System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

204,80  256,00

Format: pdf

204,80256,00

cena zawiera podatek VAT

W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące pozaumownych stosunków pracy. W kolejnych częściach szczegółowo omówiono stosunki pracy nawiązywane na podstawie powołania, wyboru i mianowania. Są to akty prawne kreujące nie tylko zatrudnienie pracownicze, ale również stosunki organizacyjne wykraczające poza obszar prawa pracy. Wymagało to uwzględnienia w prowadzonych rozważaniach również punktu widzenia innych dziedzin prawa, a zwłaszcza prawa administracyjnego.


Struktura opracowania jest wyznaczona tym, że poszczególne pozaumowne stosunki zatrudnienia pracowniczego mają zróżnicowany rodowód oraz w różnym stopniu odbiegają od tego, co jest charakterystyczne dla umowy o pracę. Odrębnie zatem dla każdej z podstaw tych stosunków pracy zostały zaprezentowane takie kwestie, jak:


ich geneza i historia,
zakres zastosowania,
sposób nawiązania,
zmiana i rozwiązanie,
odrębności dotyczące uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności,
charakter prawny.
Omówiono również źródła regulacji prawnej, odrębności dotyczące procedury rozstrzygania sporów z pozaumownych stosunków pracy oraz odrębności, jakie w odniesieniu do tych stosunków występują w zakresie zbiorowego prawa pracy.


Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby z różnych ośrodków naukowych z całego kraju, które w swym dotychczasowym dorobku szczególnie wiele miejsca poświęciły kwestiom pozaumownych stosunków pracy, co gwarantuje, że przedstawione w opracowaniu rozważania cechuje odpowiedni poziom wnikliwości i profesjonalizmu.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli nauki prawa pracy. Może się okazać szczególnie przydatna w dyskusji o przyszłości prawa pracy, która pozostaje w związku z działalnością Komisji przygotowującej nowy kodeks pracy. Powinna jednak być przydatna także dla praktyków, a zwłaszcza sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników działów HR. Należy żywić nadzieję, że będzie także wykorzystywana w dydaktyce prawniczej.


Liczba stron880
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-488-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SŁOWO WSTĘPNE |17
  CZĘŚĆ I
  Zagadnienia ogólne
  ROZDZIAŁ    1
  Zagadnienia wprowadzające |23
  1.1. Wielość podstaw nawiązania stosunku pracy |23
  1.2. Pozaumowne podstawy zatrudnienia a zasada swobodnego nawiązywania stosunków pracy |33
  ROZDZIAŁ    2
  Źródła regulacji pozaumownych stosunków pracy |38
  2.1. Uwagi wstępne |38
  2.2. Ewolucja źródeł pozaumownych stosunków pracy |43
  2.3. Obowiązujące regulacje pozaumownych stosunków pracy |51
  2.3.1. Międzynarodowe źródła regulacji pozaumownych stosunków pracy |51
  2.3.2. Konstytucja jako źródło regulacji pozaumownych stosunków pracy |56
  2.3.3. Pragmatyki zawodowe jako źródło pozaumownych stosunków pracy |58
  2.3.3.1. Uwagi wstępne |58
  2.3.3.2. Pragmatyki służbowe |60
  2.3.3.3. Pragmatyki pracownicze |62
  2.3.4. Ustawy ustrojowe jako źródło pozaumownych stosunków pracy |67
  2.3.4.1. Uwagi wstępne |67
  2.3.4.2. Zatrudnienie samorządowe |68
  2.3.4.3. Zatrudnienie w urzędach państwowych |71
  2.3.4.4. Zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości |72
  2.3.5. Akty wykonawcze |73
  2.3.6. Akty wewnętrzne |77
  2.3.6.1. Uwagi wstępne |77
  2.3.6.2. Układy zbiorowe pracy |78
  2.3.6.3. Regulaminy |80
  2.3.6.4. Statuty |82
  2.4. Zróżnicowanie źródeł regulacji prawnej w zależności od aktu kreującego pozaumowne stosunki pracy |85
  2.4.1. Uwagi wstępne |85
  2.4.2. Mianowanie |87
  2.4.3. Powołanie |89
  2.4.4. Wybór |93
  
  CZĘŚĆ II
  Stosunki pracy z powołania
  
  ROZDZIAŁ 3
  Geneza i historia stosunków pracy z powołania |97
  3.1. Wstęp |97
  3.2. Geneza stosunków pracy z powołania |97
  3.3. Historia przepisów prawnych dotyczących stosunków pracy z powołania po 1945 r. |110
  
  ROZDZIAŁ 4
  Zakres podmiotowy stosunków pracy z powołania |135
  
  ROZDZIAŁ 5
  Nawiązanie stosunku pracy z powołania |145
  5.1. Uwagi wstępne |145
  5.2. Organ właściwy do dokonania powołania |146
  5.3. Zgoda osoby powołanej i forma aktu powołania |147
  5.4. Treść aktu powołania |150
  5.5. Tryb nawiązywania stosunku pracy na podstawie powołania |152
  
  ROZDZIAŁ 6
  Zmiany i ustanie stosunku pracy z powołania |157
  6.1. Zmiana treści stosunku pracy z powołania |157
  6.2. Ustanie stosunku pracy z powołania |159
  6.3. Forma i treść aktu odwołania |161
  6.4. Uprawnienia pracownika odwołanego w okresie wypowiedzenia |168
  
  ROZDZIAŁ 7
  Odrębności statusu prawnego pracowników zatrudnionych na podstawie powołania |170
  
  ROZDZIAŁ 8
  Charakter prawny powołania i stosunków pracy z powołania |176
  
  CZĘŚĆ III
  Stosunki pracy z wyboru
  
  ROZDZIAŁ 9
  Geneza i historia stosunków pracy z wyboru |205
  9.1. Geneza stosunków pracy z wyboru w II Rzeczypospolitej |205
  9.2. Geneza stosunków pracy z wyboru w prezydiach rad narodowych |210
  9.3. Geneza stosunków pracy z wyboru w Polsce Ludowej |215
  9.4. Ewolucja stosunków pracy z wyboru w latach 1974–1990 |218
  9.5.Ewolucja stosunków pracy z wyboru w latach 1990–2008 |221
  
  ROZDZIAŁ 10
  Zakres zastosowania stosunków pracy z wyboru |225
  10.1. „Obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika” a zakres podmiotowy stosunku pracy z wyboru |225
  10.2. Zakres podmiotowy stosunku pracy z wyboru w świetle obowiązującego prawa |231
  
  ROZDZIAŁ 11
  Nawiązanie stosunku pracy z wyboru |241
  11.1. Uwagi wstępne |241
  11.2. Pojęcie wyboru |242
  11.3. Wybór a mandat pracownika z wyboru |244
  11.4. Wybór a członkostwo w organizacji o charakterze samorządnym i demokratycznym |246
  11.5. Wybór a czas trwania pełnomocnictwa (kadencja) |248
  11.6. Tryb prowadzący do nawiązania stosunku pracy z wyboru |249
  11.7. Termin nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru |258
  
  ROZDZIAŁ 12
  Zmiana i ustanie stosunku pracy z wyboru |262
  12.1. Zmiana treści stosunku pracy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru |262
  12.1.1. Uwagi wprowadzające |262
  12.1.2. Elementy treści stosunku pracy pracowników wybieralnych |263
  12.1.3. Zmiana warunków pracy i płacy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru |271
  12.2. Ustanie stosunku pracy z wyboru |283
  12.2.1. Uwagi wprowadzające |283
  12.2.2. Mechanizm (tryb i forma) ustania stosunku pracy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru |284
  12.2.3. Przyczyny (okoliczności) wygaśnięcia mandatu na przykładzie wybieralnych pracowników samorządowych |289
  12.2.4. Elementy powszechnej ochrony trwałości zatrudnienia pracowników sprawujących swe funkcje na podstawie wyboru |304
  12.2.5. Urlop bezpłatny dla pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru |312
  12.2.6. Uprawnienia przysługujące wybieralnym pracownikom bezprawnie odwołanym ze stanowiska |326
  12.2.7. Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru |333
  
  ROZDZIAŁ 13
  Odrębności statusu prawnego pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność) |336
  13.1. Uprawnienia |336
  13.1.1. Szczególne uprawnienia |336
  13.1.2. Możliwość uzyskania urlopu bezpłatnego |337
  13.1.3. Możliwość powrotu do pracy po urlopie bezpłatnym |338
  13.1.4. Szczególne uprawnienia płacowe |340
  13.1.5. Uprawnienia procesowe |345
  13.2. Obowiązki |346
  13.3. Odpowiedzialność pracownika świadczącego pracę na podstawie wyboru| 348
  13.3.1. Odpowiedzialność karna |348
  13.3.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna |351
  13.3.3. Odpowiedzialność materialna |354
  13.3.4. Odpowiedzialność za powtarzające się naruszanie Konstytucji lub ustaw |357
  13.3.5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów antykorupcyjnych |359
  13.3.6. Inne formy odpowiedzialności prawnej |360
  
  ROZDZIAŁ 14
  Charakter prawny stosunków pracy z wyboru |363
  14.1. Uwarunkowania podmiotowe charakteru prawnego stosunku pracy z wyboru |363
  14.2. Związek stosunku pracy z wyboru z funkcją organizacyjną |369
  14.3. Terminowość stosunków pracy z wyboru |379
  14.4. Kwestia wymogów kwalifikacyjnych |381
  14.5. Problemy ustalania stosunków pracy z wyboru |384
  14.6. Konkluzje |388
  
  CZĘŚĆ IV
  Stosunki pracy z mianowania
  
  ROZDZIAŁ 15
  Geneza i historia stosunków pracy z mianowania |393
  15.1. Okres przedwojenny |393
  15.2. Okres powojenny |401
  
  ROZDZIAŁ 16
  Zakres zastosowania stosunków pracy z mianowania |425
  16.1. Zakres i charakter kodeksowej regulacji stosunku pracy z mianowania |425
  16.2. Zakres stosunku pracy z mianowania w ustawach szczególnych |429
  16.2.1. Zakres stosunku pracy z mianowania w administracji |430
  16.2.2. Zakres stosunku pracy z mianowania w kontroli państwowej |432
  16.2.3. Zakres stosunku pracy z mianowania w oświacie i nauce |433
  16.2.4. Zakres stosunku pracy z mianowania w organach ochrony prawnej |435
  
  ROZDZIAŁ 17
  Rygory selekcyjne w stosunkach pracy z mianowania |439
  17.1. Charakter rygorów selekcyjnych |439
  17.2. Rodzaje rygorów selekcyjnych |440
  17.2.1. Rygory dotyczące cech określających sytuację prawną i osobistą kandydata|440
  17.2.1.1. Obywatelstwo |440
  17.2.1.2. Korzystanie z praw publicznych |443
  17.2.1.3. Niekaralność |448
  17.2.1.4. Stan zdrowia |449
  17.2.2. Rygory dotyczące kwalifikacji zawodowych |451
  17.2.3. Rygory dotyczące kwalifikacji moralnych |452
  
  ROZDZIAŁ 18
  Nawiązanie stosunku pracy z mianowania |458
  18.1. Uwagi wprowadzające |458
  18.2. Pracodawca zatrudniający pracownika mianowanego |460
  18.3. Wymogi i postępowanie kwalifikacyjne (aplikacyjne, egzaminacyjne) warunkujące możliwość zatrudnienia na podstawie stosunku pracy z mianowania |464
  18.4. Podmioty dokonujące mianowania na określone stanowisko |475
  18.5. Ustawowy obowiązek mianowania na stanowisko |477
  18.6. Forma i treść aktu mianowania |482
  18.7. Skutki prawne aktu mianowania |487
  
  ROZDZIAŁ 19
  Zmiana stosunku pracy z mianowania |498
  19.1. Wstęp |498
  19.2. Historyczne uwarunkowania zmian stosunku pracy z mianowana i ich współczesne reminiscencje |501
  19.3. Pojęcie zmiany stosunku pracy |511
  19.4. Zmiana stosunku pracy a uprawnienia kierownicze pracodawcy |519
  19.5. Dyspozycyjność jako cecha stosunku pracy z mianowania |525
  19.6. Charakter prawny stosunku pracy z mianowania a sposób dokonywania jego zmian |530
  19.7. Problem stosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących zmian treści stosunku pracy w stosunkach pracy z mianowania |543
  
  ROZDZIAŁ 20
  Ustanie stosunku pracy z mianowania |551
  20.1. Uwagi wstępne |551
  20.2. Przyczyny odrębnych rozwiązań w zakresie ustania stosunków pracy z mianowania |552
  20.3. Prawna konstrukcja ustania stosunku pracy z nominacji |559
  20.4. Okoliczności powodujące ustanie lub stanowiące przesłanki rozwiązania stosunku pracy z mianowania |569
  20.5. Forma i tryb rozwiązania stosunku pracy z pracownikami mianowanymi |582
  20.6. Uprawnienia przysługujące w związku z ustaniem stosunku pracy z mianowania |585
  20.7. Roszczenia przysługujące w razie naruszenia przepisów o wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunków pracy z mianowania |587
  20.8. Podsumowanie |589
  
  ROZDZIAŁ 21
  Podstawowe uprawnienia pracownika mianowanego |591
  21.1. Uwagi wstępne |591
  21.2. Wynagrodzenie zasadnicze |600
  21.2.1. Teoretyczne podstawy kształtowania wynagrodzenia zasadniczego |601
  21.2.2. Sposoby kształtowania wynagrodzenia zasadniczego w przypadku pracowników mianowanych |603
  21.3. Dodatki związane ze zwiększeniem obowiązków |609
  21.4. Wynagradzanie w przypadku nie wykonywania pracy |610
  21.5. Świadczenia motywacyjne, zwiększające efektywność pracy |612
  21.5.1. Premia wynikowa |613
  21.5.2. Premia ocenna |614
  21.5.3. Nagrody |617
  21.5.4. Świadczenia stażowe |621
  21.5.4.1. Dodatek stażowy |623
  21.5.4.2. Nagroda jubileuszowa |625
  21.5.4.3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne |626
  21.5.5. Świadczenia funkcyjne |626
  21.6. Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy |628
  21.6.1. Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę bądź rentę |629
  21.6.2. Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników |630
  21.6.3. Inne szczególne przypadki świadczeń dla osób, z którymi ustał stosunek pracy |631
  21.7. Świadczenia związane z przeniesieniem |632
  21.8. Urlopy pracownicze |633
  21.8.1. Urlop pracowników naukowych |634
  21.8.2. Urlop naukowy |635
  21.8.3. Urlopy dla poratowania zdrowia |635
  21.8.4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy |636
  21.8.5. Inne dodatkowe zwolnienia okolicznościowe |637
  21.9. Podsumowanie |638
  
  ROZDZIAŁ 22
  Obowiązki pracownika mianowanego |641
  22.1. Pojęcie i podział obowiązków |641
  22.2. Obowiązki podstawowe |645
  22.2.1. Obowiązek przestrzegania prawa |645
  22.2.2. Obowiązek godnego zachowania się w służbie (i poza nią) |646
  22.2.3. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania zadań |648
  22.2.4. Obowiązek przestrzegania tajemnicy |650
  22.2.5. Obowiązek wykonywania poleceń |652
  22.3. Obowiązki dodatkowe |656
  22.3.1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych |656
  22.3.2. Obowiązek poddania się okresowemu ocenianiu |660
  22.3.3. Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym |663
  22.4. Szczególne zakazy i ograniczenia |665
  22.4.1. Zakaz przynależności partyjnej oraz wykonywania mandatu posła, senatora, radnego |665
  22.4.2. Ograniczenia dotyczące działalności związkowej i związane z niepolubownymi metodami rozwiązywania sporów zbiorowych |667
  22.4.3. Ograniczenia związane z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia (czynności lub zajęć) oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej |669
  22.4.4. Zakaz podległości służbowej |674
  
  ROZDZIAŁ 23
  Odpowiedzialność pracowników mianowanych |678
  23.1. Uwagi wstępne |678
  23.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna |680
  23.2.1. Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej |680
  23.2.2. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej |683
  23.2.3. Kary orzekane w postępowaniu dyscyplinarnym |688
  23.2.4. Organy postępowania dyscyplinarnego |691
  23.2.4.1. Rzecznik dyscyplinarny |691
  23.2.4.2. Komisje i sądy dyscyplinarne |693
  23.3. Struktura postępowania w sprawach dyscyplinarnych i przesłanki jego wszczęcia |696
  23.3.1. Postępowanie wyjaśniające |700
  23.3.2. Postępowanie rozpoznawcze |702
  23.3.3. Postępowanie odwoławcze |702
  23.4. Zasady postępowania dyscyplinarnego |703
  23.5. Sądowa kontrola orzecznictwa dyscyplinarnego |707
  23.6. Zatarcie kar dyscyplinarnych |708
  23.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna za przewinienia mniejszej wagi i odpowiedzialność porządkowa |709
  
  ROZDZIAŁ 24
  Charakter prawny mianowania jako podstawy nawiązania stosunku pracy |716
  
  ROZDZIAŁ 25
  Status proceduralny pracowników pozaumownych |750
  
  ROZDZIAŁ 26
  Status pracowników pozaumownych w zbiorowym prawie pracy |760
  
  ROZDZIAŁ 27
  Perspektywy pozaumownych stosunków pracy w prawie polskim |777
  
  WYKAZ SKRÓTÓW |791
  
  BIBLIOGRAFIA |799
  
  ORZECZNICTWO |843
  
  INDEKS RZECZOWY |855
   
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia