Komentarz do spraw o rozwód

-15%

Komentarz do spraw o rozwód

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

124,10  146,00

Format: pdf

124,10146,00

cena zawiera podatek VAT

Książka uzupełnia cieszącą się uznaniem czytelników serię "Komentarze z wokandy". Podstawowym walorem książek z tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.


Zaletą tej publikacji jest również przedstawienie w ramach jednego opracowania zagadnień dotyczących przebiegu spraw o rozwód. Przywołane bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz wzory pism powodują, że nie jest to tylko typowy komentarz do przepisów, lecz także kompleksowe omówienie kwestii będących konsekwencją wniesienia pozwu o rozwód, a dotykających spraw całej rodziny.


W publikacji przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne przesłanki rozwodu. Omówiono jurysdykcję w sprawach małżeńskich oraz przebieg postępowania rozpoznawczego i zabezpieczającego, a także uwzględniono kwestie kosztów. Wskazano i skomentowano środki zaskarżenia przysługujące w sprawach o rozwód. W poszczególnych rozdziałach zaś zamieszczono przykłady spraw, wzory pism procesowych, formularzy, wyroków sądów, a także wybór tez orzeczeń sądowych. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniom ponownego procesu o rozwód. Rozważania zostały zakończone przedstawieniem majątkowych i niemajątkowych skutków orzeczenia rozwodu.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, a także sędziów orzekających w sprawach o rozwód. Zainteresuje ona również aplikantów radcowskich i adwokackich oraz strony spraw o rozwód nieposiadające wykształcenia prawniczego.


Liczba stron424
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-602-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    15
  
  ROZDZIAŁ 1. Przesłanki rozwodu | str.    21
  1.1. Zupełny i trwały rozkład pożycia jako przesłanka pozytywna rozwodu | str.    23
  1.1.1. Przyczyny rozkładu pożycia | str.    35
  1.1.2. Wina rozkładu pożycia przy orzekaniu rozwodu | str.    49
  1.2. Przesłanki negatywne rozwodu | str.    55
  1.2.1. Sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci | str.    56
  1.2.2. Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego | str.    60
  1.2.3. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia | str.    64
  1.2.3.1. Zgoda na rozwód małżonka niewinnego | str.    66
  1.2.3.2. Odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego | str.    68
  
  ROZDZIAŁ 2. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str.    77
  2.1. Jurysdykcja w sprawach małżeńskich | str.    78
  2.1.1. Jurysdykcja uregulowana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. | str.    79
  2.1.2. Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich rozpoznawanych w procesie | str.    85
  2.1.3. Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym | str.    87
  2.2. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych w sprawach małżeńskich | str.    88
  2.2.1. Wzór wniosku o uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego | str.    92
  
  ROZDZIAŁ 3. Postępowanie w sprawie o rozwód | str.    95
  3.1. Legitymacja procesowa | str.    98
  3.2. Właściwość i skład sądu | str.    102
  3.3. Treść pozwu o rozwód | str.    104
  3.3.1. Wzór pozwu o rozwód | str.    115
  3.4. Przebieg postępowania | str.    118
  3.4.1. Posiedzenia sądu; protokół rozprawy | str.    125
  3.4.2. Mediacja w sprawie o rozwód | str.    130
  3.4.3. Zawieszenie postępowania | str.    131
  3.4.4. Umorzenie postępowania | str.    135
  3.5. Postępowanie zabezpieczające w sprawie o rozwód | str.    137
  3.5.1. Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych przed wszczęciem sprawy o rozwód | str.    146
  3.5.2. Wzór wniosku powoda o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania o rozwód | str.    148
  3.5.3. Wzór postanowienia w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie kontaktów | str.    150
  3.6. Wpływ postępowania o rozwód na inne postępowania | str.    151
  3.7. Rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym | str.    154
  3.7.1. Rozstrzygnięcie o winie | str.    155
  3.7.2. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, o kontaktach rodzica z dzieckiem i alimentach | str.    160
  3.7.3. Rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu małżonków | str.    169
  3.7.4. Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym | str.    174
  3.7.5. Roszczenia alimentacyjne między małżonkami | str.    176
  3.7.6. Wzór wyroku sądu pierwszej instancji | str.    185
  
  ROZDZIAŁ 4. Środki zaskarżenia | str.    189
  4.1. Środki odwoławcze | str.    190
  4.1.1. Apelacja | str.    190
  4.1.1.1. Rozstrzygnięcia sądu po rozpoznaniu apelacji | str.    198
  4.1.1.1.1. Wzór wyroku sądu drugiej instancji | str.    204
  4.1.2. Zażalenie | str.    209
  4.1.3. Zażalenie do Sądu Najwyższego | str.    213
  4.2. Skarga kasacyjna | str.    214
  4.3. Wznowienie postępowania | str.    215
  4.4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str.    220
  
  ROZDZIAŁ 5. Ponowny proces o rozwód | str.    225
  5.1. Ponowny proces o rozwód po odrzuceniu pozwu o rozwód | str.    225
  5.2. Ponowny proces o rozwód po uprzednim umorzeniu | str.    226
  5.3. Ponowny proces o rozwód po prawomocnym oddaleniu poprzedniego powództwa o rozwód | str.    230
  5.4. Ponowny proces o rozwód po oddaleniu powództwa w tzw. fikcyjnym procesie rozwodowym | str.    234
  
  ROZDZIAŁ 6. Koszty procesu w sprawie o rozwód | str.    238
  6.1. Zwolnienie od kosztów sądowych | str.    245
  6.2. Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości | str.    247
  6.3. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym | str.    248
  
  ROZDZIAŁ 7. Skutki rozwodu | str.    253
  7.1. Skutki rozwodu o charakterze niemajątkowym | str.    254
  7.1.1. Ustanie małżeństwa | str.    254
  7.1.2. Możliwość zawarcia nowego małżeństwa | str.    254
  7.1.3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa | str.    254
  7.1.4. Ustanie praw i obowiązków małżeńskich | str.    256
  7.1.5. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki | str.    256
  7.1.6. Skutki rozwodu dotyczące przysposobienia | str.    257
  7.2. Skutki o charakterze majątkowym | str.    258
  7.2.1. Ustanie ustawowej wspólności majątkowej | str.    258
  7.2.2. Możliwość podziału majątku wspólnego | str.    260
  7.2.3. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania między rozwiedzionymi małżonkami | str.    263
  7.2.4. Wyłączenie od dziedziczenia ustawowego | str.    266
  7.2.5. Wygaśnięcie uprawnień i obowiązków określonych w art. 28-30 k.r.o. | str.    267
  7.2.6. Prawo do renty rodzinnej | str.    268
  7.2.7. Skutki podatkowe | str.    271
  7.2.8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po rozwodzie | str.    274
  7.2.9. Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej | str.    276
  7.2.10. Ustanie wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny | str.    279
  7.2.11. Prawo do kwatery wojskowej po rozwodzie | str.    280
  7.2.12. Prawo odmowy zeznań w kodeksie postępowania cywilnego i kodeksie postępowania karnego | str.    292
  7.2.13. Prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500 plus" po rozwodzie | str.    292
  7.2.13.1. Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze | str.    295
  7.2.13.2. Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze | str.    296
  
  Wybór orzecznictwa | str.    315
  
  Wykaz orzeczeń | str.    321
  
  Podstawa prawna | str.    329
  
  Literatura | str.    331
  
  Aneks | str.    337
  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) | str.    337
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str.    340
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia