Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym

-15%

Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,35  111,00

Format: pdf

94,35111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi wyjątkową na rynku publikację traktującą o ochronie inwestorów, zwłaszcza tych nieprofesjonalnych, korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym. Uwzględnia zarówno prawo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej.


W monografii zawarto m.in.:


wnikliwe omówienie obowiązków firm inwestycyjnych dotyczących świadczenia usług na rzecz nieprofesjonalnych inwestorów,
charakterystykę poszczególnych usług świadczonych przez firmy inwestycyjne,
wyjaśnienie najistotniejszych wątpliwości w związku ze świadczeniem usług przez firmę inwestycyjną na rzecz inwestora,
prezentację zagadnień kolizyjnoprawnych związanych ze świadczeniem usług przez firmę inwestycyjną.


Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w tym przede wszystkim dla firm inwestycyjnych oraz inwestorów.


Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-864-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    19
  
  Rozdział I
  Ogólna charakterystyka umów dotyczących świadczenia usług maklerskich | str.    27
  1. Wprowadzenie - pojęcie usług maklerskich | str.    27
  2. Ekonomiczna specyfika usług maklerskich | str.    29
  3. Świadczenie usług maklerskich według dyrektywy MiFID I | str.    32
  3.1. Wprowadzenie | str.    32
  3.2. Dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) | str.    32
  3.3. Regulacje MiFID dotyczące świadczenia usług inwestycyjnych | str.    34
  3.4. Zasadniczo publicznoprawny charakter norm implementujących MiFID | str.    37
  3.5. Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków wynikających z dyrektywy MiFID I | str.    43
  4. Ważność umownego wyłączenia obowiązków wynikających z dyrektywy MiFID I | str.    44
  5. Wpływ naruszenia obowiązków wynikających z dyrektywy MiFID I na ważność umów o świadczenie usług inwestycyjnych | str.    45
  
  Rozdział II
  Wpływ dyrektywy MiFID I na regulacje prywatnoprawne w państwach członkowskich | str.    49
  1. Wprowadzenie | str.    49
  2. Wpływ postanowień dyrektyw na prawo krajowe - zasady ogólne | str.    52
  3. Harmonizacja minimalna i zupełna - konsekwencje | str.    56
  4. Dyrektywa MiFID I a harmonizacja zupełna | str.    60
  5. Zakres zastosowania dyrektyw | str.    65
  6. Podsumowanie | str.    70
  
  Rozdział III
  Obowiązek lojalności usługodawcy: powierniczy charakter umów o świadczenie usług maklerskich | str.    74
  1. Wprowadzenie | str.    74
  2. Pojęcie powierniczych czynności prawnych | str.    75
  3. Umowy o świadczenie usług maklerskich jako powiernicze czynności prawne | str.    81
  4. Obowiązek poznania swojego klienta i świadczenia usługi odpowiedniej (adekwatnej) dla danego klienta | str.    83
  4.1. Wprowadzenie | str.    83
  4.2. Stan prawny w Stanach Zjednoczonych | str.    84
  4.3. Regulacje publicznoprawne | str.    85
  4.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie unormowań publicznoprawnych | str.    88
  4.5. Kontraktowy obowiązek pozyskania wiedzy o swoim kliencie? | str.    90
  5. Zakaz wykorzystywania uzyskanych od klienta informacji | str.    91
  6. Ochrona majątku klienta powierzonego usługodawcy | str.    92
  
  Rozdział IV
  Przedkontraktowe obowiązki informacyjno-doradcze | str.    95
  1. Wprowadzenie | str.    95
  2. Publicznoprawne obowiązki informacyjne i odpowiedzialność za ich naruszenie | str.    99
  2.1. Wprowadzenie | str.    99
  2.2. Normy kształtujące ogólną komunikację firmy inwestycyjnej z klientami | str.    99
  2.3. Obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej | str.    101
  2.4. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązków publicznoprawnych | str.    106
  3. Uzupełniające podstawy odpowiedzialności za naruszenie przedkontraktowych obowiązków informacyjno-doradczych | str.    116
  3.1. Uwagi wprowadzające | str.    116
  3.2. Odpowiedzialność za brak należytej informacji w fazie przedkontraktowej jako culpa in contrahendo | str.    117
  3.3. Obowiązki informacyjno-doradcze wynikające z konkludentnie zawartej umowy o doradztwo inwestycyjne | str.    122
  4. Obowiązki informacyjno-doradcze wynikające z bezumownego świadczenia doradztwa inwestycyjnego | str.    127
  
  Rozdział V
  Świadczenie usług maklerskich w warunkach konfliktu interesów | str.    129
  1. Pojęcie konfliktu interesów | str.    129
  2. Konflikt interesów w systemach prawnych common law | str.    130
  3. Konflikty interesów w ramach wielousługowych instytucji finansowych | str.    132
  4. Publicznoprawne unormowania dyrektywy MiFID I | str.    133
  5. Kontraktowy obowiązek unikania lub ujawniania konfliktu interesów | str.    138
  6. Sprzeczności interesów usługodawcy i usługobiorcy niestanowiące naruszenia obowiązku lojalności usługodawcy | str.    140
  7. Typowe konflikty interesów wynikające z własnej działalności usługodawcy | str.    143
  7.1. Wprowadzenie | str.    143
  7.2. Wykorzystywanie informacji o transakcjach klientów we własnym handlu (front running) | str.    144
  7.3. Rekomendowanie klientom transakcji dotyczącej instrumentów finansowych we własnym interesie (scalping) | str.    145
  7.4. Nadmierna częstotliwość transakcji (tzw. churning) | str.    149
  8. Konflikty interesów wynikające z obsługiwania większej liczby klientów i świadczenia różnorodnych usług finansowych | str.    151
  9. Problematyka opłat (zachęt) udzielanych lub otrzymywanych od podmiotów trzecich w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta | str.    153
  9.1. Wprowadzenie | str.    153
  9.2. Europejskie i krajowe regulacje publicznoprawne | str.    155
  9.3. Wpływ publicznoprawnych regulacji na stosunki cywilnoprawne | str.    160
  9.3.1. Obowiązek zwrotu świadczeń na rzecz klienta | str.    160
  9.3.2. Ważność umów o niedozwolone świadczenia | str.    162
  9.3.3. Problem roszczeń odszkodowawczych wobec firmy inwestycyjnej | str.    163
  9.3.4. Swoboda kontraktowa w zakresie "zachęt" | str.    164
  
  Rozdział VI
  Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | str.    165
  1. Funkcja | str.    165
  2. Definicja | str.    166
  3. Charakter umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | str.    167
  4. Zlecenie klienta firmy inwestycyjnej | str.    171
  5. Zobowiązania stron umowy o wykonywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych, forma i rozwiązanie umowy | str.    175
  6. Obowiązek możliwie najlepszego dla klienta wykonania zlecenia (best execution) | str.    176
  6.1. Uwagi wstępne | str.    176
  6.2. Publicznoprawny obowiązek najkorzystniejszego wykonywania zleceń | str.    178
  6.3. Kontraktowy obowiązek najkorzystniejszego wykonywania zleceń | str.    183
  6.4. Transakcje bezpośrednie | str.    186
  6.5. Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązku możliwie najkorzystniejszego wykonywania zleceń | str.    188
  6.5.1 Naruszenie przepisów publicznoprawnych | str.    188
  6.6. Naruszenie obowiązków kontraktowych | str.    190
  7. Rozstrzyganie konfliktów pomiędzy interesami różnych klientów | str.    191
  8. Dodatkowe zobowiązania firmy inwestycyjnej | str.    193
  8.1. Prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych | str.    193
  8.2. Obowiązek wydania korzyści | str.    194
  8.3. Obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej | str.    195
  9. Inne przypadki naruszenia umowy o wykonywanie zleceń | str.    195
  
  Rozdział VII
  Umowa o przekazywanie zleceń | str.    197
  1. Zagadnienia wstępne | str.    197
  2. Obowiązki firmy przekazującej zlecenie | str.    199
  3. Obowiązki firmy inwestycyjnej wykonującej przekazane jej zlecenie | str.    199
  
  Rozdział VIII
  Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi | str.    202
  1. Wprowadzenie | str.    202
  2. Definicja i charakter prawny | str.    202
  3. Forma umowy | str.    206
  4. Pojęcie rekomendacji | str.    207
  5. Spersonalizowany charakter rekomendacji | str.    208
  6. Przedmiot rekomendacji | str.    211
  7. Obowiązek pozyskania informacji o kliencie | str.    214
  8. Problem protokołowania ustnych rekomendacji | str.    214
  9. Doradztwo inwestycyjne a inne formy działalności doradczej | str.    216
  10. Obowiązki informacyjne i wymogi dotyczące niezależnego doradztwa inwestycyjnego | str.    218
  11. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy | str.    221
  
  Rozdział IX
  Umowa o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych | str.    226
  1. Wprowadzenie | str.    226
  2. Istota zarządzania portfelem instrumentów finansowych | str.    227
  3. Charakter prawny umowy o zarządzanie instrumentami finansowymi | str.    228
  4. Publicznoprawne regulacje zarządzania instrumentami finansowymi w dyrektywie MiFID I | str.    234
  4.1. Wprowadzenie | str.    234
  4.2. Sposób oceny efektywności | str.    234
  4.3. Obowiązki informacyjne | str.    235
  4.4. Obowiązek poznania swojego klienta | str.    235
  4.5. Informacje dotyczące wykonywania umowy | str.    236
  4.6. Obowiązek działania na warunkach najkorzystniejszych dla klienta | str.    236
  4.7. Zmiany wprowadzone przez dyrektywę MiFID II - reżim dotyczący tzw. zachęt | str.    239
  5. Obowiązek zarządzania portfelem | str.    240
  5.1. Pojęcie | str.    240
  5.2. Ustalenie celów inwestycyjnych klienta | str.    241
  5.3. Ustalenie polityki zarządzania portfelem odpowiadającej celom klienta | str.    245
  5.4. Podejmowanie i wykonywanie decyzji inwestycyjnej | str.    250
  5.5. Monitorowanie adekwatności składu portfela i polityki zarządzania nim | str.    251
  5.6. Problem wykonywania prawa głosu z akcji znajdujących się w portfelu | str.    253
  6. Odpowiedzialność cywilna zarządzającego | str.    253
  6.1. Wprowadzenie | str.    253
  6.2. Typowe przypadki naruszenia obowiązków przez zarządzającego | str.    254
  6.3. Szkoda i związek przyczynowy | str.    256
  6.4. Przyczynienie się poszkodowanego | str.    261
  6.5. Klauzule ograniczające odpowiedzialność zarządzającego | str.    262
  
  Rozdział X
  Kolizyjnoprawne aspekty dochodzenia przez inwestorów roszczeń w stosunku do podmiotów świadczących usługi maklerskie | str.    264
  1. Zagadnienia wstępne | str.    264
  2. Prawo właściwe dla zobowiązania umownego | str.    271
  3. Prawo właściwe dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z czynu niedozwolonego | str.    276
  4. Odpowiedzialność przedkontraktowa | str.    280
  5. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie | str.    281
  6. Zakończenie | str.    283
  
  Rozdział XI
  Rozstrzyganie sporów związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych na rzecz konsumentów przez sądy polubowne | str.    285
  1. Wprowadzenie | str.    285
  2. Arbitraż z udziałem konsumentów. Uwagi ogólne | str.    287
  3. Dopuszczalność rozstrzygania sporów z konsumentami przez sądy arbitrażowe w wybranych systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych | str.    288
  3.1. Stany Zjednoczone | str.    288
  3.2. Prawo Unii Europejskiej | str.    289
  3.2.1. Arbitraż konsumencki w świetle postanowień dyrektywy 2013/11/UE | str.    289
  3.2.2. Klauzule arbitrażowe jako nieuczciwe klauzule umowne | str.    290
  3.3. Wybrane ustawodawstwa państw członkowskich Unii Europejskiej | str.    295
  4. Arbitraż konsumencki w prawie polskim | str.    297
  5. Podsumowanie | str.    298
  
  Podsumowanie | str.    299
  
  Bibliografia | str.    317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia