Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

-20%

Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

"Publikacja stanowi cenne opracowanie będące wielopłaszczyznową analizą badawczą z zakresu prawa podatkowego. Przedmiotem opracowania są korelacje zachodzące pomiędzy podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług. Jest to interesująco przeprowadzona analiza, wbrew pozorom, trudnych zagadnień, wsparta orzecznictwem sądów administracyjnych. Ponadto monografia jest wzbogacona interesującymi odniesieniami do prawa unijnego, jak również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niewątpliwie nowatorskie ujęcie problematyki jest również efektem bogatego doświadczenia teoretycznego i orzeczniczego Autorów. Ze względu na wysokie walory merytoryczne i analityczne prezentowana monografia będzie stanowiła wartościowy wkład w doktrynę prawa podatkowego".
Dr hab. Dominik Jan Gajewski


W książce zwrócono szczególną uwagę na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jakie transakcje związane z dokonywaniem obrotu składnikami majątkowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jakie należy rozpoznawać jako dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.


Opracowanie, oprócz ogólnej charakterystyki podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług, zawiera omówienie m.in. takich zagadnień jak:


wyłączenia i zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych,
wyłączenia i zwolnienia od podatku od towarów i usług,
problemy z ustaleniem granicy między obrotem nieprofesjonalnym a profesjonalnym.


Adresaci:
Publikacja skierowana jest do doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sprawach podatkowych, urzędników organów podatkowych, a także sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych.


Liczba stron328
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-848-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział    1
  Znaczenie prawa europejskiego w kształtowaniu krajowego systemu podatkowego | str.    17
  1. Multicentryczność jako paradygmat współczesnych systemów prawnych | str.    17
  2. Relacja między krajowym porządkiem prawnym a prawem unijnym | str.    20
  3. Model stosowania prawa zgodnie z zasadą wykładni prounijnej | str.    25
  4. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa unijnego przez organy państwowe | str.    28
  5. Rola zasad ogólnych w prawie unijnym | str.    31
  6. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wykładnię prawa krajowego | str.    35
  7. Interpretatio cessat in claris w wykładni prawa unijnego i przepisów prawa krajowego w związku z prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym | str.    46
  8. Relacja wykładni prounijnej do wykładni prokonstytucyjnej | str.    56
  
  Rozdział    2
  Podatek od czynności cywilnoprawnych jako podatek kapitałowy | str.    60
  1. Uwagi wprowadzające | str.    60
  2. Zakres podmiotowy dyrektyw kapitałowych a regulacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca definiowania spółek | str.    63
  3. Zakres przedmiotowy dyrektyw kapitałowych a przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych | str.    74
  4. Znaczenie zasady stand still | str.    82
  5. Kłopoty z podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów spółek i ich zmian | str.    98
  6. Zwolnienia spółek od podatku od czynności cywilnoprawnych a dyrektywa 2008/7/WE | str.    109
  
  Rozdział    3
  Podatek od towarów i usług jako ogólny podatek obrotowy | str.    115
  1. Kształtowanie się podatku od towarów i usług | str.    115
  2. Istota podatku od towarów i usług | str.    121
  3. Elementy konstrukcyjne podatku od towarów i usług | str.    124
  3.1. Uwagi wprowadzające | str.    124
  3.2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str.    126
  3.3. Podmioty podatku od towarów i usług | str.    133
  3.4. Podstawa opodatkowania | str.    140
  3.5. Stawki podatku | str.    143
  
  Rozdział    4
  Podatek od towarów i usług a prawo unijne | str.    146
  1. Pojęcie unijnego prawa podatkowego | str.    146
  2. Relacje pomiędzy podatkowym prawem unijnym a podatkowym prawem krajowym | str.    147
  3. Harmonizacja unijnego prawa podatkowego | str.    150
  4. Źródła unijnego prawa podatkowego | str.    152
  4.1. Traktatowe źródła unijnego prawa podatkowego | str.    152
  4.2. Podstawy prawne obowiązywania norm prawa unijnego w prawie polskim | str.    153
  4.3. Podstawy prawne i instrumenty harmonizacji podatków obrotowych | str.    155
  4.4. Harmonizacja przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej w Polsce | str.    159
  
  Rozdział    5
  Wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    161
  1. Uwagi wprowadzające | str.    161
  2. Czynności wyłączone z opodatkowania w określonych kategoriach spraw | str.    163
  3. Wyłączenie z opodatkowania umów zawieranych w związku z realizacją roszczeń związanych z ochroną środowiska | str.    170
  4. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności opodatkowanych albo zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str.    170
  4.1. Uwagi ogólne | str.    170
  4.2. Konstrukcja wyłączenia | str.    172
  5. Wyłączenie z opodatkowania umów sprzedaży oraz zamiany towarów wprowadzonych do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego albo objętych procedurą składu celnego | str.    175
  6. Wyłączenie z opodatkowania umów spółek i ich zmiany | str.    177
  
  Rozdział    6
  Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    180
  1. Uwagi ogólne | str.    180
  2. Zwolnienia podmiotowe | str.    184
  2.1. Państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne i inne | str.    184
  2.2. Organizacje pożytku publicznego | str.    188
  2.3. Jednostki samorządu terytorialnego | str.    190
  2.4. Skarb Państwa | str.    192
  2.5. Osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny | str.    193
  2.6. Agencja Rezerw Materiałowych | str.    195
  3. Zwolnienia przedmiotowe | str.    196
  3.1. Sprzedaż walut obcych | str.    196
  3.2. Sprzedaż gospodarstwa rolnego | str.    197
  3.3. Sprzedaż byłemu właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) nieruchomości wywłaszczonej | str.    203
  3.4. Sprzedaż budynku mieszkalnego oraz niektórych typów praw
  mieszkaniowych | str.    207
  3.5. Zamiana budynku, lokalu lub prawa do lokalu między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn | str.    210
  3.6. Sprzedaż rzeczy ruchomych o wartości poniżej 1000 zł | str.    211
  3.7. Sprzedaż bonów i obligacji skarbowych | str.    212
  3.8. Sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego | str.    214
  3.9. Sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi | str.    215
  3.10. Sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych | str.    220
  3.11. Zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego | str.    221
  3.12. Pożyczki | str.    222
  3.13. Ustanowienie hipoteki | str.    231
  3.14. Sprzedaż nieruchomości położonych na byłym terytorium RP | str.    235
  3.15. Zbycie kopalni | str.    237
  4. Zwolnienia na podstawie przepisów innych niż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    238
  
  Rozdział    7
  Wyłączenia od podatku od towarów i usług | str.    249
  1. Zakres wyłączeń od podatku od towarów i usług | str.    249
  2. Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str.    250
  3. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy | str.    261
  
  Rozdział    8
  Zwolnienia od podatku od towarów i usług | str.    265
  1. Zwolnienia przedmiotowe | str.    265
  1.1. Towary używane będące ruchomościami | str.    266
  1.2. Produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej | str.    269
  1.3. Znaczki pocztowe i inne znaki tego typu | str.    270
  1.4. Nieruchomości | str.    270
  1.5. Budynki, budowle lub ich części | str.    272
  1.6. Usługi w zakresie finansów | str.    278
  2. Zwolnienie podmiotowe | str.    284
  3. Wpływ zwolnień w podatku od towarów i usług a kupno towarów w Internecie | str.    286
  4. Zwolnienie na podstawie przepisów prawa krajowego, które pozostaje niezgodne z prawem unijnym | str.    287
  5. Skutki wystawienia faktury w odniesieniu do czynności zwolnionej lub wyłączonej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str.    288
  
  Rozdział    9
  Problemy z ustaleniem granicy między obrotem nieprofesjonalnym a profesjonalnym na tle wybranych przykładów | str.    292
  1. Sprzedaż lub zamiana nieruchomości oraz praw rzeczowych związanych z nieruchomością | str.    292
  1.1. Uwagi ogólne | str.    292
  1.2. Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku prywatnego | str.    293
  1.3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług | str.    295
  1.4. Sprzedaż nieruchomości częściowo zwolniona z podatku od towarów i usług | str.    297
  1.5. Sprzedaż udziału we własności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego | str.    299
  2. Sprzedaż udziałów i akcji w spółkach handlowych | str.    300
  3. Problem identyfikacji czynności związanych z działalnością gospodarczą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str.    302
  
  Literatura | str.    315
  
  O autorach | str.    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia