Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015

-15%

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

124,10  146,00

Format: pdf

124,10146,00

cena zawiera podatek VAT

W książce wyczerpująco omówiono najnowsze zmiany w prawie karnym procesowym wprowadzone tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego, obowiązujące od 1 lipca 2015 r.


Komentarz uwzględnia również dwie nowele z 12 czerwca 2015 r., które weszły w życie 1 i 17 września 2015 r., a także zmiany wynikające z ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.


W opracowaniu uwzględniono przepisy aktualnych rozporządzeń wykonawczych, a także odwołano się do orzecznictwa oraz zapatrywań wyrażonych w literaturze.


W publikacji poddano analizie zmiany dotyczące m.in.:


gromadzenia dowodów i dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym,
nowych zasad w zakresie stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,
stosowania poręczenia majątkowego i pozostałych środków przymusowych,
dowodów prywatnych,
wpływu kontradyktoryjności procesu na przebieg postępowania odwoławczego.


W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:


Jak rozstrzygać rozmaite wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawią po wejściu w życie tzw. dużej noweli do k.p.k. po 1 lipca 2015 r.?
Jakie są zasady dostępu do akt obrońcy i pełnomocnika po zmianach?
Jakie są granice apelacji obrońcy i pełnomocnika po zmianach?
Jakie są możliwości przeprowadzania dowodów na rozprawie głównej po zmianach?
Czy można korzystać z dowodów zdobytych za pomocą czynu zabronionego?


Do kogo komentarz jest adresowany?


ƒKomentarz adresowany jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i aplikantów. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.


Liczba stron620
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9702-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    21
  
  Wstęp | str.    25
  
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) | str.    27
  
  DZIAŁ I
  PRZEPISY WSTĘPNE | str.    29
  
  Art. 2. [Cele kodeksu] | str.    29
  Art. 5. [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo] | str.    35
  Art. 14. [Zasada skargowości] | str.    43
  Art. 15. [Podległość procesowa Policji i innych organów sądowi i prokuratorowi] | str.    49
  Art. 23a. [Mediacja: cel, termin, mediator, sprawozdanie] | str.    50
  Art. 23b. [Organ właściwy do rozstrzygnięcia wniosku pokrzywdzonego o umorzenie postępowania] | str.    60
  
  DZIAŁ II
  SĄD | str.    62
  
  Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str.    62
  
  Art. 28. [Rozprawa główna - skład sądu] | str.    62
  Art. 30. [Skład sądu na posiedzeniu] | str.    63
  
  Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str.    65
  
  Art. 44. [Wyłączenie referendarza sądowego i ławników] | str.    65
  
  DZIAŁ III
  STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY | str.    66
  
  Rozdział 4. Pokrzywdzony | str.    66
  
  Art. 49. [Definicja pokrzywdzonego] | str.    66
  Art. 49a. [Termin do złożenia wniosku] | str.    67
  Art. 52. [Śmierć pokrzywdzonego] | str.    69
  
  Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str.    70
  
  Art. 54. [Uprawnienia pokrzywdzonego w razie cofnięcia aktu oskarżenia] | str.    70
  Art. 55. [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy] | str.    72
  Art. 56. [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu] | str.    74
  Art. 56a. [Doręczenie orzeczenia wraz z tłumaczeniem oskarżycielowi posiłkowemu podlegającego zaskarżeniu lub kończącego postępowanie] | str.    74
  Art. 57. [Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia] | str.    75
  Art. 58. [Śmierć oskarżyciela posiłkowego] | str.    76
  
  Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str.    77
  
  Art. 60. [Uprawnienia pokrzywdzonego] | str.    77
  Art. 60a. [Doręczenie orzeczenia wraz z tłumaczeniem oskarżycielowi prywatnemu] | str.    78
  Art. 61. [Śmierć oskarżyciela prywatnego] | str.    79
  
  Rozdział 8. Oskarżony | str.    79
  
  Art. 75. [Obowiązek oskarżonego zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu] | str.    79
  Art. 78. [Obrońca z urzędu w postępowaniu przygotowawczym] | str.    82
  Art. 79. [Obrona obligatoryjna] | str.    93
  Art. 80. [Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym] | str.    119
  Art. 80a. [Wyznaczenie na wniosek oskarżonego obrońcy z urzędu] | str.    121
  Art. 81. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu] | str.    133
  Art. 81a. [Lista obrońców z urzędu] | str.    136
  
  Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str.    138
  
  Art. 82. [Radca prawny jako obrońca oskarżonego] | str.    138
  Art. 84. [Zakres udziału obrońcy] | str.    142
  Art. 87a. [Pełnomocnik z urzędu] | str.    143
  Art. 88. [Podmioty uprawnione do występowania w roli pełnomocnika] | str.    148
  
  DZIAŁ IV
  CZYNNOŚCI PROCESOWE | str.    150
  
  Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str.    150
  
  Art. 93a. [Uprawnienia referendarzy sądowych] | str.    150
  Art. 95. [Orzekanie na posiedzeniu] | str.    161
  Art. 95a. [Orzekanie w związku z kontrawencjonalizacją] | str.    161
  Art. 95b. [Wyłączenie oraz jawność posiedzeń] | str.    162
  Art. 97. [Czynności sprawdzające] | str.    164
  Art. 100. [Orzeczenia i zarządzenia - ogłaszanie, doręczanie, pouczanie] | str.    165
  Art. 107. [Nadanie klauzuli wykonalności] | str.    167
  
  Rozdział 12. Narada i głosowanie | str.    169
  
  Art. 110. [Przedmiot narady i głosowania] | str.    169
  
  Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str.    169
  
  Art. 117a. [Wielu obrońców, pełnomocników] | str.    169
  Art. 120. [Uprawnienia referendarza sądowego] | str.    170
  
  Rozdział 14. Terminy | str.    170
  
  Art. 127a. [Zawieszenie terminu dokonania czynności procesowej] | str.    170
  Art. 127b. [Sposób obliczania okresów tygodnia, miesiąca, roku] | str.    177
  Art. 127c. [Dzień trwania środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności] | str.    177
  
  Rozdział 15. Doręczenia | str.    177
  
  Art. 132. [Doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu] | str.    177
  Art. 133. [Doręczenie zastępcze] | str.    181
  Art. 139. [Uznanie pisma za doręczone] | str.    183
  
  Rozdział 16.Protokoły | str.    184
  
  Art. 143. [Czynności protokołowane] | str.    184
  Art. 144. [Protokolant] | str.    186
  Art. 148. [Elementy protokołu] | str.    188
  
  Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str.    190
  
  Art. 156. [Przeglądanie akt sprawy, czynienie odpisów i kserokopii] | str.    190
  Art. 156a. [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego] | str.    203
  Art. 157. [Wydanie odpisu orzeczenia] | str.    204
  Art. 159. [Udostępnienie akt - zażalenie] | str.    205
  
  Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str.    205
  
  Art. 162. [Obowiązki i prawa stron] | str.    205
  Art. 163. [Powszechny obowiązek przedstawienia dokumentów] | str.    205
  Art. 164. [Odtworzenie akt - dowody] | str.    206
  
  DZIAŁ V
  DOWODY | str.    207
  
  Rozdział 19. Przepisy ogólne | str.    207
  
  Art. 167. [Inicjatywa dowodowa] | str.    207
  Art. 168a. [Wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego] | str.    234
  Art. 171. [Zasady przeprowadzania przesłuchania] | str.    245
  
  Rozdział 21. Świadkowie | str.    247
  
  Art. 178. [Tajemnica obrończa, tajemnica spowiedzi] | str.    247
  Art. 178a. [Zakaz przesłuchania mediatora] | str.    247
  Art. 180. [Klauzula tajności "zastrzeżone" lub "poufne"] | str.    249
  Art. 191. [Rozpoczęcie przesłuchania świadka] | str.    252
  
  Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str.    253
  
  Art. 197. [Anonimizacja danych adresowych biegłego] | str.    253
  Art. 202. [Obligatoryjne elementy opinii biegłego] | str.    254
  Art. 203. [Obserwacja w zakładzie leczniczym, przesłanka, organ, termin] | str.    255
  Art. 204. [Udział tłumacza] | str.    256
  
  Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str.    257
  
  Art. 209. [Otwarcie zwłok] | str.    257
  
  Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str.    258
  
  Art. 213. [Źródła dochodu oskarżonego] | str.    258
  
  Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str.    260
  
  Art. 217. [Zatrzymanie rzeczy] | str.    260
  Art. 231. [Złożenie rzeczy do depozytu - uprawnienia referendarza sądowego] | str.    261
  Art. 232. [Sprzedaż rzeczy] | str.    261
  Art. 232a. [Przechowywanie przedmiotów niebezpiecznych] | str.    262
  Art. 235. [Uprawnienia sądu i referendarza sądowego] | str.    263
  Art. 236. [Zażalenie] | str.    264
  
  DZIAŁ VI
  ŚRODKI PRZYMUSU | str.    265
  
  Rozdział 27. Zatrzymanie | str.    265
  
  Art. 244. [Zatrzymanie policyjne, pouczenie, protokół] | str.    265
  Art. 245. [Prawa zatrzymanego] | str.    267
  Art. 247. [Zatrzymanie osoby podejrzanej] | str.    269
  
  Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str.    274
  
  Art. 249. [Udział w posiedzeniu dotyczącym przedłużenia tymczasowego aresztowania] | str.    274
  Art. 249a. [Podstawa dowodowa orzeczenia] | str.    277
  Art. 250. [Właściwość organów] | str.    278
  Art. 251. [Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego] | str.    284
  Art. 252. [Zażalenie] | str.    291
  Art. 253. [Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego] | str.    292
  Art. 254. [Wniosek o uchylenie lub zmianę] | str.    293
  Art. 257. [Ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania] | str.    294
  Art. 258. [Podstawy szczególne stosowania środków zapobiegawczych] | str.    295
  Art. 259. [Ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania] | str.    298
  Art. 260. [Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym] | str.    299
  Art. 261. [Obowiązek informacyjny] | str.    301
  Art. 263. [Negatywna podstawa tymczasowego aresztowania] | str.    302
  Art. 264. [Tymczasowe aresztowanie - środki zabezpieczające] | str.    305
  Art. 268. [Częściowy przepadek sumy poręczenia] | str.    307
  Art. 275. [Dozór policji - obowiązki] | str.    308
  Art. 275a. [Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego] | str.    309
  
  Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str.    310
  
  Art. 279. [Sądowa kontrola zatrzymania osoby ściganej listem gończym] | str.    310
  
  Rozdział 31. Kary porządkowe | str.    314
  
  Art. 285. [Kara pieniężna, zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie] | str.    314
  
  Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str.    315
  
  Art. 291. [Podstawy zabezpieczenia majątkowego] | str.    315
  Art. 292. [Sposób wykonania zabezpieczenia] | str.    316
  Art. 293. [Właściwość organów, zakres i sposób zabezpieczenia] | str.    317
  Art. 294. [Czas trwania zabezpieczenia] | str.    319
  
  DZIAŁ VII
  POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE | str.    320
  
  Rozdział 33. Przepisy ogólne | str.    320
  
  Art. 297. [Cele postępowania przygotowawczego] | str.    320
  Art. 299a. [Obecność osoby trzeciej, zawiadomienie o sposobie zakończenia sprawy] | str.    327
  Art. 300. [Podejrzany - obowiązek pouczenia] | str.    328
  
  Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str.    331
  
  Art. 304. [Wszczęcie śledztwa] | str.    331
  
  Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str.    332
  
  Art. 311. [Organy prowadzące śledztwo] | str.    332
  Art. 312. [Inne organy uprawnione] | str.    335
  Art. 313. [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów] | str.    335
  
  Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str.    336
  
  Art. 321. [Zamknięcie śledztwa, zaznajomienie z materiałami] | str.    336
  Art. 323. [Wniosek o orzeczenie przepadku] | str.    347
  Art. 324. [Umorzenie w przypadku niepoczytalności sprawcy] | str.    348
  
  Rozdział 36a. Dochodzenie | str.    349
  
  Art. 325a. [Dochodzenie - organy prowadzące] | str.    349
  Art. 325b. [Przesłanki dochodzenia] | str.    350
  Art. 325d. [Delegacja ustawowa] | str.    351
  Art. 325e. [Wniosek o podanie ustnych powodów rozstrzygnięcia] | str.    351
  Art. 325i. [Termin dochodzenia] | str.    353
  
  Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str.    355
  
  Art. 330. [Subsydiarny akt oskarżenia - tryb postępowania] | str.    355
  
  Rozdział 39. Akt oskarżenia| str.    356
  
  Art. 332. [Treść aktu oskarżenia] | str.    356
  Art. 333. [Elementy i załączniki aktu oskarżenia] | str.    360
  Art. 334. [Materiały przekazywane wraz z aktem oskarżenia] | str.    366
  Art. 335. [Skazanie bez rozprawy - wniosek] | str.    370
  Art. 336. [Warunkowe umorzenie postępowania - wniosek] | str.    379
  
  DZIAŁ VIII
  POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI | str.    381
  
  Rozdział 40. Wstępna kontrola aktu oskarżenia | str.    381
  
  Art. 337. [Formalna kontrola aktu oskarżenia] | str.    381
  Art. 338. [Doręczenie aktu oskarżenia, referendarz sądowy, obowiązek pouczenia oskarżonego] | str.    388
  Art. 338a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego] | str.    391
  Art. 339. [Wyznaczenie posiedzenia] | str.    393
  Art. 340. [Umorzenie postępowania - przepadek] | str.    395
  Art. 341. [Warunkowe umorzenie postępowania - posiedzenie] | str.    396
  Art. 343. [Skazanie bez rozprawy - modyfikacja wniosku - udział w posiedzeniu] | str.    397
  Art. 343a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego] | str.    400
  
  Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str.    402
  
  Art. 349. [Posiedzenie przed rozprawą] | str.    402
  Art. 350. [Wyznaczenie rozprawy] | str.    412
  Art. 352. [Dopuszczenie dowodów] | str.    413
  Art. 353. [Obowiązek pouczenia oskarżonego - termin złożenia wniosku] | str.    414
  Art. 354. [Umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy] | str.    417
  Art. 354a. [Obowiązek wysłuchania] | str.    418
  
  Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str.    419
  
  Art. 366. [Kierownictwo rozprawą] | str.    419
  Art. 367a. [Wniosek oskarżonego o dostarczenie dokumentów przez odpowiedni organ] | str.    420
  Art. 370. [Kolejność zadawania pytań] | str.    421
  Art. 374. [Obecność oskarżonego na rozprawie] | str.    424
  Art. 376. [Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego] | str.    426
  Art. 377. [Prowadzenie rozprawy - zawiniona nieobecność oskarżonego] | str.    427
  Art. 378. [Wypowiedzenie stosunku obrończego] | str.    428
  
  Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str.    429
  
  Art. 381. [Wniosek o uzupełnienie materiałów postępowania przygotowawczego] | str.    429
  Art. 383 (uchylony) | str.    432
  
  Rozdział 45. Przewód sądowy | str.    433
  
  Art. 385. [Przedstawienie zarzutów oskarżenia] | str.    433
  Art. 386. [Pouczenie oskarżonego] | str.    434
  Art. 387. [Wniosek o dobrowolne poddanie się karze] | str.    437
  Art. 389. [Warunki odczytania protokołów wyjaśnień] | str.    441
  Art. 390. [Obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego] | str.    447
  Art. 391. [Warunki odczytania protokołów zeznań] | str.    448
  Art. 392. [Odczytywanie protokołów] | str.    453
  Art. 393. [Odczytywanie dokumentów prywatnych] | str.    453
  Art. 393a. [Odtwarzanie nagrań] | str.    459
  Art. 394. [Uznanie za ujawnione] | str.    459
  Art. 397 (uchylony) | str.    460
  Art. 401. [Przerwa w rozprawie - przygotowanie wniosków dowodowych] | str.    460
  Art. 402. [Zasady prowadzenia rozprawy po przerwie] | str.    461
  Art. 404a. [Czynności oskarżyciela publicznego w celu przedstawienia dowodów] | str.    463
  
  Rozdział 46. Głosy stron | str.    464
  
  Art. 406. [Głosy stron - kolejność] | str.    464
  
  Rozdział 47. Wyrokowanie | str.    464
  
  Art. 411. [Odroczenie wydania wyroku] | str.    464
  Art. 413. [Treść] | str.    465
  Art. 414. [Wyrok uniewinniający, umarzający, warunkowo umarzający] | str.    466
  Art. 415. [Rozstrzygnięcia w przedmiocie nawiązki - naprawienia szkody - zadośćuczynienia] | str.    466
  Art. 416 (uchylony) | str.    468
  Art. 418. [Zakres wyroku podlegający odczytaniu] | str.    468
  Art. 418a. [Upublicznienie wyroku wydanego poza rozprawą] | str.    470
  Art. 419. [Nieobecność stron przy ogłoszeniu] | str.    470
  Art. 422. [Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku] | str.    470
  Art. 423. [Ograniczenie zakresu pisemnego uzasadnienia wyroku] | str.    472
  Art. 424. [Elementy uzasadnienia] | str.    474
  
  DZIAŁ IX
  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE | str.    476
  
  Rozdział 48. Przepisy ogólne | str.    476
  
  Art. 425. [Podmioty uprawnione, zakres, gravamen] | str.    476
  Art. 426. [Zaskarżenie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym] | str.    477
  Art. 427. [Elementy środka odwoławczego] | str.    478
  Art. 433. [Granice rozpoznania sprawy środka odwoławczego przez sąd odwoławczy] | str.    484
  Art. 434. [Zakaz reformationis in peius] | str.    491
  Art. 437. [Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego] | str.    496
  Art. 438. [Względne przyczyny odwoławcze] | str.    500
  Art. 439. [Bezwzględne przyczyny odwoławcze] | str.    501
  Art. 443. [Zakaz reformationis in peius w postępowaniu ponownym] | str.    502
  
  Rozdział 49. Apelacja | str.    503
  
  Art. 444. [Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji, obowiązek pouczenia oskarżenia] | str.    503
  Art. 446. [Przymus adwokacki; odpisy apelacji] | str.    504
  Art. 447. [Zakres zaskarżenia] | str.    505
  Art. 449. [Rozpoznanie apelacji] | str.    508
  Art. 449a. [Zwrot akt sprawy sądowi pierwszej instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia] | str.    508
  Art. 450. [Udział w rozprawie apelacyjnej] | str.    509
  Art. 451. [Zasady udziału w rozprawie oskarżonego pozbawionego wolności] | str.    510
  Art. 452. [Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym] | str.    513
  Art. 454. [Reguły ne peius] | str.    522
  Art. 455a. [Zakaz uchylenia wyroku] | str.    523
  Art. 457. [Zasady sporządzenia uzasadnienia sądu odwoławczego] | str.    524
  
  Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str.    526
  
  Art. 460. [Termin wniesienia] | str.    526
  Art. 461. [Odpisy; zawiadomienie osób, których dotyczy postanowienie] | str.    526
  Art. 466. [Zażalenia na zarządzenia] | str.    527
  
  DZIAŁ X
  POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE | str.    528
  
  Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str.    528
  
  Art. 485. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu zwyczajnym] | str.    528
  Art. 489. [Uprawnienia referendarza sądowego] | str.    528
  Art. 492. [Uprawnienia referendarza sądowego] | str.    529
  Art. 494. [Ugoda stron w zakresie roszczeń cywilnych] | str.    529
  
  Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str.    529
  
  Art. 500. [Przesłanki wydania wyroku nakazowego] | str.    529
  Art. 501. [Negatywne przesłanki] | str.    530
  Art. 503 (uchylony) | str.    531
  Art. 506. [Sprzeciw, tryb i skutki wniesienia] | str.    531
  
  Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str.    532
  
  Art. 517a. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu zwyczajnym] | str.    532
  Art. 517b. [Przesłanki postępowania przyspieszonego] | str.    532
  Art. 517c. [Obowiązek pouczenia podejrzanego] | str.    534
  Art. 517d. [Wniosek o rozpoznanie sprawy] | str.    535
  Art. 517e. [Doręczenie odpisu wniosku, skutki niestawiennictwa oskarżonego, niezwłoczne rozpoznanie sprawy] | str.    536
  Art. 517g. [Zmiana trybu, przekazanie sprawy prokuratorowi] | str.    537
  Art. 517h. [Sporządzenie uzasadnienia, wniesienie i rozpoznanie apelacji] | str.    539
  Art. 517i. [Tryb postępowania po uchyleniu wyroku] | str.    540
  Art. 517j. [Dyżury adwokackie - delegacja ustawowa] | str.    540
  
  DZIAŁ XI
  NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA | str.    542
  
  Rozdział 55. Kasacja | str.    542
  
  Art. 519. [Orzeczenia podlegające zaskarżeniu] | str.    542
  Art. 523. [Ograniczenia we wnoszeniu kasacji] | str.    544
  Art. 524. [Termin do złożenia wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem] | str.    546
  Art. 526. [Wyjaśnienie podstaw kasacji, przymus adwokacki] | str.    546
  Art. 528. [Wyłączenie zażalenia] | str.    547
  Art. 538. [Skutki uchylenia wyroku] | str.    547
  
  Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str.    549
  
  Art. 540. [Podstawy wznowienia postępowania propter nova] | str.    549
  Art. 540b. [Podstawa: rozpoznanie sprawy pod nieobecność oskarżonego] | str.    551
  Art. 543. (uchylony) | str.    552
  Art. 545. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    552
  
  DZIAŁ XII
  POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA | str.    555
  
  Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu | str.    555
  
  Art. 552. [Podstawy żądania odszkodowania] | str.    555
  Art. 552a. [Odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę] | str.    558
  Art. 552b. [Prawo innej osoby niż oskarżony do odszkodowania i zadośćuczynienia] | str.    560
  Art. 553. [Wyłączenie roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie] | str.    561
  Art. 553a. [Zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego stosowanych kar - środków karnych lub zabezpieczających oraz środków przymusu] | str.    564
  Art. 554. [Właściwość i skład sądu] | str.    564
  Art. 555. [Terminy przedawnienia] | str.    565
  Art. 557. [Roszczenia regresowe Skarbu Państwa] | str.    566
  Art. 558. [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.c.] | str.    567
  
  Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str.    568
  
  Art.a. [Orzeczenie kary łącznej] | str.    568
  Art.. [Właściwość sądu] | str.    569
  Art. 571. [Zebranie danych i opinii] | str.    570
  Art. 574. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    570
  Art. 575. [Wydanie nowego wyroku łącznego] | str.    571
  Art. 577. [Treść wyroku łącznego] | str.    572
  
  DZIAŁ XIII
  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH | str.    573
  
  Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str.    573
  
  Art. 603. [Posiedzenie sądu] | str.    573
  Art. 605a. [Informacje o poszukiwaniu zamieszczone w bazie danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej] | str.    574
  
  Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str.    574
  
  Art. 607b. [Niedopuszczalność wydania nakazu] | str.    574
  
  Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str.    575
  
  Art. 607k. [Cele przekazania, wszczęcie postępowania, przesłuchanie] | str.    575
  Art. 607l. [Posiedzenie sądu, zażalenie] | str.    576
  Art. 607t. [Przekazanie warunkowe obywatela polskiego] | str.    578
  
  Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str.    578
  
  Art. 607zh. [Wystąpienie o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania] | str.    578
  Art. 607zm. [Obowiązki informacyjne dotyczące wykonywania orzeczenia] | str.    580
  
  Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str.    581
  
  Art. 611fa. [Wystąpienie przez polski sąd o wykonanie do państwa wykonania orzeczenia] | str.    581
  Art. 611fb. [Podział kwot uzyskanych z egzekucji] | str.    583
  Art. 611fd. [Uchylenie orzeczenia podlegającego wykonaniu] | str.    584
  
  Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str.    585
  
  Art. 611u. [Wystąpienie przez polski sąd o wykonanie kary w państwie UE] | str.    585
  
  Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str.    587
  
  Art. 611uh. [Umorzenie postępowania wykonawczego] | str.    587
  
  Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str.    588
  
  Art. 611w. [Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony] | str.    590
  Art. 611wa. [Wpływ na toczące się postępowanie] | str.    592
  Art. 611wb. [Zmiana lub uchylenie środka lub obowiązku] | str.    592
  Art. 611wc. [Zażalenie] | str.    593
  
  Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str.    593
  
  Art. 611wd. [Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony] | str.    593
  Art. 611we. [Uzupełnienie nakazu] | str.    596
  Art. 611wf. [Zażalenie] | str.    597
  Art. 611wg. [Odmowa wykonania europejskiego nakazu ochrony] | str.    598
  Art. 611wh. [Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania europejskiego nakazu ochrony] | str.    600
  Art. 611wi. [Obowiązki informacyjne] | str.    601
  Art. 611wj. [Koszty związane z wykonaniem nakazu] | str.    602
  
  Rozdział 67. Przepisy końcowe | str.    603
  
  Art. 613. [Porozumiewanie się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości] | str.    603
  
  DZIAŁ XIV
  KOSZTY PROCESU | str.    604
  
  Rozdział 68. Przepisy ogólne | str.    604
  
  Art. 618. [Wydatki Skarbu Państwa] | str.    604
  Art. 622. [Zwrot zryczałtowanej równowartości wydatków oskarżycielowi prywatnemu] | str.    605
  
  Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str.    606
  
  Art. 623. [Zwolnienie od obowiązku wyłożenia kosztów] | str.    606
  
  Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str.    607
  
  Art. 626. [Orzekanie o kosztach, postanowienie uzupełniające, zaskarżenie] | str.    607
  Art. 632. [Koszty przy uniewinnieniu lub umorzeniu] | str.    607
  Art. 637a. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    608
  
  Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu | str.    609
  
  DZIAŁ XV
  POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH | str.    610
  
  Rozdział 72. Przepisy ogólne | str.    610
  
  Art. 646. [Wyłączenie trybów szczególnych] | str.    610
  Art. 662. [Dane dotyczące przebiegu służby] | str.    610
  
  Bibliografia | str.    613
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia