Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

-20%

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

204,80  256,00

Format: pdf

204,80256,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak też w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej. W swoich rozważaniach autorzy odnoszą się nie tylko do dorobku orzecznictwa sądowego i ustaleń doktryny, lecz także – w niezbędnym zakresie – do materiałów z prac legislacyjnych, doświadczeń praktyki i rozwiązań przyjętych w innych systemach prawnych. Koncentrują się na zagadnieniach budzących najwięcej kontrowersji i skłaniających do dyskusji, w tym wprowadzonych niedawno do Kodeksu postępowania administracyjnego konstrukcji: ponaglenia kierowanego do organu administracji, milczącego załatwienia sprawy, mediacji, trybu uproszczonego, posiedzenia w trybie współdziałania czy dualnego reżimu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w wyniku wniesienia odwołania.


Autorzy starali się wyeksponować zależności występujące między poszczególnymi instytucjami unormowanymi w Kodeksie oraz ich związki z prawem materialnym. Zaprezentowana wykładnia przepisów kodeksowych uwzględnia nie tylko ich cel i sposób, w jaki zostały one sformułowane (kontekst językowy), lecz także relacje z innymi przepisami prawa, a zwłaszcza z postanowieniami rangi konstytucyjnej.


Komentarz uwzględnia zarówno znaczące zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzone nowelą z 7.04.2017 r., jak i późniejsze nowelizacje tego aktu, m.in. modyfikacje jego przepisów wynikające z ustaw z 5.07.2018 r., odpowiednio: 1) o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, 2) o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a ponadto z ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.


Autorzy komentarza są pracownikami Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędziami sądów administracyjnych, autorami monografii, artykułów i glos do orzeczeń sądowych, a także ekspertyz i opinii sporządzonych dla instytucji publicznych. Byli członkami działającego w latach 2012–2016 zespołu eksperckiego do spraw przygotowania projektu reformy prawa o postępowaniu administracyjnym.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej), sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych, studentom i osobom załatwiającym sprawy w urzędach. Powinien również stanowić ważne źródło wiedzy dla środowiska naukowego, a zwłaszcza tej części doktryny, która zajmuje się problematyką prawa i postępowania administracyjnego.


Liczba stron1168
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-527-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    17
  
  Wstęp    27
  
  Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)    29
  
  Dział I. Przepisy ogólne    31
  
  Rozdział 1. Zakres obowiązywania    31
  Art. 1. [Przedmiot unormowania]    34
  Art. 2. [Postępowanie w sprawie skarg i wniosków]    44
  Art. 3. [Uprawnienia wynikające z immunitetów dyplomatycznych i konsularnych]    47
  Art. 4. [Stosunek do przysługujących niektórym osobom przywilejów i immunitetów]    53
  Art. 5. [Definicje legalne]    54
  Rozdział 2. Zasady ogólne    57
  Art. 6. [Zasada legalności działania]    65
  Art. 7. [Zasady prawdy obiektywnej, ochrony interesu społecznego i słusznego interesu obywateli]    71
  Art. 7a. [Zasada rozstrzygania wątpliwości co do prawa na korzyść strony]    82
  Art. 7b. [Zasada współdziałania organów administracji publicznej]    88
  Art. 8. [Zasady bezstronności, równego traktowania, proporcjonalności i konsekwencji]    91
  Art. 9. [Zasada informowania stron i pozostałych uczestników postępowania]    103
  Art. 10. [Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu]    107
  Art. 11. [Zasada przekonywania]    113
  Art. 12. [Zasada szybkości i ograniczonego formalizmu]    115
  Art. 13. [Zasada koncyliacyjności]    119
  Art. 14. [Zasada załatwiania spraw w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego i odstępstwa od niej]    124
  Art. 14a. [Zasada umożliwiania dokonywania ocen działalności urzędów organów administracji publicznej]    127
  Art. 15. [Zasada dwuinstancyjności]    127
  Art. 16. [Zasady względnej trwałości decyzji administracyjnej i sądowej kontroli aktów administracyjnych. Pojęcie decyzji prawomocnej]    140
  Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne    147
  Art. 17. [Organy wyższego stopnia]    151
  Art. 18. [Organy naczelne]    160
  Rozdział 4. Właściwość organów    164
  Art. 19. [Obowiązek przestrzegania właściwości ustawowej z urzędu]    165
  Art. 20. [Zasady ustalania właściwości rzeczowej]    168
  Art. 21. [Zasady ustalania właściwości miejscowej]    172
  Art. 22. [Spory o właściwość i spory kompetencyjne]    177
  Art. 23. [Podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki]    187
  Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu    188
  Art. 24. [Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej]    191
  Art. 25. [Wyłączenie organu administracji publicznej]    206
  Art. 26. [Organy zobowiązane do załatwienia sprawy w przypadku wyłączenia]    213
  Art. 27. [Wyłączenie członka organu kolegialnego]    216
  Art. 27a. (uchylony)    219
  Rozdział 6. Strona    220
  Art. 28. [Pojęcie strony]    229
  Art. 29. [Zdolność administracyjnoprawna]    239
  Art. 30. [Ocena zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych strony. Przedstawiciel, następca prawny, zarządca sukcesyjny, zarządca masy spadkowej, kurator]    245
  Art. 31. [Organizacja społeczna – uczestnictwo w postępowaniu na prawach strony]    257
  Art. 32. [Pełnomocnictwo procesowe]    266
  Art. 33. [Ustanowienie pełnomocnika – forma]    267
  Art. 34. [Wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych]    270
  Rozdział 7. Załatwianie spraw    271
  Art. 35. [Zasada załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. Terminy maksymalne załatwiania spraw]    272
  Art. 36. [Obowiązek zawiadomienia stron o zwłoce w załatwieniu sprawy – sygnalizacja]    277
  Art. 37. [Ponaglenie]    279
  Art. 38. [Odpowiedzialność pracownika za zwłokę]    288
  Rozdział 8. Doręczenia    290
  Art. 39. [Sposoby doręczenia pism. Zasada oficjalności doręczeń]    292
  Art. 391. [Warunki doręczania pism drogą elektroniczną]    295
  Art. 392. [Doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą]    302
  Art. 40. [Doręczenie stronie, pełnomocnikowi, przedstawicielowi, pełnomocnikowi do doręczeń]    304
  Art. 41. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu. Skutki zaniedbania]    312
  Art. 42. [Miejsce doręczenia pism osobie fizycznej]    313
  Art. 43. [Doręczenie zastępcze w przypadku nieobecności osoby fizycznej w miejscu doręczenia]    316
  Art. 44. [Doręczenie „przez awizo” (fikcja doręczenia)]    322
  Art. 45. [Doręczenie pisma jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym]    327
  Art. 46. [Potwierdzenie doręczenia przez odbierającego pismo. Skutki braku potwierdzenia doręczenia]    329
  Art. 47. [Skutki odmowy przyjęcia pisma]    332
  Art. 48. [Doręczenie pism dla osób nieznanych z miejsca pobytu]    333
  Art. 49. [Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie]    335
  Art. 49a. [Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie w przypadku udziału wielu stron w postępowaniu]    337
  Art. 49b. [Udostępnienie decyzji bądź postanowienia, o którego wydaniu zawiadomiono publicznie]    338
  Rozdział 9. Wezwania    339
  Art. 50. [Wezwanie – charakter prawny, podmiot, przedmiot i forma]    340
  Art. 51. [Obowiązek osobistego stawiennictwa]    343
  Art. 52. [Pomoc prawna]    344
  Art. 53. [Bezwzględny obowiązek osobistego stawiennictwa z uwagi na charakter sprawy lub czynności]    347
  Art. 54. [Wymagania formalne wezwania]    348
  Art. 55. [Uproszczone formy wezwania w sprawach niecierpiących zwłoki]    349
  Art. 56. [Zwrot kosztów stawiennictwa]    351
  Rozdział 10. Terminy    354
  Art. 57. [Zasady obliczania terminów]    358
  Art. 58. [Prośba o przywrócenie terminu]    364
  Art. 59. [Organ właściwy w sprawie przywrócenia terminu. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu]    373
  Art. 60. [Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia]    374
  
  Dział II. Postępowanie    376
  
  Rozdział 1. Wszczęcie postępowania    376
  Art. 61. [Sposoby wszczęcia postępowania – z urzędu i na wniosek. Moment wszczęcia postępowania, obowiązek zawiadomienia stron]    380
  Art. 61a. [Odmowa wszczęcia postępowania]    391
  Art. 62. [Załatwienie wielu spraw w jednym postępowaniu administracyjnym]    393
  Art. 63. [Podanie – forma, sposób wniesienia, minimalne elementy treści podania]    397
  Art. 64. [Pozostawienie podania bez rozpoznania]    407
  Art. 65. [Skutki wniesienia podania do organu niewłaściwego]    411
  Art. 66. [Skutki wniesienia podania dotyczącego kilku spraw należących do właściwości różnych organów; przyjęcie sprawy do rozpoznania „z podstawienia”]    413
  Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje    418
  Art. 66a. [Prowadzenie metryki sprawy]    419
  Art. 67. [Czynności wymagające sporządzenia protokołu]    422
  Art. 68. [Sposób sporządzenia protokołu. Wymogi formalne i materialne protokołu]    424
  Art. 69. [Protokół przesłuchania]    425
  Art. 70. [Dołączenie do protokołu innych dokumentów]    426
  Art. 71. [Skreślenia i poprawki w protokole]    427
  Art. 72. [Utrwalanie czynności w formie adnotacji]    428
  Rozdział 3. Udostępnianie akt    430
  Art. 73. [Zasady udostępniania akt stronie postępowania]    431
  Art. 74. [Odmowa udostępniania akt stronie postępowania]    436
  Rozdział 4. Dowody    438
  Art. 75. [Pojęcie dowodu w postępowaniu administracyjnym; katalog dowodów i zakazy dowodowe]    441
  Art. 76. [Moc dowodowa dokumentu urzędowego]    449
  Art. 76a. [Odpisy i wyciągi z dokumentów]    451
  Art. 77. [Zasady prawdy obiektywnej, oficjalności i bezpośredniości postępowania wyjaśniającego. Obowiązek rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Ciężar dowodu i ułatwienia dowodowe w postępowaniu administracyjnym]    454
  Art. 78. [Załatwianie wniosków dowodowych stron postępowania]    463
  Art. 79. [Udział strony w postępowaniu wyjaśniającym]    465
  Art. 79a. [Obowiązek informacyjny organu w sprawach wszczynanych na wniosek]    467
  Art. 80. [Zasady oceny dowodów w postępowaniu administracyjnym]    469
  Art. 81. [Realizacja prawa czynnego udziału strony w postępowaniu wyjaśniającym]    471
  Art. 81a. [Rozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony]    473
  Art. 82. [Niemożność bycia świadkiem]    477
  Art. 83. [Pozycja procesowa świadka. Prawo odmowy zeznań i odmowy odpowiedzi na pytanie]    481
  Art. 84. [Dowód z opinii biegłego]    485
  Art. 85. [Dowód z oględzin]    489
  Art. 86. [Subsydiarny (posiłkowy) charakter dowodu z przesłuchania stron]    491
  Art. 87. [Reguły postępowania dowodowego prowadzonego przez organ kolegialny]    496
  Art. 88. [Grzywna w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa lub bezzasadnej odmowy zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu]    497
  Art. 88a. [Odpowiedzialność żołnierzy w czynnej służbie wojskowej z tytułu naruszenia obowiązku stawiennictwa na wezwanie organu]    500
  Rozdział 5. Rozprawa    501
  Art. 89. [Rozprawa jako forma postępowania wyjaśniającego. Przesłanki przeprowadzenia]    503
  Art. 90. [Przygotowanie rozprawy]    508
  Art. 91. [Zawiadomienie o rozprawie – forma i treść]    512
  Art. 92. [Termin rozprawy – wyznaczenie]    514
  Art. 93. [Kierowanie rozprawą]    515
  Art. 94. [Niestawiennictwo osoby wezwanej na rozprawie]    516
  Art. 95. [Przebieg rozprawy; prawa procesowe stron]    517
  Art. 96. [Policja sesyjna. Sankcje za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy]    520
  Rozdział 5a. Mediacja    521
  Art. 96a. [Przesłanki przeprowadzenia mediacji; dobrowolność; cel i uczestnicy mediacji]    527
  Art. 96b. [Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji]    533
  Art. 96c. [Brak zgody na przeprowadzenie mediacji]    535
  Art. 96d. [Skierowanie sprawy do mediacji]    537
  Art. 96e. [Odroczenie rozpatrzenia sprawy skierowanej do mediacji]    539
  Art. 96f. [Mediator]    541
  Art. 96g. [Obowiązek mediatora zachowania bezstronności]    543
  Art. 96h. [Udostępnianie mediatorowi danych osobowych uczestników mediacji]    545
  Art. 96i. [Dostęp mediatora do akt sprawy]    546
  Art. 96j. [Tajemnica mediacji]    547
  Art. 96k. [Dążenie do polubownego rozwiązania sporu]    550
  Art. 96l. [Koszty mediacji]    552
  Art. 96m. [Protokół z przebiegu mediacji]    554
  Art. 96n. [Załatwienie sprawy administracyjnej zgodnie z ustaleniami mediacji]    556
  Rozdział 6. Zawieszenie postępowania    559
  Art. 97. [Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania z urzędu. Podjęcie postępowania]    561
  Art. 98. [Zawieszenie postępowania na wniosek strony]    572
  Art. 99. [Obowiązki organu w czasie zawieszenia postępowania]    575
  Art. 100. [Sposoby rozstrzygania kwestii wstępnej]    577
  Art. 101. [Zawiadomienie o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania. Zażalenie]    581
  Art. 102. [Zakres czynności organu w trakcie zawieszenia postępowania]    586
  Art. 103. [Skutki zawieszenia postępowania – wstrzymanie biegu terminów]    589
  Rozdział 7. Decyzje    590
  Art. 104. [Decyzja administracyjna. Rodzaje decyzji]    594
  Art. 105. [Przesłanki umorzenia postępowania. Decyzja o umorzeniu]    600
  Art. 106. [Zasady i tryb współdziałania organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji]    604
  Art. 106a. [Posiedzenie w trybie współdziałania]    614
  Art. 107. [Elementy decyzji. Uzasadnienie faktyczne i prawne]    616
  Art. 108. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji]    627
  Art. 109. [Doręczenie decyzji, ustne ogłoszenie]    629
  Art. 110. [Zasada związania organu wydaną decyzją]    632
  Art. 111. [Żądanie uzupełnienia decyzji, sprostowania pouczenia – rektyfikacja decyzji w drodze decyzji uzupełniającej]    634
  Art. 112. [Skutki błędnego pouczenia w decyzji co do przysługujących środków zaskarżenia]    638
  Art. 113. [Sprostowanie błędów pisarskich, rachunkowych i oczywistych omyłek, wyjaśnienie wątpliwości – rektyfikacja decyzji w drodze postanowienia]    641
  Rozdział 8. Ugoda    643
  Art. 114. [Dopuszczalność zawarcia ugody]    645
  Art. 115. [Ograniczenie czasowe możliwości zawarcia ugody]    647
  Art. 116. [Odroczenie wydania decyzji na zgodny wniosek stron. Ugoda]    648
  Art. 117. [Forma ugody. Elementy treści ugody. Protokół]    650
  Art. 118. [Zasady zatwierdzania zawartej ugody]    652
  Art. 119. [Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody – termin wydania, skutki zatwierdzenia]    654
  Art. 120. [Wykonalność i potwierdzenie wykonalności ugody]    655
  Art. 121. [Skutki zatwierdzonej ugody]    656
  Art. 121a. [Stosowanie art. 117–121 k.p.a. do ugody zawartej przed mediatorem]    656
  Art. 122. [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących decyzji]    658
  Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy    659
  Art. 122a. [Uznanie sprawy za załatwioną milcząco]    662
  Art. 122b. [Dzień wydania decyzji lub postanowienia albo wniesienia sprzeciwu]    673
  Art. 122c. [Dzień milczącego załatwienia sprawy; bieg terminów]    675
  Art. 122d. [Wyłączenie czynnego udziału strony i obowiązku wskazania stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych; wstrzymanie biegu terminu]    678
  Art. 122e. [Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy]    680
  Art. 122f. [Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy]    682
  Art. 122g. [Odpowiednie stosowanie przepisów o wznowieniu postępowania oraz o uchyleniu, zmianie oraz stwierdzeniu nieważności decyzji]    687
  Rozdział 9. Postanowienia    692
  Art. 123. [Postanowienia – przedmiot rozstrzygnięcia]    694
  Art. 124. [Elementy postanowienia. Przesłanki sporządzenia uzasadnienia]    696
  Art. 125. [Doręczenie postanowienia, ustne ogłoszenie]    700
  Art. 126. [Odpowiednie stosowanie przepisów]    701
  Rozdział 10. Odwołania    706
  Art. 127. [Odwołanie jako środek względnie dewolutywny. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – jako środek niedewolutywny]    711
  Art. 127a. [Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania]    727
  Art. 128. [Minimalna treść odwołania]    730
  Art. 129. [Tryb pośredni i termin wniesienia odwołania]    732
  Art. 130. [Skutki wniesienia odwołania w terminie – suspensywność. Wyjątkowe sytuacje]    736
  Art. 131. [Obowiązek zawiadomienia stron o wniesieniu odwołania]    739
  Art. 132. [Samokontrola – wydanie nowej decyzji przez organ, który wydał zaskarżoną decyzję]    740
  Art. 133. [Obowiązek przesłania odwołania wraz z aktami sprawy]    744
  Art. 134. [Formalna kontrola odwołania. Postanowienie w sprawie dopuszczalności odwołania]    745
  Art. 135. [Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji]    751
  Art. 136. [Uzupełniające postępowanie dowodowe; postępowanie wyjaśniające]    752
  Art. 137. [Cofnięcie odwołania. Dopuszczalność]    759
  Art. 138. [Decyzje organu odwoławczego – utrzymanie w mocy, decyzje kasacyjne, umorzenie postępowania]    761
  Art. 139. [Zakaz reformationis in peius]    772
  Art. 140. [Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu w pierwszej instancji]    776
  Rozdział 11. Zażalenia    777
  Art. 141. [Dopuszczalność i termin wniesienia zażalenia]    779
  Art. 142. [Zaskarżenie postanowień, na które nie służy zażalenie (postanowień niesamoistnych) – odwołanie]    782
  Art. 143. [Względna suspensywność zażalenia]    783
  Art. 144. [Zastosowanie przepisów dotyczących odwołań]    784
  Rozdział 12. Wznowienie postępowania    786
  Art. 145. [Przesłanki wznowienia postępowania]    792
  Art. 145a. [Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wznowienia]    805
  Art. 145b. [Orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania jako podstawa wznowienia]    808
  Art. 146. [Negatywne przesłanki uchylenia decyzji]    809
  Art. 147. [Inicjatywa wznowienia postępowania]    812
  Art. 148. [Organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania]    815
  Art. 149. [Postanowienie w przedmiocie wznowienia postępowania i jego konsekwencje]    817
  Art. 150. [Właściwość organu rozstrzygającego o wznowieniu postępowania. Ograniczona dewolucja kompetencji]    821
  Art. 151. [Sposoby zakończenia wznowionego postępowania]    824
  Art. 152. [Względnie suspensywny charakter wznowienia postępowania]    828
  Art. 153. (uchylony)    830
  Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji    832
  Art. 154. [Podstawy uchylenia bądź zmiany decyzji ostatecznej – strona nie nabyła prawa]    834
  Art. 155. [Podstawy uchylenia bądź zmiany decyzji ostatecznej – strona nabyła prawo]    840
  Art. 155a. [Wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy]    848
  Art. 156. [Podstawy stwierdzenia nieważności i przesłanki negatywne takiego stwierdzenia]    849
  Art. 157. [Bezwzględna dewolucja kompetencji. Wyjątki. Wszczęcie postępowania]    872
  Art. 158. [Forma rozstrzygnięcia w sprawie nieważności decyzji. Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa]    879
  Art. 159. [Względna suspensywność]    885
  Art. 160. (uchylony)    887
  Art. 161. [Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w warunkach wyższej konieczności. Kompetencja ministra, wojewody]    891
  Art. 162. [Uchylenie decyzji obciążonej zleceniem]    894
  Art. 163. [Inne przypadki uchylenia lub zmiany decyzji]    899
  Art. 163a. [Wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy]    901
  Rozdział 14. Postępowanie uproszczone    902
  Art. 163b. [Przesłanki załatwienia sprawy w postępowaniu uproszczonym]    907
  Art. 163c. [Urzędowe formularze]    910
  Art. 163d. [Odejście od trybu postępowania uproszczonego]    912
  Art. 163e. [Ograniczone postępowanie dowodowe]    914
  Art. 163f. [Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym]    916
  Art. 163g. [Zaskarżanie postanowień wydanych w postępowaniu uproszczonym]    916
  
  Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych    919
  
  Art. 164–179. (uchylone)    921
  Art. 180. [Subsydiarne stosowanie przepisów kodeksu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych]    921
  Art. 181. [Organy odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych]    930
  
  Dział IV. Udział prokuratora    934
  
  Art. 182. [Prawo prokuratora do żądania wszczęcia postępowania]    941
  Art. 183. [Prawo udziału w każdym stadium postępowania. Przystąpienie do postępowania]    945
  Art. 184. [Prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej. Przesłanki i warunki wniesienia]    947
  Art. 185. [Termin rozpatrzenia sprzeciwu. Skutki niezałatwienia sprzeciwu w terminie]    951
  Art. 186. [Skutki wniesienia sprzeciwu przez prokuratora]    952
  Art. 187. [Wniesienie sprzeciwu przez prokuratora a wstrzymanie wykonania decyzji]    953
  Art. 188. [Korzystanie z procesowych praw strony]    954
  Art. 189. [Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym a sądowa kontrola decyzji administracyjnej]    956
  Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne    959
  Art. 189a. [Zakres stosowania przepisów]    966
  Art. 189b. [Administracyjna kara pieniężna – pojęcie]    980
  Art. 189c. [Stosowanie ustawy względniejszej dla strony]    987
  Art. 189d. [Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej]    990
  Art. 189e. [Siła wyższa]    998
  Art. 189f. [Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej]    999
  Art. 189g. [Przedawnienie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej]    1001
  Art. 189h. [Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia]    1002
  Art. 189i. [Zaległa administracyjna kara pieniężna]    1005
  Art. 189j. [Przedawnienie egzekucji administracyjnej kary pieniężnej]    1006
  Art. 189k. [Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej]    1009
  
  Dział V. (uchylony)    1016
  
  Dział VI. (uchylony)    1018
  
  Dział VII. Wydawanie zaświadczeń    1019
  
  Art. 217. [Przesłanki wydawania zaświadczeń]    1022
  Art. 218. [Zaświadczenie potwierdzające określone fakty lub stan prawny.
  Postępowanie wyjaśniające]    1026
  Art. 219. [Postanowienie w przedmiocie wydania lub odmowy wydania zaświadczenia. Zażalenie]    1028
  Art. 220. [Dopuszczalność żądania zaświadczeń oraz oświadczeń]    1030
  
  Dział VIII. Skargi i wnioski    1035
  
  Rozdział 1. Postanowienia ogólne    1042
  Art. 221. [Prawo składania skarg i wniosków]    1042
  Art. 222. [Kwalifikacja pisma według jego treści]    1046
  Art. 223. [Właściwość organów. Odpowiedzialność pracownika za niewłaściwe lub nieterminowe załatwienie skargi lub wniosku]    1048
  Art. 224. [Pojęcie organów państwowych]    1050
  Art. 225. [Zakres ochrony autora wystąpienia]    1051
  Art. 226. [Rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków]    1053
  Rozdział 2. Skargi    1054
  Art. 227. [Przedmiot skargi]    1054
  Art. 228. [Sposób wnoszenia skarg]    1055
  Art. 229. [Właściwość organów w postępowaniu skargowym]    1056
  Art. 230. [Skargi dotyczące zadań i działalności organizacji społecznej lub jej organu naczelnego]    1059
  Art. 231. [Przekazanie skargi według właściwości]    1062
  Art. 232. [Przekazanie skargi do załatwienia organowi niższego stopnia lub przełożonemu pracownika, którego skarga dotyczy]    1064
  Art. 233. [Wniesienie skargi a wszczęcie postępowania jurysdykcyjnego]    1067
  Art. 234. [Wniesienie skargi w sprawie, w której toczy się postępowanie jurysdykcyjne]    1068
  Art. 235. [Skarga jako żądanie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji]    1071
  Art. 236. [Właściwość organu]    1072
  Art. 237. [Maksymalny termin załatwienia skargi. Zawiadomienie o załatwieniu]    1073
  Art. 238. [Elementy zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi]    1076
  Art. 239. [Ponowne złożenie skargi uznanej uprzednio za bezzasadną]    1078
  Art. 240. [Skarga dotycząca sprawy załatwianej na podstawie przepisów odrębnych]    1079
  Rozdział 3. Wnioski    1080
  Art. 241. [Przedmiot wniosku]    1080
  Art. 242. [Właściwość organów]    1082
  Art. 243. [Skutki złożenia wniosku do niewłaściwego organu – przekazanie według właściwości]    1083
  Art. 244. [Termin i sposób załatwienia wniosku]    1084
  Art. 245. [Skutki niemożności terminowego załatwienia wniosku]    1085
  Art. 246. [Skarga w przypadku niezadowalającego załatwienia wniosku]    1086
  Art. 247. [Odpowiednie stosowanie przepisów o skargach]    1087
  Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych    1089
  Art. 248. [Skargi i wnioski redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych]    1089
  Art. 249. [Skargi i wnioski organizacji społecznych]    1091
  Art. 250. (uchylony)    1092
  Art. 251. [Przesłanie przez redakcję prasową publikacji o znamionach skargi lub wniosku]    1092
  Art. 252. (uchylony)    1094
  Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków    1095
  Art. 253. [Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków]    1095
  Art. 254. [Obowiązek rejestracji i przechowywania skarg i wniosków]    1096
  Art. 255. (uchylony)    1097
  Art. 256. [Postępowanie pracownika ze skargą na własną działalność]    1097
  Rozdział 6. Nadzór i kontrola    1098
  Art. 257. [Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków]    1098
  Art. 258. [Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków]    1099
  Art. 259. [Okresowe oceny podległych organów i jednostek]    1100
  Art. 260. (uchylony)    1101
  
  Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna    1102
  
  Art. 260a. [Udzielanie pomocy organom innych państw członkowskich UE oraz organom administracji UE]    1104
  Art. 260b. [Rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy]    1107
  Art. 260c. [Zwracanie się o pomoc do organów innych państw członkowskich UE oraz organów administracji UE]    1109
  Art. 260d. [Przekazywanie informacji drogą elektroniczną]    1110
  Art. 260e. [Ponoszenie kosztów udzielenia pomocy]    1111
  Art. 260f. [Stosowanie przepisów do organów państw członkowskich EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej]    1111
  Art. 260g. [Wyłączenie stosowania przepisów]    1112
  
  Dział IX. Opłaty i koszty postępowania    1115
  
  Art. 261. [Skutki nieuiszczenia wymaganych opłat i kosztów postępowania]    1117
  Art. 262. [Rozdział kosztów pomiędzy stronę a organ administracji publicznej]    1120
  Art. 263. [Składniki kosztów postępowania]    1123
  Art. 263a. [Upoważnienie ustawowe – wynagrodzenie mediatora]    1125
  Art. 264. [Postanowienie w sprawie kosztów postępowania. Zażalenie]    1125
  Art. 265. [Zasady egzekucji nieuiszczonych opłat i kosztów postępowania]    1128
  Art. 266. [Zwrot kosztów wynikłych z błędnego wezwania strony]    1128
  Art. 267. [Przesłanki zwolnienia od opłat, kosztów, należności]    1129
  
  Dział X. Przepisy końcowe    1132
  
  Art. 268. (uchylony)    1133
  Art. 268a. [Upoważnienie pracowników jednostki do załatwiania spraw w imieniu organu]    1133
  Art. 269. [Prawomocność i ostateczność decyzji określonych w innych przepisach]    1135
  
  Skorowidz    1137
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia