Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

-15%

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

124,10  146,00

Format: pdf

124,10146,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz przedstawiono regulację o opłacie reklamowej, która weszła w życie w dniu 11 września 2015 r. Autorzy wyjaśniają poszczególne unormowania i ukazują kontekst stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do analizy konkretnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.


W opracowaniu zaprezentowano m.in.:


zmianę definicji legalnej gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i jej konsekwencje dla praktyki podatkowej,
zmiany w regulacji dotyczącej podatnika podatku od nieruchomości, stawek oraz zwolnień ustawowych w tym podatku,
nowe regulacje w zakresie opłat lokalnych - wprowadzenie fakultatywności tych opłat, jak również wprowadzenie opłaty reklamowej,
zmiany dotyczące podstawy opodatkowania i zakresu zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz ulgi "klęskowej",
wprowadzone w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym "regulacje upraszczające".


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi z tej dziedziny. Zainteresuje również podatników oraz przedstawicieli doktryny.


Liczba stron548
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-395-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych | str.    15
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    17
  Art. 1. [Zakres regulacji] | str.    17
  Art. 1a. [Definicje legalne] | str.    22
  Art. 1b. [Ulgi i zwolnienia podatkowe określone w odrębnych regulacjach] | str.    98
  Art. 1c. [Właściwość organów podatkowych] | str.    109
  Rozdział 2. Podatek od nieruchomości | str.    111
  Art. 2. [Przedmiot podatku od nieruchomości] | str.    111
  Art. 3. [Podatnicy podatku od nieruchomości] | str.    136
  Art. 4. [Podstawa opodatkowania] | str.    157
  Art. 5. [Wysokość stawek podatku od nieruchomości] | str.    165
  Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe] | str.    185
  Art. 7. [Zwolnienia od podatku] | str.    203
  Rozdział 2a. Ewidencja podatkowa nieruchomości | str.    267
  Art. 7a. [Ewidencja nieruchomości na potrzeby wymiaru i poboru podatków] | str.    267
  Rozdział 3. Podatek od środków transportowych | str.    270
  Art. 8. [Przedmiot podatku od środków transportowych] | str.    270
  Art. 9. [Podatnicy podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe] | str.    274
  Art. 10. [Wysokość stawek podatku od środków transportowych] | str.    287
  Art. 11. [Zobowiązanie podatkowe] | str.    293
  Art. 11a. [Zwrot podatku od środków transportowych] | str.    295
  Art. 12. [Zwolnienia od podatku od środków transportowych] | str.    299
  Art. 12a. [Inne ulgi i zwolnienia od podatku od środków transportowych] | str.    307
  Art. 12b. [Przeliczenie stawek podatku od środków transportowych] | str.    308
  Rozdział 4. (uchylony) | str.    310
  Art. 13-14. (uchylone) | str.    310
  Rozdział 5. Opłaty lokalne | str.    311
  Art. 15. [Opłata targowa] | str.    311
  Art. 16. [Zwolnienie od opłaty targowej] | str.    318
  Art. 17. [Opłata miejscowa i uzdrowiskowa] | str.    319
  Art. 17a. [Przedmiot i podmioty opłaty reklamowej] | str.    327
  Art. 17b. [Wysokość opłaty reklamowej] | str.    337
  Art. 18. (uchylony) | str.    338
  Art. 18a. [Opłata od posiadania psów] | str.    338
  Art. 19. [Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych] | str.    343
  Rozdział 6. Przepisy końcowe | str.    354
  Art. 20. [Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych] | str.    354
  Art. 20a. [Obowiązywanie stawek podatkowych z roku poprzedniego] | str.    355
  Art. 20b. [Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych] | str.    358
  Art. 20c. [Pomoc de minimis w uchwałach podatkowych] | str.    359
  Art. 20d. [Delegacja ustawowa] | str.    360
  Art. 21. [Zastąpienie podatku drogowym podatkiem od środków transportowych] | str.    363
  Art. 22. [Deklaracja i płatność podatku w 1991 r.] | str.    364
  Art. 23. [Przepis derogacyjny] | str.    364
  Art. 24. [Wejście w życie ustawy] | str.    365
  Załączniki (pominięte) | str.    365
  
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym | str.    367
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    369
  Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] | str.    369
  Art. 2. [Pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej] | str.    379
  Art. 3. [Pojęcie podatnika podatku rolnego] | str.    384
  Art. 3a. [Wyłączenia podmiotowe] | str.    396
  Art. 3b. [Zakres zadań sejmiku województwa] | str.    397
  Rozdział 2. Zasady ustalania podatku | str.    398
  Art. 4. [Podstawa opodatkowania. Przeliczniki] | str.    398
  Art. 5. [Delegacja ustawowa] | str.    409
  Art. 6. [Wysokość podatku rolnego] | str.    409
  Art. 6a. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe] | str.    414
  Art. 6b. [Fakultatywny tryb poboru podatku] | str.    423
  Art. 6c. [Łączne zobowiązanie pieniężne] | str.    428
  Rozdział 3. (uchylony) | str.    433
  Art. 7-11. (uchylone) | str.    433
  Rozdział 4. Zwolnienia i ulgi podatkowe | str.    435
  Art. 12. [Zwolnienia od podatku rolnego] | str.    435
  Art. 13. [Ulga inwestycyjna] | str.    472
  Art. 13a. (uchylony) | str.    483
  Art. 13b. [Ulga z tytułu położenia gruntów na terenach górskich i podgórskich] | str.    484
  Art. 13c. [Ulga klęskowa] | str.    485
  Art. 13d. [Tryb stosowania ulg i zwolnień. Zbieg praw do ulg i zwolnień] | str.    490
  Art. 13e. [Zakres kompetencji rady gminy] | str.    492
  Art. 13f. [Ulgi podatkowe jako pomoc publiczna] | str.    493
  Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str.    494
  Art. 14-15. (pominięto) | str.    494
  Art. 16. [Zakres stosowania ulg w podatku gruntowym] | str.    494
  Art. 17. [Równorzędność pojęć podatku gruntowego i rolnego] | str.    494
  Art. 17a. [Zakres stosowania pojęcia podatnika podatku rolnego w odrębnych przepisach] | str.    495
  Art. 18. [Kompetencje Prezesa GUS w zakresie ogłoszenia przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych] | str.    495
  Art. 19. [Utrata mocy ustaw] | str.    495
  Art. 20. [Wejście w życie ustawy] | str.    495
  
  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym | str.    497
  
  Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] | str.    499
  Art. 2. [Definicja podatnika] | str.    506
  Art. 3. [Podstawa opodatkowania] | str.    512
  Art. 4. [Wysokość podatku leśnego] | str.    513
  Art. 5. [Obowiązek podatkowy] | str.    519
  Art. 6. [Powstanie zobowiązania podatkowego] | str.    522
  Art. 6a. [Łączne zobowiązanie pieniężne] | str.    530
  Art. 7. [Zwolnienia od podatku leśnego] | str.    531
  Art. 8-9. (pominięto) | str.    540
  Art. 10. (uchylony) | str.    540
  Art. 11. [Zwolnienie z podatku prowadzących zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej - przepis przejściowy] | str.    540
  Art. 12. [Ustalanie wysokości podatku leśnego w 2003 r.] | str.    540
  Art. 13. [Wejście w życie ustawy] | str.    541
  
  Bibliografia | str.    543
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia