Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo

-20%

Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W publikacji, poza szczegółowym omówieniem zasad kontraktowania na wszystkich etapach oraz realizacji umów, zawarto wskazówki dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów oraz analizę orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także omówiono nowe proponowane rozwiązania legislacyjne. Książka uwzględnia nowelizację ustawy z 22 lipca 2014 r. (tzw. pakiet kolejkowy), która w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej wejdzie w życie częściowo od 1 stycznia 2015 r. i częściowo od 1 stycznia 2016 r.


Publikacja umożliwi czytelnikom doskonałe przygotowanie się do procesu kontraktowania. Dzięki niej dowiedzą się m.in.:


na czym polegają kontrowersje związane z pobieraniem opłat za świadczenia czy realizacją świadczeń ponadlimitowych,
jak nowelizacja ustawy o świadczeniach, tzw. pakiet kolejkowy, wpłynie na obecne rozwiązania dotyczące katalogu i ustalania kryteriów oceny ofert, wydawania ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz okresu obowiązywania umów wieloletnich,
jakie istotne zagadnienia były przedmiotem orzecznictwa NSA w zakresie kontraktowania świadczeń.


Adresaci:


Opracowanie przeznaczone jest dla właścicieli, kierowników i pracowników podmiotów leczniczych.


Liczba stron348
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7500-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  Część I
  Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
  
  Rozdział    1
  Procedury zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia | str.    19
  
  1.1. Podstawy prawne | str.    19
  
  1.2. Rejestracja w portalu Narodowego Funduszu Zdrowia | str.    20
  
  1.3. Inicjatywa Narodowego Funduszu Zdrowia. Konkurs ofert i rokowania | str.    21
  
  1.4. Podstawy formalnoprawne przygotowania oferty | str.    22
  
  1.4.1. Przygotowanie oferty | str.    22
  
  1.4.2. Elementy oferty | str.    23
  
  1.4.3. Formularz ofertowy | str.    24
  
  1.4.4. Dokumenty i oświadczenia | str.    25
  
  1.4.5. Spółki cywilne | str.    27
  
  1.4.6. Uzdrowiska | str.    27
  
  1.4.7. Rehabilitacja lecznicza | str.    28
  
  1.4.8. Ratownictwo medyczne | str.    29
  
  1.4.9. Wskazanie numeru rachunku bankowego | str.    30
  
  1.4.10. Jawność ofert | str.    30
  
  1.5. Zasady prowadzenia postępowania | str.    32
  
  1.6. Konkurs ofert | str.    34
  
  1.6.1. Część jawna postępowania | str.    38
  
  1.6.2. Część niejawna postępowania | str.    62
  
  1.7. Rokowania | str.    83
  
  1.8. Inicjatywa świadczeniodawcy. Tryb wnioskowy | str.    87
  
  1.8.1. Podstawowa opieka zdrowotna | str.    88
  
  1.8.2. Zaopatrzenie w wyroby medyczne | str.    92
  
  Rozdział    2
  Środki odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego | str.    95
  
  2.1. Protest | str.    95
  
  2.2. Odwołanie | str.    96
  
  2.2.1. Zasady wnoszenia odwołania i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy | str.    96
  
  2.2.2. Nowelizacja postępowania odwoławczego | str.    98
  
  2.2.3. Postępowanie administracyjne | str.    102
  
  2.3. Skarga do sądu administracyjnego | str.    105
  
  2.3.1. Zasady składania skargi. Krąg osób uprawnionych do udziału w postępowaniu | str.    105
  
  2.3.2. Skutki orzeczenia sądu administracyjnego | str.    107
  
  Rozdział    3
  Wymagania, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy, aby skutecznie zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia | str.    115
  
  3.1. Wymagania ogólne | str.    115
  
  3.1.1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą | str.    118
  
  3.1.2. Inny świadczeniodawca, niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą | str.    123
  
  3.2. Konieczne i dodatkowe wymogi Narodowego Funduszu
  Zdrowia obowiązujące świadczeniodawców | str.    125
  
  3.2.1. Pojęcia ogólne zdefiniowane w rozporządzeniach
  koszykowych | str.    127
  
  3.3. Wymogi dla poszczególnych rodzajów świadczeń | str.    132
  
  3.3.1. Podstawowa opieka zdrowotna | str.    132
  
  3.3.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | str.    146
  
  3.3.3. Leczenie szpitalne | str.    164
  
  3.3.4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | str.    199
  
  3.3.5. Rehabilitacja lecznicza | str.    210
  
  3.3.6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | str.    218
  
  3.3.7. Leczenie stomatologiczne | str.    222
  
  3.3.8. Lecznictwo uzdrowiskowe | str.    229
  
  3.3.9. Pomoc doraźna i transport sanitarny | str.    235
  
  3.3.10. Profilaktyczne programy zdrowotne | str.    237
  
  3.3.11. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | str.    242
  
  3.3.12. Zaopatrzenie w wyroby medyczne | str.    247
  
  3.3.13. Ratownictwo medyczne | str.    251
  
  3.3.14. Opieka paliatywna i hospicyjna | str.    258
  
  Część II
  Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
  
  Rozdział    1
  Charakter prawny umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia | str.    267
  
  Rozdział    2
  Obowiązki świadczeniodawcy | str.    278
  
  Rozdział    3
  Realizacja umowy | str.    280
  
  3.1. Zmiana miejsca udzielania świadczeń | str.    280
  
  3.2. Przerwa w udzielaniu świadczeń | str.    281
  
  3.3. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy | str.    282
  
  3.4. Zasady realizacji świadczeń | str.    284
  
  3.5. Obowiązki informacyjne | str.    285
  
  3.6. Rozliczanie świadczeń | str.    287
  
  3.7. Renegocjacje umowy | str.    288
  
  3.8. Realizacja świadczeń za pomocą podwykonawców | str.    290
  
  3.9. Rozwiązanie umowy | str.    293
  
  3.9.1. Utrata przez świadczeniodawcę uprawnień koniecznych do udzielania świadczeń | str.    294
  
  3.9.2. Naruszenie przepisu art. 132 ust. 3 u.ś.o.z | str.    294
  
  3.9.3. Rażące naruszenie § 6 ust. 4 lub § 8 o.w.u | str.    295
  
  3.9.4. Udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny | str.    296
  
  3.9.5. Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa lub umowie | str.    297
  
  3.9.6. Przerwa w udzielaniu świadczeń lub ograniczenia ich dostępności uniemożliwiających Funduszowi wywiązanie się z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców (z zastrzeżeniem § 9) | str.    297
  
  3.9.7. Wielokrotne przedstawianie przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, będących dla oddziału wojewódzkiego Funduszu podstawą ustalenia kwoty należności | str.    298
  
  3.9.8. Przedstawienia przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, mających istotny wpływ na zawarcie umowy w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy | str.    299
  
  3.9.9. Udaremnienie kontroli świadczeniodawcy przeprowadzanej przez Fundusz | str.    299
  
  3.9.10. Niewykonania przez świadczeniodawcę zaleceń pokontrolnych, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, o ile w tym przypadku wcześniej nie nałożono kary umownej z tego tytułu | str.    300
  
  Rozdział    4
  Kontrowersje wokół problemu pobierania opłat od pacjentów | str.    301
  
  4.1. Znaczenie formy prawnej prowadzonej działalności | str.    302
  
  4.2. Realizacja świadczeń na podstawie umowy z Funduszem a pobieranie opłat za świadczenia | str.    307
  
  4.3. Prawo do korzystania ze świadczeń poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego | str.    308
  
  4.3.1. Świadczenia gwarantowane | str.    310
  
  4.4. Świadczenie ponadstandardowe | str.    310
  
  4.5. Praktyka w zakresie stosowania dopłat do świadczeń gwarantowanych | str.    312
  
  4.6. Możliwość rozliczenia świadczenia częściowego | str.    314
  
  4.7. Możliwości współfinansowania świadczeń. Wnioski de lege ferenda | str.    314
  
  4.8. Świadczenia realizowane poza limitem finansowym określonym w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia lub poza harmonogramem, w którym realizowane są świadczenia na podstawie umowy z Funduszem | str.    315
  
  Rozdział    5
  Finansowanie świadczeń ponadlimitowych - praktyka Narodowego Funduszu Zdrowia i orzecznictwo sądów powszechnych | str.    318
  
  5.1. Nagłość świadczenia | str.    318
  
  5.2. Priorytety rozliczeniowe | str.    321
  
  5.3. Niestabilność rozliczeń | str.    322
  
  5.4. Rozliczenie świadczeń nagłych przez podmiot niemający zawartej umowy | str.    325
  
  5.5. Ugodowe rozliczenie świadczeń ponadlimitowych | str.    327
  
  Część III
  Ostatnie nowelizacje ustawy o świadczeniach i ich wpływ na zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej
  
  Rozdział    1
  Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 11 października 2013 r. i jej wpływ na kontraktowanie świadczeń po 2013 r. | str.    331
  
  1.1. Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia postępowania konkursowego | str.    331
  
  1.2. Regulacja przejściowa | str.    333
  
  Rozdział    2
  Projekt nowelizacji - pakiet kolejkowy. Wpływ na kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 i 2015 r | str.    335
  
  2.1. Brak odpowiedniej liczby kwalifikowanej kadry medycznej | str.    341
  
  2.2. Struktura świadczeniodawców | str.    341
  
  Zakończenie | str.    343
  
  Wykazy | str.    345
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia