Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

-20%

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Omawiają kwestię zarządzania zasobami służby zdrowia, m.in. z uwzględnieniem praktycznych i teoretycznych aspektów alokacji wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia.


Książka opisuje wymagania związane z oceną technologii medycznych i finansowaniem technologii lekowych i nielekowych w Polsce. Przedstawia rodzaje analizy technologii medycznej (kliniczna oraz ekonomiczna) oraz wytyczne dotyczące ich oceny.


Autorzy omawiają także wpływ narzędzi stosowanych w ocenie technologii medycznych na efektywność systemu ochrony zdrowia, w tym zagadnienia:


granicy opłacalności leczenia, sposobów jej wyznaczania i interpretacji,
wyceny świadczeń opieki koordynowanej,
refundacji i ustalania cen leków oraz zastosowania farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych w polityce lekowej,
oceny ekonomicznej testów diagnostycznych,
oceny ekonomicznej usług farmaceutycznych świadczonych w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych.


„Tematycznie książka wypełnia lukę istniejącą na rynku wydawniczym w problematyce podnoszenia efektywności zarządzania zasobami sfery ochrony zdrowia, w aspekcie farmakoekonomiki. (…) Każdy rozdział został napisany niezwykle profesjonalnie od strony merytorycznej oraz formalnej. (…) Jej bogata i ciekawa treść znajdzie zainteresowanie wśród szerokiego grona odbiorców ze sfery ochrony zdrowia. Będzie to kadra zarządzająca na szczeblu rządowym, administracyjnym, państwowym oraz instytucji ubezpieczeń zdrowotnych. Praca zawiera cenne wskazówki oraz informacje dla osób zarządzających placówkami medycznymi (sieci szpitali, aptek, laboratoriów). Będzie ona użyteczna dla specjalistów oraz analityków z branży zdrowia. Jest również wartościowa dla lekarzy oraz farmaceutów. Będzie mogła być z powodzeniem wykorzystywana przez studentów uczelni medycznych oraz ekonomicznych”.


Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Liczba stron304
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-782-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz najważniejszych skrótów    11
  
  Przedmowa    13
  
  Część I
  Wytyczne oceny technologii medycznych – health technology assessment (HTA )
  
  1. Dziesięć lat funkcjonowania polskiej agencji HTA    17
  2. AOTMiT – podstawy prawne, rola i zadania    23
  3. Przyszłość HTA w Europie    25
  
  Część II
  Ocena technologii medycznych
  
  Rozdział    1
  Analiza problemu decyzyjnego (scoping)    33
  1.1. Populacja docelowa    36
  1.2. Interwencja    36
  1.3. Interwencja alternatywna – komparatory    37
  1.4. Wyniki (efekty) zdrowotne    37
  1.5. Rodzaj włączonych badań    38
  1.6. Podsumowanie    38
  
  Rozdział    2
  Analiza kliniczna    40
  2.1. Porównawcza ocena efektywności eksperymentalnej (efficacy) i praktycznej (effectiveness) – wiarygodność dowodów efektywności klinicznej    40
  2.2. Strategie wyszukiwania danych naukowych w dostępnych bazach danych    50
  2.2.1. Założenia odnośnie do wyszukiwania danych    50
  2.2.2. Źródła informacji medycznej    54
  2.2.3. Medyczne bazy danych    55
  2.2.4. Selekcja informacji    59
  2.2.5. Ocena jakości informacji    63
  2.2.6. Podsumowanie    63
  2.3. Rola real world evidence (RWE) w nowoczesnej medycynie – różne perspektywy    64
  2.3.1. Wstęp    64
  2.3.2. Definicje    65
  2.3.3. Źródła danych    66
  2.3.4. Rejestry    68
  2.3.5. Wytyczne RWE i udział w procesie decyzyjnym. Praktyka w Polsce i innych krajach    69
  2.3.6. Zastosowanie RWE    72
  2.3.7. Przykłady zastosowania RWD pochodzących z różnych źródeł    75
  2.3.8. Istotne czynniki wpływające na wykorzystanie RWD w praktyce    76
  2.3.9. Podsumowanie i wnioski    76
  2.4. Dostępność farmakoterapii w ujęciu społecznym i ekonomicznym    78
  2.5. Elementy medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM)    86
  2.6. Ocena niepewności – znaczenie w HTA    95
  2.6.1. Wstęp    95
  2.6.2. Zarządzanie ryzykiem    96
  2.6.2.1. Poszukiwanie obszarów, w których możemy się spodziewać zagrożeń    97
  2.6.2.2. Analizy jakościowe i ilościowe zidentyfikowanych obszarów krytycznych    99
  2.6.2.3. Planowanie reakcji na wystąpienie zjawisk niechcianych    101
  2.6.3. Przykład: inhibitory COX-2    101
  2.6.4. Wnioski    103
  2.6.5. Ustalenie systemu monitorowania i wdrożenie systemu reakcji    103
  2.6.6. Podsumowanie    106
  2.7. Wielokryterialna analiza decyzyjna    108
  2.7.1. Wstęp    108
  2.7.2. Metodologia oraz charakterystyka modeli MCDA    110
  2.7.2.1. Modele pomiarów wartości    113
  2.7.2.2. Modele przewyższające    116
  2.7.2.3. Modele programowania celów    117
  2.7.3. Projektowanie modelu MCDA    120
  2.8. Ocena bezpieczeństwa technologii medycznej    129
  2.8.1. Wprowadzenie    129
  2.8.2. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii    129
  2.8.3. Monitorowanie działań niepożądanych    130
  2.8.3.1. Rodzaje raportów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych    130
  2.8.3.1.1. Okresowe raporty o bezpieczeństwie stosowania (PSUR)    130
  2.8.3.1.2. Raporty o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych w trakcie opracowania (DSUR)    131
  2.8.3.1.3. Badania dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzane po wydaniu pozwolenia (PASS)    131
  2.8.4. Klasyfikacja działań niepożądanych    131
  2.8.4.1. Ocena stosunku korzyści do ryzyka    131
  2.8.4.2. Definicja działania niepożądanego    132
  2.8.4.3. Typy działań niepożądanych    133
  2.8.4.4. Zdarzenie niepożądane (adverse event)    133
  2.8.4.5. Niespodziewane niepożądane działanie leku (unexpected adverse drug reaction)    133
  2.8.4.6. Ciężkie niepożądane działanie produktu leczniczego (serious adverse drug reaction)    133
  2.8.5. Ocena bezpieczeństwa produktu w badaniu klinicznym    134
  2.8.6. Ocena bezpieczeństwa technologii medycznej według wytycznych HTA    135
  2.8.7. Podsumowanie    136
  
  Rozdział    3
  Analiza ekonomiczna    138
  3.1. Perspektywa analizy ekonomicznej    138
  3.2. Horyzont czasowy    139
  3.3. Rodzaje analiz ekonomicznych    139
  3.3.1. Analiza efektywności kosztów    140
  3.3.2. Analiza użyteczności kosztów    142
  3.3.3. Analiza minimalizacji kosztów    142
  3.3.4. Analiza kosztów i konsekwencji    143
  3.3.5. Analiza wydajności kosztów    143
  3.3.5.1. Ocena wartości monetarnej korzyści w analizie wydajności kosztów    143
  3.3.5.2. Zastosowanie analizy wydajności kosztów    144
  3.3.6. Analiza kosztów choroby    145
  3.4. Koszty w farmakoekonomice    146
  3.4.1. Kategorie kosztów w analizach ekonomicznych    146
  3.4.2. Specyfikacja kosztowa w praktyce farmakoekonomicznej    149
  3.4.3. Inkrementalny współczynnik efektywności kosztów    157
  3.5. Wynik w analizie ekonomicznej    161
  3.5.1. Wpływ choroby na jakość życia – metody pomiaru    161
  3.5.1.1. Pojęcie jakości życia (quality of life – QoL)    161
  3.5.1.2. Jakość życia w medycynie    162
  3.5.1.3. Jakość życia w ocenie technologii medycznych    164
  3.5.1.4. Ocena jakości życia    165
  3.5.1.5. Badanie jakości życia w praktyce    171
  3.5.1.6. Podsumowanie    172
  3.5.2. Subiektywna ocena jakości życia chorych – rola i znaczenie w analizie farmakoekonomicznej    174
  3.5.3. Quality-adjusted life years (QALY) miarą wyników zdrowotnych w analizie użyteczności kosztów    180
  3.5.4. Dyskontowanie w analizie ekonomicznej    191
  3.5.4.1. Wprowadzenie    191
  3.5.4.2. Stopy dyskontowe w wytycznych przeprowadzania analiz farmakoekonomicznych    192
  3.5.4.3. Wielkość i różnicowane stóp dyskontowych    194
  3.5.5. Praktyczne aspekty dyskontowania    196
  3.5.5.1. Dyskontowanie zdrowia    197
  3.5.5.2. Równe czy różne stopy dyskonta    198
  3.5.5.3. Dyskontowanie a oprocentowanie obligacji i inflacja    200
  3.5.5.4. Inne rodzaje dyskontowania    202
  3.5.6. Analiza wrażliwości w modelach ekonomicznych    204
  3.5.6.1. Zasada analizy wrażliwości    204
  3.5.6.2. Założenia wykorzystania analizy wrażliwości    204
  3.5.6.3. Sposoby wykonywania analizy wrażliwości    205
  3.5.6.4. Zasada działania w modelu    205
  3.5.6.5. Podstawowe pytania w krytycznej ocenie modelu    206
  3.5.6.6. Zastosowanie analizy wrażliwości w modelach Budget Impact Analyses (BIA)    206
  3.5.6.7. Podsumowanie    207
  
  Rozdział    4
  Wpływ narzędzi stosowanych w ocenie technologii medycznych na efektywność systemu ochrony zdrowia    208
  4.1. Analiza wpływu na budżet    208
  4.1.1. Definicja analizy wpływu na budżet    208
  4.1.2. Historia    209
  4.1.3. Rekomendacje    210
  4.1.3.1. Model analityczny    211
  4.1.3.2. Źródła danych dla oszacowania parametrów wejściowych do modelu analizy wpływu na budżet    213
  4.1.3.3. Prezentacja wyników    214
  4.1.4. Miejsce analizy wpływu na budżet w procesie podejmowania decyzji refundacyjnych    215
  4.2. Granica opłacalności leczenia – sposoby wyznaczania i interpretacja    216
  4.2.1. Definicja granicy opłacalności leczenia    216
  4.2.2. Czym jest granica opłacalności?    219
  4.2.3. Różne granice opłacalności w zależności od sytuacji    220
  4.2.4. Argumenty przeciwko granicy opłacalności    220
  4.2.5. Wartość granicy opłacalności i sposoby jej wyznaczania    220
  4.2.5.1. Granica opłacalności leczenia jako społeczna WTP za QALY (lub LYG)    221
  4.2.5.2. Granica opłacalności leczenia na podstawie PKB    223
  4.2.5.3. Koszt „utraconej okazji” jako alternatywa dla granicy opłacalności leczenia    223
  4.2.6. Podsumowanie    224
  4.3. Wycena świadczeń opieki koordynowanej    227
  4.3.1. Etapy projektowania opieki koordynowanej    228
  4.3.1.1. Określenie populacji objętej opieką koordynowaną    228
  4.3.1.2. Definicja problemu zdrowotnego    229
  4.3.1.3. Ścieżki pacjenta    230
  4.3.1.4. Kalkulacja kosztów opieki    231
  4.3.1.5. Przykłady obliczania budżetu różnych rodzajów opieki koordynowanej    233
  4.3.2. Wskaźniki jakościowe    233
  4.3.3. Podsumowanie    234
  4.4. Refundacja i ustalanie cen leków. Współczesne zastosowania farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych w polityce lekowej    235
  4.4.1. Polityka lekowa oraz ustalanie cen i refundacja leków    235
  4.4.2. Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w lekowej polityce cenowo-refundacyjnej    240
  4.4.3. Proces podejmowania decyzji refundacyjnych w Polsce w kontekście wykorzystania analiz HTA    244
  4.5. Ocena ekonomiczna testów diagnostycznych    249
  4.5.1. Wprowadzenie    249
  4.5.2. Rodzaje i zastosowanie testów diagnostycznych    249
  4.5.2.1. Rodzaje testów diagnostycznych    249
  4.5.2.2. Zastosowanie testów diagnostycznych    250
  4.5.3. Czułość, swoistość, wartość predykcyjna dodatnia i ujemna    250
  4.5.4. Wyniki    252
  4.5.5. Analiza problemu decyzyjnego    253
  4.5.6. Dowody    254
  4.5.7. Identyfikacja i synteza dowodów na temat dokładności diagnostycznej testu    256
  4.5.8. Identyfikacja i synteza dowodów na temat efektów zdrowotnych oraz efektów ubocznych testu    261
  4.5.9. Identyfikacja dowodów na temat efektywności kosztowej    261
  4.5.10. Modelowanie    262
  4.5.11. Niepewność    264
  4.5.12. Prezentacja wyników    264
  4.6. Ocena ekonomiczna usług farmaceutycznych świadczonych w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych    265
  4.6.1. Wprowadzenie    265
  4.6.2. Co to jest usługa farmaceutyczna?    265
  4.6.3. Rodzaje usług farmaceutycznych    266
  4.6.4. Ocena ekonomiczna usług farmaceutycznych świadczonych w aptece ogólnodostępnej    267
  4.6.5. Ocena ekonomiczna usług farmaceutycznych świadczonych w aptece szpitalnej    268
  4.6.6. Podsumowanie    272
  4.7. Skutki zdrowotne i ekonomiczne zakażeń grypą w aspekcie zdrowia publicznego w Polsce    274
  4.8. Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki otyłości    284
  4.8.1. Epidemiologia nadwagi i otyłości    285
  4.8.2. Powikłania zdrowotne wynikające z nadmiernej masy ciała    286
  4.8.3. Ekonomiczne aspekty otyłości    287
  4.8.4. Podsumowanie    290
  
  Rozdział    5
  Badania kliniczne w farmakoekonomice    293
  5.1. Wstęp    293
  5.2. Standardy prowadzenia badań klinicznych w Polsce    294
  5.3. Wyjaśniające a pragmatyczne badania kliniczne    296
  5.4. Badania adaptacyjne – nowe podejście do badań klinicznych    297
  
  O autorach    301
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia