Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja

-20%

Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

Czwarte wydanie - cenionej w środowisku osób zajmujących się polskim szkolnictwem wyższym - publikacji zostało rozszerzone, uaktualnione i wzbogacone ilustracjami wybitnego rysownika Adama Korpaka.


W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkół wyższych, z uwzględnieniem najnowszych zmian m.in. w zakresie:


tworzenia i likwidacji uczelni,
badań naukowych i grantów,
oceny jednostek naukowych,
warunków uzyskania tytułu profesora,
procedury uzyskiwania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
postępowania dyscyplinarnego w sprawach nauczycieli akademickich i studentów,
postępowania akredytacyjnego.
"Monografia umożliwia zainteresowanym wyjaśnienie sobie różnych wątpliwości dotyczących działania systemu. Książka prowadzi bowiem czytelnika przez świat współczesnej akademii w naszym kraju, poczynając od jej średniowiecznej tradycji, łącznie z jej współczesnym wcieleniem w postaci Procesu Bolońskiego, aż do bieżących, aktualnych uwarunkowań działania szkół wyższych. (...) Książka stanowi zatem wartościowe źródło przedstawiające w wyczerpujący sposób aktualne zagadnienia szkolnictwa wyższego w naszym kraju".


Ze "Wstępu" prof. Jerzego Woźnickiego


"Biorąc pod uwagę działanie w Polsce ponad 400 szkół wyższych (z których znaczna część jest niepubliczna) oraz wciąż wysoki, przy malejącej liczbie młodzieży, stopień skolaryzacji na poziomie wyższym (...), podjęta problematyka jest ważna - i ma znaczenie praktyczne. Jednocześnie książka jest na rynku wydawniczym oryginalna, nie mając pełniejszego odpowiednika (...). Takie kompendium powinno być atrakcyjne dla czytelników, którymi mogą być, poza naukowcami zajmującymi się nauką, szkolnictwem wyższym i politykami publicznymi w tym zakresie, członkami, pracownikami i współpracownikami centralnych kolegialnych ciał ze sfery nauki i szkolnictwa wyższego oraz osobami pełniącymi funkcje kierownicze i pracującymi w administracji uczelni publicznych i niepublicznych, nauczyciele akademiccy, jak również doktoranci i studenci, zwłaszcza działający w ramach samorządu odpowiednio doktorantów i studenckiego".


Z recenzji prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego


Liczba stron722
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-037-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne | str.    13
  
  Rozdział 1.
  STANISŁAW WALTOŚ
  Korzenie współczesnego szkolnictwa wyższego - ścieżki tradycji | str.    19
  1.1. Zamiast wprowadzenia | str.    19
  1.2. Średniowieczne modele uniwersytetów inspiracją dla współczesności? | str.    20
  1.3. Średniowieczna wspólnota edukacyjna | str.    25
  1.4. Kryzys uniwersytetów i poszukiwania nowych rozwiązań | str.    30
  1.5. Model Humboldta | str.    33
  1.6. Model Newmana | str.    35
  1.7. II Rzeczpospolita - od autonomii do jej ograniczenia | str.    36
  1.8. Polska po 1945 roku - żegnanie się z Humboldtem | str.    46
  1.9. Krok po kroku z powrotem w kierunku autonomii | str.    47
  1.10. Szkolnictwo wyższe w Polsce niepodległej | str.    52
  1.11. Cnoty akademickie - wartości nadal poszukiwane | str.    57
  
  Rozdział 2.
  OLGA KUREK-OCHMAŃSKA
  Demograficzne uwarunkowania przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce | str.    61
  2.1. Wprowadzenie | str.    61
  2.2. Tendencje demograficzne w europejskim szkolnictwie wyższym | str.    64
  2.3. Prognozy demograficzne dla polskiego szkolnictwa wyższego - studenci | str.    68
  2.4. Prognozy demograficzne dla polskiego szkolnictwa wyższego - kadra akademicka | str.    70
  2.5. Zmiany demograficzne a przyszłość rynku szkół wyższych | str.    73
  2.6. Podsumowanie | str.    75
  
  Rozdział 3.
  KAROLINA CYRAN, DOMINIKA MAJ-SOLARZ
  Realizacja Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym | str.    79
  3.1. Wprowadzenie | str.    79
  3.2. Etapy wdrażania Procesu Bolońskiego: od Sorbony do Erywania. Zmieniające się priorytety | str.    80
  3.2.1. Komunikat praski (2001) | str.    82
  3.2.2. Komunikat berliński (2003) | str.    82
  3.2.3. Komunikat z Bergen (2005) | str.    83
  3.2.4. Komunikat londyński (2007) | str.    83
  3.2.5. Komunikat z Leuven/Louvain-la-Neuve (2009) | str.    84
  3.2.6. Inauguracja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (2010) | str.    85
  3.2.7. Komunikat bukaresztański (2012) | str.    85
  3.2.8. Komunikat erywański (2015) | str.    87
  3.3. Wyznaczniki Procesu Bolońskiego | str.    90
  3.3.1. Zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia | str.    90
  3.3.2. Powszechne wdrożenie trzech cykli kształcenia | str.    92
  3.3.3. Promocja mobilności | str.    95
  3.3.4. Wprowadzenie punktowego rozliczenia osiągnięć studentów | str.    97
  3.3.5. Kształcenie przez całe życie | str.    98
  3.3.6. Promowanie europejskiego obszaru badań | str.    99
  3.4. Polskie uczelnie wobec wyzwań Procesu Bolońskiego | str.    102
  3.4.1. Zmiany w otoczeniu uczelni wyższych | str.    103
  3.4.2. Bolońskie reformy i strategiczne wyzwania | str.    104
  3.5. Środowisko akademickie wobec Procesu Bolońskiego: między akceptacją a krytyką | str.    106
  3.6. Podsumowanie | str.    111
  
  Rozdział 4.
  ANDRZEJ ROZMUS, AGNIESZKA SĘK
  Prawno-społeczne warunki powstawania i likwidacji szkół wyższych w Polsce | str.    115
  4.1. Warunki działania szkół wyższych w Polsce po roku 1989 | str.    115
  4.2. Cechy transformacji polskiego systemu szkolnictwa wyższego | str.    117
  4.3. Statystyczny obraz szkolnictwa wyższego w Polsce po roku 1989 | str.    118
  4.4. Legislacyjne warunki tworzenia szkół wyższych w Polsce | str.    125
  4.5. Uwagi końcowe | str.    137
  
  Rozdział 5.
  KATARZYNA KURZĘPA-DEDO, KAMILA KURCZEWSKA
  Ustroje szkół wyższych. Rozważania modelowe | str.    141
  5.1. Wprowadzenie | str.    141
  5.2. Rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne w krajach Europy | str.    145
  5.3. Organizacja uczelni | str.    155
  5.3.1. Uczelnia i jej organy | str.    156
  5.3.2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i jej organy | str.    161
  5.3.3. Stanowiska dokumentacji i informacji | str.    162
  5.3.4. Samorządy i organizacje uczelniane | str.    163
  5.4. Zadania i kompetencje organów i jednostek uczelni w zakresie organizacji kształcenia studentów | str.    164
  5.4.1. Kompetencje podstawowej jednostki organizacyjnej i senatu w zakresie organizacji procesu kształcenia | str.    165
  5.4.2. Kompetencje nauczycieli akademickich w zakresie organizacji procesu kształcenia | str.    168
  5.4.3. Kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w zakresie organizacji procesu kształcenia | str.    168
  5.4.4. Kompetencje senatu w zakresie organizacji procesu kształcenia | str.    169
  5.4.5. Kompetencje rektora w zakresie organizacji procesu kształcenia | str.    171
  5.4.6. Inne jednostki wspierające proces kształcenia | str.    173
  5.5. Zadania i kompetencje organów i jednostek uczelni w zakresie wsparcia organizacyjnego dla nauczycieli akademickich | str.    173
  5.5.1. Kompetencje senatu w stosunku do nauczycieli akademickich | str.    174
  5.5.2. Kompetencje rektora w stosunku do nauczycieli akademickich | str.    175
  5.5.3. Kompetencje innych podmiotów uczelnianych w stosunku do nauczycieli akademickich | str.    176
  5.6. Zadania i kompetencje organów i jednostek w zakresie wsparcia organizacyjnego dla pracowników naukowych | str.    177
  5.7. Wsparcie organizacyjne zapewniające współdziałanie uczelni z otoczeniem | str.    179
  5.8. Rodzaje powiązań organizacyjnych | str.    180
  5.8.1. Gromadzenie i udostępnianie informacji | str.    181
  5.8.2. Wnioskowanie, opiniowanie, udzielanie wytycznych, zatwierdzanie, uzgadnianie, wyrażanie zgody | str.    181
  5.8.3. Nadzór, kontrola, ewaluacja | str.    183
  5.9. Podsumowanie | str.    187
  
  Rozdział 6.
  ANDRZEJ KIEBAŁA
  Autonomia szkół wyższych | str.    193
  6.1. Autonomia | str.    194
  6.2. Pojęcie autonomii szkół wyższych | str.    194
  6.3. Autonomia polskich szkół wyższych w ujęciu historycznym | str.    198
  6.4. Autonomia uczelni | str.    202
  6.4.1. Prawo do określania swej misji | str.    205
  6.4.2. Prawo do określania programów kształcenia oraz dokonywania opisów efektów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego | str.    205
  6.4.3. Prawo do wyboru formy studiów, profilu kształcenia i określenia ich regulaminu | str.    208
  6.4.4. Prawo do określania szczegółowych zasad i trybu przyjmowania na studia | str.    211
  6.4.5. Prawo do określania sposobów oceny wyników nauczania | str.    213
  6.4.6. Prawo do tworzenia kierunków studiów | str.    214
  6.4.7. Samodzielność uczelni w wyznaczaniu zadań badawczych i dydaktycznych | str.    215
  6.4.8. Posiadanie przez uczelnię dostatecznej liczby uprawnień do nadawania stopni naukowych i występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego | str.    217
  6.4.9. Określenie trybu i sposobu kształcenia kadry | str.    217
  6.4.10. Prawo do nadawania tytułów honorowych | str.    218
  6.4.11. Prawo do bezpośredniego podejmowania współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi | str.    219
  6.4.12. Określanie wzoru dyplomu ukończenia studiów | str.    219
  6.4.13. Potwierdzanie efektów uczenia się | str.    220
  6.4.14. Prawo do samodzielnego ustalania stanu prawnego, w szczególności statutu | str.    221
  6.4.15. Prawo do określania i realizowania własnej strategii rozwojowej | str.    222
  6.4.16. Prawo do określania szczegółowych zasad (w granicach upoważnienia ustawowego) pobierania opłat za usługi edukacyjne | str.    223
  6.4.17. Prawo do podejmowania działalności gospodarczej w ustalonym przez siebie zakresie | str.    224
  6.4.18. Swoboda w dysponowaniu majątkiem, w tym zaciągania zobowiązań | str.    225
  6.4.19. Gwarancje integralności majątku uczelni oraz uprawnień w zakresie dysponowania zasobami kapitałowymi | str.    226
  6.4.20. Swoboda w określaniu struktury organizacyjnej | str.    227
  6.4.21. Swoboda tworzenia związków uczelni i kampusów uczelnianych | str.    228
  6.4.22. Możliwość określania zasad polityki kadrowej oraz wprowadzania własnych systemów wynagradzania | str.    229
  6.5. Podsumowanie | str.    230
  
  Rozdział 7.
  ARTUR BĄK, KAROLINA CYRAN, WACŁAW MENDYS
  Mienie i finanse szkół wyższych | str.    233
  7.1. Mienie | str.    233
  7.2. Finanse | str.    236
  7.2.1. Modele finansowania uczelni | str.    236
  7.2.2. Finansowanie ze środków publicznych | str.    240
  7.2.3. Finansowanie ze środków prywatnych | str.    243
  7.3. Systemy finansowania szkolnictwa wyższego w wybranych krajach Europy i na świecie | str.    246
  7.4. Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce | str.    253
  7.4.1. Finanse szkół publicznych | str.    258
  7.4.2. Finanse szkół niepublicznych | str.    274
  7.5. Finanse a funkcjonowanie wyższych uczelni | str.    277
  7.6. Podsumowanie | str.    281
  7.7. Wnioski | str.    283
  
  Rozdział 8.
  BARBARA CZARNEK, MARIAN LIWO
  Pracownicy szkoły wyższej | str.    291
  8.1. Wstęp | str.    291
  8.2. Zatrudnienie pracowników szkół wyższych oraz wynikające z tego zatrudnienia prawa i obowiązki | str.    295
  8.2.1. Założenia ogólne | str.    295
  8.2.2. Nawiązanie stosunku pracy. Dodatkowe zatrudnienie. Rozwiązanie stosunku pracy. Okresowe oceny | str.    295
  8.3. Czas pracy. Urlopy wypoczynkowe. Urlopy na podratowanie zdrowia | str.    317
  8.3.1. Czas pracy | str.    317
  8.3.2. Urlopy wypoczynkowe | str.    319
  8.3.3. Urlopy naukowe | str.    320
  8.3.4. Urlopy na poratowanie zdrowia | str.    320
  8.4. Wynagrodzenie za pracę. Dodatki do wynagrodzenia i inne świadczenia | str.    321
  8.4.1. Wynagrodzenie za pracę | str.    321
  8.4.2. Dodatki do wynagrodzenia i inne świadczenia | str.    325
  8.5. Emerytury i renty nauczycieli akademickich | str.    327
  8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy w uczelniach | str.    332
  8.7. Rozpoznawanie sporów ze stosunku pracy | str.    333
  
  Rozdział 9.
  BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
  Szkoła naukowa | str.    339
  9.1. Czym jest szkoła naukowa? | str.    340
  9.2. Uwarunkowania rozwoju szkół naukowych | str.    344
  9.2.1. Przesłanki administracyjnoprawne | str.    344
  9.2.2. Przesłanki społeczno-kulturowe szkół naukowych | str.    353
  9.2.3. Uwarunkowania ekonomiczne szkół naukowych | str.    354
  9.2.4. Uwarunkowania edukacyjne szkół naukowych | str.    356
  9.3. Zakończenie | str.    359
  
  Rozdział 10.
  ANDRZEJ KIEBAŁA
  Kariery nauczycieli akademickich | str.    363
  10.1. Pojęcie i rodzaje kariery nauczycieli akademickich | str.    364
  10.2. Kariera naukowa | str.    366
  10.3. Kariera akademicka | str.    388
  
  Rozdział 11.
  KATARZYNA KURZĘPA-DEDO
  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich | str.    401
  11.1. Uwagi wstępne | str.    401
  11.2. Aktualne unormowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich | str.    403
  11.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności | str.    404
  11.4. Przedawnienie i ustanie zatrudnienia | str.    407
  11.5. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich | str.    408
  11.5.1. Stosowanie instytucji prawa karnego materialnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich | str.    411
  11.6. Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej | str.    412
  11.7. Kary dyscyplinarne dla nauczycieli akademickich | str.    415
  11.8. Organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych | str.    417
  11.8.1. Komisje dyscyplinarne | str.    417
  11.8.2. Rzecznik dyscyplinarny | str.    422
  11.9. Przebieg postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich | str.    426
  11.9.1. Postępowanie dyscyplinarne przed rektorem | str.    426
  11.9.2. Postępowanie wyjaśniające | str.    427
  11.9.3. Postępowanie dyscyplinarne | str.    436
  11.10. Wykonanie kar | str.    449
  11.11. Zatarcie skazania | str.    450
  11.12. Wznowienie postępowania | str.    451
  11.13. Zawieszenie nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków | str.    452
  11.14. Wnioski końcowe | str.    454
  
  Rozdział 12.
  KAMILLA KURCZEWSKA
  Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów | str.    461
  12.1. Sposób regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów | str.    463
  12.2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej | str.    469
  12.3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej | str.    470
  12.4. Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej | str.    476
  12.5. Kary dyscyplinarne dla studentów | str.    477
  12.6. Inne braki w unormowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej | str.    481
  12.7. Postulowane kierunki zmian | str.    484
  12.8. Organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych | str.    485
  12.8.1. Komisje dyscyplinarne | str.    485
  12.8.2. Rzecznik dyscyplinarny | str.    486
  12.8.3. Sądy koleżeńskie | str.    486
  12.9. Zasady postępowania dyscyplinarnego wobec studentów | str.    487
  12.10. Przebieg postępowania dyscyplinarnego wobec studentów | str.    493
  12.10.1. Postępowanie dyscyplinarne przed rektorem | str.    493
  12.10.2. Postępowanie dyscyplinarne przed sądem koleżeńskim | str.    495
  12.10.3. Postępowanie wyjaśniające | str.    496
  12.10.4. Przebieg postępowania dyscyplinarnego | str.    499
  12.10.5. Postępowanie dyscyplinarne odwoławcze | str.    503
  12.10.6. Postępowanie przed sądem administracyjnym | str.    506
  12.10.7. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym | str.    507
  12.11. Wykonanie kar | str.    510
  12.12. Zatarcie ukarania | str.    511
  12.13. Przedawnienie | str.    511
  12.14. Wznowienie postępowania | str.    511
  12.15. Wnioski | str.    512
  
  Rozdział 13.
  SYLWIA BANAŚ, ŁUKASZ BŁĄD
  Organizacja studiów, stypendia oraz funkcjonowanie samorządu i organizacji studenckich | str.    519
  13.1. Nowa organizacja studiów | str.    520
  13.2. Studenci dla Procesu Bolońskiego | str.    527
  13.3. Ocena nauczycieli akademickich | str.    530
  13.4. Czas trwania studiów | str.    532
  13.5. Regulacje dotyczące form i toku studiów | str.    538
  13.6. Zajęcia dydaktyczne - formy tradycyjne i nauczanie na odległość | str.    543
  13.7. Zajęcia i sprawdziany wiedzy w języku obcym | str.    546
  13.8. Przenoszenie i uznawalność wyników studenta | str.    547
  13.9. Stypendia | str.    549
  13.10. Samorząd studencki i parlament studentów | str.    557
  13.11. Uwagi końcowe | str.    561
  
  Rozdział 14.
  BARBARA CZARNEK, MARIAN LIWO
  Studia doktoranckie | str.    563
  14.1. Warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich | str.    563
  14.2. Nadawanie naukowych stopni uniwersyteckich | str.    566
  14.3. Współczesne studia doktoranckie | str.    566
  14.4. Modele kształcenia doktorantów | str.    567
  14.5. Problematyka stopni i tytułów naukowych w Polsce po II wojnie światowej | str.    570
  14.6. Czynniki kształtujące popyt na studia doktoranckie | str.    571
  14.7. Oceny i efekty prowadzenia studiów doktoranckich | str.    576
  14.8. Obowiązki i prawa doktorantów | str.    581
  14.9. Studia doktoranckie na tle Europejskiej karty naukowca i ustawy o stopniach i tytułach naukowych | str.    585
  14.10. Podsumowanie i wnioski | str.    587
  
  Rozdział 15.
  AGATA JURKOWSKA-GOMUŁKA
  Internacjonalizacja studiów i badań naukowych | str.    593
  15.1. Wprowadzenie | str.    593
  15.2. Determinanty i cele procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego i nauki | str.    595
  15.3. Budowa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego | str.    599
  15.4. Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej | str.    601
  15.5. Ramy prawne internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce | str.    603
  15.5.1. Regulacje międzynarodowe | str.    603
  15.5.2. Regulacje krajowe | str.    604
  15.6. Umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach | str.    605
  15.6.1. Europejski System Transferu Punktów (ECTS) | str.    605
  15.6.2. Uznawanie dyplomów uczelni zagranicznych | str.    606
  15.6.3. Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców | str.    607
  15.6.4. Programy zachęcające cudzoziemców do studiowania w Polsce | str.    611
  15.6.5. Mobilność polskich studentów | str.    613
  15.6.6. Zatrudnianie cudzoziemców w szkołach wyższych | str.    616
  15.6.7. Wielokrotne i wspólne dyplomy | str.    617
  15.6.8. Inne działania na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni w wymiarze dydaktycznym | str.    619
  15.6.9. Umiędzynarodowienie kształcenia w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) | str.    620
  15.7. Umiędzynarodowienie badań naukowych w polskich uczelniach | str.    621
  15.7.1. Uznawalność stopni naukowych uzyskanych za granicą | str.    621
  15.7.2. Tworzenie centrów badawczych z partnerami zagranicznymi | str.    622
  15.7.3. Europejski program Horyzont 2020 | str.    622
  15.7.4. Bilateralne i multilateralne programy umiędzynarodowienia badań | str.    624
  15.7.5. Krajowe programy umiędzynarodowienia badań | str.    626
  15.8. Instytucjonalny system wspierania internacjonalizacji uczelni | str.    628
  15.9. Internacjonalizacja polskiego szkolnictwa wyższego w praktyce - przykład podkarpackiej uczelni niepublicznej | str.    639
  15.10. Perspektywy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego | str.    633
  
  Rozdział 16.
  MARCIN SZEWCZYK, ALEKSANDRA KĘDZIOR
  Organizacja i prowadzenie badań naukowych w szkole wyższej | str.    639
  16.1. Miejsce prowadzenia badań | str.    639
  16.2. Rodzaje badań naukowych | str.    642
  16.3. Finansowanie badań naukowych | str.    644
  16.3.1. Ograny odpowiedzialne za rozdysponowanie środków | str.    644
  16.3.2. Źródła finansowania badań naukowych w Polsce | str.    649
  16.3.3. Podział środków przeznaczonych na badania naukowe | str.    652
  16.3. Słabości i problemy polskiej nauki | str.    656
  16.4.1. Niewystarczające nakłady na badania naukowe | str.    657
  16.4.2. Niewystarczający poziom współpracy | str.    661
  16.4.3. Inne problemy | str.    664
  
  Rozdział 17.
  DOMINIK ANTONOWICZ
  Problemy związane z kompleksową oceną jednostek naukowych w polskim szkolnictwie wyższym | str.    671
  17.1. Uwagi wstępne | str.    671
  17.2. Zasady Kompleksowej Oceny Jednostek Naukowych | str.    673
  17.3. Jaką funkcję pełni kompleksowa ocena jednostek naukowych? | str.    676
  17.4. Przedmiot kompleksowej oceny jednostek naukowych | str.    679
  17.5. Instytucjonalna różnorodność jednostek naukowych | str.    680
  17.6. Wewnętrzna złożoność świata nauki | str.    682
  17.7. Narzędzia bibliometryczne czy ocena ekspercka? | str.    684
  17.8. Konkluzje | str.    685
  
  Rozdział 18.
  PAWEŁ CHMIELNICKI
  Postępowanie akredytacyjne w szkolnictwie wyższym | str.    689
  18.1. Status podmiotu prowadzącego postępowanie akredytacyjne | str.    689
  18.2. Charakter postępowania akredytacyjnego | str.    692
  18.3. Przebieg akredytacji | str.    696
  18.4. Wzruszanie uchwał prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej | str.    706
  18.5. Brak akredytacji | str.    708
  18.6. Efekty stosowania procedur akredytacyjnych | str.    710
  
  Notki o autorach | str.    719
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia