Prawo autorskie

-20%

Prawo autorskie

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie.


Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub zasadniczo zmodyfikowano. Spowodowane to było zmianą stanu normatywnego (dwie nowelizacje polskiego prawa autorskiego w 2015 roku) i niektórych poglądów autorów, a także rozbudową analizy wybranych kwestii, np.:


"ściągania" nielegalnych plików z internetu,
dopuszczalności używania odnośników (linków),
dzieł osieroconych,
zasad stosowania testu trójstopniowego.
Autorzy uwzględnili problemy prawa autorskiego poruszane na studiach podyplomowych prowadzonych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, a także stanowiące przedmiot sporów sądowych lub opinii prawnych. Omówili również odpowiednie aspekty prawa Unii Europejskiej.


Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.


Janusz Barta i Ryszard Markiewicz


od wielu lat kierują Katedrą Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Zajmują się problematyką praw na dobrach niematerialnych, w szczególności prawem autorskim. Opublikowali w Wolters Kluwer m.in. następujące opracowania:


Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz


(2002),


Oprogramowanie open source w świetle prawa


(2005),


Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz


(redakcja i współautorstwo, wyd. V, 2011),


Prawo autorskie. Zbiór przepisów i orzecznictwa


, t. 1-3 (wyd. V, 2005),


Ochrona danych osobowych. Komentarz


(wspólnie z P. Fajgielskim, wyd. VI, 2015),


Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie


(wyd. VI, 2014),


Telewizja interaktywna a prawo autorskie


(2007),


Media a dobra osobiste


(redakcja i współautorstwo, 2009),


Zabawy z prawem autorskim
(2015). Autorzy są związani z Kancelarią Markiewicz & Sroczyński.


Liczba stron772
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-200-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Od autorów | str.    17
  
  Rozdział I. Uwagi wstępne | str.    21
  
  Rozdział II. Źródła prawa | str.    28
  
  Rozdział III. Prawo autorskie | str.    37
  1. Przedmiot prawa | str.    37
  1.1. Uwagi ogólne | str.    37
  1.2. Pojęcie utworu w prawie Unii Europejskiej | str.    43
  1.3. Cecha twórczości i indywidualności | str.    48
  1.4. Problemy praktyczne dotyczące kwalifikacji wytworu intelektualnego jako utworu | str.    57
  1.5. Cecha indywidualności w poszczególnych składnikach i rodzajach dzieł | str.    59
  1.6. Kontrowersyjnie o kryterium twórczości w prawie autorskim | str.    78
  1.7. Utwór zależny | str.    83
  1.8. Wyłączenia wybranych kategorii wytworów intelektu spod prawa autorskiego | str.    87
  2. Powstanie i czas ochrony praw autorskich | str.    95
  3. Podmiot praw autorskich | str.    105
  3.1. Twórca | str.    105
  3.2. Współautorstwo | str.    106
  3.3. Twórczość pracownicza | str.    113
  3.4. Inne podmioty praw autorskich | str.    116
  3.5. Następcy prawni | str.    119
  4. Autorskie prawa osobiste | str.    120
  4.1. Uwagi ogólne | str.    120
  4.1.1. Wprowadzenie | str.    120
  4.1.2. Usytuowanie | str.    121
  4.1.3. Treść i naruszenie | str.    123
  4.1.4. Ochrona po śmierci | str.    128
  4.1.5. Problem wspólności praw | str.    129
  4.1.6. Umowy | str.    130
  4.1.7. Utwory pracownicze | str.    132
  4.2. Poszczególne autorskie prawa osobiste | str.    133
  4.2.1. Prawo do autorstwa | str.    133
  4.2.2. Prawo do integralności utworu | str.    138
  4.2.3. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu | str.    144
  4.2.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności | str.    147
  4.2.5. Prawo dostępu do dzieła | str.    149
  4.3. Ochrona autorskich dóbr osobistych a stosunki umowne | str.    150
  5. Autorskie prawa majątkowe | str.    151
  5.1. Treść prawa | str.    151
  5.1.1. Uwagi ogólne | str.    151
  5.1.2. Pojęcie korzystania | str.    154
  5.1.3. Pola eksploatacji | str.    159
  5.1.4. Postacie korzystania z utworu | str.    161
  5.1.5. Prawo do wynagrodzenia i rozporządzania utworem | str.    167
  5.1.6. Droit de suite | str.    172
  5.1.7. Zabezpieczenia przed dostępem do utworów | str.    173
  5.1.8. Prawa wyłączne do utworu a własność egzemplarza utworu | str.    178
  5.2. Wyczerpanie prawa | str.    179
  5.3. Ograniczenia w wykonywaniu prawa | str.    190
  5.4. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych | str.    191
  5.4.1. Uwagi wstępne | str.    191
  5.4.2. Dozwolony użytek osobisty | str.    227
  5.4.3. Swoboda cytowania | str.    235
  5.4.4. Parodia, pastisz i karykatura | str.    244
  5.4.5. Antologie | str.    248
  5.4.6. Przedruk | str.    255
  5.4.7. Licencje dla celów naukowych i dydaktycznych | str.    256
  5.4.8. Publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego | str.    263
  5.4.9. Nagrania efemeryczne i archiwalne | str.    265
  5.4.10. Dzieła osierocone | str.    266
  5.4.11. Inne postacie licencji | str.    271
  5.4.12. Kontrowersyjnie o dozwolonym użytku w prawie autorskim | str.    274
  5.5. Rozszerzony zbiorowy zarząd | str.    289
  5.5.1. Uwagi ogólne | str.    289
  5.5.2. Zawieranie umów w sprawie korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym | str.    291
  5.5.3. Reemisja programów w sieciach kablowych | str.    293
  6. Regulacje szczególne | str.    294
  6.1. Programy komputerowe | str.    294
  6.2. Utwór audiowizualny | str.    309
  7. Umowy | str.    325
  7.1. Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia | str.    325
  7.1.1. Zasada specyfikacji w umowie pól eksploatacji utworu | str.    333
  7.1.2. Zakaz obejmowania umową nieznanych (w chwili jej zawierania) pól eksploatacji utworu | str.    342
  7.1.3. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości | str.    343
  7.1.4. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia | str.    343
  7.1.5. Nakaz zawierania pod rygorem nieważności umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej (art. 53 i art. 67 ust. 5 pr. aut.) | str.    343
  7.1.6. Autorskie dobra osobiste a umowy | str.    345
  7.1.7. Inne ograniczenia swobody umów | str.    347
  7.2. Przepisy względnie obowiązujące | str.    347
  7.3. Zasady redakcji kontraktów autorskich | str.    350
  7.3.1. Uwagi ogólne | str.    350
  7.3.2. Redakcja umowy licencyjnej | str.    355
  7.4. Licencje open source, creative commons i ruch open access | str.    364
  8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych | str.    372
  8.1. Autorskie prawa osobiste | str.    372
  8.2. Autorskie prawa majątkowe | str.    374
  8.2.1. Uwagi ogólne | str.    374
  8.2.2. Stwierdzenie naruszenia i podmiot odpowiedzialny | str.    375
  8.2.3. Roszczenia | str.    383
  8.2.4. Przedawnienie | str.    397
  8.2.5. Zagadnienia procesowe | str.    399
  8.3. Nadużycie prawa autorskiego | str.    406
  
  Rozdział IV. Prawa pokrewne | str.    410
  1. Uwagi generalne | str.    410
  2. Prawo do artystycznych wykonań | str.    412
  3. Prawa do fonogramów i wideogramów | str.    417
  4. Prawo do nadań | str.    419
  5. Prawo do pierwszego wydania | str.    419
  6. Prawo do wydania naukowego i krytycznego | str.    421
  7. Ochrona praw pokrewnych | str.    423
  
  Rozdział V. Sui generis ochrona baz danych | str.    424
  1. Wprowadzenie | str.    424
  2. Przedmiot ochrony | str.    428
  3. Producent bazy danych | str.    430
  4. Treść ochrony | str.    431
  5. Czas ochrony | str.    437
  6. Ochrona baz danych | str.    438
  
  Rozdział VI. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego | str.    439
  1. Uwagi ogólne | str.    439
  2. Wykonywanie zbiorowego zarządu w stosunkach wewnętrznych | str.    440
  3. Wykonywanie zbiorowego zarządu w stosunkach zewnętrznych | str.    444
  4. Tabele wynagrodzeń | str.    445
  5. Wielość organizacji zbiorowego zarządzania | str.    451
  6. Domniemania | str.    454
  7. Dyrektywa 2014/26 w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi | str.    456
  
  Rozdział VII. Prawo autorskie w internecie | str.    461
  1. Problematyka | str.    461
  2. Przedmiot ochrony | str.    464
  3. Podmiot prawa | str.    467
  4. Treść prawa autorskiego | str.    468
  4.1. Uwagi ogólne | str.    468
  4.2. Dozwolony użytek w sieciach komputerowych | str.    469
  4.2.1. Uwagi wstępne | str.    469
  4.2.2. Zwielokrotnienie utworu w ramach art. 231 pr. aut. | str.    471
  4.2.3. "Przedruk internetowy" | str.    477
  4.2.4. Licencja dla bibliotek on-line | str.    479
  4.2.5. Licencja dla celów dydaktycznych i naukowych | str.    481
  4.2.6. Projekt Google | str.    482
  5. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w internecie | str.    485
  5.1. Odpowiedzialność dostawcy zawartości sieci | str.    485
  5.2. Odpowiedzialność dostawcy usług w sieciach (service provider) | str.    485
  5.3. Przechowywanie utworów na stronach internetowych | str.    487
  5.3.1. Istota problemu | str.    487
  5.3.2. Bezpośrednie czy pośrednie wkraczanie w prawo autorskie | str.    490
  5.3.3. Artykuł 14 u.ś.u.e. | str.    494
  5.3.4. Wnioski | str.    509
  5.4. Odpowiedzialność użytkownika końcowego | str.    516
  5.5. Odpowiedzialność za odesłania | str.    517
  5.5.1. Uwagi ogólne (oceny przed wyrokiem w sprawie Svensson) | str.    517
  5.5.2. Sprawa Svensson | str.    518
  5.5.3. Odpowiedzialność za systemy wyszukiwawcze | str.    531
  5.5.4. Utwory w odnośnikach | str.    538
  5.6. Blokowanie dostępu do platform internetowych przez dostawcę internetu | str.    540
  5.7. Piractwo i transfer plików MP3 | str.    544
  6. Elektroniczny zbiorowy zarząd prawami autorskimi | str.    551
  7. Rozpowszechnianie przedmiotów praw wyłącznych on-line | str.    553
  7.1. Terminologia | str.    553
  7.2. Ochrona prawnoautorska ze względu na rozpowszechnianie chronionych dóbr on-line | str.    555
  7.3. Miejsce korzystania z utworu | str.    558
  7.4. Unia Europejska wobec rozpowszechniania utworów w trybie on-line | str.    561
  
  Rozdział VIII. Konwencje międzynarodowe | str.    566
  1. Konwencja berneńska | str.    566
  2. Konwencja rzymska | str.    569
  3. Porozumienie TRIPS | str.    572
  4. "Internetowe" traktaty WIPO | str.    575
  4.1. Wprowadzenie | str.    575
  4.2. Traktat WIPO o prawie autorskim | str.    576
  4.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str.    579
  4.4. Pekiński traktat w sprawie audiowizualnych artystycznych wykonań | str.    582
  4.5. Traktat WIPO o dostępie osób niewidomych do utworów drukowanych | str.    583
  5. ACTA | str.    584
  
  Rozdział IX. Prawo autorskie w Unii Europejskiej | str.    589
  1. Uwagi ogólne | str.    589
  2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | str.    591
  3. Orzecznictwo TSUE | str.    602
  4. Dyrektywy a polskie prawo autorskie | str.    606
  
  Rozdział X. Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa | str.    610
  1. Wprowadzenie | str.    610
  2. Prawo właściwe do oceny naruszenia prawa autorskiego | str.    610
  3. Prawo właściwe dla umów autorskich | str.    615
  4. Jurysdykcja krajowa | str.    616
  
  Rozdział XI. Prawo karne | str.    619
  1. Piractwo i prawo autorskie | str.    619
  2. Odpowiedzialność karna | str.    620
  
  Rozdział XII. Okolice prawa autorskiego | str.    623
  1. Dodatkowe podstawy prawnej ochrony rezultatów twórczości | str.    623
  2. Granice swobody twórczej | str.    630
  3. Prawo do wizerunku | str.    631
  4. Ochrona korespondencji | str.    634
  5. Prawo autorskie a swoboda wypowiedzi | str.    635
  5.1. Wprowadzenie | str.    635
  5.2. Konieczność sięgania do art. 10 EKPC | str.    638
  5.3. Bezpośrednie stosowanie EKPC | str.    641
  5.4. Konstytucja | str.    643
  5.5. Wnioski | str.    644
  
  Rozdział XIII. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego | str.    645
  
  Bibliografia | str.    655
  
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    681
  
  Skorowidz | str.    747
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia