Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz

-18%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

139,40  170,00

Format: pdf

139,40170,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w codziennym obrocie gospodarczym.


Autorzy - przede wszystkim doradcy transakcyjni - korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych, przybliżyli tę skomplikowaną problematykę.


W komentarzu kompleksowo omówiono przebieg regulowanych Kodeksem spółek handlowych procedur połączenia, podziału oraz przekształcenia na każdym ich etapie – zarówno menadżerskim, jak i właścicielskim i sądowym. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym szczegółowe omówienie połączeń transgranicznych, coraz częściej spotykanych w praktyce obrotu.


Analizę poszczególnych regulacji prawnych uzupełnia zbiór wzorcowych dokumentów i pism mających zastosowanie w procedurach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.


Adresaci:
Opracowanie jest skierowane do menedżerów, przedsiębiorców, ale także adwokatów, radców prawnych i sędziów.


Wzory pism zawarte w publikacji są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.wzory-ksh-laczenie-podzial-przeksztalcanie-spolek.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.


Rok wydania2018
Liczba stron600
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieKrzysztof Jasiński
ISBN-13978-83-8160-028-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz podstawowych skrótów    11
  Słowo wstępne    13
  Wprowadzenie    15
  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych    23
  Tytuł IV
  Łączenie, podział i przekształcanie spółek    25
  Dział I
  Łączenie się spółek    25
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne    25
  Art. 491. [Łączenie spółek]    25
  Art. 492. [Sposoby łączenia]    31
  Art. 493. [Rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego, dzień połączenia]    39
  Art. 494. [Sukcesja uniwersalna praw i obowiązków]    43
  Art. 495. [Oddzielne zarządzanie majątkiem]    54
  Art. 496. [Pierwszeństwo wierzycieli i zabezpieczenie roszczeń]    57
  Art. 497. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]    60
  Rozdział    2
  Łączenie się spółek kapitałowych    63
  Art. 498. [Uzgodnienie planu połączenia]    63
  Art. 499. [Elementy planu połączenia]    67
  Art. 500. [Zgłoszenie planu połączenia do sądu]    77
  Art. 501. [Sprawozdanie zarządu]    83
  Art. 502. [Badanie planu przez biegłego, wyznaczenie biegłego]    86
  Art. 503. [Opinia biegłego]    90
  Art. 503(1). [Zwolnienie z obowiązku badania przez biegłego]    93
  Art. 504. [Zawiadomienie wspólników]    96
  Art. 505. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]    101
  Art. 506. [Uchwała o połączeniu]    104
  Art. 507. [Zgłoszenie uchwały do sądu]    113
  Art. 508. [Ogłoszenie połączenia]    129
  Art. 509. [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu]    130
  Art. 510. [Skutki wyroku, wykreślenie wpisów]    140
  Art. 511. [Szczególne uprawnienia]    144
  Art. 512. [Solidarna odpowiedzialność członków organów]    148
  Art. 513. [Odpowiedzialność biegłego]    154
  Art. 514. [Zakaz objęcia udziałów własnych]    160
  Art. 515. [Połączenie przez przejęcie bez podwyższenia kapitału]    165
  Art. 516. [Uproszczone połączenie]    166
  Rozdział 2(1)
  Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej    170
  Oddział    1
  Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych    170
  Art. 516(1). [Połączenie transgraniczne]    170
  Art. 516(2). [Zakaz uczestnictwa]    171
  Art. 516(3). [Elementy planu połączenia]    173
  Art. 516(4). [Ogłoszenie planu połączenia]    179
  Art. 516(5). [Sprawozdanie zarządu]    181
  Art. 516(6). [Wyznaczenie biegłego]    183
  Art. 516(7). [Prawo przeglądania dokumentów]    185
  Art. 516(8). [Skuteczność połączenia]    186
  Art. 516(9). [Zasady uczestnictwa]    188
  Art. 516(10). [Wyłączenie stosowania, zabezpieczenie wierzyciela]    191
  Art. 516(11). [Odkup udziałów bądź akcji]    193
  Art. 516(12). [Zaświadczenie o prawidłowości połączenia]    197
  Art. 516(13). [Zgłoszenie połączenia i jego elementy]    202
  Art. 516(14). [Zamienność udziałów lub akcji]    204
  Art. 516(15). [Wyłączenie stosowania]    205
  Art. 516(16). [Tryb uproszczony; wyłączenie]    206
  Art. 516(17). [Niedopuszczalność uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały po połączeniu]    206
  Art. 516(18). [Postanowienie zezwalające na rejestrację połączenia]    207
  Oddział    2
  Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej    208
  Art. 516(19). [Odpowiednie stosowanie]    208
  Rozdział    3
  Łączenie się z udziałem spółek osobowych    209
  Art. 517. [Pisemne uzgodnienie planu]    209
  Art. 518. [Elementy planu połączenia]    212
  Art. 519. [Zgłoszenie planu połączenia do sądu]    215
  Art. 520. [Badanie planu połączenia przez biegłego]    220
  Art. 521. [Zawiadomienie wspólników]    228
  Art. 522. [Uchwała o połączeniu]    234
  Art. 523. [Zgłoszenie połączenia do rejestru]    240
  Art. 524. [Ogłoszenie połączenia]    244
  Art. 525. [Odpowiedzialność wspólników]    245
  Art. 526. [Odpowiedzialność członków organów]    253
  Art. 527. [Odpowiedzialność biegłego rewidenta]    258
  Dział II
  Podział spółek    259
  Art. 528. [Podział spółek]    259
  Art. 529. [Rodzaje podziałów]    268
  Art. 530. [Rozwiązanie spółki dzielonej bez likwidacji]    276
  Art. 531. [Sukcesja uniwersalna praw]    279
  Art. 532. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]    291
  Art. 533. [Uzgodnienie planu podziału]    293
  Art. 534. [Elementy planu podziału]    299
  Art. 535. [Zgłoszenie planu podziału do sądu]    311
  Art. 536. [Pisemne sprawozdanie zarządu]    315
  Art. 537. [Badanie planu podziału przez biegłego]    319
  Art. 538. [Opinia biegłego]    322
  Art. 538(1). [Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów]    325
  Art. 539. [Zawiadomienie wspólników]    328
  Art. 540. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]    334
  Art. 541. [Uchwała połączeniowa]    338
  Art. 542. [Zgłoszenie uchwały o podziale do sądu]    349
  Art. 543. [Ogłoszenie o podziale]    357
  Art. 544. [Zaskarżanie uchwały podziałowej]    358
  Art. 545. [Skutki uchylenia lub unieważnienia uchwały podziałowej]    368
  Art. 546. [Odpowiedzialność za zobowiązania]    376
  Art. 547. [Uprawnienia szczególne]    389
  Art. 548. [Odpowiedzialność członków organów]    390
  Art. 549. [Odpowiedzialność biegłego]    394
  Art. 550. [Zakaz objęcia własnych udziałów]    397
  Art. 5501. [Podział w drodze rozdzielenia]    399
  Dział III
  Przekształcenia spółek    401
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne    401
  Art. 551. [Przekształcenie spółki]    401
  Art. 552. [Dzień przekształcenia]    406
  Art. 553. [Zasada kontynuacji]    409
  Art. 554. [Obowiązek podawania dawnej firmy]    416
  Art. 555. [Odpowiednie stosowanie przepisów]    417
  Art. 556. [Wymogi przekształcenia]    419
  Art. 557. [Plan przekształcenia]    422
  Art. 558. [Elementy planu przekształcenia]    425
  Art. 559. [Poddanie badaniu biegłego planu przekształcenia]    428
  Art. 560. [Zawiadomienie wspólników]    432
  Art. 561. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]    437
  Art. 562. [Uchwała o przekształceniu]    439
  Art. 563. [Elementy uchwały o przekształceniu]    442
  Art. 564. [Wezwanie wspólników do oświadczenia o uczestnictwie]    452
  Art. 565. [Roszczenie o wypłatę]    455
  Art. 566. [Żądanie wyceny udziałów, akcji]    457
  Art. 567. [Zaskarżenie uchwały o przekształceniu]    462
  Art. 568. [Odpowiedzialność za szkody]    469
  Art. 569. [Zgłoszenie wniosku o przekształcenie]    471
  Art. 570. [Ogłoszenie przekształcenia]    473
  Rozdział    2
  Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową    475
  Art. 571. [Wymagania]    475
  Art. 572. [Spółka jawna]    479
  Art. 573. [Spółka komandytowo-akcyjna]    484
  Art. 574. [Odpowiedzialność za zobowiązania spółki]    487
  Rozdział    3
  Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową    497
  Art. 575. [Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową]    497
  Art. 576. [Przekształcenie w spółkę komandytową bądź komandytowo-akcyjną]    499
  Rozdział    4
  Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową    501
  Art. 577. [Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową]    501
  Art. 578. [Unieważnienie dokumentów akcji]    504
  Art. 579. [Wygaśnięcie niektórych praw i obowiązków]    504
  Art. 580. [Sytuacja obligatariuszy]    506
  Rozdział    5
  Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową    507
  Art. 581. [Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową]    507
  Art. 582. [Uproszczone przekształcenie spółki jawnej bądź partnerskiej]    508
  Art. 583. [Żądanie przekształcenia przez spadkobiercę]    510
  Art. 584. [Odpowiedzialność wspólników]    514
  Rozdział    6
  Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową    515
  Art. 584(1). [Dzień przekształcenia]    515
  Art. 584(2). [Przejście praw i obowiązków]    517
  Art. 584(3). [Zmiana firmy]    520
  Art. 584(4). [Odpowiednie zastosowanie przepisów]    522
  Art. 584(5). [Wymogi przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę]    523
  Art. 584(6). [Forma planu przekształcenia]    526
  Art. 584(7). [Elementy planu przekształcenia przedsiębiorcy]    527
  Art. 584(8). [Zadania biegłego rewidenta]    529
  Art. 584(9). [Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy]    531
  Art. 584(10). [Odpowiedzialność za szkody]    535
  Art. 584(11). [Wpis przekształcenia do rejestru]    539
  Art. 584(12). [Ogłoszenie o przekształceniu]    540
  Art. 584(13). [Zakres odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy przekształconego]    542
  Wzory    545
  Wzór 1. Plan połączenia    545
  Wzór 2a. Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego    548
  Wzór 2b. Zgłoszenie planu połączenia bez wniosku o wyznaczenie biegłego    550
  Wzór 3. Sprawozdanie zarządu spółki w sprawie uzasadnienia połączenia    552
  Wzór 4. Projekt zawiadomienia    554
  Wzór 5. Uchwała przejmująca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    556
  Wzór 6. Zawiadomienie spółki przejmującej    558
  Wzór 7. Uchwała o połączeniu    560
  Wzór 8. Plan podziału    562
  Wzór 9a. Zgłoszenie planu podziału z wnioskiem o wyznaczenie biegłego    567
  Wzór 9b. Zgłoszenie planu podziału bez wniosku o wyznaczenie biegłego    569
  Wzór 10. Sprawozdanie zarządu spółki w sprawie uzasadnienia podziału    571
  Wzór 11. Zawiadomienie o planowanym podziale spółki dzielonej i przeniesieniu jej majątku    573
  Wzór 12. Uchwała o podziale    575
  Wzór 13. Plan przekształcenia    577
  Wzór 14. Zawiadomienie o planowanym przekształceniu spółki przekształcanej    579
  Wzór 15a. Uchwała o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową    581
  Wzór 15b. Uchwała o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną    584
  Wzór 16. Żądanie przekształcenia spółki    590
  Wzór 17. Oświadczenie o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością    591
  Bibliografia    593
  O Autorach    597
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia