Prawo podatkowe. Minirepetytorium

-20%

Prawo podatkowe. Minirepetytorium

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,80  26,00

Format: pdf

20,8026,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła książki - pytanie i odpowiedź - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika problemu.


Część pierwsza omawia 150 zagadnień z zakresu ogólnego prawa podatkowego, zwłaszcza związanych z regulacjami Ordynacji podatkowej.


Elementy konstrukcyjne poszczególnych podatków i opłat składających się na polski system podatkowy przedstawiono w przejrzystej postaci tabelarycznej w części drugiej.


Wykresy, tabele i schematy umożliwią lepsze zrozumienie analizowanej materii.


Wygodny w użyciu format i niewielka objętość pozwalają mieć minirepetytorium zawsze pod ręką.


Idealne narzędzie dla przypomnienia i usystematyzowania zagadnień z zakresu prawa podatkowego przed kolokwium lub egzaminem.


Adresaci:
Repetytorium przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i ekonomii. Będzie pomocne wszystkim, którzy w krótkim czasie chcieliby powtórzyć i usystematyzować zdobytą już wiedzę z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. aplikantom adwokackim i radcowskim oraz kandydatom na doradców podatkowych.


Liczba stron232
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-721-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wprowadzenie | str.    15
  
  
  Część pierwsza
  Ogólne prawo podatkowe
  
  
  1. Definicja podatku | str.    19
  2. Konstrukcja wewnętrzna podatku | str.    19
  3. Funkcje podatków | str.    23
  4. Klasyfikacje podatków | str.    24
  5. Świadczenia, do jakich stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej | str.    25
  6. Podatki stanowiące dochód Skarbu Państwa | str.    26
  7. Podatki stanowiące dochód gminy | str.    27
  8. Podatki gminne realizowane przez naczelników urzędów skarbowych | str.    27
  9. Definicja płatnika | str.    28
  10. Definicja inkasenta | str.    28
  11. Czym różni się płatnik od inkasenta? | str.    28
  12. Za co odpowiada płatnik? | str.    29
  13. Za co odpowiada inkasent? | str.    30
  14. W jakim trybie i jaki organ jest właściwy do orzekania o odpowiedzialności płatnika lub inkasenta? | str.    30
  15. Szczególne obowiązki płatników i inkasentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej | str.    31
  16. Zasady odpowiedzialności podatnika za zobowiązania podatkowe (w tym pozostającego w małżeńskiej wspólnocie majątkowej) | str.    32
  17. Organy podatkowe pierwszej i drugiej instancji | str.    32
  18. Rodzaje właściwości organów podatkowych | str.    34
  19. Instytucja sporu o właściwość | str.    34
  20. Rodzaje urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz podmioty właściwe do ich wydawania | str.    35
  21. Co to znaczy, że zastosowanie się do urzędowej interpretacji prawa podatkowego nie może szkodzić? | str.    35
  22. Definicja obowiązku podatkowego | str.    36
  23. Definicja zobowiązania podatkowego | str.    37
  24. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych | str.    38
  25. Podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa | str.    39
  26. Podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego | str.    40
  27. Różnica pomiędzy decyzją ustalającą a decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego | str.    40
  28. W jakich przypadkach organ podatkowy może wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego? | str.    41
  29. Na czym polega i w jakich podatkach występuje tzw. samoobliczenie podatku? | str.    41
  30. W jakich przypadkach organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania? | str.    42
  31. Rodzaje zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych | str.    43
  32. Zabezpieczenie przedwymiarowe i przed terminem płatności | str.    44
  33. Co może być przedmiotem hipoteki przymusowej? | str.    45
  34. Skuteczność hipoteki przymusowej | str.    45
  35. Co jest podstawa do wpisu hipoteki przymusowej? | str.    46
  36. Instytucja wyjawienia przedmiotu hipoteki | str.    47
  37. Podstawa wpisu zastawu skarbowego | str.    48
  38. Wygaśnięcie zastawu skarbowego | str.    49
  39. Instytucja wyjawienia rzeczy ruchomych, które mogą być przedmiotem zastawu | str.    49
  40. Rodzaje rejestrów zastawów skarbowych | str.    50
  41. Terminy płatności dla podatników | str.    50
  42. Terminy płatności dla płatników | str.    51
  43. Terminy płatności dla inkasentów | str.    52
  44. Przedłużenie terminu płatności podatku | str.    52
  45. Zaległość podatkowa | str.52
  46. Naliczanie odsetek za zwłokę | str.    53
  47. Przypadki nienaliczania odsetek za zwłokę | str.    54
  48. Stawka odsetek za zwłokę | str.    55
  49. Naliczanie odsetek za zwłokę według niższej i wyższej stawki | str.    56
  50. Oplata prolongacyjna | str.    57
  51. Pobieranie opłaty prolongacyjnej w przypadku podatków samorządowych | str.    57
  52. Wysokość opłaty prolongacyjnej | str.    58
  53. Odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej | str.    58
  54. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych | str.    59
  55. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych | str.    59
  56. Bezgotówkowa forma zapłaty podatków | str.    60
  57. Wyjątki od bezgotówkowej formy zapłaty podatku | str.    61
  58. Zaplata podatków kartą płatniczą | str.    62
  59. Zasady zaliczania wpłat w sytuacji, gdy na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów | str.    62
  60. Zaokrąglanie należności podatkowych | str.    63
  61. Potracenia - istota i tryb | str.    64
  62. Przeniesienie własności rzeczy lub praw - istota i tryb | str.    66
  63. Przedawnienie w prawie podatkowym | str.    67
  64. Przesłanki przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego | str.    69
  65. Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia | str.    69
  66. Zaniechanie poboru - istota i tryb | str.    71
  67. Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | str.    72
  68. Przesłanki zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawanych na wniosek | str.    73
  69. Przesłanki umorzenia z urzędu | str.    73
  70. Uznaniowy charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | str.    74
  71. Współdecydowanie w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | str.    75
  72. Co można umorzyć? | str.    75
  73. W jakich przypadkach ulga w spłacie zobowiązania podatkowego może stanowić tzw. pomoc publiczną? | str.    76
  74. Pojęcie nadpłaty | str.    77
  75. Z czego wynika kwota nadpłaty? | str.    78
  76. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty | str.    79
  77. Pośredni zwrot nadpłaty | str.79
  78. Korekta deklaracji | str.    80
  79. W jakich przypadkach prawo do korekty deklaracji ulega zawieszeniu? | str.    80
  80. Jakie kategorie podmiotów zobowiązane są do przekazywania organom podatkowym informacji podatkowych? | str.    81
  81. Obowiązek wystawiania rachunków | str.    82
  82. Solidarny obowiązek podatkowy | str.    82
  83. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe | str.    84
  84. Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców | str.    84
  85. Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom | str.    85
  86. Podstawowe zasady odpowiedzialności podatkowej osób trzecich | str.    86
  87. Zakres odpowiedzialności osób trzecich | str.    87
  88. Kategorie podmiotów, które mogą odpowiadać jako osoby trzecie | str.    87
  89. Przedawnienie prawa do orzekania o odpowiedzialności osób trzecich | str.    89
  90. Przedawnienie odpowiedzialności osób trzecich | str.    89
  91. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str.    90
  92. Zasady ogólne postepowania podatkowego | str.    91
  93. Zasada in dubio pro tributario | str.    100
  94. Ostateczna decyzja podatkowa | str.    101
  95. Tajemnica skarbowa | str.    101
  96. Terminy załatwiania sprawy w postępowaniu w pierwszej i drugiej instancji | str.    102
  97. Ponaglenie organu podatkowego | str.    103
  98. Strona postepowania podatkowego | str.    104
  99. Przesłanki wyłączenia funkcjonariusza oraz pracownika | str.    105
  100. Przesłanki wyłączenia organu podatkowego | str.    106
  101. Podmioty uprawnione do doręczania pism podatkowych | str.    106
  102. Doręczenie pisma w formie elektronicznej | str.    107
  103. Doręczenie zastępcze, tzw. podwójne awizo | str.    108
  104. Instytucja tzw. pomocy prawnej | str.    109
  105. Tryb i moment wszczęcia postepowania podatkowego | str.    110
  106. Przesłanki polaczenia postepowań | str.    111
  107. Przywrócenie terminu | str.    112
  108. Wymogi formalne podania | str.    112
  109. Postepowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych | str.    114
  110. Postepowanie z podaniem wniesionym do niewłaściwego organu | str.    114
  111. Kary porządkowe | str.    115
  112. Cel prowadzenia metryki sprawy podatkowej | str.    116
  113. Z jakich czynności sporządza się protokół, a z jakich adnotacje? | str.    117
  114. Dowody w postepowaniu podatkowym | str.    118
  115. Wyłączenie obowiązku wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie materiałów sprawy | str.    120
  116. Rozprawa podatkowa | str.    120
  117. Przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego | str.    121
  118. Umorzenie postępowania podatkowego | str.    122
  119. Elementy decyzji podatkowej | str.    123
  120. Elementy uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji | str.    124
  121. W jakich sytuacjach można odstąpić od uzasadnienia decyzji? | str.    125
  122. W jakich przypadkach postanowienie powinno zawierać uzasadnienie? | str.    125
  123. Sposób i termin wniesienia odwołania | str.    125
  124. Elementy odwołania | str.    126
  125. Przesłanki dopuszczalności cofnięcia odwołania | str.    126
  126. Rodzaje decyzji wydawanych przez organ odwoławczy | str.    126
  127. W jakich sytuacjach organ odwoławczy może orzec na niekorzyść strony? | str.    127
  128. Elementy postanowienia | str.    128
  129. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznych | str.    129
  130. Przesłanki wznowienia postępowania podatkowego | str.    129
  131. Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania | str.    131
  132. W jakich przypadkach wznowienie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony? | str.    131
  133. Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania | str.    132
  134. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji | str.    133
  135. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności | str.    133
  136. Wygaśnięcie decyzji z mocy prawa | str.    134
  137. Jaki jest cel czynności sprawdzających? | str.    135
  138. Zakres czynności sprawdzających | str.    135
  139. Kiedy organ dokonuje korekty deklaracji z urzędu? | str.    136
  140. Jaki jest cel kontroli podatkowej? | str.    136
  141. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej | str.    137
  142. Wszczęcie kontroli podatkowej | str.    138
  143. Zakończenie kontroli podatkowej | str.    138
  144. Czy protokół z kontroli podatkowej podlega zaskarżeniu? | str.    139
  145. Cel kontroli celno-skarbowej | str.    139
  
  
  Część druga
  Szczegółowe prawo podatkowe
  
  
  Rozdział I. Podatki dochodowe | str.    143
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str.    143
  2. Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym | str.    151
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych | str.    159
  4. Specjalny podatek węglowodorowy | str.    164
  
  Rozdział II. Podatki obciążające obrót | str.    166
  1. Podatek od towarów i usług | str.    166
  2. Podatek akcyzowy | str.    176
  3. Podatek od gier | str.    184
  4. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str.    187
  5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | str.    192
  6. Podatek od niektórych instytucji finansowych | str.    195
  
  Rozdział III. Podatki majątkowe | str.    198
  1. Podatek od nieruchomości | str.    198
  2. Podatek od środków transportowych | str.    203
  3. Podatek rolny | str.    207
  4. Podatek leśny | str.    211
  5. Podatek od spadków i darowizn | str.    214
  
  Rozdział IV. Opłaty | str.    218
  1. Opłata skarbowa | str.    218
  2. Opłaty lokalne | str.    221
  
  Zalecana literatura | str.    227
  
  O autorach | str.    229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia