Specustawa mieszkaniowa. Komentarz

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:


redukcję deficytu mieszkań,
ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach,
doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną miarę od tych, które panują w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej,
znaczące przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
przyjęcie rozwiązań upraszczających i usprawniających procedury administracyjne,
wprowadzenie szczególnych zasad lokalizacji tych inwestycji.


Autorzy omawiają m.in.:


pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy,
warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym,
standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych,
obowiązek zapewnienia przez gminę funkcjonowania inwestycji,
udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i innych obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,
odszkodowanie przysługujące od inwestora,
postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę,
żądanie nabycia przez inwestora własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części,
egzekucję obowiązków z decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz z decyzji zastępującej umowę o zajęciu terenu,
umowy najmu instytucjonalnego zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy.


Ustawa jako specregulacja została przyjęta jako szczególny mechanizm, odrębny od rozwiązań standardowo stosowanych w ramach zasad ogólnych (systemowych), i obowiązywać będzie przez 10 lat, czyli do 31.12.2028 r.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla samorządów, które wyrażają zgodę na inwestycję mieszkaniową nawet niezgodną z planem miejscowym, a także deweloperów, polityków, nabywców mieszkań, architektów, urbanistów oraz prawników.


Liczba stron212
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-658-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ..............................................................................    11
   Wstęp .............................................................................................    13
   USTAWA z 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ................    19
   Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................    21
   Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] .................................    21
   Art. 2. [Definicje legalne] .....................................................    23
   Art. 3. [Powiązanie działalności handlowej i usługowej z inwestycją mieszkaniową] ......................................    30
   Art. 4. [Pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustaw] ................................................................    31
   Art. 5. [Lokalizacja inwestycji na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową; realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń
   m.p.z.p.] ...................................................................    34
   Rozdział 2. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych ..............................................................................    39
   Art. 6. [Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna] .............    39
   Art. 7. [Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji] ...............    46
   Art. 8. [Elementy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej; publikacja i wygaśnięcie uchwały] ......................    66
   Art. 9. [Uwzględnienie zrealizowanej inwestycji mieszkaniowej przy sporządzaniu lub zmianie m.p.z.p.] ............................................    75
   Art. 10. [Warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym] ...........................................    76
   Art. 11. [Warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze portów i przystani morskich] .................    77
   Art. 12. [Następcze spełnienie warunku zgodności realizacji inwestycji mieszkaniowej z m.p.z.p. lub studium] .....................    78
   Art. 13. [Wydawanie pozwoleń na budowę w przypadku przewidzenia inwestycji mieszkaniowej w m.p.z.p., decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy] ..............................    80
   Art. 14. [Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a.] ................    81
   Art. 15. [Termin wniesienia skargi na uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej] .........................    82
   Art. 16. [Skrócone terminy przy rozpatrywaniu skarg na uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej] ..............    82
   Rozdział 3. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych ..............................................................................    84
   Art. 17. [Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych] ......................................................    84
   Art. 18. [Warunki zlokalizowania inwestycji mieszkaniowej w przypadku niespełniania wskaźnika dostępności
   do placówek edukacji] ..............................................    92
   Art. 19. [Określanie lokalnych standardów urbanistycznych] .......................................................    94
   Rozdział 4. Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących ...............................................................................    100
   Art. 20. [Organ podejmujący uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej] ..........................................    100
   Art. 21. [Warunki wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego] ..............................................................    102
   Art. 22. [Zawarcie porozumienia z inwestorem] ....................    105
   Art. 23. [Obowiązek zapewnienia przez gminę funkcjonowania inwestycji] .......................................    110
   Art. 24. [Odpowiednie stosowanie do porozumień zawieranych z innymi podmiotami] ..........................    111
   Rozdział 5. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących .......    113
   Art. 25. [Związanie organu wydającego pozwolenie na budowę uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej] .............    113
   Art. 26. [Uzyskanie zgody wodnoprawnej] ............................    118
   Art. 27. [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] ...................................................    120
   Art. 28. [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie] ...................    128
   Art. 29. [Posiłkowe stosowanie przepisów u.p.e.a. w zakresie należności z tytułu kar wymierzanych organowi] ...................    131
   Art. 30. [Ustalanie praw rzeczowych na nieruchomości; nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym] ..................    131
   Art. 31. [Wyznaczenie przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu przez organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji
   o pozwoleniu na budowę] ........................................    133
   Art. 32. [Usuwanie drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej] .............    134
   Art. 33. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę; odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę] ...........    138
   Art. 34. [Skrócone terminy przy rozpatrywaniu skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę] .......................    142
   Rozdział 6. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz
   inwestycji towarzyszących .............................................................    144
   Art. 35. [Udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i innych obiektów niezbędnych do korzystania
   z inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej] ..........................................................    144
   Art. 36. [Odszkodowanie przysługujące od inwestora] ..........    148
   Art. 37. [Żądanie nabycia przez inwestora własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części] ........................    152
   Art. 38. [Zajęcie terenów śródlądowych wód płynących, dróg publicznych lub obszarów kolejowych na potrzeby realizacji sieci
   uzbrojenia terenu] ..............................    152
   Art. 39. [Wyłączenie stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych do inwestycji w granicach
   administracyjnych miast] ..........................................    154
   Art. 40. [Egzekucja obowiązków z decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz z decyzji zastępującej umowę
   o zajęciu terenu] ......................    155
   Art. 41. [Wojewoda jako organ wyższego stopnia] ................    156
   Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących .......................    157
   Art. 42. [Prawo o notariacie] .................................................    157
   Art. 43. [Ustawa o własności lokali] .......................................    158
   Art. 44. [Prawo budowlane] ..................................................    159
   Art. 45. [Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym
   Funduszu Drogowym] ...............................................    162
   Art. 46. [Ustawa o gospodarce komunalnej] .........................    163
   Art. 47. [Ustawa o gospodarce nieruchomościami] ...............    170
   Art. 48. [Ustawa o ochronie praw lokatorów,
   mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego] ................................................................    172
   Art. 49. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] .........................................................    188
   Art. 50. [Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego] ................    190
   Art. 51. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko] .........................................................    194
   Art. 52. [Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości] ..........    198
   Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe ..................................    202
   Art. 53. [Niezakończone postępowania w sprawach dotyczących inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących] ............    202
   Art. 54. [Umowy najmu instytucjonalnego zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy] .................................    202
   Art. 55. [Stosowanie dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego] ..........................................................    203
   Art. 56. [Niezakończone sprawy wszczęte na podstawie u.g.n. – stosowanie nowej regulacji] .........................    204
   Art. 57. [Niezakończone postępowania w sprawie wymierzenia kary za zwłokę w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] ................................    205
   Art. 58. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] ......    206
   Art. 59. [Utrata mocy ustawy] ...............................................    206
   Art. 60. [Wejście w życie] .......................................................    207
   Bibliografia .....................................................................................    209
   O Autorach .....................................................................................    211
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia