Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu

Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

341,00

Format: pdf

341,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Profesor doktor habilitowany Tadeusz Wiśniewski bezpośrednio po ukończeniu studiów został etatowym aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. (...) Kolejnymi etapami życia i awansu zawodowego w ramach cywilistycznej drogi sędziowskiej stały się: stanowisko sędziego (od 1979 r.), później prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, a od 24.07.1982 r. sędziego Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, które łączył początkowo z pełnieniem obowiązków wizytatora do spraw cywilnych, a następnie przewodniczącego Wydziału Cywilno-Rewizyjnego. W 1978 r. ukończył Studium Podyplomowe Prawa Sądowego w Popowie. Miał wówczas szczęście, że wykłady prowadzili tacy wybitni uczeni i sędziowie Sądu Najwyższego, jak: profesorowie Witold Czachórski i Tomasz Dybowski, profesor i sędzia SN Jerzy Ignatowicz, sędziowie SN: Ryszard Czarnecki, Józef Majorowicz, Janusz Pietrzykowski, Zbigniew Trybulski, Zofia Wasilkowska. Należy podkreślić, że w okresie pracy w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu Jubilat wykorzystywał osobiste doświadczenie zawodowe i pogłębioną wiedzę teoretyczną w szkoleniu młodych adeptów sztuki sędziowskiej, prowadził bowiem wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego dla aplikantów sądowych i dla wielu z nich był patronem.


Z dniem 1.07.1990 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, obejmując w 1998 r. stanowisko Przewodniczącego Wydziału I. (...)Czynną służbę sędziowską zakończył w maju 2016 r. i przeszedł w stan spoczynku.


Mimo że przez wiele lat praca zawodowa Jubilata związana była wyłącznie z sądownictwem, to już w tym czasie - poczynając od 1978 r. - rozpoczął pracę naukową.


W ostatnich latach na szczególną uwagę zasługują takie publikacje, jak: monografia Przebieg procesu cywilnego, pięciotomowy Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego (współredakcja naukowa Jubilata i prof. dr. hab. Henryka Doleckiego oraz autorstwo licznych fragmentów; dwukrotnie wznawiany) i sześciotomowy Komentarz do kodeksu cywilnego, pod redakcją naukową Jacka Gudowskiego (współautorstwo tomów dotyczących prawa zobowiązań), który miał już dziesięć wydań. W twórczości naukowej Tadeusza Wiśniewskiego ważne miejsce zajmuje obszerne przedstawienie instytucji apelacji w postępowaniu cywilnym, zawarte w Systemie Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III, część 1. Środki zaskarżenia (red. nacz. Tadeusz Ereciński, red. nauk. Jacek Gudowski, 2013).


Nie można pominąć podjętego w 2014 r. - na podstawie umowy wydawniczej z Wolters Kluwer - wieloletniego projektu w postaci redakcji naukowej opracowania elektronicznego LEX Navigator Postępowanie Cywilne.


Obecnie Profesor Tadeusz Wiśniewski pracuje nad kolejnymi książkami i artykułami. Jego badania naukowe koncentrują się nadal wokół instytucji prawa cywilnego procesowego i materialnego, uważa bowiem, że powołaniem naukowca jest ustawiczne wzbogacanie nauki, uwzględniające nowe stany prawne i nowe zjawiska społeczno-gospodarcze.


W zakresie prawa cywilnego materialnego Jego zasadniczymi kierunkami badań są: przepisy ogólne prawa zobowiązań, problematyka wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania oraz zagadnienia związane z umową leasingu, umową agencyjną i umową komisu.
Fragment publikacji


Rok wydania2017
Liczba stron1888
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-744-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Profesorze Tadeuszu Wiśniewskim | str.    5
  
  Bibliografia i dorobek orzeczniczy | str.    11
  
  
  CZĘŚĆ I
  POSTĘPOWANIE CYWILNE
  
  
  ANETA M. ARKUSZEWSKA
  Nowe uprawnienia referendarza sądowego w świetle ustawy z 10.07.2015 r. - wybrane zagadnienia | str.    19
  
  ARKADIUSZ BIELIŃSKI
  Informatyzacja: czym jest, dokąd prowadzi, czy możemy się bez niej obejść? Ogólne rozważania w związku z informatyzacją cywilnego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego | str.    28
  
  ŁUKASZ BŁASZCZAK
  Znaczenie interesu prawnego w poszukiwaniu ochrony prawnej w procesie cywilnym na przykładzie poszczególnych rodzajów powództw | str.    35
  
  JOANNA BODIO
  Status nasciturusa w postępowaniu cywilnym | str.    81
  
  ALEKSANDRA BUDNIAK-ROGALA
  Prorogatio fori w polskim postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia | str.    103
  
  KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA
  Kryteria kontroli sądowej ugody zawartej przed mediatorem | str.    131
  
  EDYTA GAPSKA
  Droga sądowa w sprawie o zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie której odszkodowanie zostało wypłacone | str.    144
  
  IZABELLA GIL
  Prejudycjalność orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia | str.    155
  
  AGNIESZKA GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA
  Sprostowanie wyroku wydanego w procesie cywilnym - refleksje na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych | str.    165
  
  JACEK GUDOWSKI
  Zasady prawne uchwalane przez Sąd Najwyższy | str.    177
  
  ANDRZEJ GRZEGORZ HARLA
  Ciężar wspierania postępowania cywilnego przez strony i uczestników postępowania (art. 6 § 2 k.p.c.) | str.    195
  
  ALEKSANDRA KLICH, TOMASZ RADKIEWICZ
  Praktyczne aspekty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym | str.    208
  
  KRZYSZTOF KNOPPEK
  Procesowe konsekwencje wprowadzenia do prawa cywilnego legalnej definicji dokumentu oraz formy dokumentowej | str.    222
  
  ANNA KOŚCIÓŁEK
  Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym | str.    232
  
  IRENEUSZ KUNICKI
  Uzyskanie statusu reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym | str.    242
  
  AGNIESZKA LASKOWSKA-HULISZ
  Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia pozwu w procesie cywilnym | str.    258
  
  KAZIMIERZ LUBIŃSKI, PAWEŁ RAWCZYŃSKI
  Referendarz sądowy w polskim postępowaniu cywilnym na tle prawnoporównawczym | str.    284
  
  ANETA ŁAZARSKA
  Zmiana składu sądu w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania - uwagi na tle art. 386 § 5 k.p.c. | str.    304
  
  MAŁGORZATA MALCZYK
  Ugoda zawarta przed mediatorem w mediacji cywilnej - zagadnienia wybrane | str.    319
  
  KRYSTIAN MARKIEWICZ
  Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie | str.    331
  
  JOANNA MAY
  Powództwo czy zarzut - dobór przez stronę procesową właściwych środków ochrony prawnej w procesie cywilnym | str.    347
  
  ANETA MENDREK
  Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym - zagadnienia wybrane | str.    364
  
  ARTUR MUDRECKI
  Niezawisły sąd jako element rzetelnego procesu | str.    388
  
  ANDRZEJ OLAŚ
  Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi | str.    396
  
  LECH K. PAPRZYCKI
  Wykorzystanie opinii prywatnej w postępowaniu w przedmiocie ubezwłasnowolnienia | str.    422
  
  OLGA MARIA PIASKOWSKA
  Wymóg z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w świetle braku obligatoryjności mediacji | str.    431
  
  HENRYK PIETRZKOWSKI
  Istota zmian w zakresie sposobu gromadzenia materiału procesowego w powojennym postępowaniu cywilnym | str.    439
  
  MACIEJ PLASKACZ
  Wnioskodawca w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str.    453
  
  PIOTR RYLSKI
  Postępowanie pojednawcze jako autonomiczny sposób dochodzenia roszczeń | str.    474
  
  MAŁGORZATA SEKUŁA-LELENO
  Wpływ daty pełnomocnictwa procesowego na skuteczność umocowania pełnomocnika | str.    497
  
  PRZEMYSŁAW TELENGA
  Uwagi o zasadzie instancyjności w postępowaniu ze skargi na czynność referendarza sądowego | str.    502
  
  ANDRZEJ TORBUS
  Zarzut przedawnienia | str.    507
  
  MARCIN WALASIK
  Wyrokowanie przez sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej | str.    522
  
  IRENEUSZ WOLWIAK
  Udzielenie dalszego umocowania do występowania w postępowaniu cywilnym | str.    535
  
  BARTOSZ WOŁODKIEWICZ
  Procesowe skutki orzekania przez sędziego podlegającego wyłączeniu z przyczyn określonych w art. 49 k.p.c. | str.    551
  
  FELIKS ZEDLER
  Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym | str.    562
  
  TADEUSZ ZEMBRZUSKI
  Pozbawienie możności obrony praw strony w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str.    573
  
  
  CZĘŚĆ II
  POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE
  
  
  KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA
  Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    609
  
  ANDRZEJ JAKUBECKI
  Ogłoszenie upadłości a dopuszczalność postępowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego | str.    623
  
  ANDRZEJ JAROCHA
  Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - wybrane zagadnienia | str.    635
  
  GRZEGORZ JĘDREJEK
  Zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego | str.    647
  
  MICHAŁ KRAKOWIAK
  Suma przymusowa według francuskiego modelu astreinte w polskim kodeksie postępowania cywilnego | str.    660
  
  MACIEJ MULIŃSKI
  Zasady postępowania egzekucyjnego w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa | str.    682
  
  MARTA ROMAŃSKA
  Znoszenie egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego | str.    695
  
  JOANNA STUDZIŃSKA
  Zasadność zwolnienia prokuratora od ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem majątkowym | str.    721
  
  JAROSŁAW ŚWIECZKOWSKI
  Wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia nowacyjnego roszczeń alimentacyjnych (wybrane zagadnienia) | str.    744
  
  MICHAŁ TOMALAK
  Wszczęcie przez wierzyciela egzekucji w Polsce na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej | str.    751
  
  
  CZĘŚĆ III
  PRAWO CYWILNE MATERIALNE
  
  
  PRZEMYSŁAW DRAPAŁA
  Profesjonalne poszukiwanie cudzych spadkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia | str.    779
  
  JÓZEF FRĄCKOWIAK
  Stosunek prawny a norma prawa stosowanego | str.    789
  
  ANTONI GÓRSKI
  Kilka uwag na tle opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.) | str.    804
  
  MATEUSZ GROCHOWSKI
  Forma pisemna oświadczenia poręczyciela i skutki braku jej zachowania | str.    812
  
  IRENA GROMSKA-SZUSTER
  Przejście na kolejnego nabywcę rzeczy ruchomej uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego zbywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy | str.    825
  
  BARTOSZ KAROLCZYK
  Kilka uwag o przedawnieniu roszczeń deliktowych w kontekście problematyki tzw. bezprawia legislacyjnego | str.    833
  
  WOJCIECH J. KATNER
  O pojęciu umowy deweloperskiej jako o umowie nazwanej - raz jeszcze | str.    849
  
  ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK
  Funkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia | str.    860
  
  ELWIRA MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ
  Dopuszczalność wypowiedzenia umowy najmu dzierżawy zawartej na czas oznaczony | str.    871
  
  JOANNA MISZTAL-KONECKA
  Kilka uwag o kosztach opieki nad poszkodowanym jako szkodzie podlegającej naprawieniu na podstawie art. 444 § 1 zd. 1 k.c. | str.    877
  
  MAGDALENA OLCZYK
  Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe | str.    887
  
  KONRAD OSAJDA
  Darowizna mortis causa de lege lata | str.    900
  
  KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI
  Sankcje wadliwych czynności prawnych kształtujących stan cywilny | str.    916
  
  KRZYSZTOF STRZELCZYK
  Cywilnoprawna odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. po zmianach wprowadzonych od 1.01.2016 r. | str.    930
  
  PAWEŁ SUSKI
  Kilka uwag na temat zbiegu odpowiedzialności ex delicto i ex contractu | str.    948
  
  TOMASZ SZANCIŁO
  Forma dokumentowa zawarcia umowy w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego | str.    969
  
  ŁUKASZ WĘGRZYNOWSKI
  Wymagalność wierzytelności ze zobowiązania bezterminowego jako przesłanka potrącenia | str.    987
  
  
  CZĘŚĆ IV
  TRYBUNAŁY, MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE I PRAWO EUROPEJSKIE
  
  
  MARCIN BIAŁECKI
  Postępowanie mediacyjne w ramach Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - zagadnienia praktyczne mediacji transgranicznej | str.    999
  
  TERESA BIELSKA-SOBKOWICZ
  Zagadnienia procesowe w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    1008
  
  TADEUSZ ERECIŃSKI
  Stwierdzenie treści prawa obcego (kilka uwag na tle art. 1143 k.p.c.) | str.    1021
  
  PAWEŁ GRZEGORCZYK
  Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe po reformie | str.    1029
  
  MAKSYMILIAN PAZDAN
  Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. | str.    1047
  
  KAROL WEITZ
  Przyjmowanie zagranicznych dokumentów urzędowych na podstawie rozporządzenia spadkowego | str.    1056
  
  MACIEJ ZACHARIASIEWICZ
  Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie przepisów rozporządzenia Bruksela I bis | str.    1074
  
  
  CZĘŚĆ V
  PRAWO ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE
  
  
  JAN CHMIELEWSKI
  Z problematyki form działania administracji leśnej. Przyczynek do studium administracyjnoprawnego | str.    1095
  
  ROMAN HAUSER
  Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego | str.    1118
  
  ANDRZEJ KABAT
  Orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania | str.    1127
  
  
  CZĘŚĆ VI
  ARBITRAŻ
  
  
  KONRAD CZECH
  O przystąpieniu Polski do konwencji waszyngtońskiej: debata na argumenty prawne, ekonomiczne czy reputacyjne? | str.    1139
  
  MARIA HAUSER-MOREL
  Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej | str.    1158
  
  ALICJA SZCZĘŚNIAK
  Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej | str.    1165
  
  ANDRZEJ WACH
  Kontrowersje co do trybu rozwiązywania międzynarodowych i krajowych sporów piłkarskich | str.    1179
  
  
  CZĘŚĆ VII
  VARIA
  
  
  JOANNA BUCHALSKA
  Swoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym | str.    1195
  
  MARCIN HUSAK, KLAUDIA FRĄCZKIEWICZ
  Ochrona dobra prawnego, jakim jest wzór tekstylny, w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim | str.    1216
  
  MAREK KURYŁOWICZ
  Ex iniuria ius non oritur. Szkic do dziejów zasady | str.    1239
  
  PAWEŁ POPARDOWSKI
  Reprezentacja spółki kapitałowej przy składaniu rezygnacji przez członka zarządu | str.    1251
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia