Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług

-20%

Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług

1 opinia

Autor:

Inga Kawka

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

W monografii przeanalizowano funkcjonowanie rynku wewnętrznego w dziedzinie usług w świetle polskiego i unijnego porządku prawnego.


Książka umożliwia Czytelnikom zapoznanie się z:


unijnym prawem pierwotnym i wtórnym (m.in. z dyrektywą usługową, dyrektywą o uznawaniu kwalifikacji i sektorowymi aktami prawnymi) oraz orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o swobodach przedsiębiorczości i świadczeniu usług,
polskimi aktami prawnymi (m.in. z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i ustawą o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz orzecznictwem sądów polskich o prowadzeniu gospodarczej działalności usługowej i tymczasowym świadczeniu usług.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji publicznej, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem Unii Europejskiej, prawem publicznym gospodarczym oraz administracyjnym, a także dla nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów.


Liczba stron552
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9035-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    21
  
  Rozdział    1
  Podstawy prawne i mechanizmy europeizacji prawa administracyjnego gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej | str.    33
  
  1. Prawo unijne a prawo państw członkowskich | str.    33
  
  1.1. Zasady prawa Unii Europejskiej będące podstawą europeizacji prawa państw członkowskich | str.    33
  
  1.1.1. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej | str.    34
  
  1.1.2. Zasada bezpośredniej skuteczności prawa Unii Europejskiej | str.    39
  
  1.1.3. Zasada wykładni prawa państw członkowskich zgodnie z prawem Unii Europejskiej | str.    42
  
  1.2. Pojęcie europeizacji prawa | str.    43
  
  1.3. Cechy charakterystyczne prawa Unii Europejskiej a pojęcie europeizacji prawa | str.    48
  
  1.4. Konsekwencje europeizacji prawa krajowego | str.    55
  
  1.4.1. Metody integracji systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej | str.    59
  
  1.5. Prawo Unii Europejskiej a polski porządek prawny | str.    76
  
  1.6. Konstytucyjne granice integracji europejskiej w Polsce | str.    84
  
  1.7. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego a orzecznictwo Trybunałów Konstytucyjnych wybranych państw członkowskich | str.    89
  
  2. Europeizacja polskiego administracyjnego prawa gospodarczego | str.    93
  
  2.1. Administracyjne czy publiczne prawo gospodarcze? | str.    93
  
  2.1.1. Prawo publiczne a prawo prywatne | str.    95
  
  2.1.2. Szczególne cechy organizacji administracji gospodarczej | str.    103
  
  2.1.3. Szczególne cechy prawa regulującego ingerencję państwa w gospodarkę | str.    104
  
  2.1.4. Granice odrębności prawa interwencji publicznej w sprawy gospodarcze | str.    106
  
  3. Europeizacja administracyjnego prawa gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej | str.    110
  
  3.1. Specyfika europeizacji polskiego prawa administracyjnego | str.    110
  
  3.2. Europeizacja materialnego prawa administracyjnego gospodarczego państw członkowskich | str.    114
  
  3.2.1. Kompetencje Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych | str.    114
  
  3.2.2. Charakter przekształceń administracyjnego prawa gospodarczego państw członkowskich | str.    116
  
  4. Europeizacja procesowego prawa administracyjnego gospodarczego państw członkowskich | str.    118
  
  4.1. Autonomia proceduralna państw członkowskich | str.    118
  
  4.1.1. Wymóg ekwiwalentności (równoważności) | str.    119
  
  4.1.2. Wymóg efektywności | str.    120
  
  4.1.3. Autonomia proceduralna a wzruszalność rozstrzygnięć administracyjnych i sądowych oraz związanie tymi rozstrzygnięciami | str.    124
  
  4.1.4. Definicja autonomii proceduralnej | str.    129
  
  4.1.5. Wymogi efektywności i równoważności a polska procedura administracyjna i sądowoadministracyjna | str.    133
  
  5. Europeizacja ustrojowego prawa administracyjnego gospodarczego państw członkowskich | str.    136
  
  5.1. Zasada autonomii instytucjonalnej | str.    136
  
  5.2. Przyczyny przekształceń ustroju administracji krajowej | str.    137
  
  5.3. Przekształcenia ustroju administracji publicznej wynikające z udziału Polski w negocjacjach i podejmowaniu decyzji na forum Unii Europejskiej | str.    143
  
  5.4. Przekształcenia ustroju polskiej administracji w wyniku stosowania prawa Unii Europejskiej | str.    146
  
  6. Prawne podstawy europeizacji administracyjnego prawa gospodarczego państw członkowskich w zakresie stałej usługowej działalności gospodarczej i czasowego świadczenia usług | str.    149
  
  6.1. Pojęcie usługi w prawie Unii Europejskiej | str.    149
  
  6.2. Gospodarczy charakter działalności usługowej | str.    150
  
  6.3. Czasowe lub stałe prowadzenie działalności usługowej | str.    157
  
  6.4. Rodzaje działalności usługowej | str.    160
  
  6.5. Usługowa działalność gospodarcza w prawie polskim | str.    164
  
  6.6. Unijne prawo pierwotne i wtórne regulujące tymczasowe i stałe podejmowanie i wykonywanie działalności usługowej | str.    168
  
  6.6.1. Zakresy przedmiotowy i podmiotowy swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług | str.    174
  
  7. Zakończenie | str.    180
  
   Rozdział    2
  Swoboda przedsiębiorczości i świadczenia usług a polskie materialne administracyjne prawo gospodarcze | str.    185
  
  1. Zasada niedyskryminacji w prawie pierwotnym Unii Europejskiej | str.    185
  
  1.1. Swoboda przedsiębiorczości | str.    186
  
  1.2. Swoboda świadczenia usług | str.    190
  
  2. Zasada niewprowadzania przeszkód (ograniczeń) w realizacji swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w prawie pierwotnym Unii Europejskiej | str.    192
  
  2.1. Swoboda przedsiębiorczości | str.    192
  
  2.1.1. Specyfika swobody przedsiębiorczości w stosunku do osób prawnych | str.    195
  
  2.2. Swoboda świadczenia usług | str.    203
  
  3. Zasada niedyskryminacji i zakaz wprowadzania ograniczeń w unijnym prawie pierwotnym a polskie administracyjne prawo gospodarcze | str.    205
  
  4. Przyczyny małej efektywności postanowień prawa pierwotnego dotyczących swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług | str.    209
  
  5. Zasady prawa wtórnego zapewniające swobodę świadczenia usług na rynku wewnętrznym | str.    214
  
  5.1 Zasada państwa pochodzenia w dyrektywach sektorowych | str.    214
  
  5.1.1. Jednolita licencja | str.    214
  
  5.1.2. Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym | str.    223
  
  5.1.3. Dwa modele zasady państwa pochodzenia | str.    227
  
  5.1.4. Zasada państwa pochodzenia w projekcie dyrektywy usługowej | str.    228
  
  5.2. Zasada swobodnego świadczenia usług ustanowiona w art. 16 dyrektywy usługowej | str.    237
  
  5.3. Swoboda przedsiębiorczości w dyrektywie usługowej | str.    254
  
  5.4. Zasada dostępu stron trzecich do infrastruktury (zasada otwartej sieci) w dyrektywach sektorowych | str.    258
  
  6. Zasady niedyskryminacji i znoszenia ograniczeń w swobodach przedsiębiorczości i świadczenia usług w unijnym prawie wtórnym a przekształcenia polskiego administracyjnego prawa gospodarczego | str.    261
  
  6.1. Wdrożenie dyrektywy usługowej w Polsce | str.    261
  
  6.1.1. Zmiany terminologiczne w polskim ustawodawstwie wynikające z wdrożenia dyrektywy usługowej | str.    266
  
  6.1.2. Dyrektywa usługowa a podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce | str.    270
  
  6.1.3. Wdrożenie dyrektywy usługowej a podejmowanie usługowej działalności gospodarczej i tymczasowego świadczenia usług | str.    275
  
  6.1.4. Wdrożenie do prawa polskiego dyrektywy usługowej a tymczasowe świadczenie usług | str.    281
  
  6.1.5. Pośredni wpływ wdrożenia dyrektywy usługowej - likwidacja lub złagodzenie barier w podejmowaniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej | str.    288
  
  6.2. Zasada państwa pochodzenia w prawie wtórnym Unii Europejskiej a przekształcenia polskiego administracyjnego prawa gospodarczego | str.    294
  
  6.2.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną | str.    294
  
  6.2.2. Jednolita licencja na przykładzie usług bankowych i ubezpieczeniowych | str.    297
  
  6.3. Wdrożenie do prawa polskiego zasady dostępu stron trzecich do infrastruktury na przykładzie telekomunikacji | str.    299
  
  7. Zasada wzajemnego uznawania standardów | str.    300
  
  7.1. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w unijnym prawie wtórnym | str.    306
  
  7.2. Zasada wzajemnego uznawania standardów a zasada państwa pochodzenia | str.    313
  
  7.3. Zasada wzajemnego uznawania standardów a przekształcenia polskiego administracyjnego prawa gospodarczego | str.    317
  
  7.3.1. Ułatwienia dotyczące uznawania wymogów spełnionych przez przedsiębiorcę w innych państwach członkowskich | str.    317
  
  7.3.2. Uprawnienia do wykonywania zawodu | str.    322
  
  7.3.3. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w prawie polskim | str.    324
  
  7.3.4. Likwidacja barier w dostępie do uprawnień zawodowych | str.    328
  
  8. Zasada świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym | str.    331
  
  8.1. Ograniczenia zastosowania prawa rynku wewnętrznego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym wynikające z art. 106 ust. 2 TFUE | str.    336
  
  8.2. Wyjątki od zastosowania dyrektywy usługowej do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym | str.    336
  
  8.3. Usługi powszechne | str.    337
  
  8.4. Możliwość uzasadniania ograniczeń swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług ze względu na realizację interesu publicznego | str.    340
  
  8.5. Realizacja interesu publicznego a unijne prawo wtórne w zakresie działalności usługowej | str.    348
  
  8.6. Zasada świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym a polskie administracyjne prawo gospodarcze | str.    355
  
  8.6.1. Przekształcenia regulacji dotyczącej świadczenia usług użyteczności publicznej wynikające ze swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług | str.    358
  
  8.6.2. Interes publiczny w prawie polskim a prawo Unii Europejskiej | str.    365
  
  9. Zakończenie | str.    374
  
   Rozdział    3
  Swoboda przedsiębiorczości i świadczenia usług a polskie ustrojowe i proceduralne administracyjne prawo gospodarcze | str.    379
  
  1. Zasady ustrojowe w dziedzinie prowadzenia działalności usługowej i świadczenia usług | str.    379
  
  1.1. Zasada niezależności krajowych organów regulacyjnych | str.    380
  
  1.2. Europejskie sieci administracyjne | str.    387
  
  1.3. Zasada niezależności krajowych organów regulacyjnych a polskie ustrojowe prawo administracyjne gospodarcze | str.    389
  
  1.4. Współpraca wertykalna a polskie ustrojowe prawo administracyjne gospodarcze | str.    393
  
  1.5. Współpraca horyzontalna a ustrojowe administracyjne prawo gospodarcze | str.    395
  
  2. Zasady proceduralne wynikające ze swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług | str.    397
  
  2.1. Zasada współpracy administracyjnej | str.    397
  
  2.1.1. Przyczyny wprowadzenia współpracy administracyjnej między krajowymi organami administracji w dziedzinie usług | str.    397
  
  2.1.2. Podstawy prawne współpracy administracyjnej | str.    398
  
  2.1.3. Rodzaje współpracy administracyjnej przewidziane w sektorze usług | str.    402
  
  2.1.4. Instrumenty współpracy administracyjnej | str.    408
  
  2.1.5. Współpraca administracyjna a ochrona praw jednostek | str.    411
  
  2.2. Zasada współpracy administracyjnej w zakresie swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług a polskie proceduralne administracyjne prawo gospodarcze | str.    414
  
  2.2.1. Polskie organy administracji zobowiązane do współpracy | str.    419
  
  2.2.2. Uprawnienia proceduralne przedsiębiorców a współpraca administracyjna | str.    423
  
  2.3. Pozostałe zasady proceduralne | str.    425
  
  2.3.1. Uproszczenie procedur administracyjnych | str.    425
  
  2.4. Europeizacja polskiego proceduralnego administracyjnego prawa gospodarczego w dziedzinie usług | str.    428
  
  2.4.1. Pojedynczy punkt kontaktowy w prawie polskim | str.    428
  
  2.4.2. Procedury udzielania zezwoleń na prowadzenie usługowej działalności gospodarczej | str.    439
  
  2.4.3. Potwierdzenie przyjęcia wniosku i wydłużenie terminu | str.    441
  
  2.4.4. Milcząca zgoda administracji | str.    442
  
  3. Zakończenie | str.    461
  
   Podsumowanie | str.    465
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    477
  
  Orzecznictwo | str.    497
  
  Bibliografia | str.    515
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia