Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu

-20%

Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie jest pierwszym kompleksowym omówieniem zagadnień dotyczących środków ochrony przysługujących podmiotowi zamawiającemu program komputerowy. Dotychczasowe kluczowe w tej mierze wypowiedzi były sformułowane jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o prawie autorskim, która nie zawierała żadnej szczególnej regulacji w zakresie odpowiedzialności twórcy za wady przedmiotu świadczenia.


W monografii szczegółowo przedstawiono m.in.:


środki ochrony, którymi dysponuje zamawiający program komputerowy w świetle prawnoautorskiego uregulowania odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu,
pojęcie usterki zamówionego programu komputerowego,
przykłady wadliwości oprogramowania omówione dotychczas w orzecznictwie.


W pracy poddano również analizie rozwiązania przyjęte w sześciu zagranicznych systemach prawnych, w projektach harmonizacji tzw. europejskiego prawa prywatnego, a ponadto uwzględniono dorobek inżynierii oprogramowania.


Adresaci:


Książka jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, menedżerow pozyskujacych programy komputerowe, pracowników przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem programów komputerowych na zamówienie i odbiorców takich programów.


Liczba stron424
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9390-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Od Autora | str.    27
  
  Rozdział    1
  Wstęp | str.    29
  
  1.1. Gospodarcze znaczenie oprogramowania | str.    29
  1.2. Wybrane aspekty tworzenia programów komputerowych na zamówienie | str.    31
  1.2.1. Wąskie i szerokie ujęcie umowy o stworzenie programu komputerowego | str.    31
  1.2.2. Proces powstawania programu komputerowego na zamówienie | str.    34
  1.3. Błąd informatyczny a wada oprogramowania | str.    37
  1.3.1. Faktyczny brak możliwości wyeliminowania wszystkich błędów informatycznych | str.    37
  1.3.2. Ogólny reżim odpowiedzialności kontraktowej i specjalne reżimy odpowiedzialności za wadę przedmiotu świadczenia | str.    39
  1.4. Konstrukcja pracy | str.    42
  
  Rozdział    2
  Podstawa odpowiedzialności za usterki zamówionego programu komputerowego | str.    47
  
  2.1. Uwagi wstępne | str.    47
  2.2. Podstawa odpowiedzialności za wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str.    48
  2.2.1. Austria | str.    48
  2.2.2. Francja | str.    49
  2.2.3. Niemcy | str.    51
  2.2.4. Stany Zjednoczone | str.    52
  2.2.5. Szwajcaria | str.    54
  2.2.6. Wielka Brytania | str.    55
  2.3. Podstawa odpowiedzialności za usterki zamówionego programu komputerowego w ujęciu historycznoprawnym | str.    59
  2.3.1. Wzór umowy o świadczenie usług w zakresie automatowego przetwarzania informacji z 1968 r. | str.    59
  2.3.2. Rękojmia za wady fizyczne dzieła | str.    61
  2.3.2.1. Wprowadzenie | str.    61
  2.3.2.2. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego utworu | str.    61
  2.3.2.3. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego programu komputerowego - koncepcje wypracowane pod rządami ustawy o prawie autorskim z 1952 r. | str.    64
  2.3.2.4. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego programu komputerowego - koncepcje wypracowane pod rządami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    66
  2.4. Prawnoautorski reżim odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu | str.    71
  2.4.1. Wprowadzenie | str.    71
  2.4.2. Zakres przedmiotowy | str.    73
  2.4.2.1. Wprowadzenie | str.    73
  2.4.2.2. Ujęcie wąskie | str.    74
  2.4.2.3. Ujęcie szerokie | str.    77
  2.4.3. Zakres podmiotowy | str.    82
  2.4.3.1. Pojęcie twórcy i wieloznaczność wyrazu "twórca" w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    82
  2.4.3.2. Znaczenie wyrazu "twórca" w art. 55 ust. 1 pr. aut. | str.    85
  2.4.3.3. Podmiot uprawniony do usunięcia usterki zamówionego programu komputerowego, niebędący jego rzeczywistym twórcą | str.    88
  2.4.3.3.1. Pracodawca twórcy | str.    88
  2.4.3.3.2. Pochodny nabywca autorskich praw majątkowych i licencjobiorca | str.    92
  2.4.3.4. Złagodzenie podstawy odpowiedzialności za usterki programu komputerowego - ujęcie socjologiczne | str.    97
  2.4.3.5. Złagodzenie podstawy odpowiedzialności za usterki programu komputerowego - ujęcie prawne | str.    101
  2.4.3.5.1. Sekwencyjne ujęcie środków ochrony zamawiającego | str.    101
  2.4.3.5.2. Oparcie odpowiedzialności twórcy za usterki zamówionego utworu na zasadzie winy | str.    103
  2.4.3.5.3. Przyznanie twórcy prawa do zatrzymania części wypłaconego wynagrodzenia | str.    107
  2.4.4. Odpłatność umowy | str.    108
  2.5. Wnioski | str.    110
  
  Rozdział    3
  Usterka zamówionego programu komputerowego | str.    113
  
  3.1. Uwagi wstępne | str.    113
  3.2. Pojęcie wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str.    114
  3.2.1. Austria | str.    114
  3.2.2. Francja | str.    116
  3.2.3. Niemcy | str.    118
  3.2.4. Stany Zjednoczone | str.    122
  3.2.5. Szwajcaria | str.    123
  3.2.6. Wielka Brytania | str.    127
  3.3. Wyraz "usterka" w języku prawnym | str.    128
  3.4. Usterka jako wada przedmiotu świadczenia | str.    130
  3.4.1. Wprowadzenie | str.    130
  3.4.2. Cechy pozytywne | str.    131
  3.4.3. Cechy negatywne | str.    134
  3.5. Usterka zamówionego programu komputerowego a inne postaci wadliwości przedmiotu świadczenia | str.    135
  3.5.1. Usterka a wada fizyczna | str.    135
  3.5.1.1. Wprowadzenie | str.    135
  3.5.1.2. Ujęcie analityczne | str.    135
  3.5.1.3. Ujęcie funkcjonalne | str.    139
  3.5.2. Usterka a wada prawna | str.    140
  3.5.2.1. Wprowadzenie | str.    140
  3.5.2.2. Kwalifikacja naruszenia wymagań zgodności | str.    142
  3.5.3. Usterka a błąd informatyczny | str.    144
  3.5.3.1. Wprowadzenie | str.    144
  3.5.3.2. Pojęcie błędu w inżynierii oprogramowania | str.    145
  3.5.3.3. Znaczenie wyrażenia "poprawianie błędów" w świetle dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych | str.    145
  3.5.3.4. Błąd informatyczny w wybranych systemach prawnych, w których wdrożono przepisy dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych | str.    147
  3.5.3.5. Rekonstrukcja pojęcia błędu informatycznego | str.    150
  3.5.4. Usterka a wada fizyczna nośnika | str.    153
  3.6. Rodzaje usterek zamówionego programu komputerowego | str.    155
  3.6.1. Wprowadzenie | str.    155
  3.6.2. Usterki usuwalne i nieusuwalne | str.    155
  3.6.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    155
  3.6.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    156
  3.6.3. Usterki istotne i nieistotne | str.    157
  3.6.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    157
  3.6.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    158
  3.6.4. Usterki merytoryczne i techniczne | str.    161
  3.7. Stwierdzenie usterki zamówionego programu komputerowego | str.    162
  3.7.1. Wprowadzenie | str.    162
  3.7.2. Kryteria porównania zamówionego programu komputerowego z jego abstrakcyjnym pierwowzorem | str.    163
  3.7.3. Kryteria kwalifikacji odstępstwa od abstrakcyjnego pierwowzoru zamówionego programu komputerowego jako usterki | str.    165
  3.7.3.1. Posiłkowe odwołanie się do kryteriów stwierdzenia wady fizycznej | str.    165
  3.7.4. Zmniejszenie wartości i użyteczności | str.    168
  3.7.4.1. Pojęcie zmniejszenia wartości lub użyteczności | str.    168
  3.7.4.2. Naruszenie wymagań funkcjonalnych - stanowisko doktryny | str.    171
  3.7.4.3. Naruszenie wymagań funkcjonalnych - stanowisko judykatury | str.    174
  3.7.4.4. Naruszenie wymagań pozafunkcjonalnych | str.    176
  3.7.4.5. Naruszenie wymagań zgodności | str.    178
  3.7.5. Brak zapewnionych właściwości | str.    179
  3.7.6. Przekazanie programu komputerowego w stanie niezupełnym | str.    181
  3.8. Wnioski | str.    183
  
  Rozdział    4
  Środki ochrony zamawiającego program komputerowy w razie wykrycia usterki | str.    186
  
  4.1. Uwagi wstępne | str.    186
  4.2. Środki ochrony zamawiającego program komputerowy w wybranych systemach prawnych | str.    187
  4.2.1. Austria | str.    187
  4.2.2. Francja | str.    189
  4.2.3. Niemcy | str.    191
  4.2.4. Stany Zjednoczone | str.    192
  4.2.5. Szwajcaria | str.    194
  4.2.6. Wielka Brytania | str.    195
  4.3. Sekwencyjność środków ochrony zamawiającego | str.    197
  4.3.1. Model sekwencyjności środków ochrony | str.    197
  4.3.1.1. Wprowadzenie | str.    197
  4.3.1.2. Pierwszeństwo środka ochrony zmierzającego do realnego wykonania zobowiązania | str.    198
  4.3.1.3. Wybór określonego środka ochrony a charakter usterki | str.    200
  4.3.2. Pominięcie sekwencyjności środków ochrony | str.    202
  4.3.2.1. Niewyznaczenie twórcy odpowiedniego terminu do usunięcia usterki | str.    202
  4.3.2.2. Nieprzyjęcie utworu | str.    205
  4.3.3. Charakter prawny wyboru określonego środka ochrony | str.    207
  4.4. Charakter prawny środków ochrony zamawiającego a znaczenie wyrazu "roszczenia" w art. 55 ust. 3 pr. aut. | str.    211
  4.4.1. Wprowadzenie | str.    211
  4.4.2. Rekonstrukcja pojęcia sytuacji prawnej, roszczenia i uprawnienia kształtującego | str.    211
  4.4.3. Znaczenie wyrazu "roszczenia" | str.    213
  4.5. Naprawienie szkody a środki ochrony zamawiającego | str.    217
  4.5.1. Wprowadzenie | str.    217
  4.5.2. Stosunek prawnoautorskiego reżimu odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu do ogólnego reżimu odpowiedzialności ex contractu | str.    219
  4.5.3. Znaczenie żądania naprawienia szkody w razie wykrycia wady prawnej utworu | str.    222
  4.6. Wnioski | str.    225
  
  Rozdział    5
  Wyznaczenie twórcy odpowiedniego terminu do usunięcia usterki zamówionego programu komputerowego | str.    229
  
  5.1. Uwagi wstępne | str.    229
  5.2. Usunięcie wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str.    230
  5.2.1. Austria | str.    230
  5.2.2. Francja | str.    232
  5.2.3. Niemcy | str.    234
  5.2.4. Stany Zjednoczone | str.    236
  5.2.5. Szwajcaria | str.    238
  5.2.6. Wielka Brytania | str.    239
  5.3. Charakter prawny | str.    240
  5.3.1. Wprowadzenie | str.    240
  5.3.2. Koncepcja roszczenia | str.    241
  5.3.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    241
  5.3.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    245
  5.3.2.2.1. Cele analizy sytuacji prawnej zamawiającego | str.    245
  5.3.2.2.2. Obowiązek usunięcia usterki zamówionego utworu | str.    245
  5.3.2.2.3. Zaskarżalność roszczenia o usunięcie usterki | str.    248
  5.3.3. Koncepcja uprawnienia kształtującego | str.    251
  5.3.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    251
  5.3.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    253
  5.3.4. Przesłanka skorzystania z uprawnień | str.    254
  5.3.4.1. Ujęcie cywilistyczne | str.    254
  5.3.4.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    256
  5.4. Termin usunięcia usterki /    260
  5.4.1. Ogólna wytyczna "odpowiedniego" terminu do usunięcia usterki | str.    260
  5.4.2. Ogólna wytyczna maksymalnego terminu do usunięcia usterki | str.    263
  5.4.3. Wyznaczenie twórcy terminu nieodpowiedniego do usunięcia usterki | str.    264
  5.5. Usunięcie usterek w ramach wykonania zastępczego | str.    265
  5.5.1. Wprowadzenie | str.    265
  5.5.2. Ujęcie cywilnoprawne | str.    266
  5.5.3. Ujęcie prawnoautorskie | str.    267
  5.6. Usunięcie usterki a naprawienie szkody in natura | str.    271
  5.6.1. Wprowadzenie | str.    271
  5.6.2. Roszczenie o usunięcie usterki zamówionego utworu a roszczenie o naprawienie szkody in natura | str.    272
  5.6.3. Roszczenie o usunięcie usterki zamówionego utworu a roszczenie o wykonanie zobowiązania | str.    275
  5.7. Wnioski | str.    277
  
  Rozdział    6
  Żądanie odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str.    281
  
  6.1. Uwagi wstępne | str.    281
  6.2. Obniżenie wynagrodzenia twórcy zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str.    282
  6.2.1. Austria | str.    282
  6.2.2. Francja | str.    283
  6.2.3. Niemcy | str.    284
  6.2.4. Stany Zjednoczone | str.    285
  6.2.5. Szwajcaria | str.    286
  6.2.6. Wielka Brytania | str.    287
  6.3. Charakter prawny | str.    288
  6.3.1. Wprowadzenie | str.    288
  6.3.2. Koncepcja roszczenia o zwrot nadpłaconej kwoty albo zmniejszenie świadczenia pieniężnego | str.    289
  6.3.3. Koncepcja roszczenia o wyrażenie zgody przez drugą stronę na obniżenie świadczenia pieniężnego | str.    291
  6.3.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    291
  6.3.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    294
  6.3.4. Koncepcja uprawnienia | str.    297
  6.3.4.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    297
  6.3.4.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    301
  6.3.5. Koncepcje pośrednie | str.    304
  6.3.5.1. Koncepcja wieloetapowej realizacji żądania obniżenia świadczenia pieniężnego | str.    304
  6.3.5.2. Koncepcja niejednolitego charakteru żądania obniżenia świadczenia pieniężnego | str.    305
  6.4. Stopień obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str.    308
  6.4.1. Ogólna wytyczna stopnia obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str.    308
  6.4.1.1. Wprowadzenie | str.    308
  6.4.1.2. Ujęcie cywilnoprawne | str.    309
  6.4.1.3. Ujęcie prawnoautorskie | str.    311
  6.4.2. Konkretyzacja ogólnej wytycznej stopnia obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str.    315
  6.4.2.1. Wprowadzenie | str.    315
  6.4.2.2. Ujęcie cywilnoprawne | str.    315
  6.4.2.3. Ujęcie prawnoautorskie | str.    316
  6.4.3. Stopień redukcji wynagrodzenia twórcy a struktura umowy o stworzenie programu komputerowego | str.    318
  6.5. Podstawa rozliczenia stron w razie wystąpienia stanu nadpłaty po odpowiednim obniżeniu umówionego wynagrodzenia twórcy | str.    320
  6.6. Żądanie obniżenia wynagrodzenia a żądanie naprawienia szkody in valuta | str.    323
  6.7. Wnioski | str.    325
  
  Rozdział    7
  Odstąpienie od umowy | str.    328
  
  7.1. Uwagi wstępne | str.    328
  7.2. Zakończenie stosunku prawnego w razie wykrycia wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str.    329
  7.2.1. Austria | str.    329
  7.2.2. Francja | str.    330
  7.2.3. Niemcy | str.    332
  7.2.4. Stany Zjednoczone | str.    333
  7.2.5. Szwajcaria | str.    334
  7.2.6. Wielka Brytania | str.    335
  7.3. Charakter prawny | str.    336
  7.4. Forma | str.    338
  7.5. Stosunek art. 59 pr. aut. do art. 494 k.c. | str.    341
  7.5.1. Wprowadzenie | str.    341
  7.5.2. Koncepcja subsydiarności art. 59 pr. aut. | str.    341
  7.5.3. Koncepcja specjalności art. 59 pr. aut. | str.    342
  7.6. Chwila powstania skutku odstąpienia od umowy | str.    344
  7.6.1. Wprowadzenie | str.    344
  7.6.2. Koncepcja wygaśnięcia zobowiązania ex tunc | str.    345
  7.6.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    345
  7.6.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    346
  7.6.3. Koncepcja wygaśnięcia zobowiązania ex nunc | str.    349
  7.6.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    349
  7.6.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    351
  7.6.4. Koncepcja przekształcenia zobowiązania ex nunc | str.    353
  7.6.5. Koncepcja przekształcenia zobowiązania ex tunc | str.    355
  7.7. Powrót autorskich praw majątkowych do twórcy | str.    357
  7.7.1. Wprowadzenie | str.    357
  7.7.2. Sens rozważania powrotu autorskich praw majątkowych do zamówionego programu komputerowego po odstąpieniu od umowy | str.    358
  7.7.3. Koncepcja skutku rozporządzającego odstąpienia od umowy | str.    361
  7.7.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str.    361
  7.7.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str.    362
  7.7.4. Koncepcja skutku zobowiązującego odstąpienia od umowy | str.    365
  7.7.5. Koncepcja niejednolitego skutku odstąpienia od umowy | str.    368
  7.8. Podstawa rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy | str.    370
  7.8.1. Wprowadzenie | str.    370
  7.8.2. Ujęcie cywilnoprawne | str.    371
  7.8.3. Ujęcie prawnoautorskie | str.    373
  7.9. Prawo twórcy do zatrzymania części wypłaconegowynagrodzenia | str.    376
  7.9.1. Wprowadzenie | str.    376
  7.9.2. Znaczenie gospodarcze | str.    377
  7.9.3. Charakter prawny | str.    379
  7.10.Odstąpienie od umowy a nieprzyjęcie utworu | str.    380
  7.11.Wnioski | str.    382
  
  Zakończenie | str.    387
  
  Bibliografia | str.    393
  
  Orzecznictwo | str.    411
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia