Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz

-20%

Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

170,40  213,00

Format: pdf

170,40213,00

cena zawiera podatek VAT

Reforma administracji skarbowej stała się faktem 1 marca 2017 r., kiedy zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Autorzy komentarza szczegółowo omawiają strukturę nowej administracji celno-skarbowej i wyjaśniają, na czym polega procedura kontroli celno-skarbowej oraz opisują jej przebieg. Publikacja zapewnia czytelnikowi wiedzę nt. unormowania w zakresie procedur policyjnych i wywiadowczych oraz tłumaczy pozycję pracownika i funkcjonariusza w nowej organizacji. Autorzy odnoszą się również do przepisów wprowadzających do ustawy o KAS zawartych w odrębnym akcie prawnym.


Publikację przygotowali doświadczeni praktycy i eksperci - m.in. sędziowie, pracownicy KAS i radcowie prawni. Ich atutem jest to, że na co dzień stosują zawiłe przepisy prawa z obszaru spraw administracyjnych, pracowniczych, a także procedur podatkowych.


Dzięki książce czytelnik zdobędzie wiedzę na temat:


organizacji nowej administracji,
praw i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych w toku procedury kontrolnej,
procedur policyjnych i wywiadowczych zawartych w ustawie o KAS,
różnic w zakresie realizowania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników KAS,
kontynuowania zadań dotychczasowych organów celnych, podatkowych i kontroli skarbowej przez nowo powstałe organy KAS.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, prokurentów oraz sędziów sądów administracyjnych. Stanowi cenne źródło wiedzy dla pracowników organów KAS, prokuratury i policji współpracujących z wywiadem celno-skarbowym, a także księgowych i ekonomistów. Komentarz zainteresuje również pracowników naukowych wydziałów prawa i administracji.


Przeczytaj wywiad z autorem >>>


Liczba stron1140
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieTomasz Nowak
ISBN-13978-83-8124-589-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    35
  
  Wprowadzenie | str.    41
  
  Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm.) | str.    43
  
  Dział I. Przepisy ogólne | str.    45
  [Preambuła] | str.    45
  1. Znaczenie preambuły | str.    45
  2. Preambuła ustawy o KAS | str.    47
  Art. 1. [Zakres regulacji ustawowej. Cel utworzenia KAS] | str.    50
  1. Uwagi ogólne | str.    51
  2. Zakres przedmiotowy ustawy | str.    51
  3. Definicja KAS | str.    52
  4 Zasadność powrotu do terminologii „administracja skarbowa” | str.    55
  5. Służba Celno-Skarbowa | str.    58
  6. Osoby zatrudnione w KAS | str.    59
  Art. 2. [Zadania KAS] | str.    59
  1. Uwagi ogólne w kontekście zadań KAS | str.    65
  2. Charakterystyka poszczególnych zadań KAS | str.    67
  3. Zadania wykonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy | str.    91
  4 Zadania KAS wykonywane przez funkcjonariuszy innych służb | str.    95
  5. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w kontekście zadań KAS | str.    97
  Art. 3. [Delegacja w przedmiocie legitymacji służbowych] | str.    98
  1. Delegacja w zakresie legitymacji służbowych | str.    98
  2. Ważność dotychczasowych legitymacji służbowych | str.    100
  Art. 4. [Nazwa, znak graficzny, sztandar KAS] | str.    101
  Art. 5. [Dzień Krajowej Administracji Skarbowej] | str.    103
  Art. 6. [Odznaka honorowa „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”] | str.    104
  Art. 7. [Kierunki działania i rozwoju KAS] | str.    105
  Art. 8. [Organy opiniodawczo-doradcze] | str.    109
  Art. 9. [Upoważnienia w zakresie dysponowania częścią budżetu państwa] | str.    110
  Art. 10. [Działalność duszpasterska w KAS] | str.    111
  
  Dział II. Organy Krajowej Administracji Skarbowej | str.    112
  Art. 11. [Organy KAS. Właściwość rzeczowa i miejscowa] | str.    112
  1. Uwagi ogólne | str.    113
  2. Organy KAS oraz właściwość miejscowa tych organów | str.    115
  3. Właściwość miejscowa | str.    117
  Art. 12. [Funkcje koordynująco-wspierające Ministra Finansów] | str.    122
  Art. 13. [Powołanie i podległość Szefa KAS] | str.    124
  Art. 14. [Zadania Szefa KAS] | str.    124
  Art. 15. [Funkcje Szefa KAS w zakresie prowadzenia listy naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców] | str.    134
  Art. 16. [Uprawnienia Szefa KAS w zakresie monitorowania transakcji] | str.    135
  Art. 17. [Właściwość miejscowa Szefa KAS] | str.    138
  Art. 18. [Osoby i organy wspomagające Szefa KAS w realizacji zadań] | str.    138
  Art. 19. [Powołanie zastępców Szefa KAS] | str.    139
  Art. 20. [Zasady zastępowania Szefa KAS] | str.    139
  Art. 21. [Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej] | str.    139
  Art. 22. [Zadania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej] | str.    142
  Art. 23. [Zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej] | str.    145
  Art. 24. [Dyrektor izby administracji skarbowej] | str.    146
  Art. 25. [Zadania dyrektora izby administracji skarbowej] | str.    149
  Art. 26. [Zastępca dyrektora izby administracji skarbowej] | str.    155
  Art. 27. [Naczelnik urzędu skarbowego] | str.    155
  Art. 28. [Zadania naczelnika urzędu skarbowego] | str.    157
  Art. 29. [Obsługa i wsparcie podatnika oraz płatnika w centrum obsługi] | str.    166
  Art. 30. [Porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw innej jednostce] | str.    168
  Art. 31. [Zastępca naczelnika urzędu skarbowego] | str.    173
  Art. 32. [Naczelnik urzędu celno-skarbowego] | str.    175
  Art. 33. [Zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego] | str.    175
  Art. 34. [Zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego] | str.    189
  Art. 35. [Centralny Rejestr Danych Podatkowych] | str.    189
  
  Dział III. Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej | str.    192
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    192
  Art. 36. [Wyliczenie jednostek organizacyjnych KAS. Delegatury jednostek] | str.    192
  1. Uwagi ogólne | str.    193
  2. Jednostki organizacyjne KAS i ich delegatury | str.    194
  Art. 37. [Jednostka organizacyjna w sprawach organizacyjno-finansowych] | str.    198
  Art. 38. [Podległość jednostek organizacyjnych KAS] | str.    200
  Art. 39. [Organizacja i statuty jednostek organizacyjnych KAS] | str.    200
  Art. 40. [Laboratoria] | str.    201
  Rozdział 2. Krajowa Szkoła Skarbowości | str.    202
  Art. 41. [Zadania Szkoły. Współpraca z innymi instytucjami] | str.    202
  Art. 42. [Dyrektor i zastępca dyrektora Szkoły] | str.    206
  Rozdział 3. (uchylony) | str.    207
  Art. 43-44. (uchylone) | str.    207
  
  Dział IV. Pomoc i informacje | str.    208
  Art. 45. [Obowiązek udostępniania dokumentów i informacji] | str.    208
  Art. 46. [Współdziałanie z organami i jednostkami. Udzielanie pomocy technicznej. Udostępnianie informacji] | str.    213
  Art. 47. [Dane osobowe zbierane, wykorzystywane i przetwarzane przez KAS] | str.    216
  Art. 48. [Udzielanie informacji przez banki i inne instytucje kredytowe i finansowe] | str.    219
  Art. 49. [Przekazywanie informacji w związku z kontrolą celno-skarbową] | str.    223
  Art. 50. [Udostępnianie danych statystycznych dotyczących obrotu towarowego: INTRASTAT i EXTRASTAT] | str.    225
  Art. 51. [Dostęp do informacji uzyskanych w związku z kontrolą karnoskarbową i ich przechowywanie] | str.    227
  Art. 52. [Dane i informacje udostępniane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych] | str.    228
  Art. 53. [Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o tajemnicy skarbowej] | str.    231
  
  Dział V. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej | str.    232
  Rozdział 1. Kontrola celno-skarbowa | str.    232
  Art. 54. [Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej] | str.    232
  1. Uwagi ogólne | str.    234
  2. Przepisy intertemporalne w zakresie procedur kontrolnych | str.    236
  3. Podstawowe różnice pomiędzy procedurą kontroli celno-skarbowej a kontrolą podatkową | str.    240
  4. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej | str.    250
  5. Sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej w odniesieniu do ustawowo sprecyzowanych środków trwałych | str.    257
  6. Zakres kontroli celno-skarbowej oraz sposób i warunki jej wykonywania w przedmiocie należącym do innych organów administracji | str.    258
  Art. 55. [Kontrola stała wyrobów akcyzowych i gier hazardowych] | str.    259
  Art. 56. [Wyłączenie z kontroli wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne] | str.    263
  Art. 57. [Podmiot kontroli] | str.    268
  Art. 58. [Uwzględnienie ryzyka w kontroli] | str.    269
  1. Uwagi ogólne | str.    269
  2. Analiza ryzyka | str.    270
  Art. 59. [Miejsce wykonywania czynności kontrolnych] | str.    272
  1. Uwagi wstępne | str.    273
  2. Miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych | str.    274
  3. Szczególny rodzaj miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych | str.    276
  4. Szczególny rodzaj miejsca wykonywania kontroli celno-skarbowej | str.    276
  Art. 60. [Kontrola towarów przywożonych z państw trzecich w portach morskich] | str.    277
  Art. 61. [Uprawnienie naczelnika urzędu celno-skarbowego do wykonywania kontroli] | str.    279
  Art. 62. [Wszczęcie kontroli celno-skarbowej i upoważnienie do jej przeprowadzenia] | str.    280
  1. Uwagi wprowadzające | str.    283
  2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej | str.    284
  3. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej | str.    288
  4. Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej | str.    294
  5. Prawo do korekty deklaracji w kontekście wszczęcia kontroli celno-skarbowej | str.    296
  6. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej w trybie uproszczonym | str.    297
  Art. 63. [Termin zakończenia kontroli celno-skarbowej] | str.    302
  1. Uwagi wprowadzające | str.    303
  2. Termin na zakończenie kontroli | str.    303
  3. Dyscyplinowanie organu | str.    306
  Art. 64. [Uprawnienia kontrolujących] | str.    307
  1. Uwagi ogólne | str.    310
  2. Katalog uprawnień kontrolujących | str.    310
  3. Katalog uprawnień zastrzeżony dla kontrolujących o statusie funkcjonariuszy | str.    320
  4. Wydawanie osobom poleceń | str.    326
  5. Bezpośredni pościg | str.    327
  Art. 65. [Nakładanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych] | str.    327
  1. Uwagi ogólne | str.    328
  2. Przypadki nakładania zamknięć urzędowych | str.    328
  3. Podmiot uprawniony do usuwania lub zniszczenia zamknięć urzędowych | str.    330
  4. Nieuprawniona ingerencja w nałożone zamknięcia urzędowe | str.    332
  Art. 66. [Delegacja do określenia wzorów znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli] | str.    332
  Art. 67. [Zarządzenie konwoju towarów] | str.    334
  1. Uwagi ogólne | str.    335
  2. Uprawnienie do zarządzenia konwoju - przypadki | str.    335
  3. Adresat decyzji o zarządzeniu konwoju | str.    339
  4. Podmiot uprawniony do realizowania konwoju | str.    342
  5. Koszty konwoju | str.    342
  6. Zakończenie konwoju | str.    343
  Art. 68. [Zarządzenie strzeżenia towaru] | str.    344
  Art. 69. [Zatrzymanie środków przewozowych oraz kontrola rodzaju paliwa] | str.    347
  Art. 70. [Rewizja przesyłek pocztowych i pobieranie próbek] | str.    350
  Art. 71. [Udostępnianie danych dotyczących usług pocztowych] | str.    352
  Art. 72. [Obowiązki kontrolowanego oraz innych osób] | str.    354
  Art. 73. [Dowód z oględzin] | str.    357
  Art. 74. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnego przeprowadzania kontroli] | str.    358
  Art. 75. [Koszty przeprowadzonych kontroli] | str.    362
  Art. 76. [Dowód z przesłuchania kontrolowanego lub świadka na odległość] | str.    363
  Art. 77. [Przeszukanie lokali mieszkalnych] | str.    364
  Art. 78. [Przeszukanie osoby] | str.    368
  Art. 79. [Wystąpienie do kontrahentów kontrolowanego] | str.    371
  1. Kontrola krzyżowa | str.    372
  2. Zakres podmiotowy kontroli krzyżowej | str.    372
  3. Przedmiot kontroli krzyżowej | str.    373
  Art. 80. [Decyzja w sprawie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego oraz należności celnych] | str.    374
  1. Uprawnienie do dokonania zabezpieczenia zobowiązania podatkowego oraz należności celnych na majątku kontrolowanego | str.    374
  2. Podstawa dokonania zabezpieczenia | str.    375
  3. Elementy decyzji o zabezpieczeniu | str.    376
  4. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu | str.    377
  5. Wykonanie decyzji o zabezpieczeniu | str.    378
  Art. 81. [Protokół z czynności kontrolnych] | str.    379
  Art. 82. [Wynik kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego] | str.    383
  1. Wynik kontroli | str.    384
  2. Ocena zasadności wprowadzenia do ustawy wyniku kontroli | str.    384
  3. Elementy wyniku kontroli | str.    386
  4. Brak zobowiązania do sporządzenia wyniku kontroli | str.    387
  5. Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji po doręczeniu wyniku kontroli | str.    388
  6. Adnotacja | str.    389
  Art. 83. [Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe] | str.    390
  1. Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe | str.    390
  2. Brak dewolutywnego charakteru odwołania | str.    394
  Art. 84. [Protokół z kontroli celno-skarbowej] | str.    397
  1. Zakończenie kontroli celno-skarbowej protokołem | str.    398
  2. Elementy protokołu | str.    399
  3. Skutki doręczenia protokołu | str.    400
  4. Brak zobowiązania do sporządzenia protokołu | str.    403
  Art. 85. [Wynik kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa dewizowego] | str.    404
  Art. 86. [Akta kontroli] | str.    404
  Art. 87. [Podjęcie zakończonej kontroli celno-skarbowej] | str.    406
  Art. 88. [Kontrola jednoczesna] | str.    407
  Art. 89. [Delegacja ustawowa w zakresie kontroli celno-skarbowej] | str.    409
  Art. 90. [Delegacja ustawowa w zakresie kontroli wyrobów akcyzowych] | str.    412
  Art. 91. [Delegacja ustawowa w zakresie gier hazardowych] | str.    414
  Art. 92. [Delegacja ustawowa: kontrola prawa podatkowego w zakresie wydobycia niektórych kopalin] | str.    415
  Art. 93. [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy] | str.    416
  Art. 94. [Zakres zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej] | str.    417
  Rozdział 2. Audyt | str.    420
  Art. 95. [Zakres audytu] | str.    420
  Art. 96. [Osoby wykonujące audyt i miejsce audytu] | str.    426
  Art. 97. [Forma zakończenia audytu] | str.    427
  Art. 98. [Odesłanie do innych przepisów o KAS oraz Ordynacji podatkowej] | str.    428
  Rozdział 3. Czynności audytowe | str.    435
  Art. 99. [Cel czynności audytowych] | str.    435
  Art. 100. [Zakres czynności audytowych] | str.    438
  Art. 101. [Miejsce czynności audytowych] | str.    440
  Art. 102. [Raport z czynności audytowych] | str.    441
  Art. 103. [Monitorowanie po wydaniu decyzji] | str.    442
  Art. 104. [Obowiązek przekazywania informacji przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców] | str.    443
  Art. 105. [Odwołanie do przepisów Ordynacji podatkowej] | str.    443
  Rozdział 4. Urzędowe sprawdzenie | str.    445
  Art. 106. [Przedmiot urzędowego sprawdzania] | str.    445
  Art. 107. [Zakres urzędowego sprawdzania] | str.    448
  Art. 108. [Obowiązki strony przed rozpoczęciem działalności] | str.    454
  Art. 109. [Protokół z urzędowego sprawdzania] | str.    457
  Art. 110. [Ponowne urzędowe sprawdzanie] | str.    458
  Art. 111. [Upoważnienie ustawowe] | str.    459
  Art. 112. [Odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej] | str.    463
  Rozdział 5. Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej | str.    464
  Art. 113. [Czynności operacyjno-rozpoznawcze] | str.    464
  1. Uwagi ogólne | str.    466
  2. Zakres przedmiotowy działania niejawnego | str.    467
  3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze | str.    472
  4. Uprawnieni do przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych | str.    477
  5. Uprawnienie do uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych i informacji w kontekście przestrzegania norm konstytucyjnych | str.    477
  Art. 114. [Zapobiegawcze udostępnianie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych] | str.    479
  1. Zakres przedmiotowy działania związanego z zapobieganiem przestępstwom i wykrywaniem ich | str.    481
  2. Rodzaje instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywania ich oraz wykonywania niektórych zadań | str.    482
  3. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, operatora pocztowego oraz usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną | str.    483
  4. Obowiązek prowadzenia rejestrów | str.    484
  5. Dane statystyczne o liczbie i rodzaju stosowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących wywiadu skarbowego oraz Służby Celnej | str.    484
  Art. 115. [Udostępnianie i przetwarzanie innych danych] | str.    485
  Art. 116. [Kontrola sądowa nad uzyskiwaniem danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych] | str.    487
  Art. 117. [Obserwacja i rejestracja przy użyciu środków technicznych zdarzeń w miejscach publicznych] | str.    489
  Art. 118. [Kontrola operacyjna] | str.    491
  1. Uwagi ogólne - zasada proporcjonalności | str.    495
  2. Zarządzenie kontroli operacyjnej | str.    498
  3. Czas trwania kontroli operacyjnej | str.    502
  4. Koszty związane z prowadzeniem kontroli operacyjnej | str.    504
  5. Udostępnianie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej | str.    504
  Art. 119. [Zakup kontrolowany. Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej] | str.    505
  1. Istota zakupu kontrolowanego i przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej | str.    506
  2. Zarządzenie zakupu kontrolowanego i przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej | str.    509
  3. Sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności zakupu kontrolowanego i przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej | str.    509
  Art. 120. [Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi] | str.    510
  1. Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi | str.    511
  2. Zarządzenie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa | str.    512
  3. Sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa | str.    513
  Art. 121. [Wyłączenie bezprawności przy zakupie kontrolowanym i niejawnym nadzorowaniu] | str.    516
  Art. 122. [Postępowanie z danymi i materiałami uzyskanymi w ramach szczególnych uprawnień] | str.    517
  1. Uwagi ogólne | str.    519
  2. Sposób postępowania z danymi i materiałami | str.    522
  3. Obowiązki Prokuratora Generalnego i sądu | str.    525
  Art. 123. [Zniszczenie danych i materiałów] | str.    526
  1. Zasada niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia danych i materiałów pochodzących z przeprowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej | str.    528
  2. Zarządzenie zniszczenia danych i materiałów | str.    531
  Art. 124. [Udostępnienie informacji oraz danych innym organom, służbom i instytucjom] | str.    532
  Art. 125. [Udostępnienie informacji i danych zagranicznym instytucjom lub międzynarodowym organizacjom] | str.    532
  Art. 126. [Współdziałanie organów KAS z innymi organami i instytucjami] | str.    533
  Art. 127. [Udostępnianie informacji i danych Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego] | str.    534
  1. Uprawnienie do przetwarzania danych | str.    535
  2. Administrator zbioru danych | str.    536
  3. Zakres, warunki i tryb przekazywania informacji | str.    539
  Art. 127a. [Pozyskiwanie informacji objętych tajemnicą bankową i ubezpieczeniową] | str.    540
  Art. 128. [Pomoc innych osób przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych] | str.    544
  1. Informator | str.    545
  2. Ochrona danych informatora | str.    545
  3. Wynagrodzenie i odszkodowania dla informatora | str.    546
  Art. 129. [Coroczna informacja o działalności] | str.    546
  Art. 130. [Fundusz operacyjny] | str.    547
  Art. 131. [Zadania ochronne Szefa KAS] | str.    548
  1. Uwagi ogólne | str.    549
  2. Funkcja ochronna Szefa KAS | str.    549
  3. Dokumenty, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych | str.    550
  4. Rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową | str.    551
  Art. 132. [Upoważnienie Zastępcy Szefa KAS] | str.    554
  Art. 133. [Szczególne uprawnienia funkcjonariuszy] | str.    555
  1. Uwagi ogólne | str.    556
  2. Zakres przedmiotowy szczególnych uprawnień | str.    557
  3. Rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych czynności | str.    558
  4. Pościg | str.    558
  5. Systemy informacyjne | str.    560
  6. Konwój | str.    561
  7. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe | str.    562
  8. Ograniczenie zakresu przedmiotowego szczególnych uprawnień | str.    564
  9. Zażalenie na sposób przeprowadzenia czynności | str.    566
  Art. 134. [Sposób wykonywania czynności służbowych. Zatrzymanie osoby] | str.    567
  1. Uwagi ogólne | str.    568
  2. Poszanowanie godności człowieka oraz respektowanie innych praw i wolności obywatelskich | str.    568
  3. Minimalizowanie środków naruszających dobra osobiste i majątkowe | str.    570
  4. Działania w stosunku do osoby zatrzymanej i jej uprawnienia | str.    570
  Art. 135. [Sposób wykonywania czynności służbowych] | str.    571
  1. Rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną | str.    572
  2. Sposób wykonywania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej czynności zatrzymywania i przeszukiwania osób, zatrzymywania rzeczy oraz przeszukiwania lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku i środków przewozowych | str.    572
  3. Sposób doprowadzania osób zatrzymanych do jednostek Policji lub Straży Granicznej | str.    579
  4. Tryb i zakres współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną | str.    581
  Art. 136. [Zatrzymanie statku] | str.    582
  Art. 137. [Udostępnianie danych dotyczących osób korzystających z usług pocztowych oraz faktów i okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług] | str.    587
  Art. 138. [Uzbrojenie oraz środki przymusu bezpośredniego] | str.    589
  Art. 139. [Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej] | str.    589
  1. Uwagi ogólne | str.    590
  2. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego | str.    591
  3. Użycie i wykorzystanie broni palnej | str.    592
  4. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz ich dokumentowanie | str.    598
  5. Osoby wyposażone w broń palną | str.    600
  Art. 140. [Szczególne regulacje w zakresie broni palnej i środków przymusu bezpośredniego] | str.    600
  1. Rozporządzenie w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w KAS | str.    601
  2. Rodzaje broni palnej | str.    601
  3. Kryteria i tryb przydziału broni palnej, normy uzbrojenia oraz sposób jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego | str.    602
  4. Normy wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych, zasady jego przyznawania i użytkowania | str.    604
  Art. 141. [Jednostka specjalna KAS] | str.    606
  Art. 142. [Użycie broni palnej i środków przymusu bezpośredniego w przypadku ryzyka przejęcia jednostki pływającej przez załogę innego statku] | str.    607
  Art. 143. [Zakres stosowania przepisów Ordynacji podatkowej o tajemnicy skarbowej] | str.    608
  
  Dział VI. Praca w Krajowej Administracji Skarbowej i służba w Służbie Celno-Skarbowej | str.    610
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    610
  Art. 144. [Oświadczenie lustracyjne w KAS] | str.    610
  1. Zakaz zatrudniania w jednostkach KAS byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 | str.    611
  2. Oświadczenie lustracyjne | str.    612
  3. Wyłączenie obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych | str.    613
  Art. 145. [Wykonywanie zadań w zakresie pracy i służby] | str.    613
  1. Kierownik jednostki organizacyjnej KAS | str.    613
  2. Szczególne zwierzchnictwo służbowe | str.    614
  3. Uprawnienia kierownika jednostki organizacyjnej KAS | str.    615
  Art. 146. [Podległość służbowa. Wydawanie poleceń w indywidualnych sprawach] | str.    617
  1. Podległość naczelnikowi urzędu | str.    618
  2. Zakaz wydawania poleceń w indywidualnych sprawach | str.    618
  3. Ograniczenie zwierzchnictwa dyrektora izby administracji skarbowej | str.    619
  Art. 147. [Ograniczenia w pełnieniu służby w stosunku do małżonków, krewnych, powinowatych] | str.    620
  1. Zakaz pełnienia służby lub zatrudnienia przez osoby najbliższe | str.    621
  2. Obowiązek składania oświadczeń | str.    622
  3. Treść oświadczenia o powiązaniach rodzinnych | str.    623
  4. Konsekwencje wystąpienia powiązań rodzinnych | str.    624
  Art. 148. [Dodatek do wynagrodzenia albo uposażenia] | str.    624
  1. Dodatek do wynagrodzenia albo uposażenia | str.    626
  2. Dodatki kontrolerskie oraz dodatek orzeczniczy | str.    628
  3. Rozporządzenie wykonawcze | str.    630
  Rozdział 2. Praca w Krajowej Administracji Skarbowej | str.    632
  Art. 149. [Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników KAS] | str.    632
  1. Oświadczenie majątkowe - uwagi ogólne | str.    633
  2. Podmioty obowiązane do złożenia i uprawnione do odbioru oświadczenia o stanie majątkowym | str.    634
  3. Wyłączenie z obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym | str.    636
  4. Treść oświadczenia majątkowego i odpowiednie stosowanie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne | str.    638
  5. Ochrona tajemnicy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych | str.    644
  6. Odpowiedzialność za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym albo podanie w nim nieprawdy | str.    645
  Art. 150. [Propozycja przeniesienia ze służby cywilnej do Służby Celno-Skarbowej] | str.    646
  1. Propozycja przeniesienia ze służby cywilnej do Służby Celno-Skarbowej | str.    647
  2. Przekształcenie stosunku pracy w stosunek służbowy na podstawie aktu mianowania | str.    649
  3. Okres służby i mianowanie na stopień służbowy | str.    649
  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | str.    651
  5. Powrót do służby cywilnej | str.    652
  Rozdział 3. Przebieg służby w Służbie Celno-Skarbowej | str.    652
  Art. 151. [Wymagania dla funkcjonariusza] | str.    652
  1. Służba Celno-Skarbowa - uwagi ogólne | str.    654
  2. Prace legislacyjne nad ustawą o KAS | str.    654
  3. Wymagania kwalifikacyjne wobec funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej | str.    656
  4. Obywatelstwo polskie | str.    657
  5. Pełnia praw publicznych | str.    658
  6. Umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - niekaralność | str.    659
  7. Wykształcenie średnie | str.    660
  8. Nieposzlakowana opinia | str.    660
  9. Stan zdrowia | str.    663
  10. Funkcjonariusz wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze - wymagania | str.    664
  11. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe | str.    665
  12. Posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej oraz gotowość podporządkowania się jej | str.    665
  13. Rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych | str.    666
  Art. 152. [Informacja o naborze; ograniczenie] | str.    666
  1. Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej - uwagi ogólne | str.    667
  2. Ograniczenie w informowaniu o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej, na których wykonywane są czynności operacyjno-rozpoznawcze | str.    668
  Art. 153. [Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej] | str.    669
  1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej | str.    671
  2. Badanie psychofizjologiczne | str.    673
  3. Zdolność fizyczna i psychiczna, badanie psychofizjologiczne kandydata - właściwe komisje lekarskie | str.    675
  4. Ograniczenie w informowaniu o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej, na których wykonywane są czynności operacyjno-rozpoznawcze | str.    676
  5. Przepisy przejściowe do ustawy o KAS | str.    676
  6. Delegacja ustawowa | str.    676
  Art. 154. [Mianowanie funkcjonariusza służby przygotowawczej. Okres służby przygotowawczej] | str.    677
  1. Stosunek służbowy - mianowanie funkcjonariusza | str.    678
  2. Stosunek służbowy jako stosunek administracyjnoprawny | str.    678
  3. Konstytutywny akt mianowania | str.    679
  4. Kompletność regulacji stosunku służbowego w ustawie o KAS | str.    679
  5. Stosunek służbowy a zakres ochrony prawnej funkcjonariusza | str.    680
  6. Stopień służbowy aplikanta | str.    681
  7. Opiekun aplikanta | str.    681
  8. Upływ 2 lat w służbie przygotowawczej | str.    682
  9. Mianowanie na podstawie Przepisów wprowadzających ustawę o KAS | str.    683
  10. Spory i roszczenia ze stosunku służbowego | str.    684
  Art. 155. [Służba przygotowawcza] | str.    684
  1. Służba przygotowawcza i obowiązki aplikanta | str.    685
  2. Służba przygotowawcza a Przepisy wprowadzające ustawę o KAS | str.    686
  3. Delegacja ustawowa | str.    686
  Art. 156. [Służba przygotowawcza - opinia okresowa] | str.    687
  1. Opinia okresowa w służbie przygotowawczej | str.    687
  2. Odwołanie od opinii okresowej | str.    687
  Art. 157. [Mianowanie do służby stałej po służbie przygotowawczej] | str.    688
  1. Mianowanie do służby stałej | str.    688
  2. Opinia o nieprzydatności do służby stwierdzona w służbie przygotowawczej a zwolnienie ze służby | str.    688
  Art. 158. [Akt mianowania do służby stałej. Legitymacja służbowa] | str.    688
  1. Mianowanie funkcjonariusza do służby przygotowawczej albo do służby stałej | str.    689
  2. Akt mianowania | str.    690
  3. Legitymacja służbowa | str.    690
  4. Mianowanie na stopień służbowy i stanowisko służbowe oraz uposażenie i miejsce pełnienia służby | str.    690
  Art. 159. [Ślubowanie] | str.    691
  1. Ślubowanie | str.    692
  2. Obligatoryjna treść ślubowania | str.    692
  3. Fakultatywna treść ślubowania | str.    698
  4. Odmowa złożenia ślubowania a zwolnienie ze służby | str.    698
  5. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str.    699
  Art. 160. [Dokumentacja przebiegu służby] | str.    699
  1. Dokumentacja przebiegu służby - uwagi ogólne | str.    699
  2. Udostępnianie akt funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej | str.    699
  3. Delegacja ustawowa | str.    701
  Art. 161. [Mianowanie. Środki na zagospodarowanie] | str.    701
  1. Środki na zagospodarowanie przy mianowaniu | str.    702
  2. Mianowanie w związku z przeniesieniem do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej a środki na zagospodarowanie | str.    702
  Art. 162. [Przeniesienie stałe i czasowe] | str.    703
  1. Zmiana stanowiska służby | str.    704
  2. Przeniesienie stałe do innej jednostki KAS | str.    705
  3. Potrzeby KAS | str.    705
  4. Równorzędne stanowisko | str.    706
  5. Jednorazowe świadczenie pieniężne na zagospodarowanie | str.    709
  6. Przeniesienie czasowe | str.    709
  7. Znacznie utrudniony dojazd do miejsca zamieszkania | str.    709
  8. Ochrona wysokości uposażenia | str.    710
  9. Odmowa wykonania decyzji w sprawie przeniesienia a zwolnienie ze służby | str.    710
  10. Decyzja w sprawie przeniesienia i jej zaskarżalność | str.    710
  Art. 163. [Oddelegowanie za zgodą - praca poza Służbą Celno-Skarbową] | str.    710
  1. Oddelegowanie do wykonywania pracy poza Służbą Celno-Skarbową | str.    711
  2. Delegacja ustawowa | str.    712
  Art. 164. [Oddelegowanie - instytucje UE oraz organizacje międzynarodowe] | str.    712
  1. Praca w instytucjach UE, jednostkach utworzonych przez UE lub organizacjach międzynarodowych | str.    713
  2. Oddelegowanie na czas wykonywania pracy | str.    714
  3. Zakończenie okresu oddelegowania a zwolnienie ze służby | str.    715
  Art. 165. [Oddelegowanie do placówki dyplomatycznej w charakterze przedstawiciela Szefa KAS] | str.    715
  1. Oddelegowanie do placówki dyplomatycznej | str.    715
  2. Placówka dyplomatyczna | str.    716
  3. Zakończenie okresu oddelegowania a zwolnienie ze służby | str.    716
  Art. 166. [Oddelegowanie do pełnienia służby - terytorium innego państwa] | str.    716
  1. Oddelegowanie do pełnienia służby na terytorium innego państwa | str.    718
  2. Diety, koszty przejazdu i noclegu | str.    718
  3. Koszty wyżywienia i zakwaterowania | str.    718
  4. Koszty leczenia i rozmów telefonicznych | str.    719
  5. Koszty leczenia - wyłączenie zwrotu | str.    719
  6. Zakończenie oddelegowania a zwolnienie ze służby | str.    719
  7. Delegacja ustawowa | str.    719
  Art. 167. [Przeniesienie do pełnienia służby w innej miejscowości - wyłączenia ustawowe] | str.    720
  1. Wyłączenie możliwości przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w innej miejscowości | str.    720
  2. Zaopatrzenie emerytalne | str.    721
  Art. 168. [Przeniesienie funkcjonariusza do innej miejscowości: odpowiednie warunki mieszkaniowe; zwrot kosztów przeniesienia; dojazd znacznie utrudniony] | str.    722
  1. Przeniesienie funkcjonariusza do innej miejscowości a odpowiednie warunki mieszkaniowe | str.    723
  2. Odpowiednie warunki mieszkaniowe | str.    723
  3. Dojazd znacznie utrudniony - definicja | str.    724
  4. Publiczne środki transportu zbiorowego | str.    724
  5. Ustalanie czasu dojazdu | str.    724
  6. Pojęcie dojazdu znacznie utrudnionego w orzecznictwie | str.    725
  7. Delegacja ustawowa | str.    726
  Art. 169. [Zwrot funkcjonariuszowi kosztów przeniesienia, równoważnik pieniężny, miejscowość pobliska] | str.    726
  1. Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych lub zwrot udokumentowanych kosztów przeniesienia, lub równoważnik pieniężny | str.    727
  2. Równoważnik pieniężny jako ekwiwalent lokalu mieszkalnego w miejscu służby | str.    728
  3. Lokal mieszkalny | str.    730
  4. Miejscowość pobliska - definicja | str.    730
  5. Delegacja ustawowa | str.    731
  Art. 170. [Przeniesienie funkcjonariusza - wyłączenie uprawnień do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych lub równoważnika pieniężnego] | str.    732
  1. Zwrot kosztów przeniesienia lub równoważnik pieniężny | str.    732
  2. Wyłączenie prawa do równoważnika pieniężnego | str.    732
  Art. 171. [Reorganizacja jednostki organizacyjnej KAS - przeniesienie funkcjonariusza] | str.    733
  1. Reorganizacja jednostki organizacyjnej KAS | str.    733
  2. Rodzaje jednostek organizacyjnych KAS | str.    734
  3. Reorganizacja - przeniesienie w ramach jednostki KAS | str.    735
  4. Reorganizacja a stanowiska kierownicze | str.    735
  5. Reorganizacja a kwalifikacje | str.    735
  6. Reorganizacja a możliwość pełnienia przez danego funkcjonariusza służby na dotychczasowym stanowisku | str.    736
  7. Ochrona uposażenia po przeniesieniu w związku z reorganizacją | str.    737
  8. Decyzja w sprawie przeniesienia w związku z reorganizacją | str.    737
  9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str.    738
  Art. 172. [Zniesienie jednostki KAS - warunki pełnienia służby] | str.    738
  1. Zniesienie jednostki KAS | str.    739
  2. Propozycja warunków pełnienia służby | str.    740
  3. Zwolnienie ze służby. Decyzja | str.    741
  4. Decyzja określająca warunki pełnienia służby | str.    741
  5. Ochrona uposażenia po zmianie warunków pełnienia służby w związku ze zniesieniem jednostki organizacyjnej KAS | str.    742
  6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja | str.    742
  Art. 173. [Przeniesienie na niższe stanowisko służbowe] | str.    742
  1. Fakultatywne przeniesienie na niższe stanowisko służbowe | str.    743
  2. Niższe stanowisko służbowe | str.    744
  3. Orzeczenie przez komisję lekarską trwałej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym | str.    745
  4. Rehabilitacja zdrowotna lub przygotowanie do innych obowiązków służbowych; ochrona wysokości uposażenia | str.    749
  5. Likwidacja zajmowanego stanowiska służbowego | str.    749
  6. Pisemny wniosek funkcjonariusza | str.    751
  7. Przeniesienie na niższe stanowisko a fakultatywne zwolnienie ze służby | str.    751
  8. Przeniesienie na niższe stanowisko członka związku zawodowego. Wysokość uposażenia | str.    752
  9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja | str.    753
  Art. 174. [Przeniesienie do służby cywilnej; praca w Ministerstwie Finansów albo w jednostce organizacyjnej KAS] | str.    753
  1. Propozycja przeniesienia do służby cywilnej - praca w Ministerstwie Finansów albo w jednostce organizacyjnej KAS | str.    754
  2. Zgoda funkcjonariusza i kierownika jednostki organizacyjnej | str.    754
  3. Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę | str.    755
  4. Ocena okresowa służby a stopień służbowy urzędnika mianowanego | str.    757
  5. Zaopatrzenie emerytalne | str.    758
  Art. 175. [Służba w systemie nadzwyczajnym] | str.    759
  1. Służba w systemie nadzwyczajnym | str.    759
  2. Delegacja ustawowa | str.    760
  Art. 176. [Przeniesienie do Służby Celno-Skarbowej - funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej] | str.    760
  1. Przeniesienie do Służby Celno-Skarbowej funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej | str.    762
  2. Kontynuacja uprawnień z tytułu stażu w Służbie Celno-Skarbowej | str.    764
  3. Równorzędność stopni | str.    765
  4. Delegacja ustawowa | str.    765
  Art. 177. [Badanie psychofizjologiczne i psychologiczne oraz test sprawności fizycznej] | str.    766
  1. Badanie psychofizjologiczne. Badanie psychologiczne. Test sprawności fizycznej | str.    767
  2. Delegacja ustawowa | str.    768
  Art. 178. [Zawieszenie funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych] | str.    769
  1. Zawieszenie funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych | str.    771
  2. Bieg terminu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych | str.    772
  3. Przedłużenie okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach | str.    774
  4. Przypadki obligatoryjnego zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych | str.    777
  5. Wszczęcie postępowania karnego | str.    777
  6. Kwalifikacja prawna czynu | str.    778
  7. Przypadki fakultatywnego zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych | str.    780
  8. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych a staż służbowy | str.    781
  9. Wniesienie środka odwoławczego od decyzji o zawieszeniu nie wstrzymuje jej | str. .    782
  10. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych a uposażenie | str.    782
  11. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych a zwolnienie ze służby | str.    783
  12. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych a wygaśnięcie stosunku służbowego | str.    783
  13. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja | str.    784
  14. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych a informacja publiczna | str.    785
  Art. 179. [Przesłanki zwolnienia ze służby - obligatoryjne] | str.    785
  1. Obligatoryjne zwolnienie ze służby | str.    786
  2. Zbieg podstaw do zwolnienia ze służby | str.    788
  3. Orzeczenie trwałej niezdolności do służby | str.    789
  4. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe | str.    791
  5. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego | str.    793
  6. Nieprzydatność do służby stwierdzona w opinii okresowej w służbie przygotowawczej | str.    794
  7. Niespełnienie wymogów określonych w art. 155, z wyjątkami, o których mowa w art. 155 ust. 2 pkt 1 i 3 | str.    795
  8. Odmowa złożenia ślubowania | str.    795
  9. Orzeczenie prawomocnym wyrokiem sądu pozbawienia praw publicznych | str.    796
  10. Prawomocne orzeczenie zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza | str.    796
  11. Odmowa wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 162 ust. 2 i 5 | str.    797
  12. Pisemne zgłoszenie przez funkcjonariusza żądania zwolnienia ze służby | str.    798
  13. Niezgłoszenie się do służby w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu oddelegowania | str.    800
  14. Zwolnienie ze służby a usprawiedliwiona nieobecność w służbie | str.    801
  15. Zwolnienie ze służby w związku ze zniesieniem jednostki organizacyjnej KAS | str.    801
  16. Zwolnienie ze służby w związku z nieprzyjęciem propozycji z art. 170 p.w.u.KAS | str.    801
  17. Zwolnienie ze służby a status bezrobotnego i prawo do zasiłku | str.    802
  18. Zwolnienie ze służby a zawieszenie postępowania administracyjnego | str.    803
  19. Odwołanie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja | str.    804
  20. Zaopatrzenie emerytalne | str.    804
  Art. 180. [Przesłanki zwolnienia ze służby - fakultatywne] | str.    805
  1. Fakultatywne przesłanki zwolnienia ze służby | str.    806
  2. Niewywiązywanie się z obowiązków służbowych w służbie stałej stwierdzone w dwóch następujących po sobie ocenach okresowych | str.    806
  3. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w art. 179 ust. 1 pkt 2 | str.    807
  4. Powołanie do innej służby państwowej, objęcie funkcji z wyboru w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, podjęcie pracy w instytucji Unii Europejskiej, jednostce utworzonej przez Unię Europejską lub organizacji międzynarodowej | str.    808
  5. Niewyrażenie zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe | str.    809
  6. Nieobecność w służbie z powodu choroby trwającej dłużej niż rok | str.    810
  7. Warunkowe umorzenie postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego, jeżeli popełniony czyn stanowił przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe | str.    812
  8. Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na badania lub obserwację | str.    816
  9. Zaistnienie innej ważnej przyczyny, jeżeli dalsze pozostawanie w służbie nie gwarantuje należytego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności gdy wymaga tego dobro KAS lub gdy nastąpiła utrata zaufania niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych | str.    819
  10. Upływ 12 miesięcy okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, jeżeli nie ustąpiły przyczyny będące podstawą zawieszenia | str.    824
  11. Decyzja uznaniowa | str.    827
  12. Odwołanie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja | str.    829
  13. Zaopatrzenie emerytalne | str.    829
  Art. 181. [Ograniczenia ustawowe w zwolnieniu ze służby] | str.    829
  1. Ograniczenia ustawowe w zwolnieniu ze służby | str.    830
  2. Względny charakter zakazu zwolnienia | str.    831
  Art. 182. [Wygaśnięcie stosunku służbowego] | str.    832
  1. Wygaśnięcie stosunku służbowego | str.    833
  2. Śmierć funkcjonariusza | str.    834
  3. Niezgłoszenie się funkcjonariusza do służby | str.    834
  4. Skutek i charakter prawny wygaśnięcia stosunku służbowego | str.    835
  5. Przywrócenie terminu do zgłoszenia się do służby | str.    837
  6. Wygaśnięcie stosunku służbowego a przywrócenie do służby na podstawie art. 185 | str.    840
  7. Świadectwo służby | str.    841
  8. Wygaśnięcie stosunku służbowego na podstawie Przepisów wprowadzających ustawę o KAS | str.    841
  9. Zaopatrzenie emerytalne | str.    847
  Art. 183. [Terminy zwolnienia ze służby] | str.    848
  1. Terminy zwolnienia ze służby | str.    848
  2. Zwolnienie od pełnienia służby po doręczeniu decyzji o zwolnieniu ze służby | str.    849
  Art. 184. [Konsekwencje uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby] | str.    850
  1. Konsekwencje uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby | str.    851
  2. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji | str.    852
  3. Rekompensata za okres zwolnienia | str.    853
  Art. 185. [Przywrócenie do służby a postępowanie karne] | str.    854
  1. Przywrócenie do służby w związku z ustaniem postępowania karnego, uniewinnieniem lub uchyleniem wyroku skazującego | str.    854
  2. Termin 7-dniowy | str.    855
  3. Przywrócenie do służby na podstawie art. 185 ust. 1 pkt 1 a uprzednie wygaśnięcie stosunku służbowego | str.    856
  4. Katalog zamknięty podstaw przywrócenia do służby w związku z zakończeniem postępowania karnego | str.    858
  5. Warunki pełnienia służby po przywróceniu | str.    860
  Art. 186. [Przywrócenie do służby po zakończeniu innej służby państwowej, działalności samorządowej lub pracy w jednostkach UE] | str.    861
  1. Przywrócenie do służby po zakończeniu innej służby państwowej, działalności samorządowej lub w jednostkach Unii Europejskiej | str.    862
  2. Warunki pełnienia służby po przywróceniu | str.    862
  Art. 187. [Konsekwencje uchylenia kary dyscyplinarnej] | str.    863
  1. Tryb przywrócenia do służby w przypadku uchylenia kary dyscyplinarnej | str.    863
  2. Uchylenie kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia służbowego lub pozbawienia stopnia oficerskiego lub generalskiego | str.    864
  Art. 188. [Wydawanie i sprostowanie świadectwa służby] | str.    867
  1. Świadectwo służby | str.    868
  2. Przyczyny wydania świadectwa służby | str.    868
  3. Treść świadectwa służby | str.    870
  4. Sprostowanie świadectwa służby | str.    871
  5. Zaskarżanie odmowy sprostowania świadectwa służby | str.    872
  6. Jednostka upoważniona do wydania świadectwa służby i jego sprostowania | str.    872
  7. Osoby upoważnione do otrzymania świadectwa służby i żądania jego wydania | str.    873
  8. Przepisy wykonawcze | str.    874
  9. Przepisy przejściowe | str.    874
  Art. 189. [Czas służby funkcjonariuszy celno-skarbowych] | str.    875
  1. Czas pełnienia służby | str.    877
  2. Wymiar obowiązków | str.    877
  3. Prawo do odpoczynku | str.    878
  4. Doba i tydzień w Służbie Celno-Skarbowej | str.    878
  5. Zwykły wymiar czasu pracy | str.    879
  6. Przedłużony czas służby i jego dopuszczalność | str.    879
  7. Przerwa w pełnieniu służby | str.    883
  8. Odpoczynek dobowy | str.    883
  9. Odpoczynek tygodniowy | str.    884
  10. Dodatkowy dzień wolny | str.    885
  11. Zmianowy system służby | str.    885
  12. Jednostka pływająca | str.    886
  13. Ewidencja czasu służby | str.    886
  14. Rozporządzenie wykonawcze | str.    887
  15. Przepisy przejściowe | str.    888
  Rozdział 4. Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy | str.    888
  Art. 190. [Stanowiska służbowe] | str.    888
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    889
  2. Rodzaje stanowisk służbowych | str.    889
  3. Sposób powoływania i odwoływania ze stanowisk służbowych | str.    890
  4. Akty wykonawcze | str.    891
  Art. 191. (uchylony) | str.    892
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    892
  2. Orzecznictwo | str.    894
  Art. 192. [Korpusy i stopnie służbowe] | str.    894
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    896
  2. Korpusy i stopnie służbowe | str.    896
  3. Uprawnienia do mianowania na stopnie służbowe | str.    896
  4. Warunki mianowania na stopnie służbowe | str.    897
  5. Przepisy przejściowe | str.    898
  6. Orzecznictwo | str.    899
  Art. 193. [Używanie stopni służbowych] | str.    899
  1. Trwałość stopni służbowych | str.    899
  2. Wątpliwości interpretacyjne | str.    900
  Art. 194. [Przesłanki utraty stopnia służbowego] | str.    900
  Art. 195. [Organy pozbawiające i obniżające stopnie służbowe] | str.    901
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    901
  2. Organy uprawnione do pozbawiania i obniżania stopni służbowych | str.    901
  Art. 196. [Przywrócenie stopnia służbowego] | str.    901
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    902
  2. Organy uprawnione do przywracania stopni służbowych | str.    902
  Art. 197. [Mianowanie na wyższy stopień służbowy] | str.    902
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    904
  2. Okresy oczekiwania na awans w stopniu służbowym | str.    904
  3. Szczególne tryby awansowania | str.    905
  4. Przepisy wykonawcze | str.    905
  Art. 198. [Mianowanie policjanta lub strażnika granicznego na równorzędny stopień] | str.    906
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    907
  2. Warunki mianowania | str.    907
  3. Równoważność stopni | str.    907
  4. Zmiany w roku 2018 | str.    908
  Rozdział 5. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy | str.    909
  Art. 199. [Obowiązki funkcjonariusza] | str.    909
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    909
  2. Odpowiedzialność za niedochowanie obowiązków | str.    910
  Art. 200. [Oświadczenie o stanie majątkowym] | str.    910
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    911
  2. Terminy składania oświadczeń majątkowych | str.    912
  3. Podmiot właściwy w zakresie przyjmowania oświadczeń | str.    912
  4. Zawartość i analiza oświadczeń | str.    913
  5. Przepisy wykonawcze i projektowane regulacje | str.    913
  Art. 201. [Zakazy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych] | str.    914
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    914
  2. Działania zakazane w trakcie służby | str.    914
  Art. 202. [Zakazy: członkostwa, zatrudnienia, sprawowania funkcji, prowadzenia działalności gospodarczej] | str.    915
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    916
  2. Zakazy | str.    916
  Art. 203. [Zakaz posiadania i korzystania z prywatnych urządzeń służących do komunikacji elektronicznej] | str.    917
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    917
  2. Zakres ograniczenia | str.    918
  3. Akty wykonawcze | str.    919
  4. Zmiany w roku 2018 | str.    919
  Art. 204. [Obowiązek wykonywania poleceń służbowych. Odmowa wykonania polecenia] | str.    920
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    921
  2. Przypadki prawa do odmowy wykonania polecenia służbowego | str.    921
  3. Skutki wykonania lub odmowy wykonania polecenia służbowego | str.    922
  Art. 205. [Zgoda na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych] | str.    922
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    923
  2. Warunki dodatkowego zarobkowania | str.    923
  3. Akty wykonawcze | str.    924
  Art. 206. [Ocena okresowa. Opinia służbowa] | str.    924
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    925
  2. Ocena okresowa | str.    925
  3. Opinia służbowa | str.    927
  4. Akty wykonawcze i przepisy przejściowe | str.    927
  Art. 207. [Badanie zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariusza do pełnienia służby na stanowisku] | str.    928
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    929
  2. Orzekanie przez komisje lekarskie | str.    929
  3. Akty wykonawcze | str.    930
  Art. 208. [Obowiązek wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu] | str.    931
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    932
  2. Umundurowanie | str.    932
  3. Akty wykonawcze i przepisy przejściowe | str.    933
  Art. 209. [Obowiązek zwrotu kosztów nauki] | str.    934
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    935
  2. Zasady zwrotu kosztów szkoleń | str.    935
  3. Przepisy przejściowe | str.    935
  Art. 210. [Ochrona prawna funkcjonariusza] | str.    935
  Art. 211. [Zwrot kosztów obrony] | str.    936
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    937
  2. Uprawnienie do zwrotu kosztów obrony | str.    937
  Art. 212. [Świadczenia socjalne] | str.    937
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    938
  2. Akty wykonawcze i przepisy przejściowe | str.    938
  Art. 213. [Nieodpłatne wyżywienie i napoje lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie] | str.    939
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    940
  2. Akty wykonawcze | str.    940
  Art. 214. [Uprawnienia związane z rodzicielstwem] | str.    940
  Art. 215. [Umowa o pracę w celu zastępstwa funkcjonariusza] | str.    941
  Art. 216. [Urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy] | str.    941
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    942
  2. Urlopy podstawowe | str.    942
  3. Urlopy dodatkowe | str.    943
  4. Przepisy przejściowe | str.    943
  Art. 217. [Płatny urlop zdrowotny] | str.    944
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    944
  2. Urlop zdrowotny | str.    944
  3. Przepisy przejściowe | str.    945
  Art. 218. [Urlop bezpłatny] | str.    945
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    945
  2. Urlop bezpłatny i jego skutki | str.    946
  3. Przepisy przejściowe | str.    946
  Art. 219. [Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia] | str.    946
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    947
  2. Akty wykonawcze | str.    947
  Art. 220. [Nagroda pieniężna za szczególne osiągnięcia] | str.    948
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    948
  2. Akty wykonawcze | str.    948
  Art. 221. [Bezpieczeństwo i higiena służby] | str.    949
  1. Geneza i zakres przepisu | str.    949
  2. Akty wykonawcze | str.    950
  Art. 222. [Związki zawodowe funkcjonariuszy] | str.    950
  Rozdział 6. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy | str.    951
  Art. 223. [Powstanie prawa do uposażenia. Przeciętne uposażenie] | str.    951
  Art. 224. [Elementy składowe uposażenia] | str.    952
  Art. 225. [Delegacja ustawowa do określenia uposażenia zasadniczego] | str.    953
  Art. 226. [Dodatki do uposażenia zasadniczego] | str.    953
  Art. 227. [Wypłata uposażenia] | str.    954
  Art. 228. [Prawo do uposażenia funkcjonariusza odwołanego ze stanowiska] | str.    955
  Art. 229. [Zawieszenie wypłaty uposażenia. Utrata części uposażenia] | str.    956
  Art. 230. [Uposażenie w razie urlopu, choroby i macierzyństwa] | str.    957
  Art. 231. [Uposażenie za okresy urlopowe] | str.    959
  Art. 232. [Podstawa obliczania uposażenia chorobowego] | str.    961
  Art. 233. [Okresy zwolnienia lekarskiego funkcjonariusza] | str.    962
  Art. 234. [Wysokość uposażenia chorobowego funkcjonariusza] | str.    964
  Art. 235. [Zaświadczenie lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność] | str.    964
  Art. 236. [Kontrola: zaświadczeń lekarskich, prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich i oświadczeń. Utrata uposażania] | str.    967
  Art. 237. [Potrącenia uposażenia w razie choroby] | str.    970
  Art. 238. [Przeznaczenie środków uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń za okres zwolnień lekarskich] | str.    971
  Art. 239. [Usprawiedliwianie nieobecności w służbie oraz udzielanie zwolnień od pełnienia służby] | str.    972
  Art. 239a. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o komisjach lekarskich] | str.    973
  Art. 240. [Dodatek za wieloletnią służbę] | str.    974
  Art. 241. [Nagrody jubileuszowe] | str.    974
  Art. 242. [Nagroda roczna] | str.    975
  Art. 243. [Należności z tytułu podróży służbowych] | str.    979
  Art. 244. [Równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby] | str.    980
  Art. 245. [Ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych] | str.    981
  Art. 246. [Należność z tytułu zagranicznej podróży służbowej] | str.    981
  Art. 247. [Ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków z tytułu stałej służby poza RP] | str.    982
  Art. 248. [Uposażenie zawieszonego funkcjonariusza] | str.    983
  Art. 249. [Egzekucja z uposażenia funkcjonariusza] | str.    984
  Art. 250. [Jednorazowa odprawa z tytułu zwolnienia ze służby] | str.    984
  Art. 250a. [Przekazanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych] | str.    986
  Art. 251. [Odprawa pośmiertna] | str.    989
  Art. 251a. [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza] | str.    991
  Art. 251b. [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza] | str.    992
  Art. 251c. [Służba funkcjonariusza jako praca o szczególnym charakterze] | str.    993
  Art. 252. [Przedawnienie roszczeń z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych] | str.    993
  
  Dział VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str.    996
  Rozdział 1. Organy dyscyplinarne właściwe w sprawach dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej | str.    996
  Art. 253. [Odpowiedzialność dyscyplinarna w korpusie służby cywilnej w KAS] | str.    996
  1. Zasady odpowiedzialności dla osób zatrudnionych w KAS | str.    997
  2. Odpowiedzialność w ustawie o służbie cywilnej | str.    997
  3. Przepisy ustawy o KAS dotyczące członków korpusu służby cywilnej | str.    999
  4. Przepisy przejściowe | str.    1000
  Rozdział 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy | str.    1001
  Art. 254. [Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy celno-skarbowych] | str.    1001
  1. Odpowiedzialność funkcjonariusza celno-skarbowego | str.    1002
  2. Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy celno-skarbowych | str.    1003
  3. Niedopełnienie obowiązków służbowych lub wynikających ze złożonego ślubowania oraz przepisów prawa (art. 254 pkt 1) | str.    1004
  4. Przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa (art. 254 pkt 2) | str.    1007
  5. Odmowa wykonania lub niewykonanie polecenia (art. 254 pkt 3) | str.    1008
  6. Zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób niedbały lub nieprawidłowy (art. 254 pkt 4) | str.    1008
  7. Wprowadzenie w błąd przełożonego lub innego funkcjonariusza (art. 254 pkt 5) | str.    1009
  8. Nadużycie zajmowanego stanowiska dla osiągnięcia korzyści (art. 254 pkt 6) | str.    1009
  9. Nieusprawiedliwione niestawienie się lub opuszczenie miejsca pełnienia służby (art. 254 pkt 7) | str.    1010
  10. Wprowadzenie się w stan ograniczający zdolność wykonywania zadania służbowego albo uniemożliwiający jego wykonanie (art. 254 pkt 8) | str.    1010
  11. Utrata uzbrojenia służbowego (art. 254 pkt 9) | str.    1011
  12. Umyślne naruszenie dóbr osobistych innego funkcjonariusza w czasie pełnienia służby (art. 254 pkt 10) | str.    1012
  13. Stosowanie dyskryminacji, molestowania oraz mobbingu w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art. 254 pkt 11) | str.    1013
  14. Odpowiedzialność dyscyplinarna w orzecznictwie sądów administracyjnych | str.    1014
  Art. 255. [Zasady wymierzania kary i jej rodzaje] | str.    1015
  1. Kary dyscyplinarne funkcjonariuszy celno-skarbowych | str.    1016
  2. Odpowiedzialność dyscyplinarna a wina funkcjonariusza celno-skarbowego | str.    1017
  3. Domniemanie niewinności w postępowaniu dyscyplinarnym | str.    1019
  4. Katalog kar dyscyplinarnych | str.    1019
  5. Współmierność kary do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego | str.    1022
  6. Zaostrzenie wymiaru kary | str.    1023
  7. Złagodzenie wymiaru kary | str.    1024
  Art. 256. [Przewinienie mniejszej wagi] | str.    1025
  1. Rozmowa dyscyplinująca | str.    1026
  2. Przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi | str.    1027
  3. Notatka w aktach osobowych | str.    1027
  4. Środki zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej | str.    1028
  Art. 257. [Organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych] | str.    1028
  1. Organy dyscyplinarne w Służbie Celno-Skarbowej | str.    1029
  2. Zastępcy organów dyscyplinarnych | str.    1030
  3. Uprawnienia zastępcy organu dyscyplinarnego | str.    1030
  4. Udział aparatu pomocniczego | str.    1031
  5. Sprawy wyłączone z orzekania przez zastępców organów dyscyplinarnych | str.    1031
  Art. 258. [Zmiana właściwości organu dyscyplinarnego - właściwość Szefa KAS] | str.    1032
  1. Szczególne uprawnienie Szefa KAS | str.    1032
  2. Przejęcie postępowania przez Szefa KAS | str.    1032
  3. Szczególnie uzasadnione przypadki | str.    1032
  Art. 259. [Rzecznik dyscyplinarny i funkcjonariusz zastępujący rzecznika] | str.    1033
  1. Postępowanie wyjaśniające rzecznika dyscyplinarnego | str.    1033
  2. Powołanie rzecznika dyscyplinarnego | str.    1033
  3. Kadencja rzecznika | str.    1034
  4. Zastępstwo rzecznika dyscyplinarnego | str.    1035
  5. Przepisy przejściowe | str.    1035
  Art. 260. [Wymogi obowiązujące względem rzecznika dyscyplinarnego i podstawy jego odwołania] | str.    1035
  1. Wymogi wobec rzecznika dyscyplinarnego | str.    1036
  2. Odwołanie rzecznika | str.    1037
  Art. 261. [Postępowanie wyjaśniające w sprawie dyscyplinarnej] | str.    1039
  1. Postępowanie wyjaśniające | str.    1039
  2. Przesłanki wszczęcia postępowania wyjaśniającego | str.    1040
  3. Udział funkcjonariusza | str.    1040
  4. Uprawnienia rzecznika w postępowaniu wyjaśniającym | str.    1041
  5. Zakończenie postępowania wyjaśniającego | str.    1042
  Art. 262. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej] | str.    1042
  1. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego | str.    1043
  2. Dzień wszczęcia postępowania dyscyplinarnego | str.    1043
  3. Treść postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego | str.    1044
  4. Obwiniony w sprawie dyscyplinarnej | str.    1045
  Art. 263. [Zakaz wszczynania postępowania i przedawnienie karalności za delikt dyscyplinarny. Wyjaśnienia obwinionego] | str.    1045
  1. Termin wszczęcia postępowania dyscyplinarnego | str.    1046
  2. Dzień popełnienia czynu i przedawnienie karalności | str.    1047
  3. Wielość czynów dyscyplinarnych a ciąg czynów | str.    1047
  4. Wydłużenie terminu przedawnienia | str.    1048
  5. Złożenie wyjaśnień poza jednostką KAS a prowadzący postępowanie | str.    1049
  Art. 264. [Obrońca obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym] | str.    1050
  1. Prawo obwinionego do obrony | str.    1051
  2. Prawo do powołania obrońcy | str.    1051
  3. Ograniczenie umocowania obrońcy | str.    1052
  4. Prawa i obowiązki obrońcy obwinionego | str.    1052
  5. Liczba obrońców w sprawie dyscyplinarnej | str.    1052
  6. Obrońca z „urzędu” w sprawie dyscyplinarnej | str.    1052
  Art. 265. [Przebieg postępowania dyscyplinarnego. Czynności po jego zakończeniu] | str.    1053
  1. Postępowanie dowodowe | str.    1054
  2. Termin zakończenia postępowania dowodowego | str.    1054
  3. Zakończenie postępowania dyscyplinarnego | str.    1055
  4. Zapoznanie obwinionego z aktami | str.    1056
  5. Sprawozdanie rzecznika sporządzane po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego | str.    1056
  Art. 266. [Rozprawa dyscyplinarna (wysłuchanie) i orzeczenie dyscyplinarne] | str.    1057
  1. „Rozprawa” dyscyplinarna (wysłuchanie) a postępowanie dyscyplinarne | str.    1058
  2. Czynności przed wydaniem orzeczenia | str.    1058
  3. Wyjaśnienia obwinionego i głos rzecznika dyscyplinarnego | str.    1059
  4. Orzeczenie dyscyplinarne | str.    1060
  5. Treść orzeczenia dyscyplinarnego | str.    1061
  6. Treść rozstrzygnięcia | str.    1064
  Art. 267. [Postępowanie w sprawie dyscyplinarnej przed organem odwoławczym] | str.    1065
  1. Postępowanie odwoławcze w sprawie dyscyplinarnej | str.    1066
  2. Orzeczenie dyscyplinarne a jego uzasadnienia | str.    1066
  3. Organ dyscyplinarny - odwoławczy | str.    1068
  4. Pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym | str.    1068
  5. Właściwość odwoławczych organów dyscyplinarnych | str.    1068
  6. Dewolutywność odwołania | str.    1070
  7. Termin wniesienia odwołania | str.    1070
  8. Przywrócenie terminu wniesienia środka zaskarżenia | str.    1071
  9. Orzeczenia dyscyplinarne drugoinstancyjne | str.    1074
  10 Niedopuszczalność odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego | str.    1075
  Art. 268. [Reformationis in peius w postępowaniu dyscyplinarnym] | str.    1076
  1. Zasada reformationis in peius - uwagi ogólne | str.    1076
  2. Zasada reformationis in peius w postępowaniu dyscyplinarnym | str.    1077
  3. Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia a zasada reformationis in peius | str.    1078
  Art. 269. [Skarga do sądu administracyjnego na orzeczenie dyscyplinarne] | str.    1079
  1. Skarga do sądu administracyjnego | str.    1079
  2. Zakres badania sprawy przez sąd administracyjny | str.    1080
  Art. 270. [Wykonywanie orzeczeń dyscyplinarnych] | str.    1081
  1. Wykonanie kary dyscyplinarnej | str.    1081
  2. Prawomocność orzeczenia dyscyplinarnego | str.    1082
  3. Kierownik jednostki jako podmiot wykonujący orzeczenie dyscyplinarne | str.    1083
  Art. 271. [Zatarcie kary dyscyplinarnej nałożonej na funkcjonariusza] | str.    1084
  1. Zatarcie kary dyscyplinarnej | str.    1085
  2. Terminy zatarcia | str.    1085
  3. Wniosek o wcześniejsze zatarcie kary | str.    1086
  4. Zniszczenie orzeczenia dyscyplinarnego | str.    1086
  Art. 272. [Zatarcie kary w przypadku ponownego ukarania] | str.    1086
  Art. 273. [Koszt biegłego i eksperta w sprawie dyscyplinarnej] | str.    1087
  1. Koszty w postępowaniu w sprawie dyscyplinarnej | str.    1087
  2. Biegły w postępowaniu w sprawie dyscyplinarnej | str.    1088
  3. Ekspertyzy w sprawie dyscyplinarnej | str.    1090
  4. Inne koszty sprawy dyscyplinarnej | str.    1090
  5. Zasady obciążania obwinionego kosztami w sprawie dyscyplinarnej | str.    1092
  Art. 274. [Rozporządzenie wykonawcze w sprawach dyscyplinarnych] | str.    1093
  1. Obowiązywanie rozporządzenia | str.    1094
  2. Postępowanie wyjaśniające | str.    1094
  3. Postępowanie dyscyplinarne | str.    1095
  4. Zapoznanie obwinionego z materiałem dowodowym | str.    1096
  5. Orzeczenie dyscyplinarne | str.    1097
  6. Odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego | str.    1098
  7. Wykonanie kary dyscyplinarnej | str.    1098
  Art. 275. [Odpowiednie stosowanie w sprawach dyscyplinarnych przepisów postępowania karnego] | str.    1099
  1. Odpowiednie stosownie przepisów Kodeksu postępowania karnego | str.    1099
  2. Właściwość organu i jego wyłączenie | str.    1101
  3. Obrońca obwinionego i organizacja społeczna | str.    1101
  4. Pisma w sprawie dyscyplinarnej | str.    1102
  5. Terminy | str.    1103
  6. Doręczenia w sprawie dyscyplinarnej | str.    1103
  7. Dowody w sprawie dyscyplinarnej | str.    1104
  8. Kary porządkowe | str.    1106
  9. „Rozprawa główna” | str.    1106
  10. Koszty postępowania | str.    1107
  11. Postępowanie odwoławcze | str.    1107
  12. Cofnięcie odwołania od orzeczenia d
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia