Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

-20%

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Nowe zasady deklarowania kraju lub miejsca pochodzenia środków spożywczych. Weź udział w webinarze >>


Publikacja jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajmuje się znakowaniem, prezentacją i reklamą środków spożywczych. Komentuje przepisy podstawowego w tym zakresie aktu prawnego: rozporządzenia nr 1169/2011, zawiera także wiele odniesień do innych – krajowych i unijnych – unormowań regulujących ten obszar. Znalazły się w niej objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych opatrzone praktycznymi przykładami, orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, a zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wytycznymi inspekcji kontrolnych, jak również opiniami polskiej i zagranicznej doktryny.


Autorki zawodowo zajmują się doradztwem w zakresie prawa żywnościowego. Wspierają przedsiębiorców działających na rynku spożywczym, śledzą aktualne zmiany, interpretacje organów administracyjnych i praktyczne trudności przedsiębiorców dotyczące stosowania przepisów regulujących produkcję oraz dystrybucję żywności. Mają wieloletnie doświadczenie praktyczne w tym zakresie, poparte odpowiednim warsztatem naukowym.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony zarówno dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (producentów, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców żywności), jak i dla organów państwowych zajmujących się kontrolą żywności i ochroną konsumentów. Książka powinna też być pomocna dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych, agencji reklamowych, a nawet konsumentów zainteresowanych obowiązkami, jakie powinni realizować przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzanie żywności do obrotu.


Liczba stron556
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-958-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Słowo wstępne | str.    21
  
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 304, s. 18, ze zm.) | str.    23
  
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    37
  Artykuł 1. Przedmiot i zakres stosowania | str.    37
  Artykuł 2. Definicje | str.    39
  1. Uwaga ogólna | str.    44
  2. Definicje z innych aktów prawnych (art. 2 ust. 1) | str.    44
  3. Definicje z rozporządzenia nr 1169/2011 (art. 2 ust. 2) | str.    50
  4. Pojęcie kraju pochodzenia (art. 2 ust. 3) | str.    82
  5. Definicje szczegółowe (art. 2 ust. 4 i załącznik I) | str.    89
  
  Rozdział II. Ogólne zasady dotyczące informacji na temat żywności | str.    95
  Artykuł 3. Cele ogólne | str.    95
  Artykuł 4. Zasady dotyczące obowiązkowych informacji na temat żywności | str.    97
  Artykuł 5. Konsultacje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności | str.    101
  
  Rozdział III. Ogólne wymogi dotyczące informacji na temat żywności i zakresy odpowiedzialności podmiotów działających na rynku spożywczym | str.    102
  Artykuł 6. Wymóg podstawowy | str.    102
  Artykuł 7. Rzetelne informowanie | str.    104
  1. Zasada rzetelnego informowania na temat żywności | str.    105
  2. Pojęcie wprowadzania w błąd | str.    106
  3. Pojęcie przeciętnego konsumenta | str.    110
  4. Wprowadzenie w błąd co do właściwości środka spożywczego (art. 7 ust. 1 lit. a) | str.    124
  5. Wprowadzenie w błąd poprzez przypisanie fałszywych cech (art. 7 ust. 1 lit. b) | str.    127
  6. Wprowadzenie w błąd poprzez niezasadne wyróżnienie produktu (art. 7 ust. 1 lit. c) | str.    128
  7. Wprowadzenie w błąd poprzez imitację (art. 7 ust. 1 lit. d) | str.    130
  8. Obowiązek informowania w sposób rzetelny, jasny i łatwy do zrozumienia przez konsumenta (art. 7 ust. 2) | str.    131
  9. Zakaz przypisywania żywności właściwości leczniczych (art. 7 ust. 3) | str.    133
  10. Wprowadzająca w błąd prezentacja i reklama (art. 7 ust. 4) | str.    143
  Artykuł 8. Zakres odpowiedzialności | str.    146
  1. Uwagi wprowadzające | str.    148
  2. Podmioty odpowiedzialne za informacje na temat żywności i zakres ich odpowiedzialności (art. 8 ust. 1–5 rozporządzenia nr 1169/2011) | str.    149
  3. Zasady odpowiedzialności za znakowanie środków spożywczych w polskich przepisach prawnych | str.    156
  4. Zasady przepływu informacji na temat żywności pomiędzy podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwa spożywcze (art. 8 ust. 6–8 rozporządzenia nr 1169/2011) | str.    165
  
  Rozdział IV. Obowiązkowe informacje na temat żywności | str.    168
  Sekcja 1. Treść i prezentacja | str.    168
  Artykuł 9. Wykaz danych szczegółowych, których podanie jest obowiązkowe | str.    168
  1. Uwagi ogólne | str.    170
  2. Obowiązkowe elementy informacji na temat żywności | str.    171
  3. Forma zamieszczenia elementów obowiązkowych | str.    179
  Artykuł 10. Dodatkowe obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące szczególnych rodzajów lub kategorii żywności | str.    180
  1. Uwagi ogólne | str.    180
  2. Środki spożywcze pakowane w atmosferze gazów opakowaniowych | str.    181
  3. Środki spożywcze zawierające substancje słodzące | str.    182
  4. Środki spożywcze zawierające kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową | str.    184
  5. Napoje o wysokiej zawartości kofeiny lub środki spożywcze z dodatkiem kofeiny | str.    186
  6. Środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | str.    188
  7. Zamrożone mięso, zamrożone surowe wyroby mięsne i zamrożone nieprzetworzone produkty rybołówstwa | str.    190
  Artykuł 11. Wagi i miary | str.    192
  Artykuł 12. Dostępność i umieszczanie obowiązkowych informacji na temat żywności | str.    193
  Artykuł 13. Przedstawienie obowiązkowych danych szczegółowych | str.    196
  1. Uwagi ogólne | str.    197
  2. Widoczność i nieusuwalność informacji obowiązkowych | str.    198
  3. Czytelność informacji obowiązkowych | str.    200
  4. Umieszczanie niektórych obowiązkowych danych w jednym polu widzenia | str.    203
  Artykuł 14. Sprzedaż na odległość | str.    205
  1. Uwagi ogólne | str.    205
  2. Zakres obowiązków informacyjnych w przypadku środków porozumiewania się na odległość | str.    206
  3. Forma przekazywanych informacji | str.    209
  4. Odpowiedzialność przy sprzedaży żywności na odległość | str.    211
  5. Sprzedaż na odległość żywności nieopakowanej | str.    212
  6. Wyłączenia dotyczące automatów do sprzedaży lub zautomatyzowanych lokali handlowych | str.    212
  7. Dodatkowe wymogi dotyczące zawierania umów na | str.    214
  Artykuł 15. Wymogi językowe | str.    215
  Artykuł 16. Pominięcie niektórych obowiązkowych danych szczegółowych | str.    220
  1. Uwagi ogólne | str.    221
  2. Wyjątki dla szklanych butelek | str.    221
  3. Wyjątki dla opakowań o małej powierzchni | str.    221
  4. Zwolnienia z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej. Wyjątki z załącznika | str.    222
  5. Wyjątki dla napojów alkoholowych | str.    231
  Sekcja 2. Przepisy szczegółowe dotyczące obowiązkowych danych szczegółowych | str.    232
  Artykuł 17. Nazwa środka spożywczego | str.    232
  1. Pojęcie, funkcje i zasady nadawania nazwy środka spożywczego (art. 17 ust. 1) | str.    234
  2. Nazwa środka spożywczego sprowadzonego z innego państwa członkowskiego UE (art. 17 ust. 2 i 3) | str.    240
  3. Nazwa fantazyjna | str.    243
  4. Informacje towarzyszące nazwie | str.    244
  Artykuł 18. Wykaz składników | str.    255
  1. Zasady ogólne komponowania wykazu składników (art. 18 ust. 1 i 2) | str.    256
  2. Składniki wytworzone z nanomateriałów (art. 18 ust. 3) | str.    260
  3. Przepisy techniczne dotyczące formułowania wykazu składników (art. 18 ust. 4) | str.    260
  Artykuł 19. Pominięcie wykazu składników | str.    298
  Artykuł 20. Pominięcie komponentów żywności w wykazie składników | str.    301
  1. Uwagi ogólne | str.    302
  2. Części składowe dodane po oddzieleniu (art. 20 lit. a) | str.    303
  3. Dodatki do żywności i enzymy (art. 20 lit. b) | str.    304
  4. Nośniki (art. 20 lit. c) | str.    307
  5. Substancje pomocnicze w przetwórstwie (art. 20 lit. d) | str.    308
  6. Woda (art. 20 lit. e) | str.    308
  7. Substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji – anulacja wyłączeń | str.    309
  Artykuł 21. Etykietowanie niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji | str.    310
  1. Uwagi wstępne | str.    311
  2. Odniesienie do nazw składników lub substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji | str.    313
  3. Miejsce oznaczania substancji lub produktu wymienionego w załączniku II | str.    320
  4. Sposób oznaczenia substancji lub produktu wymienionego w załączniku II | str.    321
  5. Uzupełnianie listy alergenów | str.    325
  6. Informacje o możliwym występowaniu alergenów w żywności | str.    327
  7. Informowanie o braku alergenów w produkcie | str.    331
  Artykuł 22. Oznaczanie ilościowe składników | str.    333
  1. Uwagi wstępne | str.    333
  2. Występowanie nazwy składnika (składników) w nazwie środka spożywczego (art. 22 ust. 1 lit. a) | str.    335
  3. Skojarzenie składnika (składników) z nazwą środka spożywczego przez konsumenta (art. 22 ust. 1 lit. a in fine) | str.    338
  4. Słowne, obrazowe lub graficzne podkreślenie składnika (składników) w etykietowaniu (art. 22 ust. 1 lit. b) | str.    338
  5. Oznaczenie ilości, gdy jest to konieczne w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od produktów, z którymi mógłby być mylony ze względu na nazwę lub wygląd (art. 22 ust. 1 lit. c) | str.    340
  6. Odstępstwa od wymogu oznaczenia ilościowego składnika (składników) lub kategorii składników (art. 22 ust. 2 i załącznik VIII pkt 1) | str.    341
  7. Brak zastosowania art. 22 ust. 1 lit. a i b (art. 22 ust. 2 i załącznik VIII pkt 2) | str.    345
  8. Sposób wyrażania informacji o ilości składnika (składników) lub kategorii składników (art. 22 ust. 2 i załącznik VIII pkt 3 i 4) | str.    346
  Artykuł 23. Ilość netto | str.    350
  1. Uwagi wstępne | str.    351
  2. Sposób zapisu informacji o masie netto | str.    353
  3. Dopuszczalne różnice między ilością netto zadeklarowaną w oznakowaniu a rzeczywistą ilością netto środka spożywczego | str.    356
  4. Wyjątki i zasady szczególne w zakresie oznaczania masy netto | str.    358
  Artykuł 24. Data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia i data zamrożenia | str.    364
  1. Uwagi ogólne | str.    365
  2. Termin przydatności do spożycia | str.    367
  3. Data minimalnej trwałości | str.    371
  4. Data zamrożenia lub pierwszego zamrożenia | str.    375
  5. Obowiązek zapewnienia czytelności informacji | str.    376
  Artykuł 25. Warunki przechowywania lub warunki użycia | str.    376
  1. Uwagi wstępne | str.    377
  2. Warunki przechowywania | str.    377
  3. Sposób przekazywania informacji o warunkach przechowywania | str.    378
  4. Warunki przechowywania żywności głęboko mrożonej | str.    380
  5. Warunki użycia środka spożywczego | str.    381
  6. Warunki przechowywania lub użycia żywności po otwarciu opakowania | str.    382
  Artykuł 26. Kraj lub miejsce pochodzenia | str.    383
  1. Uwagi wstępne | str.    385
  2. Chronione nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności (art. 26 ust. 1) | str.    387
  3. Obowiązek deklaracji pochodzenia w sytuacji ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd (art. 26 ust. 2 lit. a) | str.    390
  4. Obowiązek deklaracji pochodzenia w odniesieniu do wybranych rodzajów mięsa (art. 26 ust. 2 lit. b) | str.    394
  5. Obowiązek deklaracji pochodzenia w przypadku rozbieżności pochodzenia środka spożywczego i jego podstawowego składnika (art. 26 ust. 3) | str.    401
  6. Sprawozdania Komisji i przyszłe regulacje | str.    405
  Artykuł 27. Instrukcje użycia | str.    409
  Artykuł 28. Zawartość alkoholu | str.    411
  Sekcja 3. Informacja o wartości odżywczej | str.    414
  Artykuł 29. Powiązania z innymi przepisami | str.    414
  Artykuł 30. Treść | str.    417
  1. Obowiązkowe elementy informacji o wartości odżywczej | str.    419
  2. Dobrowolne elementy informacji o wartości odżywczej | str.    421
  3. Powtórzenie informacji o wartości odżywczej | str.    424
  4. Informacja o wartości odżywczej napojów alkoholowych | str.    426
  5. Informacja o wartości odżywczej w przypadku żywności nieopakowanej | str.    427
  6. Upoważnienie Komisji do zmian z zakresu informacji o wartości odżywczej | str.    427
  7. Sprawozdanie na temat obecności izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz w ogólnej diecie populacji UE | str.    428
  Artykuł 31. Obliczenie | str.    429
  1. Uwaga wprowadzająca | str.    430
  2. Sposób obliczania wartości energetycznej i składników odżywczych (art. 31 ust. 1 i 2) | str.    430
  3. Postać żywności, do której odnoszą się informacje o wartości odżywczej (art. 31 ust. 3) | str.    431
  4. Podstawy wyliczania wartości podawanych w informacji o wartości odżywczej (art. 31 ust. 4) | str.    433
  5. Uprawnienia Komisji | str.    436
  Artykuł 32. Wyrażanie ilości w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml | str.    437
  1. Obligatoryjne formy podawania informacji o wartości odżywczej | str.    437
  2. Fakultatywne formy podawania informacji o wartości odżywczej | str.    438
  Artykuł 33. Wyrażanie ilości w przeliczeniu na porcję lub na jednostkową ilość żywności | str.    441
  1. Podawanie informacji o wartości odżywczej w przeliczeniu na porcję lub jednostkową ilość żywności (art. 33 ust. 1 i 4) | str.    442
  2. Powtarzanie informacji o wartości odżywczej w przeliczeniu na porcję lub jednostkową ilość żywności (art. 33 ust. 2) | str.    443
  3. Podawanie informacji o wartości odżywczej wobec żywności nieopakowanej (art. 33 ust. 3) | str.    444
  4. Upoważnienie dla Komisji do wydania aktów wykonawczych (art. 33 ust. 5) | str.    445
  Artykuł 34. Prezentacja | str.    445
  1. Prezentacja informacji o wartości odżywczej (art. 34 ust. 1 i 2) | str.    446
  2. Prezentacja powtórzenia informacji o wartości odżywczej (art. 34 ust. 3) | str.    449
  3. Prezentacja informacji o wartości odżywczej w odniesieniu do żywności nieopakowanej i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowo (art. 34 ust. 4) | str.    450
  4. Prezentacja wartości odżywczej w przypadku znikomych ilości składników odżywczych (art. 34 ust. 5) | str.    450
  5. Delegacje dla Komisji | str.    451
  Artykuł 35. Dodatkowe formy wyrażania i prezentacji informacji | str.    452
  1. Cel oraz warunki wprowadzania dodatkowych form prezentowania informacji o wartości odżywczej (art. 35 ust. 1) | str.    453
  2. Przykłady systemów dobrowolnych | str.    454
  3. Uprawnienia i obowiązki państw członkowskich oraz Komisji (art. 35 ust. 2–6) | str.    458
  
  Rozdział V. Dobrowolne informacje na temat żywności | str.    459
  Artykuł 36. Wymogi mające zastosowanie | str.    459
  1. Pojęcie informacji dobrowolnych | str.    460
  2. Informacje dobrowolne objęte szczególnymi wymogami rozporządzenia nr 1169/2011 (art. 36 ust. 1) | str.    461
  3. Informacje dobrowolne objęte ogólnymi wymogami rozporządzenia nr 1169/2011 (art. 36 ust. 2) | str.    462
  4. Informacje dobrowolne uregulowane w przepisach szczególnych (art. 36 ust. 3 i 4) | str.    465
  Artykuł 37. Prezentacja | str.    469
  
  Rozdział VI. Przepisy krajowe | str.    470
  Artykuł 38. Przepisy krajowe | str.    470
  Artykuł 39. Przepisy krajowe w zakresie dodatkowych obowiązkowych danych szczegółowych | str.    473
  Artykuł 40. Mleko i produkty mleczne | str.    476
  Artykuł 41. Napoje alkoholowe | str.    477
  Artykuł 42. Wyrażanie ilości netto | str.    478
  Artykuł 43. Dobrowolne podawanie referencyjnych wartości spożycia dla szczególnych grup ludności | str.    481
  Artykuł 44. Przepisy krajowe dotyczące żywności nieopakowanej | str.    481
  1. Żywność nieopakowana – definicja | str.    482
  2. Obowiązkowe przekazywanie informacji o alergenach | str.    485
  3. Przepisy krajowe dotyczące przekazywania innych danych szczegółowych | str.    487
  4. Dobrowolne przekazywanie innych informacji | str.    494
  5. Przepisy krajowe dotyczące sposobu udostępniania danych szczegółowych, form ich wyrażania i prezentacji | str.    494
  6. Komunikowanie Komisji tekstu przepisów krajowych dotyczących żywności nieopakowanej | str.    497
  Artykuł 45. Procedura notyfikacji | str.    498
  
  Rozdział VII. Przepisy wykonawcze, zmieniające i końcowe | str.    501
  Artykuł 46. Zmiany załączników | str.    501
  Artykuł 47. Okres przejściowy w odniesieniu do środków wykonawczych lub aktów delegowanych i data rozpoczęcia ich stosowania | str.    503
  Artykuł 48. Komitet | str.    504
  Artykuł 49. Zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 | str.    508
  Artykuł 50. Zmiany rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 | str.    510
  Artykuł 51. Wykonywanie przekazanych uprawnień | str.    512
  Artykuł 52. Procedura w trybie pilnym | str.    515
  Artykuł 53. Uchylenie | str.    516
  Artykuł 54. Środki przejściowe | str.    517
  Artykuł 55. Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania | str.    519
  
  Załączniki | str.    521
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia