Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

-15%

Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,25  85,00

Format: pdf

72,2585,00

cena zawiera podatek VAT

Prezentowany komentarz jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym objaśnienia do przepisów ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, a także do przepisów wykonawczych do tej ustawy.


Złożoność komentowanej materii jest przede wszystkim związana z różnorodnością funkcji pełnionych przez konsulów, których wielość sprawia, że realizują oni uprawnienia, które w warunkach organizacji państwowej są przyznane różnym organom i instytucjom. Są to m.in. funkcje o charakterze ogólnym (polityczne, dyplomatyczne, ekonomiczne, kulturalne), administracyjnym (wydawanie wiz i paszportów, przyjmowanie oświadczeń w sprawie obywatelstwa, czynności konsula jako urzędnika stanu cywilnego), sądowym (czynności notarialne, sprawy spadkowe, opieka i kuratela, doręczanie pism procesowych, reprezentowanie obywateli polskich przed sądami, przesłuchiwanie i porozumiewanie się z aresztowanymi obywatelami polskimi), morskim (w odniesieniu do statków podnoszących polską banderę oraz ich załóg, pasażerów i ładunków).


Omawiana regulacja, od chwili wejścia w życie, sprawia liczne trudności w jej interpretacji i stosowaniu. Dlatego też autorzy przedstawiają w objaśnieniach do poszczególnych przepisów stanowisko judykatury i doktryny, uwzględniając dotychczasowe publikacje (monografie, artykuły i glosy) oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników służby dyplomatycznej i konsularnej, urzędników organów administracji publicznej oraz samorządowych, a także sędziów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki i studentów wydziałów prawa.


Liczba stron372
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8578-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    17
  
  Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej | str.    21
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    23
  
  Art. 1. [Definicja konsula] | str.    23
  
  Art. 2. [Kryteria mianowania konsula] | str.    27
  
  Art. 3. [Wykonywanie funkcji konsula przez członka personelu dyplomatycznego] | str.    30
  
  Art. 4. [Wykonywanie funkcji osobiście przez konsula lub przez upoważnione przez niego osoby posiadające stopnie służbowe konsularne lub dyplomatyczne] | str.    30
  
  Art. 5. [Konsul honorowy] | str.    33
  
  Art. 6. [Wykonywanie przez konsulów RP funkcji konsula na rzecz państwa trzeciego oraz wykonywanie funkcji konsula na rzecz RP przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsula państwa trzeciego] | str.    45
  
  Art. 7. [Wykonywanie funkcji przez konsula w okręgu konsularnym i poza okręgiem konsularnym] | str.    48
  
  Art. 8. [Zależność służbowa konsula, nadzór nad jego działalnością oraz organizacja urzędów konsularnych] | str.    50
  
  Art. 9. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do osób prawnych, instytucji i innych polskich jednostek organizacyjnych] | str.    52
  
   Rozdział 2. Zakres funkcji konsulów | str.    55
  
  Art. 10. [Funkcje konsula o charakterze ogólnym] | str.    55
  
  Art. 11. [Funkcje konsula w zakresie pomocy obywatelom polskim w realizacji przysługujących im praw] | str.    61
  
  Art. 12. [Funkcje konsula w zakresie ochrony praw i interesów obywateli polskich niemogących ich bronić lub nieobecnych] | str.    62
  
  Art. 13. [Funkcje konsula w zakresie ochrony prawnej i odpowiedniego traktowania obywateli polskich zatrzymanych, aresztowanych lub w inny sposób pozbawionych wolności] | str.    66
  
  Art. 14. [Funkcje konsula w zakresie opieki bądź kurateli nad obywatelami polskimi lub ich mieniem pozostającym w państwie przyjmującym bez opieki] | str.    69
  
  Art. 15. [Funkcje konsula dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków i innych należności przysługujących Skarbowi Państwa] | str.    82
  
  Art. 16. [Funkcje konsula w zakresie pomocy finansowej
  obywatelom polskim przebywającym czasowo w państwie przyjmującym] | str.    90
  
  Art. 17. [Funkcje konsula w zakresie przyjmowania do depozytu dokumentów, środków płatniczych oraz przedmiotów wartościowych] | str.    100
  
  Art. 18. [Funkcje konsula w zakresie czynności doręczania pism i dokumentów, przesłuchiwania oraz przekazywania wniosków o udzielenie pomocy prawnej] | str.    115
  
  Art. 19. [Funkcje konsula w zakresie wykonywania czynności notarialnych] | str.    138
  
  Art. 20. [Funkcje konsula w zakresie sporządzania i poświadczania tłumaczenia dokumentów, a także poświadczania wypisów, odpisów, wyciągów i kopii dokumentów] | str.    155
  
  Art. 21. [Funkcje konsula w zakresie legalizacji dokumentów urzędowych] | str.    165
  
  Art. 22. [Obowiązek posiadania przez konsula upoważnień do dokonywania niektórych czynności konsularnych] | str.    170
  
  Art. 23. [Funkcje konsula w sprawach paszportowych, wizowych oraz zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego] | str.    171
  
  Art. 24. [Funkcje konsula w zakresie doręczania pism i dokumentów (innych niż na wniosek sądu lub innego właściwego organu RP), a także wydawania zaświadczeń] | str.    181
  
  Art. 25. [Funkcje konsula związane z nabywaniem i utratą obywatelstwa polskiego] | str.    195
  
  Art. 25a. [Funkcje konsula w zakresie przyznawania Karty Polaka] | str.    203
  
  Art. 26. [Funkcje konsula z zakresu prawa rodzinnego i aktów stanu cywilnego] | str.    209
  
  Art. 27. [Funkcje konsula w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz kulturalnej między RP a państwem przyjmującym] | str.    230
  
  Art. 28. [Funkcje konsula w odniesieniu do statków podnoszących polską banderę oraz ich załóg, pasażerów i ładunków] | str.    232
  
  Art. 29. [Możliwość wykonywania przez konsula innych funkcji przewidzianych przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzonych mu przez MSZ] | str.    274
  
  Art. 30. [Obowiązek odmowy wykonania przez konsula czynności, która byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego] | str.    276
  
  Art. 31. [Upoważnienie do uregulowania w przepisach wykonawczych trybu postępowania przed konsulem] | str.    282
  
  Art. 32. [Obowiązek pobierania przez konsula opłat za wykonane czynności konsularne] | str.    307
  
  Art. 32a. [Obowiązek prowadzenia przez konsula rejestrów] | str.    326
  
  Rozdział 3. Przepisy końcowe    336
  
  Art. 33. (pominięty)    336
  
  Art. 34. [Utrata mocy niektórych ustaw] | str.    336
  
  Art. 35. [Wejście w życie ustawy] | str.    337
  
  Akty prawne    343
  
  Orzecznictwo    359
  
  Literatura    361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia