Wolność pracy i władza

-20%

Wolność pracy i władza

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

"...ukazanie się książki Profesora Arkadiusza Sobczyka stanowić będzie z pewnością wydarzenie w środowisku przedstawicieli nauki prawa pracy (i nie tylko), budzić spory i prowokować do polemik, rodzić pytania i wskazywać nowe wyzwania badawcze".


Prof. dr hab. Zbigniew Góral


"Krytyka dominującej w nauce prawa pracy koncepcji umowy o pracę i wolności pracy jest przeprowadzana z perspektywy nieliberalnej, w tym zwłaszcza komunitarystycznej. Porzucenie narracji liberalnej na rzecz narracji wspólnotowej prowadzi Autora do niezwykle interesujących i poddających się naukowej weryfi kacji tez i uogólnień. (...) Narracja komunitarystyczna służy jednak nie tyle krytyce podejścia liberalnego w prawie pracy (...), lecz jest postawą badawczą, która umożliwia wydobycie z materiału normatywnego całkowicie nowych treści i tendencji, niedostrzeganych lub pomijanych w dotychczasowych opracowaniach naukowych z zakresu prawa pracy. (...) Opublikowanie recenzowanej monografi i uważam nie tylko za uzasadnione, ale i konieczne".


Prof. dr hab. Andrzej Wróbel


"Pracę (...) Wolność pracy i władza uważam za bardzo wartościową. Oby było więcej tego typu opracowań. Wyróżnia się ona zdecydowanie na tle obecnych publikacji naukowych. Pokazuje samodzielność myślenia Autora, śmiałość formułowania tez, ale – co ważne - uargumentowanych, pokazujących myślenie Autora, jego wątpliwości, nieunikającego rewizji swoich poprzednio wyrażanych poglądów. Zawiera duży potencjał myśli, i zapewne przyczyni się do ożywienia dyskusji naukowej w prawie pracy, ale jak przypuszczam, nie tylko w nim. I o to właśnie chodzi w uprawianiu nauki prawa".


Prof. dr hab. Mirosław Granat


"Z pewnością ukazanie się recenzowanej monografii należeć będzie do wydarzeń o dużej randze dla środowiska nauki prawa pracy; niezbyt często zdarzają się przecież prace, w których dokonuje się tak zasadniczych przewartościowań fundamentów danej dziedziny (...). Spodziewać się należy dużego fermentu i zainicjowania głębokiej debaty na temat stanu prawa pracy, tym bardziej, że Autor nie unikał ani kontrowersyjnych tematów, ani odważnych tez".


Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG


Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9311-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    15
  
  Podziękowania | str.    19
  
  CZĘŚĆ I. SPOŁECZNY USTRÓJ PRACY | str.    21
  
  Rozdział    1
  Teoria wolności pracy | str.    23
  § 1. Uwagi wstępne | str.    23
  § 2. Konstytucyjne i międzynarodowe regulacje z zakresu wolności pracy | str.    25
  § 3. Wolność czy równość | str.    27
  § 4. Wolność pracy w literaturze | str.    31
  § 5. Wolność pracy jako kwintesencja aksjologii prawa pracy | str.    33
  § 6. Wolność a bezpieczeństwo socjalne - między folwarkiem a społeczeństwem | str.    35
  § 7. Czyja jest praca? | str.    42
  § 8. Praca nie jest towarem | str.    50
  § 9. Wolność a prawo | str.    56
  § 10. Wolność w Konstytucji i wolność w ustawie | str.    62
  § 11. Zezwolenie (deklaracja) do korzystania z wolności pracy | str.    64
  11.1. Nawiązanie stosunku pracy jako relacja horyzontalna? | str.    65
  11.2. Nawiązanie stosunku pracy jako relacja wertykalna | str.    68
  § 12. Wolność pracy a model employment-at-will | str.    69
  § 13. Roszczenie o zatrudnienie | str.    71
  § 14. Dobro wspólne i współodpowiedzialność | str.    71
  § 15. Uwagi końcowe | str.    76
  
  Rozdział    2
  Władza w relacjach zatrudnienia | str.    78
  § 1. Uwagi wstępne | str.    78
  § 2. Władza pracodawcy a zatrudnianie pracowników | str.    78
  § 3. Wolność działalności gospodarczej a wolność pracy | str.    81
  § 4. Umowa o pracę jako umowa administracyjna | str.    87
  § 5. Uznanie administracyjne a decyzje pracodawcy | str.    99
  § 6. Pracodawca jako organ administracji publicznej | str.    102
  § 7. Uprawnienia administracyjnoprawne związków zawodowych a wolność pracy | str.    110
  § 8. Kontrola sądowa i odpowiedzialność | str.    111
  § 9. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego | str.    113
  § 10. Uwagi końcowe | str.    115
  
  Rozdział    3
  Wspólnota zakładu pracy | str.    117
  § 1. Uwagi wstępne | str.    117
  § 2. Współzarządzanie zakładem pracy a jego "własność" | str.    119
  § 3. Wspólnotowość wywodzona przez indukcję | str.    121
  § 4. Istota wspólnotowości zakładu pracy i jej konsekwencje | str.    125
  § 5. Zakładowe akty administracyjne | str.    129
  § 6. Dialog społeczny jako udział w sprawowaniu władzy | str.    131
  § 7. Czy w zakładach pracy działają związki zawodowe? | str.    133
  § 8. Wspólnota a pracodawca kodeksowy | str.    141
  § 9. Wspólnota zakładu pracy a komunitaryzm | str.    142
  § 10. Uwagi końcowe | str.    145
  
  CZĘŚĆ II. PRAWNE GWARANCJE WOLNOŚCI PRACY | str.    149
  
  Rozdział    1
  Postacie wolności pracy | str.    151
  
  Rozdział    2
  Wolność pracy a normatywne zezwolenie do korzystania z wolności | str.    153
  § 1. Normy zezwalające | str.    153
  § 2. Dyskryminacja jako ograniczenie wolności | str.    154
  § 3. Dyskryminacja a niesprawiedliwe różnicowanie | str.    155
  § 4. Wolność pracy jako dobro osobiste | str.    158
  § 5. Skutki prawne naruszenia zezwalającej normy wolnościowej | str.    163
  
  Rozdział    3
  Zakazy naruszania wolności pracy | str.    165
  § 1. Ochrona przed wypowiedzeniem jako ochrona wolności pracy | str.    165
  § 2. Odpowiedzialność kontraktowa czy deliktowa | str.    167
  § 3. Judykatura SN i TK a problem roszczeń uzupełniających | str.    170
  § 4. Delikt wadliwego aktu władzy publicznej | str.    178
  § 5. Wadliwe wypowiedzenie jako delikt naruszenia dobra osobistego | str.    180
  § 6. Naruszenie wolności pracy a umowy terminowe | str.    181
  § 7. Transfer pracowników a wolność pracy | str.    184
  § 8. Szczególna ochrona stosunku pracy | str.    185
  
  Rozdział    4
  Nakazy zatrudnienia i obowiązek zaoferowania pracy jako prawo do pracy sensu stricto | str.    187
  § 1. Wolność wyboru miejsca pracy oraz jego warunków | str.    187
  § 2. Przywrócenie do pracy | str.    188
  § 3. Roszczenie o zatrudnienie | str.    189
  3.1. Regulacje ustawowe | str.    189
  3.2. Kontraktowa koncepcja nakazu zatrudnienia | str.    190
  3.3. Ustawowa koncepcja nakazu zatrudnienia | str.    193
  § 4. Przymusowe zatrudnienie kobiety w ciąży | str.    195
  § 5. Nakaz zapewnienia pracy w wymiarze wcześniej nieumówionym | str.    196
  § 6. Nakaz zaoferowania pracy nieumówionej a powrót z urlopów rodzicielskich | str.    197
  § 7. Nakaz zaoferowania pracy nieumówionej a redukcja zatrudnienia | str.    198
  7.1. Perspektywa spójności aksjologicznej | str.    198
  7.2. Obowiązek zaoferowania pracy i umożliwienia przekwalifikowania | str.    199
  7.2.1. Dostęp do pracy innego rodzaju | str.    199
  7.2.2. Zwolnienia indywidualne | str.    201
  7.2.3. Test konieczności wypowiedzenia umowy | str.    201
  7.2.4. Aktualne stanowisko judykatury | str.    203
  7.2.5. Problem umów terminowych | str.    205
  
  Rozdział    5
  Nakazy przeciwdziałania zagrożeniom dla wolności pracy | str.    207
  § 1. Wolność formalna czy wolność rzeczywista | str.    207
  § 2. Przeciwdziałanie mobbingowi | str.    208
  2.1. Przeciwdziałanie mobbingowi a wolność | str.    208
  2.2. Mobbing a przeciwdziałanie mobbingowi | str.    208
  2.3. Judykatura Sądu Najwyższego a zjawisko mobbingu | str.    210
  2.4. Ustawowy nakaz przeciwdziałania jako obowiązek ochrony porządku w grupie społecznej | str.    212
  § 3. Przeciwdziałanie dyskryminacji | str.    213
  
  Rozdział    6
  Nakaz ułatwienia wyborów dotyczących zatrudnienia poprzez informowanie | str.    216
  § 1. Wolność wyboru a wiedza | str.    216
  § 2. Przedmiot informowania a jego aksjologia | str.    217
  § 3. Charakter prawny obowiązków informacyjnych | str.    218
  § 4. Skutki niewykonania ustawowych obowiązków informacyjnych | str.    220
  § 5. Problem obowiązku informowania na wniosek | str.    223
  § 6. Zakładowe przepisy płacowe | str.    227
  § 7. Obowiązek informowania jako akt dbałości o dobra osobiste | str.    231
  
  Rozdział    7
  Pierwszeństwo w dostępie do pracy i jego granice | str.    233
  § 1. Argumenty dogmatyczne | str.    233
  § 2. Uzasadnienie aksjologiczne | str.    234
  § 3. Granice prawa do pierwszeństwa | str.    236
  § 4. Problem spójności regulacji | str.    238
  
  CZĘŚĆ III. PRAWO PRACY W SYSTEMIE PRAWA | str.    241
  
  Rozdział    1
  Aspekt przedmiotowy prawa pracy | str.    243
  § 1. Ustawowe czy kontraktowe prawo pracy | str.    243
  § 2. Stosunek pracy w kodeksie pracy | str.    245
  § 3. Monistyczna koncepcja stosunku pracy | str.    249
  § 4. Pluralistyczna (dualistyczna) koncepcja stosunku pracy | str.    252
  § 5. Słabości koncepcji kontraktowych w kontekście regulacji karnych i art. 443 k.c. | str.    255
  § 6. Administracyjnoprawny stosunek prawa pracy | str.    256
  § 7. Przedmiot prawa pracy | str.    257
  
  Rozdział    2
  Aspekt podmiotowy prawa pracy | str.    259
  § 1. Uwagi wstępne | str.    259
  § 2. O dogmacie dominacji pracodawcy | str.    260
  § 3. Kapitalista, czyli pracodawca konstytucyjny | str.    263
  § 4. Rewolucja managerów, czyli pracodawca "rzeczywisty" | str.    266
  § 5. Brygadzista i team leader, czyli syndrom kaprala | str.    269
  § 6. Horyzontalne i inne zagrożenia dla wolności pracownika | str.    271
  § 7. Relacje podmiotowe w prawie pracy | str.    271
  § 8. Pracownik konstytucyjny | str.    272
  
  Rozdział    3
  Społeczne podmioty współzarządzające | str.    275
  § 1. Kontraktowanie czy współzarządzanie | str.    275
  § 2. Zgoda związków zawodowych na uchylenie szczególnej ochrony | str.    276
  § 3. Zwolnienia od pracy i czynności doraźne | str.    291
  § 4. Strajk | str.    293
  § 5. Inne akty administracyjne przedstawicielstw pracowników | str.    296
  
  Zakończenie | str.    297
  
  Abstract | str.    303
  
  Bibliografia | str.    305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia