Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz

-20%

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób z niepełnosprawnością, a także szczególnych uprawnień tych osób. Publikacja uwzględnia dorobek doktryny oraz reprezentatywne orzecznictwo.


W opracowaniu omówiono wszystkie ostatnie zmiany do komentowanej ustawy, w tym dotyczące:


możliwości pozyskiwania określonych danych z systemu przez organy decydujące o przyznaniu świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz z pomocy społecznej;
regulacji mających wspierać proces pozyskiwania przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności informacji o sytuacji społeczno-zawodowej osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności;
składu i organizacji Krajowej Rady Konsultacyjnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Nowelizacje te mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury rozstrzygania o prawie do określonych świadczeń, orzekania o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.


Adresaci:


Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli instytucji publicznych (państwowych i samorządowych, centralnych i lokalnych) działających w sferze obsługi osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, kadrowców w takich zakładach pracy, prawników praktyków zajmujących się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jednostek działających na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości orzekających w sprawach osób niepełnosprawnych. Może być również przydatny w procesie doskonalenia i szerzenia wiedzy prawniczej, a więc zarówno w sferze działalności naukowej, jak i dydaktycznej.


Liczba stron896
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9837-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wprowadzenie | str.    23
  
  Ustawa z dnia sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) | str.    27
  
  ROZDZIAŁ    1
  PRZEPISY OGÓLNE | str.    29
  
  Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy] | str.    29
  Art. 2. [Słowniczek] | str.    40
  Art. 2a. [Zasady ustalania stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych] | str.    66
  
  ROZDZIAŁ    2
  ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | str.    74
  
  Art. 3. [Katalog stopni niepełnosprawności] | str.    74
  Art. 4. [Zaliczanie do stopni niepełnosprawności] | str.    76
  Art. 4a. [Zaliczanie do osób niepełnosprawnych] | str.    98
  Art. 5. [Traktowanie orzeczeń lekarza orzecznika ZUS na równi z orzeczeniami o stopniach niepełnosprawności] | str.    104
  Art. 5a. [Ustalanie stopnia niepełnosprawności i wskazań dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów] | str.    119
  Art. 6. [Zespoły orzekające o niepełnosprawności] | str.    125
  Art. 6a. [Tworzenie i likwidacja zespołów orzekających o niepełnosprawności] | str.    129
  Art. 6b. [Orzekanie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności] | str.    133
  Art. 6b1. [Orzekanie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności - specjalistyczne badania] | str.    144
  Art. 6b2. [Orzekanie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności - korzystanie z danych gromadzonych przez inne podmioty] | str.    149
  Art. 6c. [Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności] | str.    151
  Art. 6d. [Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności] | str.    160
  
  ROZDZIAŁ    3
  REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str.    169
  
  Art. 7. [Pojęcie oraz rodzaje rehabilitacji] | str.    176
  Art. 8. [Pojęcie oraz cel rehabilitacji zawodowej] | str.    185
  Art. 9. [Pojęcie oraz cel rehabilitacji społecznej] | str.    201
  Art. 10. [Podstawowe formy wspierania rehabilitacji zawodowej] | str.    216
  Art. 10a. [Warsztaty terapii zajęciowej] | str.    219
  Art. 10b. [Finansowanie działalności warsztatów] | str.    235
  Art. 10c. [Turnusy rehabilitacyjne] | str.    255
  Art. 10d. [Rejestr organizatorów oraz ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne] | str.    264
  Art. 10e. [Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych] | str.    275
  Art. 10f. [Kierowanie do uczestnictwa w warsztatach i turnusach rehabilitacyjnych] | str.    282
  
  ROZDZIAŁ    4
  UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str.    294
  
  Art. 11. [Uprawnienia osób niepełnosprawnych bezrobotnych albo poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu] | str.    294
  Art. 12. (uchylony) | str.    346
  Art. 12a. [Środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej] | str.    347
  Art. 13. [Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego] | str.    356
  Art. 14. [Obowiązek wydzielenia lub zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej] | str.    358
  Art. 15. [Czas pracy] | str.    370
  Art. 16. [Wyłączenie stosowania szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy] | str.    379
  Art. 17. [Dodatkowa przerwa w pracy] | str.    382
  Art. 18. [Skrócone normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia] | str.    384
  Art. 19. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy] | str.    387
  Art. 20. [Zwolnienia od pracy] | str.    394
  Art. 20a. [Pies asystujący] | str.    401
  Art. 20b. [Certyfikat psa asystującego] | str.    410
  Art. 20c. [Początek stosowania szczególnych uprawnień] | str.    414
  Art. 20d. [Zwolnienie z opłat dla posiadaczy kart parkingowych] | str.    416
  
  ROZDZIAŁ    5
  SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    420
  
  Art. 21. [Wpłata na PFRON z tytułu nieosiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych] | str.    420
  Art. 22. [Obniżenie wpłaty na PFRON] | str.    459
  Art. 22a. [Kontrola obniżenia wpłaty do PFRON] | str.    475
  Art. 23. [Wpłata na PFRON z tytułu niewydzielenia bądź niezorganizowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej] | str.    475
  Art. 23a. [Zapewnienie niezbędnych racjonalnych usprawnień osobie niepełnosprawnej] | str.    481
  Art. 24. (uchylony) | str.    490
  Art. 25. (uchylony) | str.    491
  Art. 25a. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne] | str.    491
  Art. 25b. (uchylony) | str.    497
  Art. 25c. [Warunki złożenia wniosku o refundację] | str..    498
  Art. 25d. [Kontrola spełnienia warunków przez podmioty otrzymujące refundację] | str.    504
  Art. 26. [Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych] | str.    506
  Art. 26a. [Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego] | str.    519
  Art. 26b. [Realizacja prawa do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego] | str.    531
  Art. 26c. [Tryb składania i weryfikacji wniosków o miesięczne dofinansowanie] | str.    533
  Art. 26c1. (uchylony) | str.    538
  Art. 26d. [Zwrot kosztów zatrudnienia i szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu] | str.    538
  Art. 26e. [Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy] | str.    544
  Art. 26f. (uchylony) | str.    550
  Art. 27. (uchylony) | str.    550
  
  ROZDZIAŁ    6
  ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ I ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | str.    551
  
  Art. 28. [Warunki nabycia statusu zakładu pracy chronionej] | str.    551
  Art. 29. [Warunki nabycia statusu zakładu aktywności zawodowej] | str.    591
  Art. 30. [Decyzja w przedmiocie nadania oraz utraty statusu zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności zawodowej] | str.    617
  Art. 31. [Zwolnienie z podatków i opłat dla prowadzących zakłady pracy chronionej bądź aktywności zawodowej] | str.    639
  Art. 32. [Dofinansowanie oraz zwrot kosztów dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej] | str.    662
  Art. 32a. [Podstawa udzielenia pomocy] | str.    674
  Art. 33. [Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych] | str.    675
  Art. 33a. [Rozszerzenie zakresu zastosowania art. 33] | str.    715
  
  ROZDZIAŁ    7
  ZADANIA I ORGANIZACJA SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str.    717
  
  Art. 34. [Podmioty wykonujące zadania określone w ustawie i nadzór nad ich działalnością] | str.    717
  Art. 35. [Zadania samorządu województwa] | str.    724
  Art. 35a. [Zadania powiatu] | str.    729
  Art. 35b. (uchylony) | str.    737
  Art. 35c. [Sprawozdania o zrealizowanych zadaniach] | str.    738
  Art. 36. [Zlecanie zadań] | str.    739
  
  ROZDZIAŁ    8
  SZKOLENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str.    742
  
  Art. 37. [Formy szkoleń] | str.    742
  Art. 38. [Osoby uprawnione do szkoleń] | str.    754
  Art. 38a. (uchylony) | str.    762
  Art. 39. [Podmioty prowadzące szkolenia] | str.    763
  Art. 40. [Zasady odbywania szkolenia] | str.    774
  Art. 41. [Zasady organizowania szkoleń przez pracodawcę] | str.    780
  Art. 41a. [Obowiązek przekazywania informacji przez podmioty prowadzące szkolenia] | str.    785
  
  ROZDZIAŁ    9
  KRAJOWA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str.    786
  
  Art. 42. [Zakres działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych] | str.    786
  Art. 43. [Skład i organizacja Krajowej Rady Konsultacyjnej] | str.    789
  Art. 44. [Sposób i tryb działania oraz finansowanie działalności Rady] | str.    796
  Art. 44a. [Wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych] | str.    806
  Art. 44b. [Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych] | str.    808
  Art. 44c. [Skład i organizacja rad wojewódzkich i powiatowych] | str.    808
  
  ROZDZIAŁ    10
  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str.    822
  
  Art. 45. [Charakter prawny Funduszu] | str.    823
  Art. 46. [Przychody Funduszu] | str.    824
  Art. 46a. [Dotacje celowe z budżetu państwa jako przychody Funduszu] | str.    826
  Art. 47. [Przeznaczenie środków Funduszu] | str.    827
  Art. 48. [Zasady przekazywania środków PFRON] | str.    830
  Art. 48a. [Wyłączenia wydatkowania środków PFRON] | str.    832
  Art. 49. [Zasady dokonywania wpłat na rzecz Funduszu przez pracodawców] | str.    833
  Art. 49a. [Zabezpieczenie roszczeń Funduszu przez założenie księgi wieczystej i ustanowienie hipoteki przymusowej] | str.    836
  Art. 49b. [Zabezpieczenie roszczeń Funduszu ustawowym prawem zastawu] | str.    837
  Art. 49c. [Prawo Funduszu do korzystania z danych] | str.    837
  Art. 49d. [Informacja o pracodawcach zwolnionych lub zobowiązanych do wpłat na Fundusz] | str.    838
  Art. 49e. [Obowiązek zwrotu środków Funduszu] | str.    839
  Art. 49f. [Umarzanie, rozkładanie na raty oraz odraczanie terminu płatności należności Funduszu] | str.    840
  Art. 50. [Organy Funduszu] | str.    841
  Art. 51. [Zarząd Funduszu] | str.    843
  Art. 51a. [Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu] | str.    845
  Art. 52. [Wybrane kompetencje Zarządu Funduszu] | str.    848
  Art. 53. [Zasady reprezentacji Funduszu przez Zarząd] | str.    848
  Art. 53a. [Nabór na wolne stanowiska pracy w biurze Funduszu (art. 53a-53g)] | str.    849
  Art. 53b. [Charakter informacji o kandydatach] | str.    851
  Art. 53c. [Termin składania dokumentów o naborze] | str.    851
  Art. 53d. [Upowszechnienie listy kandydatów] | str.    851
  Art. 53e. [Protokół przeprowadzonego naboru] | str.    852
  Art. 53f. [Informacja o wynikach naboru] | str.    852
  Art. 53g. [Przesłanki zatrudnienia kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów] | str.    853
  Art. 54. [Przeznaczenie środków Funduszu] | str.    853
  Art. 55. (uchylony) | str.    853
  Art. 56. [Informacja o działalności Funduszu] | str.    854
  
  ROZDZIAŁ 10A
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRZEPISOM USTAWY | str.    855
  
  Art. 56a. [Niedopełnianie obowiązku składania informacji lub deklaracji] | str.    855
  Art. 56b. [Udaremnianie lub utrudnianie kontroli, zgłaszanie nieprawdziwych danych] | str.    857
  Art. 56c. [Podstawa prawna orzekania] | str.    859
  
  ROZDZIAŁ    11
  ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE | str.    860
  
  Art. 57-61. (pominięte | str.    860
  Art. 62. [Inne rodzaje orzeczeń, kwalifikujące do kręgu osób niepełnosprawnych] | str.    860
  Art. 63. [Przepis przejściowy - zachowanie nabytych uprawnień] | str.    861
  Art. 64. (uchylony) | str.    861
  Art. 65. (uchylony) | str.    861
  Art. 66. [Odesłanie do innych przepisów prawa] | str.    861
  Art. 67. [Właściwość przepisów do wszczętych sprawach] | str.    861
  Art. 68-68b. (pominięte) | str.    861
  Art. 68c. [Przepis przejściowy - kwoty maksymalnego dofinansowania w latach 2007-2009] | str.    862
  Art. 68d. [Przepis przejściowy | str. dotacja celowa z budżetu państwa w 2008 roku] | str.    862
  Art. 68e. [Przepis przejściowy - dotacja celowa z budżetu państwa w 2009 roku] | str.    862
  Art. 68f. [Przepis przejściowy - dotacja celowa z budżetu państwa w 2010 roku] | str.    863
  Art. 68fa. [Przepis przejściowy - dotacja celowa z budżetu państwa w 2011 roku] | str.    863
  Art. 68g. [Przepis przejściowy - kwoty miesięcznego dofinansowania w 2010 roku] | str.    863
  Art. 68ga. [Przepis przejściowy - kwoty miesięcznego dofinansowania w 2011 roku] | str.    863
  Art. 68gb. [Przepis przejściowy - kwoty miesięcznego dofinansowania w 2013 roku] | str.    864
  Art. 68gc. [Przepis przejściowy - kwoty miesięcznego dofinansowania w 2014 roku] | str.    864
  Art. 69. [Utrata mocy ustawy] | str.    865
  Art. 70. [Wejście w życie ustawy] | str.    865
  
  Bibliografia | str.    867
  
  Skorowidz | str.    877
  
  O Autorach | str.    895
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia