Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

-20%

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finansowych, w szczególności kredytu, ubezpieczenia, poręczenia oraz usług inwestycyjnych. Autor omawia przesłanki, treść oraz skutki naruszenia obowiązków informacyjnych. Wnikliwej analizie poddaje regulacje dotyczące obowiązków ostrzegawczych i doradczych w dziedzinie kredytu konsumenckiego, obrotu instrumentami finansowymi (dyrektywa MiFID), jak również problematykę odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu naruszenia obowiązków o charakterze informacyjnym.


Omawiane zagadnienia przedstawiono na tle obowiązujących regulacji prawnych, stanowiska polskiej i zagranicznej doktryny prawniczej, a także bogatego orzecznictwa z zakresu umów o usługi finansowe.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla praktyków prawa - sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów wydziałów prawa, administracji i ekonomii. Zainteresuje też księgowych oraz właścicieli biur rachunkowych.


Liczba stron728
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8535-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Podziękowania | str.    23
  
  Wprowadzenie | str.    25
  
  Część I
  Analiza ochrony informacyjnej na gruncie wybranych typów umów o świadczenia finansowe | str.    55
  
  Rozdział I
  Ochrona informacyjna na gruncie umowy kredytu | str.    57
  
  1. Wprowadzenie. Dogmatyczna kwalifikacja umowy kredytu | str.    57
  
  1.1. Stosunek do umowy pożyczki | str.    58
  
  1.2. Ujęcie kredytu na gruncie regulacji kredytu konsumenckiego | str.    60
  
  1.3. Praktyka bankowa | str.    60
  
  1.4. Typowe ryzyka stron umowy kredytu | str.    61
  
  1.5. Konkluzja | str.    63
  
  2. Przegląd stanowisk praw narodowych w zakresie obowiązków informacyjnych i doradczych kredytodawcy | str.    64
  
  2.1. Prawo francuskie | str.    64
  
  2.1.1. Wprowadzenie | str.    64
  
  2.1.2. Obowiązek ostrzegawczy banku | str.    66
  
  2.1.3. Inne postaci obowiązków banku wobec kredytobiorcy | str.    77
  
  2.1.4. Proceduralny reżim obowiązków banku | str.    80
  
  2.1.5. Sankcja naruszenia obowiązku ostrzegawczego | str.    82
  
  2.1.6. Ocena stanowiska prawa francuskiego | str.    83
  
  2.2. Obowiązki banku oferującego świadczenia inwestycyjne | str.    84
  
  2.2.1. Obowiązek eksploracyjny banku | str.    85
  
  2.2.2. Obowiązek informacyjno-ostrzegawczy o treści produktu | str.    85
  
  2.2.3. Granice obowiązków przedsiębiorstwa inwestycyjnego | str.    89
  
  2.2.4. Obowiązek doradczy wobec inwestora | str.    90
  
  2.2.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec inwestora | str.    91
  
  2.2.6. Ocena stanowiska prawa francuskiego | str.    92
  
  2.3. Prawo niemieckie | str.    92
  
  2.3.1. Wprowadzenie | str.    92
  
  2.3.2. Obowiązek informacyjny banku wobec kredytobiorcy | str.    94
  
  2.3.3. Obowiązek doradczy banku wobec kredytobiorcy | str.    100
  
  2.3.4. Obowiązek badania zdolności kredytowej | str.    101
  
  2.3.5. Sankcje naruszenia obowiązków informacyjnych przez bank | str.    102
  
  2.3.6. Ocena stanowiska prawa niemieckiego. Wpływ prawa konsumenckiego | str.    103
  
  2.3.7. Ochrona inwestora na gruncie prawa prywatnego | str.    106
  
  2.3.8. Ocena | str.    107
  
  2.4. Prawo angielskie | str.    109
  
  2.4.1. Wprowadzenie | str.    109
  
  2.4.2. Obowiązek informacyjny i doradczy banku wobec kredytobiorcy | str.    109
  
  2.4.3. Obowiązek lojalności banku wobec klienta. Stosunek powiernictwa | str.    114
  
  2.4.4. Ocena | str.    118
  
  2.5. Stanowisko prawa polskiego w zakresie obowiązków informacyjnych instytucji finansowej | str.    119
  
  2.5.1. Wprowadzenie | str.    119
  
  2.5.2. Ustawa - Prawo bankowe | str.    120
  
  2.5.3. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do ochrony informacyjnej klienta banku i jego krytyka | str.    123
  
  2.5.4. Ochrona informacyjna nabywcy produktów inwestycyjnych (inwestora) | str.    127
  
  2.5.5. Wstępna ocena | str.    130
  
  3. Konstrukcja modelu ochrony informacyjnej klienta usług finansowych w prawie unijnym i polskim | str.    130
  
  3.1. Umowa kredytu | str.    130
  
  3.1.1. Wprowadzenie | str.    130
  
  3.1.2. Ocena formalnego modelu ochrony informacyjnej | str.    132
  
  3.1.3. Krytyka modelu informacyjnego z perspektywy funkcji socjalnej prawa prywatnego | str.    133
  
  3.1.4. Obowiązek udzielenia wyjaśnień na gruncie dyrektywy 2008/48/WE | str.    135
  
  3.1.5. Model odpowiedzialnego udzielania kredytu jako antyteza ochrony informacyjnej | str.    154
  
  3.2. Ochrona informacyjna inwestora w prawie unijnym | str.    162
  
  3.2.1. Wprowadzenie | str.    162
  
  3.2.2. Zakres harmonizacji na gruncie dyrektywy MiFID i jej znaczenie dla prawa prywatnego | str.    167
  
  3.2.3. System obowiązków przedsiębiorstwa inwestycyjnego na gruncie dyrektywy MiFID | str.    169
  
  3.2.4. Przepisy dyrektywy MiFID a dogmatyka prawa narodowego | str.    235
  
  3.2.5. Ocena systemu ochronnego na gruncie dyrektywy MiFID | str.    237
  
  3.2.6. Dyrektywa MiFID a umowy dotyczące produktów finansowych wysokiego ryzyka | str.    240
  
  3.2.7. Nowelizacja dyrektywy MiFID. Dyrektywa MiFID II | str.    248
  
  4. Rozważania ogólne. Model powinnego zachowania banku jako kredytodawcy oraz doradcy klienta | str.    250
  
  4.1. Przydatność konstrukcji umowy bankowej | str.    256
  
  4.1.1. Stan piśmiennictwa i jego ocena | str.    256
  
  4.1.2. Konstrukcja umowy ramowej w prawie unijnym | str.    260
  
  4.2. Treść umowy kredytu jako przesłanka obowiązku informacyjnego | str.    260
  
  4.3. Szczególne zastosowania obowiązku informacyjnego banku | str.    264
  
  4.3.1. Kredyt udzielany w celu restrukturyzacji zadłużenia | str.    264
  
  4.3.2. Kredyty udzielane w walucie obcej | str.    266
  
  4.3.3. Obowiązek odmowy udzielenia kredytu ze względu na ochronę interesów klienta | str.    268
  
  4.4. Obowiązek informacyjny banku w odniesieniu do zamierzonego wykorzystania kredytu | str.    270
  
  4.4.1. Uwagi ogólne | str.    270
  
  4.4.2. Zalecenia banku co do wykorzystania kredytu | str.    272
  
  4.4.3. Determinacja wykorzystania kredytu | str.    272
  
  4.4.4. Problematyka ciężaru dowodu | str.    277
  
  4.4.5. Zagadnienie przypisania kredytodawcy skutków zachowania się pośredników | str.    278
  
  4.5. Obowiązki kredytodawcy w związku z ustawowym prawem kredytobiorcy-konsumenta do odstąpienia od umowy | str.    280
  
  4.6. Kredyt udzielany w celu nabycia instrumentów finansowych | str.    284
  
  4.7. Konflikty interesów a obowiązek informacyjny banku | str.    288
  
  4.7.1. Ocena na gruncie umowy kredytu | str.    288
  
  4.7.2. Perspektywa prawa czynności inwestycyjnych | str.    290
  
   Rozdział II
  Ochrona informacyjna klienta ubezpieczeniowego | str.    295
  
  1. Potrzeba informacyjna ubezpieczającego | str.    295
  
  2. Ubezpieczenie a inne postaci produktów finansowych | str.    297
  
  3. Stanowisko angielskiego common law. Przydatność kategorii uberrimae fidei | str.    299
  
  4. Wnioski | str.    303
  
  5. Charakter prawny obowiązku ubezpieczyciela | str.    304
  
  6. Formalny model informacyjny w umowie ubezpieczenia | str.    305
  
  6.1. Wprowadzenie | str.    305
  
  6.2. Informacja o świadczeniu ubezpieczeniowym | str.    307
  
  6.3. Umowa ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym | str.    308
  
  6.4. Informacja o ryzyku transakcyjnym - szczególna kategoria prawa ubezpieczeń | str.    309
  
  6.4.1. Treść obowiązku | str.    309
  
  6.4.2. Sankcja naruszenia obowiązku | str.    311
  
  6.5. Ocena stanu ustawowego | str.    312
  
  7. Obowiązek doradczy ubezpieczyciela | str.    312
  
  7.1. Analiza na gruncie dyrektywy 2002/92/WE | str.    312
  
  7.1.1. Obowiązek eksploracyjny pośrednika ubezpieczeniowego | str.    313
  
  7.1.2. Obowiązek doradczy pośrednika ubezpieczeniowego | str.    315
  
  7.1.3. Ocena | str.    316
  
  7.2. Obowiązek doradczy na gruncie implementacji dyrektywy 2002/92/WE | str.    317
  
  7.2.1. Prawo polskie | str.    317
  
  7.2.2. Ustawowy obowiązek doradczy ubezpieczyciela na gruncie ustawy niemieckiej | str.    319
  
  8. Ubezpieczenie jako produkt. Przykłady z orzecznictwa | str.    327
  
  9. Zindywidualizowany model informacyjny w umowie ubezpieczenia - propozycja rozwiązania z perspektywy prawa polskiego | str.    329
  
  9.1. Ubezpieczenia o funkcji odszkodowawczej | str.    332
  
  9.2. Ubezpieczenia o funkcji kapitałowej | str.    333
  
  10. Obowiązki instytucji finansowej jako kontrahenta a status pośredników informacyjnych | str.    335
  
  11. Przydatność idei odpowiedzialności za produkt niebezpieczny w analizie usług finansowych | str.    337
  
  11.1. Prawo unijne i polskie | str.    338
  
  11.2. Stanowisko prawa amerykańskiego - wzmianka | str.    341
  
  11.3. Wnioski | str.    343
  
  11.3.1. Zagadnienie percepcji ryzyka produktu | str.    343
  
  11.3.2. Wada produktu czy niedochowanie standardu zachowania się przez producenta | str.    344
  
  11.3.3. Idea "wad" umowy w dziedzinie usług finansowych - wybrane przykłady z orzecznictwa | str.    345
  
  11.3.4. Konkluzja politycznoprawna | str.    347
  
   Rozdział III
  Ochrona informacyjna poręczyciela | str.    349
  
  1. Specyfika poręczenia jako typu umowy | str.    349
  
  1.1. Wprowadzenie | str.    349
  
  1.2. Poręczenia altruistyczne a komercyjne | str.    350
  
  1.3. Asymetria informacyjna w umowach poręczenia | str.    353
  
  2. Ujęcie informacyjnej ochrony poręczyciela w wybranych systemach prawnych | str.    354
  
  2.1. Stanowisko prawa polskiego | str.    354
  
  2.2. Ochrona informacyjna poręczyciela z perspektywy prawnoporównawczej | str.    357
  
  2.2.1. Prawo angielskie | str.    358
  
  2.2.2. Prawo francuskie | str.    384
  
  2.2.3. Prawo niemieckie | str.    410
  
  2.2.4. Prawo holenderskie | str.    424
  
  2.2.5. Ochrona poręczyciela na gruncie prawa unijnego | str.    431
  
  3. Teoretyczne uzasadnienie obowiązków informacyjno-doradczych wierzyciela wobec poręczyciela | str.    433
  
  3.1. Perspektywa konstytucyjna | str.    433
  
  3.2. Uzasadnienie instytucjonalne | str.    435
  
  3.3. Zagadnienie nieodpłatności poręczenia | str.    436
  
  3.4. Poręczenie a wyzysk i nieważność czynności prawnej | str.    437
  
  3.4.1. Uniwersalizacja ratio legis art. 388 k.c. | str.    441
  
  3.4.2. Przesłanka "relacji zaufania" na gruncie art. 388 k.c. | str.    443
  
  3.4.3. Ocena na gruncie art. 58 k.c. | str.    445
  
  3.4.4. Określoność nakazu zachowania się adresowanego do wierzyciela | str.    450
  
  3.5. Elementy modelu informacyjnego ochrony poręczyciela | str.    455
  
  3.5.1. Informacja o treści i skutkach umowy poręczenia | str.    455
  
  3.5.2. Obowiązek wierzyciela do nakłonienia poręczyciela, aby zasięgnął niezależnej rady | str.    458
  
  3.5.3. Ocena rozwiązania doradczego | str.    465
  
  3.5.4. Zakres zastosowania modelu doradczego | str.    466
  
  3.5.5. Sankcja naruszenia obowiązku przez wierzyciela | str.    468
  
  3.5.6. Ocena z perspektywy prawa polskiego | str.    470
  
  3.5.7. Ocena modelu kontroli zgodności umowy z zasadami współżycia społecznego | str.    471
  
  3.5.8. Reżym ochronny dla zabezpieczeń rzeczowych | str.    472
  
   Część II
  Ochrona informacyjna w systemie instrumentów ochronnych w prawie prywatnym | str.    475
  
  Rozdział IV
  Rozważania o generalizacji obowiązków informacyjnych na gruncie systemu ochrony w prawie prywatnym | str.    477
  
  1. Znaczenie dogmatyki prawa umów w formułowaniu kryteriów obowiązków informacyjnych | str.    478
  
  1.1. Figura uberrimae fidei jako kategoria deskryptywna | str.    478
  
  1.2. Przydatność kategorii powiernictwa jako kryterium obowiązków informacyjnych | str.    480
  
  1.2.1. Doniosłość kategorii powiernictwa na gruncie common law | str.    480
  
  1.2.2. Szczegółowe unormowanie obowiązku informacyjnego powiernika | str.    484
  
  1.2.3. Powiernictwo a undue influence | str.    487
  
  1.2.4. Perspektywa piśmiennictwa polskiego | str.    490
  
  1.3. Stypizowany układ interesów stron jako kryterium obowiązku informacyjnego | str.    492
  
  1.4. Relatywizacja kryterium układu interesów | str.    495
  
  1.4.1. Otwartość koncepcji | str.    495
  
  1.4.2. "Demitologizacja" stadium przedkontraktowego | str.    499
  
  1.4.3. Paradygmatyczna rola umowy sprzedaży w kształtowaniu wzorców argumentacji | str.    502
  
  1.4.4. Wnioski z doktryny niemieckiej | str.    503
  
  1.4.5. Wnioski z doktryny francuskiej | str.    507
  
  1.4.6. Prawo polskie | str.    508
  
  1.4.7. Prawo unijne: dyrektywa 99/44/WE - wzmianka | str.    512
  
  1.5. Przydatność reżimu umowy sprzedaży w dziedzinie usług finansowych | str.    513
  
  1.5.1. Doniosłość instytucji rękojmi | str.    513
  
  1.5.2. Doniosłość przyczynowości braku informacji dla decyzji transakcyjnej | str.    515
  
  1.5.3. Uprzywilejowana pozycja informacyjna sprzedawcy. Caveat emptor | str.    515
  
  1.6. Przedmiot świadczenia stron jako kryterium obowiązków informacyjnych | str.    518
  
  1.7.Losowy charakter umowy jako kryterium obowiązków o charakterze informacyjnym | str.    519
  
  2. Obowiązki informacyjne a system wad oświadczeń woli | str.    521
  
  2.1. Obowiązki informacyjne a błąd | str.    521
  
  2.1.1. Doniosłość obowiązków eksploracyjnych | str.    521
  
  2.1.2. Doniosłość błędu w dziedzinie usług finansowych | str.    528
  
  2.1.3. Przydatność formuły błędu w nowych projektach kodyfikacyjnych | str.    531
  
  2.2. Obowiązki informacyjne a podstęp | str.    532
  
  2.2.1. Wprowadzenie | str.    532
  
  2.2.2. Podstęp jako instytucja ochrony przed deficytem informacyjnym | str.    535
  
  2.2.3. Milczenie jako podstęp | str.    537
  
  2.2.4. Konkluzja | str.    539
  
  2.3. Figura prawna generalnego obowiązku informacyjnego | str.    540
  
  2.3.1. Generalny obowiązek informacyjny jako figura retoryczna | str.    540
  
  2.3.2. Negatywne ujęcie ogólnego obowiązku informacyjnego | str.    542
  
  2.3.3. Krytyczna ocena | str.    544
  
  2.3.4. Obiektywna doniosłość informacji jako przesłanka obowiązku informacyjnego | str.    547
  
  2.3.5. Kryterium dostępu do informacji | str.    550
  
  3. Obowiązek doradczy jako instytucja ogólna prawa umów | str.    556
  
  3.1. Przesłanki obowiązku doradczego | str.    556
  
  3.2. Uzasadnienie obowiązku doradczego | str.    557
  
  3.3. Koszty doradztwa | str.    559
  
  3.4. Ryzyka instytucji doradztwa | str.    560
  
  3.5. Propozycja rozwiązania | str.    560
  
  3.6. Wymóg adekwatności świadczenia umownego jako uzupełnienie obowiązku doradczego | str.    561
  
  4. Instytucja wyzysku i nieważności czynności prawnej jako uzupełnienie ochrony informacyjnej | str.    564
  
  4.1. Wprowadzenie | str.    564
  
  4.2. Uzasadnienie instytucji wyzysku | str.    567
  
  4.3. Przesłanka subiektywna po stronie wyzyskanego | str.    569
  
  4.3.1. Brak doświadczenia na gruncie art. 388 k.c. | str.    569
  
  4.3.2. Wyzysk a lekkomyślność | str.    573
  
  4.4. Przesłanka obiektywna: nieproporcjonalność świadczeń | str.    574
  
  4.5. Doniosłość relacji zaufania na gruncie wyzysku lub nieważności | str.    581
  
  4.6. Niezależna rada udzielona wyzyskanemu jako negatywna przesłanka wyzysku | str.    582
  
  4.7. Nieważność czynności prawnej ze względu na naruszenie obowiązku informacyjnego | str.    584
  
  5. Podział funkcji między judykaturę a legislatywę w statuowaniu instrumentów ochrony informacyjnej | str.    586
  
   Rozdział V
  Teoretyczne uzasadnienie instytucji obowiązków informacyjnych | str.    591
  
  1. Autonomia woli jako źródło obowiązków informacyjnych | str.    591
  
  1.1. Autonomia jako odpowiedzialność za własne sprawy (negatywny wymiar autonomii) | str.    593
  
  1.1.1. Negatywny wymiar autonomii a obowiązki informacyjne | str.    593
  
  1.1.2. Negatywny wymiar autonomii a idea odpowiedzialnego udzielania kredytu | str.    596
  
  1.2. Autonomia jako dostępność adekwatnych opcji (pozytywny wymiar autonomii) | str.    598
  
  1.2.1. Ryzyko braku zrozumienia przez klienta konstrukcji produktu | str.    601
  
  1.2.2. Altruizm ze strony instytucji finansowej | str.    602
  
  1.3. Konkluzja | str.    607
  
  2. Obowiązki informacyjne a sprawiedliwość umowna | str.    608
  
  2.1. Sprawiedliwość wyrównawcza a sprawiedliwość rozdzielcza | str.    608
  
  2.2. Jednolite ujęcie sprawiedliwości | str.    612
  
  3. Model normatywny kontrahenta w świetle dorobku nauk behawioralnych | str.    615
  
  3.1. Proces nabywania informacji z perspektywy nauk behawioralnych | str.    615
  
  3.2. Ocena i znaczenie zjawisk behawioralnych dla modelu normatywnego klienta instytucji finansowych | str.    619
  
   Rozdział VI
  Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych | str.    624
  
  1. Wykonanie obowiązku informacyjnego | str.    624
  
  2. Postulaty dotyczące sposobu przekazywania informacji. Postulaty ekonomii informacyjnej | str.    626
  
  2.1. Zasada kooperacji | str.    627
  
  2.1.1. Ilość informacji | str.    627
  
  2.1.2. Jakość informacji | str.    630
  
  2.2. Wymóg wskazania alternatywnego zachowania informacyjnego | str.    633
  
  2.2.1. Istnienie alternatywnych zachowań informacyjnych | str.    633
  
  2.2.2. Posłużenie się standardami empirycznymi | str.    635
  
  2.2.3. Zastrzeżenia wobec powyższych propozycji | str.    637
  
  3. Sankcje naruszenia obowiązków informacyjnych w umowach o usługi finansowe | str.    637
  
  3.1. Adekwatność wzruszalności umowy jako sankcji naruszenia obowiązków informacyjnych | str.    637
  
  3.2. Wymóg przyczynowości naruszenia obowiązku informacyjnego dla decyzji kontrahenta | str.    640
  
  3.3. Ustalenie rozmiaru szkody powstałej wskutek naruszenia obowiązku informacyjnego | str.    641
  
  3.3.1. Stanowisko doktryny niemieckiej | str.    642
  
  3.3.2. Stanowisko prawa angielskiego | str.    643
  
  3.3.3. Ocena z perspektywy prawa polskiego | str.    645
  
  3.4. Rozkład ciężaru dowodu w wypadku naruszenia obowiązków informacyjnych | str.    658
  
  3.4.1. Stanowisko orzecznictwa francuskiego | str.    659
  
  3.4.2. Ułatwienia dowodowe na gruncie prawa niemieckiego | str.    661
  
  3.4.3. Stanowisko prawa polskiego | str.    665
  
  3.4.4. Dowód prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. Konstrukcja utraconej szansy | str.    673
  
  3.5. Przyczynienie się poszkodowanego | str.    682
  
  3.6. Narażenie drugiej strony na określone ryzyko | str.    685
  
  3.7. Inne wybrane sankcje naruszenia zindywidualizowanych obowiązków informacyjnych | str.    686
  
  3.7.1. Prawo dostosowania umowy jako sankcja naruszenia obowiązków informacyjnych | str.    686
  
  3.7.2. Prawo wypowiedzenia umowy z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych | str.    688
  
   Podsumowanie | str.    691
  
  Bibliografia | str.    695
  
  Duties of disclosure and advice in contracts relating to financial services (Summary) | str.    723
  
  Indeks rzeczowy | str.    725
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia