Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

-14%

KUP I POBIERZ

Format: pdf

146,20  170,00 (-14%)

Najniższa cena z 30 dni: 170,00 zł 

Komentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem tych regulacji, które wywołują najwięcej problemów w zakresie wykładni. Autorami książki są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i prawnicy praktycy specjalizujący się w prezentowanej tematyce.


W opracowaniu przedstawiono m.in. praktyczne objaśnienie takich zagadnień jak:


zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
ustalanie składek i podstaw ich wymiaru,
rozliczanie i opłacanie składek,
kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.


Uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, a także poglądy doktryny dotyczące komentowanej tematyki.


Adresaci:


Publikacja skierowana jest do sędziów, radców prawnych, adwokatów, aplikantów, a także do pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracowników działów HR w firmach.


Rok wydania2014
Liczba stron760
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8537-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    17
  
  Ustawa z dnia 13 października98 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | str.    19
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne | str.    21
  
  Art. 1. [Rodzaje ubezpieczeń społecznych] | str.    21
  
  Art. 2. [Zakres regulacji ustawowej] | str.    22
  
  Art. 2a. [Zasada równego traktowania ubezpieczonych] | str.    24
  
  Art. 3. [Podmioty wykonujące zadania ubezpieczeniowe] | str.    30
  
  Art. 4. [Słowniczek pojęć ustawowych] | str.    33
  
  Art. 5. [Podmioty niepodlegające ubezpieczeniom powszechnym] | str.    42
  
  Rozdział    2
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym | str.    49
  
  Art. 6. [Podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym] | str.    49
  
  Art. 6a. [Obowiązek podlegania ubezpieczeniom przez osoby sprawujące osobistą opiekę na dzieckiem] | str.    91
  
  Art. 6b. [Obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu] | str.    97
  
  Art. 7. [Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe] | str.    98
  
  Art. 8. [Definicje] | str.    102
  
  Art. 9. [Zbieg tytułów ubezpieczeń] | str.    115
  
  Art. 10. [Wyłączenie gwarancji wypłaty minimalnego świadczenia] | str.    129
  
  Art. 11. [Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe] | str.    130
  
  Art. 12. [Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe] | str.    134
  
  Art. 13. [Okresy podlegania ubezpieczeniom] | str.    137
  
  Art. 14. [Ubezpieczenia dobrowolne] | str.    161
  
   Rozdział    3
  Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne | str.    168
  
  Art. 15. [Wysokość składek] | str.    168
  
  Art. 16. [Sposoby finansowania składek] | str.    170
  
  Art. 17. [Składki niektórych grup ubezpieczonych] | str.    178
  
  Art. 18. [Podstawa wymiaru składek] | str.    182
  
  Art. 18a. [Preferencyjna podstawa wymiaru składek] | str.    209
  
  Art. 18b. [Podstawa wymiaru składek] | str.    215
  
  Art. 19. [Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek] | str.    216
  
  Art. 20. [Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe] | str.    222
  
  Art. 21. [Delegacja ustawowa] | str.    224
  
  Art. 22. [Stopy procentowe składek] | str.    225
  
  Art. 22a. [Składki a emerytura częściowa] | str.    235
  
  Art. 23. [Odsetki za zwłokę] | str.    237
  
  Art. 24. [Opłata dodatkowa, należności z tytułu składek, przedawnienie] | str.    243
  
  Art. 25. [Składki a postępowanie układowe] | str.    262
  
  Art. 26. [Zabezpieczenie należności z tytułu składek] | str.    265
  
  Art. 27. [Zastaw] | str.    271
  
  Art. 28. [Umarzanie należności z tytułu składek] | str.    274
  
  Art. 29. [Ułatwienia w opłacaniu składek] | str.    281
  
  Art. 30. [Wyłączenie stosowania art. 28 i art. 29] | str.    285
  
  Art. 31. [Stosowanie ordynacji podatkowej] | str.    287
  
  Art. 32. [Stosowanie przepisów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne do innych rodzajów składek] | str.    402
  
   Rozdział    4
  Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków | str.    405
  
  Art. 33. [Konta i rejestry] | str.    405
  
  Art. 34. [Informacje na kontach] | str.    409
  
  Art. 35. [Stosowanie identyfikatorów] | str.    412
  
  Art. 36. [Zgłoszenie do ubezpieczeń] | str.    414
  
  Art. 36a. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej] | str.    422
  
  Art. 37. [Działalność pozarolnicza] | str.    425
  
  Art. 38. [Decyzje] | str.    426
  
  Art. 39. [Umowa z OFE] | str.    429
  
  Art. 39a. [Oświadczenia członków OFE] | str.    431
  
  Art. 40. [Konto ubezpieczonego] | str.    433
  
  Art. 40a. [Subkonto] | str.    440
  
  Art. 40b. [Operacje finansowe w ramach subkonta] | str.    442
  
  Art. 40c. [Waloryzacja] | str.    442
  
  Art. 40d. [Szczegółowe zasady waloryzacji] | str.    444
  
  Art. 40e. [Podział środków gromadzonych na subkoncie] | str.    446
  
  Art. 40f. (uchylony) | str.    449
  
  Art. 41. [Imienne raporty miesięczne] | str.    449
  
  Art. 42. (uchylony) | str.    457
  
  Art. 43. [Zgłoszenie płatnika składek] | str.    457
  
  Art. 44. [Zmiany danych zgłoszeniowych] | str.    460
  
  Art. 45. [Konto płatnika składek] | str.    461
  
  Art. 46. [Obowiązki płatnika składek] | str.    462
  
  Art. 47. [Terminy i sposób realizacji obowiązków przez płatnika składek] | str.    466
  
  Art. 47a. [Dokumenty ubezpieczeniowe] | str.    478
  
  Art. 48. [Wymiar składek z urzędu] | str.    481
  
  Art. 48a. (uchylony) | str.    483
  
  Art. 48b. [Działania ZUS z urzędu] | str.    483
  
  Art. 49. [Delegacja ustawowa] | str.    484
  
  Art. 50. [Obowiązki informacyjne Zakładu] | str.    487
  
   Rozdział    5
  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | str.    499
  
  Art. 51. [Status prawny FUS] | str.    499
  
  Art. 52. [Rodzaje przychodów FUS] | str.    500
  
  Art. 53. [Dotacje i pożyczki z budżetu państwa] | str.    502
  
  Art. 54. [Rodzaje wydatków z FUS] | str.    502
  
  Art. 55. [Elementy składowe FUS] | str.    503
  
  Art. 56. [Fundusz rezerwowy] | str.    505
  
  Art. 57. [Wydatki na prewencję rentową] | str.    506
  
   Rozdział    6
  Fundusz Rezerwy Demograficznej | str.    508
  
  Art. 58. [Przychody FRD] | str.    508
  
  Art. 59. [Wykorzystanie środków FRD] | str.    510
  
  Art. 60. [Status prawny FRD] | str.    513
  
  Art. 61. [Podstawy gospodarki finansowej FRD] | str.    514
  
  Art. 62. [Gwarancja wypłaty świadczeń emerytalnych] | str.    516
  
  Art. 63. [Lokowanie środków FRD] | str.    516
  
  Art. 64. [Zarządzanie środkami FRD] | str.    517
  
  Art. 65. [Zarządzanie FRD i lokowanie jego środków] | str.    517
  
   Rozdział    7
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str.    520
  
  Art. 66. [ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna] | str.    520
  
  Art. 67. [Jednostki organizacyjne ZUS] | str.    524
  
  Art. 68. [Zakres działania ZUS] | str.    526
  
  Art. 68a. [Prowadzenie przez ZUS punktu kontaktowego] | str.    529
  
  Art. 69. [Prowadzenie prewencji rentowej przez ZUS] | str.    532
  
  Art. 70. [Prognoza finansowa funduszy] | str.    535
  
  Art. 71. [Zadania wykonywane przez ZUS na podstawie innych ustaw] | str.    536
  
  Art. 71a. [Korespondencja wysyłana przez ZUS] | str.    537
  
  Art. 71b. [Zadania ZUS w ramach koordynacji] | str.    539
  
  Art. 72. [Organy ZUS] | str.    539
  
  Art. 73. [Prezes ZUS i zakres jego działania] | str.    539
  
  Art. 73a. [Zasady naboru na stanowisko Prezesa Zakładu] | str.    541
  
  Art. 74. [Zarząd Zakładu i jego zadania] | str.    543
  
  Art. 74a. [Nabór na wolne stanowiska w Zakładzie] | str.    545
  
  Art. 74b. [Informacje o kandydatach] | str.    546
  
  Art. 74c. [Termin do składania dokumentów] | str.    547
  
  Art. 74d. [Lista kandydatów na wolne stanowisko w Zakładzie] | str.    547
  
  Art. 74e. [Protokół z naboru] | str.    548
  
  Art. 74f. [Informacja o naborze] | str.    548
  
  Art. 74g. [Nabór uzupełniający] | str.    549
  
  Art. 75. [Rada Nadzorcza j jej zadania] | str.    550
  
  Art. 75a. [Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych] | str.    552
  
  Art. 76. [Źródła przychodów Zakładu] | str.    554
  
  Art. 77. [Wydatki Zakładu] | str.    555
  
  Art. 78. [Sprawozdanie finansowe Zakładu] | str.    557
  
  Art. 79. [Dane na kontach i ich ochrona] | str.    557
  
  Art. 79a. [Pracownicy Zakładu a funkcjonariusze publiczni] | str.    558
  
   Rozdział    8
  Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy | str.    561
  
  Art. 80. [Obowiązki ubezpieczonych] | str.    561
  
  Art. 81. [Wyłączenie stosowania art. 80] | str.    562
  
  Art. 82. [Skutki utrudniania wyjaśnienia sprawy] | str.    563
  
  Art. 83. [Decyzje ZUS i tryb odwoławczy] | str.    565
  
  Art. 83a. [Decyzje ostateczne] | str.    597
  
  Art. 83b. [Decyzje i postanowienia] | str.    610
  
  Art. 83c. [Postanowienia] | str.    614
  
  Art. 83d. [Interpretacje indywidualne] | str.    616
  
   Rozdział    9
  Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń | str.    622
  
  Art. 84. [Nienależnie pobrane świadczenie i jego zwrot] | str.    622
  
  Art. 85. [Odsetki i zasady ich wypłacania] | str.    649
  
   Rozdział    10
  Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych | str.    657
  
  Art. 86. [Zakres kontroli] | str.    657
  
  Art. 87. [Uprawnienia inspektorów kontroli ZUS] | str.    660
  
  Art. 88. [Obowiązki płatników składek w trakcie kontroli] | str.    662
  
  Art. 89. [Wszczęcie kontroli] | str.    664
  
  Art. 90. [Miejsca prowadzenia kontroli] | str.    670
  
  Art. 91. [Protokół kontroli] | str.    671
  
  Art. 91a. (uchylony) | str.    673
  
  Art. 91b. [Odpowiednie stosowanie niektórych przepisów] | str.    673
  
  Art. 92. [Bezstronność inspektora kontroli i obowiązek zachowania tajemnicy] | str.    674
  
  Art. 92a. [Stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] | str.    675
  
  Art. 93. [Inspektor kontroli] | str.    675
  
  Art. 94. [Główny inspektor kontroli] | str.    677
  
  Art. 95. (uchylony) | str.    677
  
  Art. 96. [Obowiązki informacyjne izb i urzędów skarbowych] | str.    677
  
  Art. 97. [Delegacja ustawowa] | str.    678
  
   Rozdział    11
  Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy | str.    679
  
  Art. 98. [Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy] | str.    679
  
  Rozdział    12
  Zmiany w obowiązujących przepisach | str.    694
  
  Art. 99-106. (pominięte) | str.    694
  
  Rozdział    13
  Przepisy przejściowe i końcowe | str.    696
  
  Art. 107. [Obowiązki płatników składek] | str.    696
  
  Art. 108. [Identyfikatory płatników] | str.    697
  
  Art. 109. [Stosowanie przepisów dotychczasowych] | str.    697
  
  Art. 110. ["Ubruttowienie"] | str.    698
  
  Art. 111. [II filar emerytalny] | str.    699
  
  Art. 112. [Środki FRD] | str.    701
  
  Art. 113. ["Stare" rady nadzorcze ZUS] | str.    701
  
  Art. 113a. [Prezes ZUS w okresie przejściowym] | str.    702
  
  Art. 113b. [Dyrektorzy ZUS] | str.    702
  
  Art. 113c. [Stosunek pracy pracowników ZUS] | str.    702
  
  Art. 114. [Zmiany majątkowe] | str.    704
  
  Art. 115. [ZUS jako następca prawny] | str.    711
  
  Art. 116. [Likwidacja "starego" FUS] | str.    714
  
  Art. 117. [Kolejowe jednostki organizacyjne i ich przejęcie] | str.    715
  
  Art. 118. (uchylony) | str.    716
  
  Art. 118a. [Pożyczki z budżetu państwa] | str.    716
  
  Art. 119. [Obowiązki banków w okresie przejściowym] | str.    716
  
  Art. 120. [Zadania "starego" ZUS] | str.    716
  
  Art. 121. [Składka na ubezpieczenie wypadkowe] | str.    717
  
  Art. 122. [Uchylone przepisy] | str.    717
  
  Art. 123. [Stosowanie KPA] | str.    718
  
  Art. 124. [Informacja o danych na koncie ubezpieczonego] | str.    723
  
  Art. 125. (uchylony) | str.    723
  
  Art. 126. [Stosowanie przepisów o emeryturze hipotecznej] | str.    724
  
  Art. 127. [Wejście w życie ustawy] | str.    724
  
  Bibliografia | str.    725
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    731
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    743
RozwińZwiń