Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I

-20%

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz jest pierwszym kompleksowym opracowaniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, które odnosi się bezpośrednio zarówno do przepisów prawa, jak i do praktyki ich stosowania oraz stanowisk organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ponadto jako jedyny omawia zmiany wprowadzone w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI).


Autorzy poruszają prawne aspekty działania TFI, funduszy, depozytariusza oraz podmiotów wykonujących na ich rzecz czynności określone w przepisach prawa. Wobec rosnącego wpływu zasad funkcjonowania instytucji finansowych na życie codzienne materia publikacji pozwoli na zrozumienie zasad działania rynku kapitałowego, zidentyfikuje zagrożenia związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz wyjaśni sposób prawidłowego wykonywania czynności przez podmioty, na które ustawa nakłada określone obowiązki.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników i klientów instytucji finansowych, prawników stykających się w praktyce zawodowej z przedstawionymi problemami oraz pracowników naukowych i dydaktycznych zajmujących się omawianą tematyką.


Liczba stron1574
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-992-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    19
  
  Wstęp | str.    27
  
  Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi | str.    29
  
  Dział I. Przepisy ogólne | str.    31
  
  Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str.    31
  Art. 1a. [Zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] | str.    37
  Art. 2. [Definicje] | str.    67
  Art. 3. [Definicja funduszu] | str.    112
  Art. 4. [Towarzystwo funduszy inwestycyjnych] | str.    133
  Art. 5. [Siedziba i adres funduszu] | str.    143
  Art. 6. [Uczestnicy funduszu] | str.    144
  Art. 7. [Wpłaty do funduszu] | str.    158
  Art. 8. [Wycena aktywów funduszu] | str.    174
  Art. 8a. [Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI)] | str.    181
  Art. 8b. [Zarządzający ASI] | str.    184
  Art. 8c. [Inwestor ASI; wkłady do ASI; oznaczenia ASI] | str.    186
  Art. 9. [Zadania depozytariusza] | str.    189
  Art. 10. [Zakres działalności towarzystwa, depozytariusza i zarządzającego ASI] | str.    209
  Art. 11. [Papiery wartościowe emitowane za granicą] | str.    219
  Art. 12. [Instrumenty pochodne – wyłączenie stosowania przepisów] | str.    222
  Art. 13. [Ustalanie aktywów i zobowiązań funduszu w walucie obcej] | str.    225
  Art. 13a. [Odmowa wpisu do rejestru zarządzających EuVECA lub rejestru zarządzających EuSEF] | str.    228
  
  Dział II. Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych | str.    237
  
  Art. 14. [Tworzenie, nazwa i rodzaje funduszy] | str.    237
  Art. 15. [Warunki utworzenia funduszu; nabycie osobowości prawnej] | str.    244
  Art. 16. [Rejestr funduszy] | str.    250
  Art. 17. [Wpis do rejestru funduszy] | str.    256
  Art. 18. [Statut funduszu] | str.    260
  Art. 19. [Cele inwestycyjne funduszy] | str.    274
  Art. 20. [Zasady polityki inwestycyjnej funduszu] | str.    284
  Art. 21. [Dochody funduszu] | str.    298
  Art. 22. [Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu] | str.    300
  Art. 23. [Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu] | str.    313
  Art. 24. [Zmiany statutu funduszu] | str.    321
  Art. 25. (uchylony) | str.    334
  Art. 26. [Zapisy na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne] | str.    334
  Art. 27. [Prowadzenie zapisów] | str.    338
  Art. 28. [Wpłaty do funduszu] | str.    344
  Art. 29. [Przydział jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych] | str.    349
  Art. 30. [Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na utworzenie fundusz] | str.    354
  Art. 31. [Konstytutywny charakter wpisu do rejestru funduszy] | str.    361
  Art. 32. [Dystrybucja jednostek uczestnictwa] | str.    363
  Art. 32a. [Wymogi w stosunku do pozostałych dystrybutorów] | str.    374
  Art. 32b. [Obowiązek udostępnienia listy funduszu inwestycyjnych, z którymi dystrybutor zawarł umowę] | str.    383
  Art. 32c. [Rejestr podmiotów niebędących towarzystwami, bankami, firmami inwestycyjnymi] | str.    388
  Art. 33. [Zlecenie czynności dystrybucyjnych] | str.    391
  Art. 34. [Rejestr pełnomocnictw] | str.    397
  Art. 35. [Forma elektroniczna oświadczeń i dokumentów] | str.    399
  Art. 36. [Podział i łączenie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych] | str.    401
  Art. 36a. [Wycena aktywów funduszu] | str.    406
  Art. 37. [Rachunkowość funduszy; sprawozdania finansowe] | str.    417
  
  Dział III. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych | str.    423
  
  Art. 38. [Spółka pełniąca funkcję TFI] | str.    423
  Art. 39. [Siedziba zarządu towarzystwa; stosowanie przepisów k.s.h.] | str.    429
  Art. 40. [Jednoosobowy założyciel towarzystwa] | str.    431
  Art. 41. [Firma towarzystwa] | str.    432
  Art. 42. [Zarząd towarzystwa] | str.    433
  Art. 43. [Informowanie Komisji o zmianach w składzie osobowym zarządu towarzystwa] | str.    441
  Art. 44. [Członkowie rady nadzorczej towarzystwa] | str.    444
  Art. 45. [Przedmiot działalności towarzystwa; obowiązek zatrudnienia doradców inwestycyjnych] | str.    446
  Art. 45a. [Outsourcing czynności towarzystwa] | str.    463
  Art. 46. [Outsourcing czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu] | str.    479
  Art. 46a. [Udzielenie, odmowa udzielenia i wygaśnięcie zgody na zawarcie umowy na outsourcing czynności towarzystwa] | str.    488
  Art. 46b. [Outsourcing zarządzania ryzykiem funduszu] | str.    499
  Art. 46c. [Udzielenie, odmowa udzielenia i wygaśnięcie zgody na zawarcie umowy na outsourcing zarządzania ryzykiem funduszu] | str.    503
  Art. 47. [Portfel instrumentów finansowych] | str.    509
  Art. 47a. [Polityka wynagrodzeń w towarzystwie] | str.    515
  Art. 47b. [Uznanie za klienta profesjonalnego lub detalicznego] | str.    522
  Art. 47c. [Wniosek o traktowanie jak klienta profesjonalnego lub detalicznego] | str.    528
  Art. 48. [Wymogi dotyczące działalności towarzystwa] | str.    535
  Art. 48a. [Delegacja ustawowa – sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa] | str.    569
  Art. 48b. [Rozszerzenie działalności towarzystwa] | str.    573
  Art. 48c. [Zarządzanie ryzykiem w towarzystwie zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] | str.    579
  Art. 49. [Kapitał początkowy towarzystwa] | str.    582
  Art. 50. [Kapitały własne] | str.    591
  Art. 50a. [Wymogi w przypadku przekazania zarządzania funduszem spółce zarządzającej] | str.    603
  Art. 51. [Wymogi kapitałowe dla towarzystw zarządzających portfelami instrumentów finansowych] | str.    613
  Art. 52. [Źródła kapitału zakładowego] | str.    616
  Art. 53. [Akcje towarzystwa] | str.    620
  Art. 54. [Obowiązki informacyjne w związku z zamiarem nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] | str.    624
  Art. 54a. [Zawiadomienie o zamiarze nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] | str.    643
  Art. 54b. [Zakres informacji przekazywanych wraz z zawiadomieniem] | str.    649
  Art. 54c. [Język zawiadomienia] | str.    665
  Art. 54d. [Oświadczenie w miejsce dokumentów] | str.    674
  Art. 54e. [Pełnomocnik do doręczeń] | str.    676
  Art. 54f. [Wniosek o przekazanie informacji] | str.    680
  Art. 54g. [Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia; braki zawiadomienia] | str.    684
  Art. 54h. [Sprzeciw co do nabycia lub objęcia akcji] | str.    691
  Art. 54i. [Termin doręczenia decyzji o sprzeciwie] | str.    701
  Art. 54j. [Termin nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] | str.    704
  Art. 54k. [Szczególny termin wniesienia sprzeciwu] | str.    707
  Art. 54l. [Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] | str.    708
  Art. 54m. [Uchylenie zakazów] | str.    727
  Art. 54n. [Obowiązek informacyjny w stosunku do towarzystwa] | str.    731
  Art. 54o. [Nakaz przekazania płatności dokonywanych przez towarzystwo na poczet zaległej kary pieniężnej] | str.    733
  Art. 55. (uchylony) | str.    735
  Art. 56. [Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem towarzystwa] | str.    735
  Art. 57. [Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji towarzystwa] | str.    743
  Art. 58. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa] | str.    747
  Art. 58a. [Załączniki do wniosku przy jednoczesnym składaniu wniosku o zezwolenie na zarządzanie AFI] | str.    760
  Art. 58b. [Dodatkowe informacje i dokumenty w przypadku jednoczesnego wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa lub zarządzanie AFI] | str.    768
  Art. 59. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    769
  Art. 59a. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] | str.    773
  Art. 59b. [Obowiązki informacyjne towarzystwa, które zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA] | str.    776
  Art. 60. [Załączniki do wniosku o zezwolenia na działalność dodatkową towarzystwa] | str.    779
  Art. 61. [Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo] | str.    783
  Art. 61a. [Zezwolenie na działalność towarzystwa, które przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym] | str.    796
  Art. 61b. [Istotna zmiana warunków wykonywania działalności] | str.    810
  Art. 62–63. (uchylone) | str.    816
  Art. 64. [Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa] | str.    816
  Art. 65. [Reguły działalności inwestycyjnej towarzystwa] | str.    821
  Art. 65a. (uchylony) | str.    831
  Art. 66. [Wyłączenie stosowania art. 65 ust. 5 u.f.i.] | str.    831
  Art. 67. [Wygaśnięcie zezwolenia na działalność towarzystwa] | str.    832
  Art. 68. [Skutki wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na działalność towarzystwa] | str.    838
  Art. 69. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji] | str.    844
  Art. 70. [Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami] | str.    853
  
  Dział IIIa. Alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI | str.    859
  
  Rozdział 1. Wykonywanie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i zarządzającego ASI | str.    859
  Art. 70a. [Zarządzający ASI; odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    859
  Art. 70b. [Polityka inwestycyjna i strategie inwestycyjne ASI] | str.    863
  Art. 70c. [Uznanie za AFI powiązany lub podstawowy] | str.    865
  Art. 70d. [Zarząd i rada nadzorcza zarządzającego ASI; obowiązek zatrudnienia doradcy inwestycyjnego] | str.    868
  Art. 70e. [Przedmiot działalności zarządzającego ASI] | str.    879
  Art. 70f. [Wprowadzenie ASI do obrotu] | str.    889
  Art. 70g. [Outsourcing czynności zarządzającego ASI] | str.    898
  Art. 70h. [Wycena aktywów ASI] | str.    907
  Art. 70i. [Odkupienie praw uczestnictwa] | str.    917
  Art. 70j. [Polityka wynagrodzeń u zarządzającego ASI] | str.    919
  Art. 70k. [Uznanie za klienta profesjonalnego lub detalicznego] | str.    922
  Art. 70l. [Zasady prowadzenia działalności przez zarządzającego ASI] | str.    923
  Art. 70m. [System kontroli wewnętrznej u zarządzającego ASI] | str.    926
  Art. 70n. [Kapitał początkowy zarządzającego ASI] | str.    929
  Art. 70o. [Kapitały własne] | str.    933
  Art. 70p. [Lokowanie aktywów zarządzającego ASI] | str.    938
  Art. 70q. [Pokrycie kapitału zakładowego zarządzającego ASI] | str.    939
  Art. 70r. [Zawiadomienie Komisji o zmianach w strukturze akcjonariuszy] | str.    941
  
  Rozdział 2. Zezwolenia | str.    944
  Art. 70s. [Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI] | str.    944
  Art. 70t. [Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI] | str.    960
  Art. 70u. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    966
  Art. 70v. [Istotna zmiana warunków wykonywania działalności] | str.    968
  Art. 70w. [Powiadomienie Komisji o zarządzanych ASI] | str.    973
  Art. 70x. [Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI] | str.    977
  Art. 70y. [Rozwiązanie ASI] | str.    984
  Art. 70z. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji] | str.    991
  Art. 70za. [Członkostwo w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami] | str.    995
  
  Rozdział 3. Zarejestrowani zarządzający ASI | str.    998
  Art. 70zb. [Wpis do rejestru zarządzających ASI] | str.    998
  Art. 70zc. [Wniosek o wpis; odmowa wpisu] | str.    1008
  Art. 70zd. [Dane wpisywane do rejestru; jawność rejestru] | str.    1026
  Art. 70ze. [Monitorowanie i obliczanie wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI] | str.    1031
  Art. 70zf. [Wykreślenie z rejestru] | str.    1036
  Art. 70zg. [Delegacja ustawowa - sposób prowadzenia rejestru] | str.    1044
  
  Rozdział 4. Zarządzający ASI z państw trzecich | str.    1046
  Art. 70zh. [Warunki prowadzenia działalności przez zarządzającego ASI z państwa trzeciego] | str.    1046
  Art. 70zi. [Zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI z państwa trzeciego] | str.    1049
  
  Dział IIIb. Przejęcie kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym i notowanymi emitentami | str.    1057
  
  Art. 70zj. [Zakres stosowania przepisów; definicje] | str.    1057
  Art. 70zk. [Zawiadomienie Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu przez fundusz progu posiadanych głosów w spółce] | str.    1071
  Art. 70zl. [Zawiadomienie Komisji o przejęciu przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym] | str.    1074
  Art. 70zm. [Obowiązki podmiotów zarządzających funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem] | str.    1079
  Art. 70zn. [Obowiązek zapobiegania wyprzedaży aktywów spółki lub emitenta] | str.    1083
  
  Dział IV. Depozytariusz | str.    1096
  
  Rozdział 1. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego | str.    1096
  Art. 71. [Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego] | str.    1096
  Art. 72. [Obowiązki depozytariusza] | str.    1101
  Art. 72a. [Obowiązek wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu] | str.    1114
  Art. 72b. [Aktywa zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub przechowywane przez depozytariusza] | str.    1117
  Art. 73. [Zakaz powiązań między towarzystwem i depozytariuszem] | str.    1120
  Art. 74. [Treść umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza] | str.    1122
  Art. 75. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza] | str.    1124
  Art. 76. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza] | str.    1128
  Art. 77. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z krótszym okresem wypowiedzenia] | str.    1129
  Art. 78. [Likwidacja lub upadłość depozytariusza] | str.    1130
  Art. 79. [Zmiana depozytariusza] | str.    1132
  Art. 80. [Zgoda na zmianę depozytariusza] | str.    1134
  Art. 81. [Zakaz egzekucyjny] | str.    1137
  Art. 81a. [Umowa ze spółką zarządzającą] | str.    1140
  
  Rozdział 2. Depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej | str.    1146
  Art. 81b. [Strony umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI] | str.    1146
  Art. 81c. [Obowiązki depozytariusza ASI] | str.    1148
  Art. 81d. [Obowiązek wytoczenia powództwa na rzecz inwestorów detalicznych ASI] | str.    1150
  Art. 81e. [Aktywa zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub przechowywane przez depozytariusza ASI] | str.    1151
  Art. 81f. [Treść umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI] | str.    1152
  Art. 81g. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza ASI i zarządzającego ASI] | str.    1153
  Art. 81h. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI] | str.    1154
  
  Rozdział 3. Powierzenie wykonywania obowiązków depozytariusza | str.    1155
  Art. 81i. [Outsourcing czynności depozytariusza] | str.    1155
  Art. 81j. [Dalsze przekazanie wykonywania powierzonych outsourcerowi czynności] | str.    1167
  Art. 81k. [Odpowiedzialność depozytariusza w przypadku outsourcingu] | str.    1169
  Art. 81l. [Uwolnienie się depozytariusza od odpowiedzialności] | str.    1170
  Art. 81m. [Odpowiednie stosowanie przepisów w przypadku dalszego przekazania wykonywania powierzonych outsourcerowi czynności] | str.    1176
  Art. 81n. [Zakaz egzekucyjny] | str.    1178
  
  Dział V. Rodzaje funduszy inwestycyjnych | str.    1180
  
  Rozdział 1. Fundusze inwestycyjne otwarte | str.    1180
  Art. 82. [Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym] | str.    1180
  Art. 83. [Jednostki uczestnictwa] | str.    1195
  Art. 83a. [Określenie w statucie funduszu kategorii jednostek uczestnictwa oraz maksymalnego wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem] | str.    1202
  Art. 84. [Ograniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa] | str.    1207
  Art. 85. [Częstotliwość wyceny] | str.    1212
  Art. 86. [Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa; opłaty manipulacyjne] | str.    1218
  Art. 87. [Rejestr uczestników funduszu] | str.    1224
  Art. 87a. [Zgromadzenie uczestników] | str.    1230
  Art. 87b. [Uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu uczestników] | str.    1232
  Art. 87c. [Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu uczestników] | str.    1235
  Art. 87d. [Tryb podejmowania uchwał na zgromadzeniu uczestników] | str.    1237
  Art. 87e. [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników] | str.    1240
  Art. 87f. [Skutki prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia uczestników] | str.    1246
  Art. 88. [Obowiązek zbycia jednostek uczestnictwa] | str.    1248
  Art. 89. [Obowiązek odkupienia jednostek uczestnictwa] | str.    1253
  Art. 90. [Terminy zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str.    1258
  Art. 91. [Potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa] | str.    1262
  Art. 92. [Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego] | str.    1264
  Art. 93. [Lokowanie aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego] | str.    1267
  Art. 93a. [Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego] | str.    1280
  Art. 94. [Lokaty w instrumenty pochodne] | str.    1286
  Art. 94a. [Lokaty w papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym] | str.    1292
  Art. 95. (uchylony) | str.    1296
  Art. 96. [Dywersyfikacja lokat] | str.    1296
  Art. 97. [Lokaty w listy zastawne] | str.    1298
  Art. 98. [Ograniczenia koncentracji lokat] | str.    1302
  Art. 99. [Limity dywersyfikacji funduszy indeksowych] | str.    1305
  Art. 100. [Szczególne kategorie emitentów, gwarantów i poręczycieli] | str.    1306
  Art. 101. [Lokaty w tytuły uczestnictwa] | str.    1309
  Art. 102. [Pożyczki papierów wartościowych] | str.    1313
  Art. 103. [Umowy między funduszami inwestycyjnymi] | str.    1317
  Art. 104. [Ograniczenia w odniesieniu do wielkości emisji] | str.    1317
  Art. 105. [Ograniczenia w odniesieniu do subemisji inwestycyjnej] | str.    1320
  Art. 106. [Skutki naruszenia ograniczeń inwestycyjnych] | str.    1321
  Art. 107. [Zakaz dokonywania określonych czynności] | str.    1327
  Art. 108. [Ograniczenia w zaciąganiu pożyczek i kredytów] | str.    1333
  Art. 109. [Wielkość środków na rachunkach bankowych] | str.    1334
  Art. 110. [Zagraniczne instrumenty finansowe] | str.    1336
  Art. 111. [Wypłaty w razie śmierci uczestnika] | str.    1337
  
  Rozdział 2. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | str.    1340
  Art. 112. [Odesłanie do przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych] | str.    1340
  Art. 113. [Szczególne zasady funkcjonowania specjalistycznych funduszy] | str.    1342
  Art. 113a. [Zwołanie zgromadzenia uczestników w specjalistycznym funduszu] | str.    1348
  Art. 114. [Rada inwestorów] | str.    1354
  Art. 115. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str.    1360
  Art. 116. [Wnoszenie papierów wartościowych do funduszu] | str.    1368
  Art. 116a. [Zawieranie umów dotyczących instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym] | str.    1371
  Art. 116b. [Nabywanie papierów wartościowych z wbudowanym instrumentem pochodnym] | str.    1375
  Art. 116c. [Działalność specjalistycznego funduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego] | str.    1379
  Art. 116d. [Delegacja ustawowa] | str.    1381
  
  Rozdział 3. Fundusze inwestycyjne zamknięte | str.    1384
  Art. 117. [Certyfikaty inwestycyjne] | str.    1384
  Art. 117a. [Przekształcenie w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty] | str.    1396
  Art. 117b. [Wniosek o zezwolenie na przekształcenie] | str.    1399
  Art. 118. [Prospekt emisyjny; memorandum informacyjne] | str.    1408
  Art. 119. [Zatwierdzenie prospektu emisyjnego; obowiązek emisji certyfikatów inwestycyjnych w drodze oferty publicznej] | str.    1410
  Art. 120. [Dopuszczenie certyfikatów do obrotu] | str.    1413
  Art. 121. [Certyfikaty imienne i na okaziciela; niepodzielność] | str.    1415
  Art. 122. [Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu] | str.    1425
  Art. 123. [Dematerializacja certyfikatów] | str.    1429
  Art. 124–125. (uchylone) | str.    1440
  Art. 126. [Propozycja nabycia certyfikatów] | str.    1440
  Art. 127. [Kilka emisji certyfikatów] | str.    1443
  Art. 128. [Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne] | str.    1443
  Art. 129. [Kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych] | str.    1447
  Art. 130. [Wpłaty na certyfikaty kolejnych emisji] | str.    1448
  Art. 131. [Wycena aktywów funduszu] | str.    1451
  Art. 132. [Cena emisyjna; opłaty manipulacyjne] | str.    1459
  Art. 133. [Pierwszeństwo do objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych] | str.    1461
  Art. 134. [Termin zamknięcia emisji] | str.    1463
  Art. 135. [Przydział certyfikatów inwestycyjnych] | str.    1465
  Art. 136. [Wydanie przydzielonych certyfikatów] | str.    1465
  Art. 137. [Nieopłacony certyfikat inwestycyjny] | str.    1468
  Art. 138. [Zakaz nabywania własnych certyfikatów inwestycyjnych] | str.    1471
  Art. 139. [Wykup certyfikatów inwestycyjnych] | str.    1472
  Art. 140. [Rada inwestorów] | str.    1476
  Art. 141. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str.    1488
  Art. 142. [Zgromadzenie inwestorów] | str.    1496
  Art. 143. [Udział w zgromadzeniu inwestorów] | str.    1505
  Art. 144. [Uchwały zgromadzenia inwestorów] | str.    1514
  Art. 145. [Strategia inwestycyjna; przedmiot lokat] | str.    1520
  Art. 146. [Ograniczenia inwestycyjne] | str.    1529
  Art. 147. [Przedmiot lokat] | str.    1533
  Art. 148. [Nabywanie nieruchomości] | str.    1536
  Art. 149. [Obciążenia na aktywach] | str.    1539
  Art. 150. [Wycena aktywów funduszu] | str.    1541
  Art. 151. [Udzielanie pożyczek papierów wartościowych] | str.    1546
  Art. 151a. [Sprzedaż krótka] | str.    1549
  Art. 152. [Zaciąganie zobowiązań; emisja obligacji] | str.    1551
  Art. 153. [Operacje pożyczkowe i gwarancyjne] | str.    1555
  Art. 154. [Nabywanie instrumentów pochodnych] | str.    1559
  Art. 155. (uchylony) | str.    1565
  Art. 156. [Subemisja inwestycyjna] | str.    1565
  Art. 157. [Naruszenie ograniczeń] | str.    1567
  
  O Autorach | str.    1573
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia