System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

-18%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

196,80  240,00

Format: pdf

196,80240,00

cena zawiera podatek VAT

Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W publikacji szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się poszczególne typy zatrudnienia niepracowniczego, ale przede wszystkim przedstawiają ich związek z przepisami prawa pracy.


W opracowaniu opisano wszystkie najważniejsze formy wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in.:


cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze,
zatrudnienia niepracownicze w organizacjach spółdzielczych,
zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą,
zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki,
niepracownicze zatrudnienie dzieci,
zatrudnienie niepracownicze wolontariuszy,
zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,
zatrudnienie sportowców profesjonalnych,
naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze,
administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze,
ustrojowoprawne zatrudnienie niepracownicze,
penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze,
pracę nierejestrowaną.


Publikacja prezentuje również problematykę dotyczącą praw i obowiązków stron niepracowniczych stosunków zatrudnienia, w szczególności w zakresie stosowania przepisów bhp, regulacji zbiorowego prawa pracy, praw socjalnych czy prawa do sądu.


Poglądy przedstawione przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy rozstrzygają szereg wątpliwości pojawiających się na tle stosowania niepracowniczych form zatrudnienia oraz zawierają liczne postulaty zmian w obecnie obowiązujących regulacjach.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa pracy, lecz także dla praktyków, zwłaszcza sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników działów HR. Powinna mieć również zastosowanie w kwalifi kowanej dydaktyce prawniczej, przede wszystkim na studiach drugiego i trzeciego stopnia.


Rok wydania2015
Liczba stron836
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9541-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne | str.    17
  
  Rozdział    1
  Pojęcie i systematyka zatrudnienia niepracowniczego | str.    21
  
  Rozdział    2
  Zatrudnienie niepracownicze z perspektywy polityki społecznej i rynku pracy | str.    27
  
  2.1. Zatrudnienie niepracownicze a system prawa pracy | str.    27
  2.2. Wymiary elastyczności rynku pracy a zatrudnienie niepracownicze | str.    30
  2.3. Deregulacja, elastyczność i atypowe formy zatrudnienia a zatrudnienie niepracownicze | str.    34
  2.4. Zatrudnienie niepracownicze na polskim rynku pracy | str.    39
  2.5. Zatrudnienie niepracownicze na rynku pracy a system prawa pracy - wnioski de lege lata i de lege ferenda | str.    42
  
  Rozdział    3
  Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze | str.    47
  
  3.1. Uwagi wstępne | str.    47
  3.2. Swoboda wyboru podstaw i ram prawnych zatrudnienia | str.    57
  3.3. Wspólne właściwości (communis specialitatis) zatrudnienia
  pracowniczego i niepracowniczego | str.    68
  3.4. Cechy wyróżniające (differentia specifica) niepracownicze zatrudnienie o charakterze cywilnoprawnym | str.    114
  3.4.1. Differentia specifica cywilnoprawnego zatrudnienia wypracowane w judykaturze | str.    114
  3.4.2. Umowa zlecenia | str.    133
  3.4.3. Umowy o świadczenie usług | str.    138
  3.4.4. Umowa agencyjna | str.    138
  3.4.5. Umowa o dzieło | str.    139
  3.4.6. Kontrakt menedżerski | str.    143
  3.4.6.1. Kontrakt menedżerski w sektorze publicznym | str.    145
  3.4.6.2. Kontrakt menedżerski w sektorze prywatnym | str.    151
  3.4.7. Podsumowanie | str.    156
  3.5. Stosunek zatrudnienia fundamentum institutiae societatis | str.    158
  
  Rozdział    4
  Zatrudnienia niepracownicze w organizacjach spółdzielczych | str.    161
  
  4.1. Uwagi wstępne | str.    161
  4.2. Stosunek członkostwa jako podstawa świadczenia pracy w spółdzielniach produkcji rolnej oraz innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną | str.    162
  4.3. Umowy prawa cywilnego jako podstawa świadczenia pracy w organizacjach spółdzielczych | str.    180
  4.3.1. Spółdzielnie produkcji rolnej oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną | str.    180
  4.3.2. Spółdzielnie pracy | str.    184
  
  Rozdział    5
  Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą | str.    191
  
  5.1. Umowa o pracę nakładczą jako pojęcie języka prawnego | str.    191
  5.2. Umowa o pracę nakładczą jako podstawa zatrudnienia | str.    193
  5.3. Źródła prawa kształtujące sytuację prawną osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą | str.    197
  5.4. Zakres uprawnień pracowniczych przyznanych wykonawcom pracy nakładczej | str.    208
  5.4.1. Uprawnienia w zakresie ochrony sytuacji materialnej wykonawców pracy nakładczej | str.    209
  5.4.2. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę nakładczą | str.    214
  5.4.3. Ochrona zdrowia i życia wykonawców pracy nakładczej | str.    217
  5.4.4. Uprawnienia urlopowe | str.    218
  5.4.5. Zaliczanie okresów pracy nakładczej i rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy nakładczej | str.    219
  5.4.6. Uprawnienia zbiorowe wykonawców pracy nakładczej | str.    219
  5.5. Charakter prawny zatrudnienia nakładczego | str.    220
  
  Rozdział    6
  Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki | str.    224
  
  6.1. Charakter prawny | str.    224
  6.2. Nawiązanie umowy o staż absolwencki | str.    227
  6.3. Treść umowy o praktykę absolwencką | str.    230
  6.4. Rozwiązanie umowy o praktykę absolwencką | str.    234
  6.5. Stosunek prawny stażu | str.    235
  6.5.1. Charakter prawnego stosunku stażu | str.    235
  6.5.2. Nawiązanie prawnego stosunku stażu | str.    243
  6.5.3. Treść stażowego stosunku prawnego | str.    248
  6.5.4. Ustanie stażowego stosunku prawnego | str.    254
  
  Rozdział    7
  Niepracownicze zatrudnienie dzieci | str.    256
  
  Rozdział    8
  Zatrudnienie niepracownicze wolontariuszy | str.    274
  
  8.1. Uwagi wstępne | str.    274
  8.2. Zakres znaczeniowy pojęcia "wolontariusz" | str.    277
  8.3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń | str.    281
  8.3.1. Strony porozumienia | str.    281
  8.3.2. Forma porozumienia | str.    285
  8.3.3. Treść porozumienia | str.    286
  8.3.4. Charakter prawny porozumienia | str.    288
  8.4. Obowiązki korzystającego | str.    289
  8.5. Uprawnienia wolontariusza | str.    294
  8.6. Wolontariat międzynarodowy | str.    296
  8.7. Podsumowanie | str.    297
  
  Rozdział    9
  Zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej | str.    298
  
  9.1. Geneza samozatrudnienia | str.    298
  9.2. Pojęcie samozatrudnienia | str.    306
  9.2.1. Terminologia | str.    306
  9.2.2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej | str.    309
  9.2.3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych | str.    310
  9.2.4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych | str.    312
  9.2.5. Podejście doktrynalne do pojęcia samozatrudnienie | str.    314
  9.3. Zakładanie działalności gospodarczej | str.    316
  9.3.1. Formalności urzędowe | str.    316
  9.3.2. Biznesplan przedsięwzięcia | str.    318
  9.3.3. Finansowanie działalności | str.    320
  9.4. Koszty prowadzenia działalności | str.    323
  9.4.1. Opodatkowanie | str.    324
  9.4.2. Ubezpieczenia społeczne | str.    325
  9.5. Prawa i obowiązki samozatrudnionego w trakcie prowadzenia działalności | str.    327
  9.6. Zakaz dyskryminacji | str.    329
  9.7. Zawieszenie prowadzenia działalności | str.    331
  9.8. Zakończenie działalności gospodarczej | str.    333
  
  Rozdział    10
  Statusy zatrudnienia sportowców profesjonalnych | str.    334
  
  10.1. Uwagi wstępne | str.    334
  10.2. Statusy sportowców profesjonalnych w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie | str.    335
  10.3. Statusy sportowców profesjonalnych według regulacji wybranego polskiego związku sportowego | str.    337
  10.4. Statusy zawodników profesjonalnych w świetle regulacji klubów sportowych | str.    339
  10.5. Statusy sportowców profesjonalnych według zawieranych z nimi kontraktów | str.    341
  10.6. Ujednolicenie statusu pracowniczego oraz statusu cywilnoprawnego sportowców profesjonalnych | str.    344
  10.7. Samozatrudnienie sportowców profesjonalnych | str.    345
  10.8. Status stypendysty sportowego | str.    349
  10.9. Regulacje ochronne statusów zawodników profesjonalnych | str.    351
  10.10. Kary zawodników profesjonalnych stosowane przez kluby sportowe | str.    352
  10.11. Nagrody za wyniki sportowe | str.    355
  10.12. Swoboda wyboru form zatrudnienia sportowców profesjonalnych | str.    356
  10.13. Wielowarstwowe regulacje statusów sportowców | str.    357
  10.14. Problemy regulacyjne w zakresie statusów sportowców profesjonalnych | str.    359
  10.15. Stosunki prawne sportowców ze związkami oraz federacjami sportowymi | str.    362
  10.16. Podsumowanie | str.    362
  
  Rozdział    11
  Naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze | str.    366
  
  11.1. Uwagi wstępne | str.    366
  11.2. Kształcenie młodych kadr naukowych w ujęciu porównawczym | str.    368
  11.3. Studia doktoranckie w świetle obowiązujących przepisów prawnych | str.    371
  11.3.1. Wpływ procesu bolońskiego na kształt prawny studiów doktoranckich w Polsce | str.    371
  11.3.2. Charakter prawny statusu uczestnika studiów doktoranckich | str.    372
  11.3.3. Możliwość łączenia statusu doktoranta ze statusem pracownika | str.    375
  11.3.4. Możliwość zaliczania okresu studiów doktoranckich do okresu pracy warunkującego uprawnienia pracownicze | str.    377
  11.3.5. Status prawny doktoranta a jego obowiązki | str.    378
  11.3.6. Status prawny doktoranta a jego uprawnienia | str.    384
  11.4. Podsumowanie | str.    389
  
  Rozdział    12
  Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze | str.    391
  
  12.1. Charakter prawny niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego | str.    391
  12.1.1. Uwagi wstępne | str.    391
  12.1.2. Poglądy literatury i orzecznictwa na temat istoty niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego (służbowego) | str.    393
  12.1.3. Pojęcie i przedmiot niepracowniczego zatrudnienia służbowego | str.    402
  12.2. Nawiązanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego | str.    414
  12.2.1. Strony niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego | str.    414
  12.2.1.1. Podmiot służbowy | str.    414
  12.2.1.2. Funkcjonariusz i żołnierz | str.    423
  12.2.2. Postępowanie kwalifikacyjne | str.    425
  12.2.3. Charakter aktu mianowania | str.    428
  12.2.4. Forma i treść aktu mianowania | str.    429
  12.2.5. Ślubowanie | str.    432
  12.3. Przekształcenie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego (służbowego) | str.    433
  12.3.1. Przeniesienie na podstawie formalnie i materialnie jednostronnego aktu prawnego przełożonego | str.    435
  12.3.2. Przeniesienie w trybie współdziałania stron | str.    438
  12.3.3. Inne zdarzenia powodujące zmianę stosunku służbowego | str.    440
  12.4. Uprawnienia funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych | str.    442
  12.4.1. Pojęcie uprawnień i ich podział | str.    442
  12.4.2. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pełnienia służby | str.    444
  12.4.2.1. Urlop wypoczynkowy | str.    444
  12.4.2.2. Urlop bezpłatny | str.    445
  12.4.2.3. Urlop szkoleniowy | str.    446
  12.4.2.4. Urlop okolicznościowy | str.    447
  12.4.2.5. Urlop zdrowotny | str.    448
  12.4.3. Uprawnienia płacowe | str.    450
  12.4.4. Uprawnienia związane z rodzicielstwem | str.    452
  12.4.5. Uprawnienia o charakterze socjalno-bytowym | str.    454
  12.4.5.1. Zasiłek na zagospodarowanie | str.    454
  12.4.5.2. Prawo do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych | str.    454
  12.4.5.3. Dopłata do wypoczynku | str.    455
  12.4.5.4. Zwrot kosztów przejazdu | str.    456
  12.4.6. Uprawnienia związane z ustaniem stosunku służbowego | str.    456
  12.5. Obowiązki funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych | str.    457
  12.5.1. Pojęcie obowiązków i ich podział | str.    457
  12.5.2. Podstawowe obowiązki związane z pełnieniem służby | str.    460
  12.5.2.1. Obowiązek wykonywania poleceń (rozkazów) | str.    460
  12.5.2.2. Obowiązek przestrzegania prawa | str.    463
  12.5.2.3. Obowiązek zachowania tajemnic związanych ze służbą | str.    464
  12.5.2.4. Obowiązek strzeżenia godności służby | str.    465
  12.5.3. Obowiązki dodatkowe związane z pełnieniem służby | str.    467
  12.5.3.1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych | str.    467
  12.5.3.2. Obowiązek poddania się okresowemu opiniowaniu służbowemu | str.    468
  12.5.3.3. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych | str.    470
  12.5.4. Szczególne zakazy i ograniczenia związane z pełnieniem służby | str.    472
  12.5.4.1. Zakaz przynależności partyjnej oraz ograniczenia związane z członkostwem w stowarzyszeniach i innych organizacjach | str.    472
  12.5.4.2. Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia | str.    474
  12.5.4.3. Zakaz działalności związkowej i uczestniczenia w strajku | str.    476
  12.5.4.4. Obowiązek powiadamiania o zamiarze wyjazdu za granicę | str.    478
  12.6. Ustanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych | str.    479
  12.6.1. Pojęcie ustania | str.    479
  12.6.2. Rozwiązanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych | str.    480
  12.6.2.1. Warunki prawidłowości rozwiązania niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych | str.    480
  12.6.2.2. Obowiązki przełożonego związane ze zwolnieniem ze służby | str.    499
  12.6.3. Wygaśnięcie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych | str.    500
  12.6.4. Uprawnienia w razie naruszenia przepisów o rozwiązywaniu i wygaszaniu niepracowniczych stosunków służbowych | str.    501
  12.6.5. Odwołanie kierownika (szefa) służby | str.    505
  
  Rozdział    13
  Ustrojowoprawne zatrudnienie niepracownicze | str.    508
  
  13.1. Uwagi wstępne | str.    508
  13.2. Konstytucyjny charakter stosunku zatrudnienia parlamentarzystów | str.    510
  13.3. Charakter warunków wykonywania mandatu | str.    513
  13.4. Pracownicze uprawnienia parlamentarzysty | str.    514
  13.5. Uposażenie posłów i senatorów | str.    517
  13.6. Świadczenia z tytułu wypadków | str.    522
  13.7. Świadczenia zdrowotne | str.    523
  13.8. Odprawy | str.    523
  13.9. Fundusz świadczeń socjalnych | str.    524
  13.10. Dieta parlamentarna i bezpłatne przejazdy | str.    525
  
  Rozdział    14
  Penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze | str.    526
  
  14.1. Zatrudnienie typu penalnego | str.    526
  14.1.1. Uwagi wstępne | str.    526
  14.1.2. Rola pracy w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności | str.    527
  14.1.3. Obowiązek pracy skazanych a zakaz pracy przymusowej | str.    529
  14.1.4. Kwestia prawa do pracy skazanych | str.    532
  14.1.5. Skierowanie do pracy jako podstawa niepracowniczego zatrudnienia typu penalnego | str.    536
  14.1.5.1. Uwagi wstępne | str.    536
  14.1.5.2. Charakter stosunku prawnego, w ramach którego świadczona jest praca | str.    538
  14.1.5.3. Status skazanego zatrudnionego na podstawie skierowania do pracy | str.    542
  14.1.6. Podstawy świadczenia przez skazanych pracy dobrowolnej | str.    565
  14.1.6.1. Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia skazanych | str.    565
  14.1.6.2. Inne niż umowa o pracę podstawy świadczenia przez skazanych odpłatnej pracy dobrowolnej | str.    582
  14.1.7. Podsumowanie | str.    589
  14.2. Wykonywanie pracy w warunkach ograniczonej wolności | str.    592
  14.2.1. Uwagi wstępne | str.    592
  14.2.2. Obowiązek prawny wykonywania pracy | str.    595
  14.2.3. Formy prawno-organizacyjne wykonywania kary ograniczenia wolności | str.    598
  14.2.4. Naruszenie standardów międzynarodowych o zakazie pracy przymusowej | str.    600
  14.2.5. Legalny obowiązek wykonywania pracy przez skazanych | str.    607
  14.2.6. Alternatywne formy wykonywania kary ograniczenia wolności | str.    608
  14.2.6.1. Uwagi wstępne | str.    608
  14.2.6.2. Obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne | str.    608
  14.2.7. Podsumowanie | str.    611
  
  Rozdział    15
  Praca nierejestrowana | str.    612
  
  15.1. Uwagi wstępne | str.    612
  15.2. Praca nierejestrowana a nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa | str.    617
  15.3. Legalność zatrudnienia cudzoziemców | str.    623
  15.4. Prawne metody zwalczania i zapobiegania pracy nierejestrowanej | str.    632
  15.4.1. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów podatkowych oraz kontroli skarbowej | str.    632
  15.4.2. Uprawnienia Straży Granicznej i jej współdziałanie z innymi organami | str.    635
  15.5. Podsumowanie | str.    645
  
  Rozdział    16
  Stosowanie przepisów bhp w niepracowniczym zatrudnieniu | str.    650
  
  16.1. Cel i zakres badań | str.    650
  16.2. Przyczyny i zakres stosowania przepisów bhp poza stosunkiem pracy | str.    654
  16.3. Stosowanie przepisów bhp poza stosunkiem pracy w razie świadczenia pracy w celach zarobkowych | str.    661
  16.3.1. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia | str.    661
  16.3.2. Stosowanie przepisów bhp w razie zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych | str.    667
  16.3.3. Stosowanie przepisów bhp wobec skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania | str.    672
  16.4. Stosowanie przepisów bhp w razie świadczenia pracy w celach innych niż zarobkowe | str.    674
  16.5. Ocena stosowania przepisów bhp poza stosunkiem pracy | str.    678
  
  Rozdział    17
  Zbiorowe prawo pracy a zatrudnienie niepracownicze | str.    681
  
  Rozdział    18
  Prawo do sądu a zatrudnienie niepracownicze | str.    694
  
  Rozdział    19
  Położenie socjalne osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym | str.    702
  
  19.1. Uwagi wstępne | str.    702
  19.2. Położenie socjalne osób pozostających w cywilnoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    705
  19.3. Położenie socjalne osób pozostających w gospodarczoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    712
  19.4. Położenie socjalne osób pozostających w handlowoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    721
  19.5. Położenie socjalne osób pozostających w administracyjnoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    722
  19.6. Położenie socjalne osób pozostających w penalnoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    727
  19.7. Położenie socjalne osób pozostających w ustrojowoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    729
  19.8. Położenie socjalne osób pozostających w społecznoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    732
  19.9. Położenie socjalne osób pozostających w socjalnoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    735
  19.10. Położenie socjalne osób pozostających w naukowoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    739
  19.11. Położenie socjalne osób pozostających w sportowoprawnych stosunkach zatrudnienia | str.    741
  
  Wykaz skrótów | str.    743
  
  Bibliografia | str.    751
  
  Orzecznictwo | str.    793
  
  Indeks rzeczowy | str.    805
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia