Równość płci w zatrudnieniu

-20%

Równość płci w zatrudnieniu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

W monografii omówiono problematykę równości płci w zatrudnieniu w prawie polskim, a także na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy. Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia nierówności płci w zatrudnieniu i jego negatywnych skutków oraz wykazanie niedoskonałości polskiej regulacji prawnej w tym zakresie i problemów w praktyce jej stosowania.


Opracowanie zawiera analizę m.in. takich zagadnień jak:


pojęcie i konstrukcja prawna równego traktowania oraz dyskryminacji ze względu na płeć w stosunkach pracy,
naruszenia oraz przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji na polskim rynku pracy,
obowiązki pracodawcy w zakresie równości płci w stosunkach pracy oraz zakres jego odpowiedzialności z tytułu ich naruszenia,
ochrona proceduralna i instytucjonalna przed nierównym traktowaniem i dyskryminowaniem.
W pracy szczególną uwagę zwrócono na zmiany kodeksu pracy w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, wprowadzone w celu dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego. Omówiono m.in. nowe brzmienie art. 176 k.p., który przewiduje, że zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia nie będzie już dotyczył co do zasady wszystkich pracownic, ale zostanie ograniczony tylko do kobiet będących w ciąży i karmiących dziecko piersią.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych i sędziów. Zainteresuje również praktyków zajmujących się na co dzień interpretacją i stosowaniem przepisów prawa pracy: pracowników działów kadr oraz przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców.


Liczba stron768
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-358-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |17
  
  Wstęp |21
  
  Rozdział    1
  Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć jako zjawiska społeczno-kulturowe |29
  1.1. Istota oraz cechy charakterystyczne zjawiska nierównego traktowania i dyskryminacji ze względu na płeć we współczesnym świecie |29
  1.2. Nierówne traktowanie i dyskryminacja a inne zjawiska patologiczne w środowisku pracy |39
  1.3. Przyczyny nierównego traktowania i dyskryminacji w zatrudnieniu |43
  1.4. Skutki nierównego traktowania i dyskryminacji w zatrudnieniu |49
  
  Rozdział    2
  Pojęcie i konstrukcja prawna nierównego traktowania oraz dyskryminacji w zatrudnieniu |56
  2.1. Pojęcie dozwolonego różnicowania (dyferencjacji) w prawie pracy |56
  2.2. Pojęcie nierównego traktowania oraz dyskryminacji w polskim prawie na tle prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej |62
  2.3. Elementy składowe dyskryminacji w zatrudnieniu |72
  2.3.1. Podmiot dyskryminacji |72
  2.3.1.1. Podmioty dyskryminowane i podmioty dyskryminujące |72
  2.3.1.2. Osoba fizyczna pozostająca w zatrudnieniu jako podmiot dyskryminowany |80
  2.3.2. Kryteria niedozwolonego różnicowania (dyskryminacji) |83
  2.3.3. Zakres przedmiotowy dyskryminacji. Substrat dyskryminacji |91
  2.3.4. Kontratypy dyskryminacji – wyjątki od zakazu dyskryminacji |94
  2.3.4.1. Uwagi wprowadzające |94
  2.3.4.2. Niezatrudnianie pracownika, jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione, tj. jeśli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym |96
  2.3.4.3. Wypowiedzenie warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników, bez powoływania się na inne przyczyny różnicowania zabronione prawem |100
  2.3.4.4. Stosowanie środków różnicujących status prawny osoby zatrudnionej ze względu na ochronę rodzicielstwa |101
  2.3.4.5. Kształtowanie warunków zatrudnienia z uwzględnieniem kryterium stażu pracy |102
  2.3.4.6. Stosowanie działań wyrównawczych (działań wyrównujących szanse) wszystkich lub znacznej liczby osób danej płci (kobiet) |105
  
  Rozdział 3
  Prawnomiędzynarodowe podstawy równości płci w zatrudnieniu |108
  3.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Pakty Praw Człowieka |108
  3.2. Konwencje i zalecenia MOP |114
  3.3. Europejska Konwencja Praw Człowieka |122
  3.4. Europejskie Karty Społeczne |131
  
  Rozdział 4
  Prawne podstawy równości płci w zatrudnieniu w Unii Europejskiej |139
  4.1. Ogólna charakterystyka prawa i polityki równości płci Unii Europejskiej |139
  4.2. Równość płci w zatrudnieniu w prawie pierwotnym Unii Europejskiej |144
  4.2.1. Prawo traktatowe |144
  4.2.2. Wspólnotowa Karta Społecznych Praw Podstawowych Pracowników oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej |151
  4.3. Równość płci w zatrudnieniu w prawie wtórnym Unii Europejskiej |156
  4.3.1. Ewolucja prawa antydyskryminacyjnego w UE |156
  4.3.2. Dyrektywa 54/2006/WE |161
  4.3.3. Dyrektywy 113/2004/WE oraz 391/1989/EWG  |167
  4.3.4. Rozporządzenia, rezolucje, decyzje i komunikaty |171
  
  Rozdział 5
  Prawna regulacja równości płci w zatrudnieniu w prawie krajowym |174
  5.1. Równość płci w zatrudnieniu jako składnik funkcji ochronnej prawa pracy |174
  5.2. Konstytucyjne podstawy równości płci w zatrudnieniu |178
  5.2.1. Aksjologiczne uwarunkowania równości płci w zatrudnieniu w Konstytucji RP |178
  5.2.2. Konstytucyjne podstawy ochrony praw jednostki w aspekcie równości płci w zatrudnieniu |183
  5.2.3. Ochrona dóbr osobistych osób nierówno traktowanych i dyskryminowanych w Konstytucji RP |195
  5.3. Zasada równego traktowania oraz zasada niedyskryminacji (ze względu na płeć) jako podstawowe zasady prawa pracy zawarte w art. 11 2 i 11 3 k.p. |202
  5.4. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r. |211
  5.5. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych |218
  
  Rozdział 6
  Ochrona pracujących kobiet a równość płci w zatrudnieniu |224
  6.1. Równe szanse dla pracujących kobiet i mężczyzn |224
  6.1.1. Polityka równości płci w zatrudnieniu |224
  6.1.2. Działania na rzecz równych szans dla kobiet i mężczyzn |227
  6.1.2.1. Stosowanie norm prawnych w dziedzinie równości płci w zatrudnieniu a równość materialna kobiet i mężczyzn |227
  6.1.2.2. Akcje pozytywne oraz programy działania |229
  6.1.2.3. Środki godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i inne działania na rzecz równych szans dla kobiet |233
  6.2. Ochrona pracy kobiet ze względu na pełnione funkcje rodzicielskie w aspekcie równości płci w zatrudnieniu |234
  6.2.1. Zakres podmiotowy ochrony pracy kobiet |234
  6.2.2. Ochrona życia i zdrowia kobiet przed zagrożeniami środowiska pracy w aspekcie równości płci w zatrudnieniu |240
  6.2.3. Zakaz pracy kobiet w nocy |248
  6.2.4. Ochrona trwałości zatrudnienia |250
  6.2.5. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy z tytułu rodzicielstwa |253
  
  Rozdział 7
  Płeć jako kryterium dyskryminacyjne oraz rodzaje dyskryminacji ze względu na płeć |261
  7.1. Płeć jako jedno z zabronionych kryteriów różnicowania (dyskryminacji) określonych w kodeksie pracy na tle regulacji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej |261
  7.2. Płeć jako podstawowe kryterium dyskryminacyjne w zatrudnieniu związane z cechami osobowymi pracownika |268
  7.3. Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć |276
  7.4. Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć |279
  7.5. Molestowanie zwykłe jako przejaw dyskryminacji |288
  7.5.1. Uwagi wprowadzające |288
  7.5.2. Definicja prawna molestowania i jej elementy składowe w świetle art. 18 3a § 5 pkt 2 k.p. na tle prawa Unii Europejskiej |289
  7.5.3. Zachowanie odnoszące się do płci |292
  7.5.4. Zachowanie podjęte wbrew woli osoby molestowanej |294
  7.5.5. Zachowanie, które wywołuje określony skutek |295
  7.6. Molestowanie seksualne jako przejaw dyskryminacji |298
  7.6.1. Uwagi ogólne |298
  7.6.2. Definicja prawna molestowania seksualnego w zatrudnieniu w świetle art. 18 3a § 6 k.p. i jej elementy składowe |301
  7.6.3. Zachowania o podłożu seksualnym lub odnoszące się do płci |307
  7.6.4. Zachowania niepożądane przez pracownika |310
  7.6.5. Molestowanie seksualne jako zachowanie, które zostało podjęte w określonym celu lub które wywołuje określone skutki |312
  7.6.6. Prawna regulacja molestowania seksualnego w wybranych krajach wysoko rozwiniętych |318
  7.7. Zmuszanie do zachowań dyskryminacyjnych |324
  7.8. Działania odwetowe |325
  
  Rozdział 8
  Obowiązki pracodawcy i innych podmiotów dotyczące równości płci w zatrudnieniu oraz ich odpowiedzialność |330
  8.1. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji z art. 94 pkt 2b k.p. |330
  8.1.1. Charakter prawny obowiązku |330
  8.1.2. Treść i granice obowiązku |333
  8.1.3. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy |341
  8.2. Inne obowiązki pracodawcy dotyczące równości płci w zatrudnieniu |344
  8.2.1. Obowiązki ogólne pracodawcy jako wyznacznik obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji |344
  8.2.2. Obowiązek informowania pracowników |349
  8.3. Równość płci w zatrudnieniu a zakres odpowiedzialności pracodawcy |353
  8.4. Zakres odpowiedzialności innych podmiotów z tytułu naruszenia zasady równości płci w zatrudnieniu |360
  8.4.1. Kształtowanie się odpowiedzialności w ramach pracy tymczasowej |360
  8.4.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa pracowników a zasada równości płci w zatrudnieniu |365
  8.4.2.1. Odpowiedzialność porządkowa w zatrudnieniu pracowniczym w aspekcie równości płci w zatrudnieniu |365
  8.4.2.2. Roszczenie o uchylenie kary porządkowej |366
  8.4.2.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w zatrudnieniu pracowniczym w kontekście równości płci |368
  
  Rozdział 9
  Przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji ze względu na płeć w zatrudnieniu |373
  9.1. Uwagi wprowadzające |373
  9.2. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie dostępu do zatrudnienia i na etapie nawiązania stosunku pracy |376
  9.3. Nierówne traktowanie i dyskryminacja na etapie rozwiązania stosunku pracy |383
  9.4. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie przeniesień do innej pracy i pozostałych zmian treści stosunku pracy |393
  9.5. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie warunków zatrudnienia związanych z podporządkowaniem i ocenianiem pracownika |396
  9.6. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie wynagradzania pracowników i innych świadczeń związanych z pracą |401
  9.6.1. Pojęcie wynagrodzenia w prawie polskim i unijnym |401
  9.6.2. Jednakowa praca. Praca jednakowej wartości |404
  9.6.3. Równe wynagrodzenia osób różnej płci za jednakową pracę |410
  9.7. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie pozostałych warunków zatrudnienia |422
  9.8. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie awansowania |426
  9.9. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie szkolenia |429
  9.10. Nierówne traktowanie i dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie zbiorowego prawa pracy |431
  9.10.1. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie przynależności do związków zawodowych i innych form przedstawicielstw pracowniczych |431
  9.10.2. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zakresie negocjacji zbiorowych i tworzenia autonomicznych źródeł prawa pracy przez partnerów społecznych |436
  9.10.3. Nierówne traktowanie i dyskryminacja a partycypacja pracownicza |448
  
  Rozdział 10
  Środki ochrony przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na płeć w zatrudnieniu na gruncie prawa pracy |452
  10.1. Środki prawne indywidualnego prawa pracy |452
  10.1.1. Uwagi wprowadzające |452
  10.1.2. Odszkodowanie z art. 18 3d k.p. z tytułu dyskryminacji |454
  10.1.2.1. Pojęcie i istota odszkodowania z art. 18 3d k.p. |454
  10.1.2.2. Charakter prawny i funkcje odszkodowania z art. 18 3d k.p. |458
  10.1.2.3. Wysokość odszkodowania z art. 18 3d k.p. |462
  10.1.2.4. Odszkodowanie z art. 18 3d k.p. a inne roszczenia pracownicze na tle koncepcji równości płci w zatrudnieniu |464
  10.1.3. Problem zbiegu roszczeń z tytułu dyskryminacji oraz roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego |471
  10.1.4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez dyskryminowanego pracownika na podstawie art. 55 1 § 1 k.p. |477
  10.2. Środki prawne występujące w zbiorowym prawie pracy |484
  10.2.1. Uwagi wprowadzające |484
  10.2.2. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu i dyskryminacji jako przedmiot zadań związków zawodowych i organizacji pracodawców |486
  10.2.3. Układy zbiorowe pracy i inne źródła prawa pracy jako instrumenty przeciwdziałające nierównemu traktowaniu oraz dyskryminacji |493
  10.2.4. Spory zbiorowe pracy na tle nierównego traktowania i dyskryminacji |497
  10.2.5. Partycypacja pracownicza w zarządzaniu zakładem pracy a ochrona równości płci w zatrudnieniu |499
  
  Rozdział 11
  Środki ochrony przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na płeć w zatrudnieniu na gruncie prawa cywilnego oraz karnego |502
  11.1. Środki prawne przysługujące na podstawie prawa cywilnego |502
  11.1.1. Uwagi wprowadzające |502
  11.1.2. Dobra osobiste szczególnie narażone na naruszenie wskutek nierównego traktowania oraz dyskryminacji ze względu na płeć |504
  11.1.3. Środki ochrony dóbr osobistych w prawie cywilnym |512
  11.2. Środki prawne przysługujące na gruncie prawa karnego |524
  11.2.1. Prawa nierówno traktowanego i dyskryminowanego pracownika jako przedmiot karnoprawnej ochrony |524
  11.2.2. Wymuszenie seksualne (art. 199 k.k.) |533
  11.2.3. Inne przestępstwa obejmujące swym zakresem elementy nierównego traktowania i dyskryminacji |537
  11.2.3.1. Zmuszenie do określonego zachowania (art. 191 k.k.) |537
  11.2.3.2. Znęcanie się nad osobą zatrudnioną (art. 207 § 1 k.k.) |539
  11.2.3.3. Zniesławienie (art. 212 k.k.) oraz zniewaga (art. 216 k.k.) |543
  11.2.3.4. Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 k.k.) |547
  11.2.3.5. Prezentowanie treści pornograficznych (art. 202 § 1 k.k.) |548
  11.2.3.6. Stalking (art. 190a k.k.) |549
  11.2.4. Prawnokarne dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych w postępowaniu karnym |552
  
  Rozdział 12
  Zagadnienia proceduralne oraz instytucjonalne formy ochrony przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją w zatrudnieniu ze względu na płeć |558
  12.1. Droga pozasądowa |558
  12.2. Tryb dochodzenia roszczeń przed sądem pracy |561
  12.2.1. Właściwość sądu. Wszczęcie postępowania |561
  12.2.2. Przebieg postępowania sądowego. Postępowanie dowodowe |568
  12.2.3. Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację |582
  12.2.4. Orzeczenie sądu oraz ugoda |592
  12.3. Rola pełnomocników oraz organizacji społecznych w procesie o dyskryminację |594
  12.4. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich |597
  12.5. Udział Państwowej Inspekcji Pracy w przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu i dyskryminacji |603
  12.6. Rola związków zawodowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń i innych organizacji w zwalczaniu nierówności ze względu na płeć w zatrudnieniu |606
  
  Rozdział 13
  Pozaprawne środki przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć |609
  13.1. Zarządzanie i organizacja pracy a przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu i dyskryminacji |609
  13.2. Profilaktyka i polityka antydyskryminacyjna  |611
  13.3. Zakładowe procedury przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy |617
  13.4. Komisja ds. dyskryminacji. Rzecznik Praw Pracowniczych |621
  13.5. Kodeksy etyki i inne dokumenty organizacji |623
  13.6. Szkolenia i warsztaty |626
  
  Rozdział 14
  Rozważania końcowe. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda |628
  
  Orzecznictwo |659
  
  Akty prawne |683
  
  Inne źródła |693
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia