Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

-20%

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych.


W opracowaniu przeanalizowano charakter podatkowy spółek osobowych w tym reguły określające skutki podatkowe typowych zdarzeń dla spółek osobowych i ich wspólników na wszystkich etapach ich funkcjonowania począwszy od zawiązania spółki aż do jej likwidacji.


Książka zawiera także wzory umów poszczególnych spółek osobowych obejmujące najważniejsze postanowienia umowne.


W publikacji omówiono m.in.:


zasady tworzenia i funkcjonowania spółek osobowych oraz ich likwidacji,
ramy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
tematykę cen transferowych,
analizę skutków podatkowych funkcjonowania spółki oraz wspólników,
przekształcenia i połączenia spółek,
planowanie podatkowe oraz zarząd sukcesyjny.


Adresaci:


Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla sędziów, księgowych oraz przedsiębiorców i przedstawicieli nauki prawa podatkowego


Liczba stron288
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-074-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW     9
  
  ROZDZIAŁ I. SPÓŁKI OSOBOWE W PRAWIE POLSKIM     13
  
   1. Rodzaje spółek osobowych     13
  
   2. Charakterystyka spółek osobowych prawa handlowego     15
  
   2.1. Spółka jawna jako wzorzec spółki osobowej     15
  
   2.1.1. Uwagi ogólne     15
  
   2.1.2. Zawiązanie spółki jawnej oraz wkłady do spółki     16
  
   2.1.3. Treść umowy spółki     20
  
   2.1.4. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki     22
  
   2.1.5. Prawa i obowiązki wspólników     24
  
   2.1.6. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe spółki     27
  
   2.2. Spółka partnerska     29
  
   2.2.1. Uwagi ogólne     29
  
   2.2.2. Treść umowy spółki partnerskiej     29
  
   2.2.3. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki przez partnerów oraz zarząd     31
  
   2.2.4. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe spółki     32
  
   2.3. Spółka komandytowa     32
  
   2.3.1. Uwagi ogólne     32
  
   2.3.2. Treść umowy spółki komandytowej     33
  
   2.3.3. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki     35
  
   2.3.4. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe spółki     36
  
   2.4. Spółka komandytowo-akcyjna     37
  
   2.4.1. Uwagi ogólne     37
  
   2.4.2. Statut spółki komandytowo-akcyjnej     38
  
   2.4.3. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki     40
  
   2.4.4. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe spółki     41
  
   3. Charakterystyka spółek osobowych prawa cywilnego     41
  
   3.1. Spółka cywilna     41
  
   3.2. Spółka cicha     44
  
  ROZDZIAŁ II. ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI ORAZ WNIESIENIE WKŁADU W KONTEKŚCIE USTAW PODATKOWYCH     47
  
   1. Umowa spółki a obowiązek dokumentacji cen transferowych     47
  
   2. Opodatkowanie zawiązania umowy spółki oraz wniesienia wkładu podatkiem dochodowym     50
  
   2.1. Wkład pieniężny     50
  
   2.2. Wkład niepieniężny     51
  
   3. Opodatkowanie zawiązania umowy spółki podatkami obrotowymi     53
  
   3.1. Podatek VAT     53
  
   3.1.1. Przedmiot wkładu wspólnika a podatek VAT     53
  
   3.1.2. Podstawa opodatkowania     58
  
   3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych     58
  
  ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK OSOBOWYCH     62
  
   1. Zasady i formy opodatkowania spółek osobowych     62
  
   1.1. Spółki osobowe na gruncie ustaw o podatkach dochodowych     62
  
   1.1.1. Transparentność podatkowa spółek osobowych     62
  
   1.1.2. Odrębny status spółki komandytowo-akcyjnej na gruncie podatków dochodowych     67
  
   1.1.3. Opodatkowanie wspólników zryczałtowanym podatkiem dochodowym     70
  
   1.2. Status podatkowy spółek osobowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych
  
  ustaw podatkowych     78
  
   1.2.1. Funkcjonowanie spółki a podatek od towarów i usług     78
  
   1.2.2. Podatek akcyzowy     79
  
   1.3. Status podatkowy spółek osobowych na gruncie innych ustaw podatkowych     80
  
   1.4. Zmiana proporcji udziału w zyskach w trakcie roku a zaliczki na poczet podatku dochodowego     81
  
   2. Opodatkowanie wspólników spółek osobowych     83
  
   2.1. Udział w zyskach i stratach spółki osobowej     83
  
   2.2. Źródła przychodów i stawka podatkowa     86
  
   2.3. Zasady opodatkowania zysku i jego późniejszej wypłaty     93
  
   2.4. Zasady rozliczania kosztów i strat spółki osobowej     101
  
   2.5. Wypłata zaliczek na poczet zysku     105
  
   2.6. Odsetki od udziału kapitałowego     108
  
   2.7. Nierezydent jako wspólnik spółki osobowej     109
  
   3. Amortyzacja podatkowa     112
  
   3.1. Odpisy amortyzacyjne i zasady ustalania wartości początkowej wkładów     112
  
   3.1.1. Wkład z majątku prywatnego     115
  
   3.1.2. Wkład z majątku przedsiębiorstwa     117
  
   3.1.3. Wkład w postaci przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa     118
  
   3.2. Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów     118
  
   4. Spółki osobowe na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego     128
  
   4.1. Zagadnienia wstępne     128
  
   4.2. Transparentność podatkowa spółek osobowych na gruncie prawa porównawczego     130
  
   4.2.1. Status spółek na gruncie prawa wewnętrznego     130
  
   4.2.2. Traktowanie podmiotów zagranicznych     132
  
   4.3. Spółki osobowe na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego – wybrane problemy     133
  
   4.3.1. Spółka osobowa oraz zakład     133
  
   4.3.2. Kolizja na tle kwalifikacji     134
  
   4.3.3. Sytuacje trójkątne     137
  
   4.3.4. Ograniczona siła przyciągania zakładu     140
  
   4.3.5. Spółka osobowa a przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych     141
  
   4.3.6. Spółka osobowa a schematy międzynarodowego unikania opodatkowania     143
  
  ROZDZIAŁ IV. ZMIANY OSOBOWE     147
  
   1. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki     147
  
   2. Wystąpienie wspólnika ze spółki     148
  
   2.1. Wystąpienie za wypłatą wynagrodzenia     148
  
   2.2. Wystąpienie bez wypłaty wynagrodzenia     149
  
   3. Zbycie ogółu praw i obowiązków przez dotychczasowego wspólnika     150
  
   3.1. Dopuszczalność oraz formy zbycia ogółu praw i obowiązków     150
  
   3.2. Skutki przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią     154
  
   3.3. Zasady opodatkowania zbycia ogółu praw i obowiązków     155
  
   3.4. Skutki zbycia praw i obowiązków dla zbywającego     156
  
   3.5. Skutki nabycia praw i obowiązków dla nowego wspólnika     158
  
   3.6. Zbycie praw w spółce cywilnej     158
  
   4. Częściowy zwrot wkładu wspólnika     160
  
   4.1. Zwrot w postaci środków pieniężnych     160
  
   4.2. Zwrot w postaci rzeczowej     162
  
  ROZDZIAŁ V. PRZEKSZTAŁCENIA ORAZ ŁĄCZENIE Z UDZIAŁEM SPÓŁEK OSOBOWYCH     163
  
   1. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową     163
  
   1.1. Uwagi ogólne     163
  
   1.2. Skutki na gruncie podatków dochodowych     167
  
   1.3. Skutki na gruncie podatków obrotowych     171
  
   1.3.1. Podatek od towarów i usług     171
  
   1.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych     171
  
   2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową     175
  
   2.1. Uwagi ogólne     175
  
   2.2. Skutki na gruncie podatków dochodowych     177
  
   2.3. Skutki na gruncie podatków obrotowych     182
  
   2.3.1. Podatek od towarów i usług     182
  
   2.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych     182
  
   3. Połączenia z udziałem spółek osobowych     185
  
   3.1. Uwagi ogólne     185
  
   3.1.1. Połączenie spółki osobowej z inną spółką osobową     187
  
   3.1.2. Połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową     190
  
   3.2. Skutki na gruncie podatków dochodowych     192
  
   3.3. Skutki na gruncie podatków obrotowych     194
  
   3.3.1. Podatek od towarów i usług     194
  
   3.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych     196
  
  ROZDZIAŁ VI. LIKWIDACJA SPÓŁEK OSOBOWYCH     198
  
   1. Aspekty prawnohandlowe     198
  
   1.1. Likwidacja spółki osobowej     198
  
   1.2. Inne sposoby zakończenia działalności spółki osobowej     201
  
   1.3. Zasady podziału majątku spółki osobowej     201
  
   2. Opodatkowanie majątku polikwidacyjnego spółki osobowej     202
  
   2.1. Skutki na gruncie podatku dochodowego     202
  
   2.2. Skutki na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych     205
  
   3. Śmierć wspólnika jako przyczyna rozwiązania spółki osobowej     207
  
   3.1. Przystąpienie spadkobierców wspólnika do spółki osobowej     207
  
   3.2. Wyłączenie dziedziczenia ogółu praw i obowiązków a skutki podatkowe dla pozostałych wspólników     208
  
  ROZDZIAŁ VII. PLANOWANIE PODATKOWE ORAZ SPADKOWE PRZY WYKORZYSTANIU SPÓŁKI OSOBOWEJ     211
  
   1. Spółka osobowa jako optymalna forma prowadzenia działalności     211
  
   1.1. Opodatkowanie oraz odpowiedzialność wspólników spółek osobowych i spółek kapitałowych     211
  
   1.2. Spółka osobowa a jednoosobowa działalność gospodarcza     216
  
   2. Sukcesja wspólników spółek osobowych     217
  
   2.1. Zasady opodatkowania dziedziczenia ogółu praw i obowiązków     217
  
   2.2. Sukcesja podatkowa spadkobierców     218
  
   2.3. Skutki na gruncie podatku dochodowego     224
  
   2.3.1. Deklaracje i forma opodatkowania spadkobierców     224
  
   2.3.2. Rozliczenie podatku dochodowego spadkodawcy     226
  
   2.3.3. Odpowiedzialność za podatek dochodowy     230
  
   2.3.4. Kontynuacja prawa do kosztów podatkowych     236
  
   2.4. Opodatkowanie spadkobiercy przystępującego do spółki     243
  
   2.5. Rozliczenie spadkobiercy występującego ze spółki     244
  
   3. Planowanie podatkowe sukcesji biznesu wspólników spółek osobowych     245
  
   3.1. Wprowadzenie     245
  
   3.2. Przekazanie biznesu rodzinie     246
  
   3.3. Sprzedaż biznesu     247
  
   3.4. Wprowadzenie profesjonalnego menedżera     248
  
   3.5. Ceny transferowe w kontekście planowania sukcesyjnego     249
  
  ZAŁĄCZNIK. WZORY UMÓW     251
  
  Umowa spółki jawnej     251
  
  Umowa spółki komandytowej     256
  
  Akt zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej     261
  
  Umowa spółki partnerskiej     267
  
  Umowa spółki cywilnej     270
  
  LITERATURA     273
  
  WYKAZ ORZECZNICTWA I PISM URZĘDOWYCH     277
  
  AUTORZY     285
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia