne .........................................................................................    183
  
  2.2. Argumenty ekonomiczne ................................................................................    183
  
  2.3. Argumenty prawne ..........................................................................................    189
  
  2.4. Podsumowanie ................................................................................................    193
  
  ROZDZIAŁ VI OGRANICZANIE NARUSZEŃ PRAWA
  
  ZWIĄZANYCH Z MANIPULACJAMI I INFORMACJAMI POUFNYMI195
  
  1. Historia systemu ochrony instytucjonalnej rynków kapitałowych .......    195
  
  1.1. Geneza regulacji i ochrony rynku kapitałowego .............................................    195
  
  1.2. Regulacje UE ..................................................................................................    196
  
  1.3. Dyrektywa Market Abuse ...............................................................................    199
  
  1.4. Rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR) ........................................    202
  
  1.5. Podsumowanie ................................................................................................    205
  
  2. Prawne środki ochrony inwestorów przed naruszeniami .....................    206
  
  2.1. Ochrona karnoprawna .....................................................................................    206
  
  2.2. Ochrona cywilnoprawna .................................................................................    212
  
  2.3. Ochrona administracyjna ................................................................................    219
  
  2.4. Podsumowanie ................................................................................................    223
  
  3. Ocena skuteczności ścigania zjawisk związanych z manipulacjami i
  
  informacjami poufnymi w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych .....    224
  
  3.1. Polski rynek kapitałowy ..................................................................................    224
  
  3.2. Amerykański rynek kapitałowy ......................................................................    232
  
  3.3. Niemiecki rynek kapitałowy ...........................................................................    235
  
  3.4. Podsumowanie ................................................................................................    237
  
  4. Metody ograniczania manipulacji instrumentami finansowymi i
  
  wykorzystywania informacji poufnych ................................................    238
  
  4.1. Rozwiązania ogólnoustrojowe i nadzorcze .....................................................    238
  
  4.2. Regulacje spółek prowadzących giełdy ..........................................................    243
  
  4.3. Firmy inwestycyjne i emitenci ........................................................................    246
  
  4.4. Postulaty i propozycje przyszłych rozwiązań .................................................    251
  
  4.5. Podsumowanie ................................................................................................    254
  
  5. Rozwój rynku, skala przestępczości a zaufanie inwestorów do rynku
  
  kapitałowego .........................................................................................    255
  
  6. Stopień regulacji a bezpieczeństwo rynku kapitałowego .....................    258
  
  Zakończenie……… .........................................................................................    266
  
  Bibliografia………...........................................................................................    272
  
  7. Literatura przedmiotu ............................................................................    272
  
  8. Prezentacje i materiały konferencyjne ..................................................    280
  
  9. Akty prawne, orzeczenia, regulaminy...................................................    281
  
  10. Raporty instytucji rynku kapitałowego .................................................    282
  
  11. Źródła Internetowe ................................................................................    283
  
  12. Artykuły prasowe ..................................................................................    277
  
  Spis tabel………… ..........................................................................................    285
  
  Spis rysunków…… ..........................................................................................    285
  
  Spis wykresów…… ..........................................................................................    285
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia