Delegowanie pracowników za granicę

-20%

Delegowanie pracowników za granicę

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Wejście w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług spowodowało konieczność zmierzenia się przez pracodawców delegujących pracowników z nowymi obowiązkami.


Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych zagadnień dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz - powiązanej z instytucją delegowania - koordynacji zabezpieczenia społecznego. Wątki teoretyczne uzupełnione zostały konkretnymi przykładami oraz procedurami (wraz ze schematami) określającymi zasady postępowania w obszarze delegowania. Opracowanie oparte zostało na szerokim wyborze literatury, zilustrowano je również bogatym dorobkiem orzeczniczym, co powinno ułatwić stosowanie poszczególnych przepisów prawnych poświęconych delegowaniu pracowników oraz wskazać pożądane kierunki ich interpretacji.


Adresaci:
Książka jest skierowana do pracowników działów kadr, dyrektorów personalnych, właścicieli firm, agencji pracy tymczasowej oraz kancelarii prawnych.


Liczba stron384
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-024-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE | str.    11
  
  ROZDZIAŁ I
  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ | str.    13
  1. Uwagi ogólne | str.    13
  2. Zasady wyboru prawa właściwego dla umowy, w ramach której pracownik jest delegowany | str.    13
  3. Zakres obowiązywania dyrektywy 96/71 | str.    19
  4. Zasady delegowania pracowników | str.    21
  5. Podróż służbowa a delegowanie | str.    22
  5.1. Uwagi ogólne | str.    22
  5.2. Podróż służbowa | str.    22
  5.3. Delegowanie | str.    26
  6. Minimalne warunki zatrudnienia | str.    29
  7. Informowanie pracowników delegowanych o warunkach zatrudnienia | str.    35
  8. Dochodzenie roszczeń z tytułu delegowania przed sądem | str.    39
  8.1. Uwagi ogólne | str.    39
  8.2. Jurysdykcja sądów polskich | str.    40
  
  ROZDZIAŁ II
  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO POLSKI W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG W UE | str.    43
  1. Uwagi ogólne | str.    43
  2. Pracodawca delegujący i pracownik delegowany | str.    45
  3. Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski | str.    46
  3.1. Uwagi ogólne | str.    46
  3.2. Normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego | str.    47
  3.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego | str.    49
  3.4. Minimalne wynagrodzenie za pracę | str.    49
  3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str.    50
  3.6. Ochrona pracownic w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego | str.    50
  3.7. Zatrudnianie młodocianych oraz wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko (art. 3045 k.p.) | str.    51
  3.8. Zakaz dyskryminacji oraz równe traktowanie w zatrudnieniu | str.    53
  3.9. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych | str.    54
  4. Minimalne warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych do wykonywania pracy na terytorium Polski przez przedsiębiorstwo z siedzibą w kraju nienależącym do UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Chinach, Korei czy Indiach) | str.    54
  5. Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP związane m.in. z przechowywaniem i udostępnianiem PIP dokumentów | str.    58
  6. Odpowiedzialność solidarna pracodawcy delegującego i podmiotu powierzającego wykonanie prac | str.    63
  7. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących delegowania pracowników do Polski | str.    63
  8. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących delegowania pracowników do Polski | str.    64
  8.1. Kontrola prawidłowości delegowania pracowników | str.    64
  8.2. Administracyjne kary pieniężne i grzywny administracyjne | str.    66
  8.3. Współpraca z właściwymi organami państw członkowskich w zakresie delegowania | str.    69
  
  ROZDZIAŁ III
  USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ NAJEMNĄ POZA GRANICAMI POLSKI | str.    71
  1. Uwagi wstępne | str.    71
  2. Przepisy prawa wspólnotowego dotyczące koordynacji zatrudnienia | str.    71
  3. Zasada miejsca wykonywania pracy | str.    74
  4. Delegowanie pracowników do innego państwa członkowskiego (art. 12 rozporządzenia 883/2004) | str.    78
  4.1. Uwagi ogólne | str.    78
  4.2. Wykonywanie pracy na rzecz wysyłającego pracodawcy | str.    79
  4.3. Delegowanie do kilku przedsiębiorstw w tym samym państwie zatrudnienia | str.    80
  4.4. Delegowanie do kilku państw | str.    83
  4.6. Normalne prowadzenie działalności na terytorium państwa wysyłającego | str.    86
  4.7. Delegowanie na okres nieprzekraczający 24 miesięcy | str.    88
  4.8. Nowy okres delegowania | str.    89
  4.9. Zastępowanie pracownika, okres delegowania którego uległ zakończeniu | str.    91
  4.10. Warunek podlegania bezpośrednio przed delegowaniem co najmniej miesiąc ubezpieczeniu w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma pracodawca | str.    94
  4.11. Wyjątki od art. 11-15 rozporządzenia 883/2004 | str.    95
  4.12. Wyłączenia w zakresie stosowania przepisów dotyczących delegowania | str.    96
  5. Delegowanie osób niebędących obywatelami UE, EOG lub Szwajcarii | str.    99
  6. Pozwolenia na pracę w kraju delegowania dla obywateli państw trzecich | str.    102
  7. Delegowanie osób na podstawie art. 13 rozporządzenia 883/2004 | str.    103
  7.1. Uwagi ogólne | str.    103
  7.2. Osoba wykonuje pracę w dwóch lub kilku państwach | str.    103
  7.3. Wykonywanie wielu prac w różnych państwach | str.    104
  7.4. Praca wykonywana równocześnie | str.    104
  7.5. Praca wykonywana na zmianę | str.    105
  7.6. Praca o charakterze marginalnym | str.    105
  7.7. Znaczna część pracy | str.    106
  7.8. Zasady ustalania właściwego systemu zabezpieczenia społecznego do osób normalnie pracujących w dwóch lub w kilku państwach członkowskich - procedura | str.    107
  8. Zasady wydawania formularzy A1 | str.    110
  8.1. Uwagi ogólne | str.    110
  8.2. Weryfikacja mającego zastosowanie ustawodawstwa (informacje, na podstawie których wystawiane jest zaświadczenie A1) | str.    111
  8.3. Ocena możliwości wysyłania osób zatrudnionych za granicę na podstawie art. 13 rozporządzenia 883/2004 | str.    113
  8.4. Zasady wypełniania formularza A1 | str.    118
  8.5. Zasady wydawania formularzy A1 dla pracowników delegowanych - procedura | str.    122
  9. Ustalanie właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego dla pracowników wykonujących pracę najemną poza granicami Polski na podstawie rozporządzeń 1408/71 i 574/72 | str.    126
  9.1. Uwagi wstępne | str.    126
  9.2. Zasada jedności stosowania prawa | str.    127
  10. Delegowanie pracowników na obszar innego państwa (art. 14 ust. 1 lit. a i art. 14a ust. 1 lit. a rozporządzenia 1408/71) | str.    128
  10.1. Uwagi ogólne | str.    128
  10.2. Warunki wysłania | str.    128
  10.3. Przedłużanie delegowania pracowników | str.    132
  10.4. Wyłączenia w zakresie stosowania przepisów dotyczących delegowania | str.    135
  10.5. Zakończenie oddelegowania | str.    135
  10.6. Łączenie pracy najemnej i działalności na własny rachunek | str.    136
  10.7. Praca najemna w kilku państwach | str.    141
  10.8. Formularz E 101 | str.    141
  10.9. Zasady wydawania formularzy E 101 dla pracowników delegowanych - procedura | str.    148
  10.10. Powiadamianie o zmianach zachodzących w trakcie okresu delegowania - procedura | str.    151
  11. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu w trakcie pracy poza UE | str.    154
  12. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce i delegowanie do pracy za granicę | str.    155
  12.1. Uwagi ogólne | str.    155
  12.2. Legalność wykonywania pracy na terytorium Polski | str.    156
  12.3. Cudzoziemcy wykonujący pracę w tzw. uproszczonym trybie | str.    156
  12.4. Cudzoziemcy, którzy dla legalnej pracy w Polsce potrzebują zezwolenia na pracę | str.    158
  12.5. Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie RP | str.    160
  12.6. Zatrudnienie przez polską firmę obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy do pracy w kraju członkowskim UE | str.    164
  13. Delegowanie a podróż służbowa | str.    167
  
  ROZDZIAŁ IV
  ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NAJEMNĄ POZA GRANICAMI POLSKI | str.    178
  1. Uwagi ogólne | str.    178
  2. Wybór formy zatrudnienia | str.    178
  3. Umowa o pracę - uwagi ogólne | str.    182
  4. Oskładkowanie umów o pracę | str.    184
  5. Umowy cywilnoprawne - uwagi ogólne | str.    192
  5.1. Wprowadzenie | str.    192
  5.2. Umowa zlecenia | str.    193
  5.3. Inne umowy o świadczenie usług | str.    194
  5.4. Umowa agencyjna | str.    195
  5.5. Umowa o dzieło | str.    195
  5.6. Wybór właściwej formy zatrudnienia w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, inne umowy o świadczenie usług, umowa agencyjna, umowa o dzieło) - procedura | str.    195
  6. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych | str.    197
  6.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. | str.    197
  6.2. Umowa zlecenia jako tytuł do ubezpieczeń społecznych | str.    198
  6.3. Umowa o dzieło jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych | str.    201
  7. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym do 31 grudnia 2015 r. | str.    205
  8. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym od 1 stycznia 2016 r. | str.    205
  8.1. Podstawa wymiaru składek | str.    205
  8.2. Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia | str.    217
  8.3. Składka wypadkowa | str.    218
  8.4. Fundusz Pracy | str.    218
  8.5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str.    220
  8.6. Obowiązek informowania o osiągniętych przychodach | str.    222
  8.7. Uprawnienia płatnika dotyczące poprawności odprowadzania składek | str.    225
  9. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych | str.    225
  9.1. Rozstrzyganie zbiegu tytułów - zasady ogólne | str.    225
  9.2. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz | str.    226
  9.3. Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz | str.    231
  9.4. Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności | str.    236
  9.5. Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty | str.    242
  9.6. Umowa zlecenia zawarta ze studentem | str.    247
  9.7. Równoczesne zawarcie kilku umów zlecenia z tym samym zleceniodawcą | str.    251
  9.8. Podstawy prawne oskładkowania umów zlecenia | str.    256
  10. Ustalenie podstawy wymiaru składek w przypadku pracowników delegowanych i odbywających podróż służbową | str.    258
  
  ROZDZIAŁ V
  PRAKTYCZNE ASPEKTY DELEGOWANIA | str.    260
  
  ZAŁĄCZNIKI | str.    275
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | str.    277
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | str.    291
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo | str.    349
  DECYZJA NR A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym | str.    353
  DECYZJA NR A3 z dnia 17 grudnia 2009 r. dotycząca sumowania nieprzerwanych okresów delegowania przebytych na podstawie rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 | str.    358
  Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług | str.    360
  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług | str.    367
  
  SPIS PROCEDUR, LEGENDA | str.    383
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia