Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

-20%

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in.:


przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady,
omówiono obowiązki gmin dotyczące np.: zapewnienia warunków do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania odpadów, wyboru podmiotów odbierających odpady, budowy i utrzymania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
Dodatkowo szczegółowo określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.


W najnowszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:


ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odnoszące się do przekazywania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.


Adresaci:


Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.


Liczba stron624
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-123-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    17
  
  CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do problematyki czystości i porządku | str.    21
  1. Rozwój przepisów o utrzymaniu czystości i porządku | str.    21
  2. Miejsce ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w polskim systemie prawnym | str.    51
  
  CZĘŚĆ II. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) | str.    77
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    77
  Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str.    77
  Art. 1a. [Odesłanie do ustawy o odpadach] | str.    86
  Art. 2. [Definicje i delegacje] | str.    87
  
  Rozdział 2. Zadania gmin | str.    110
  Art. 3. [Zadania gmin w ogólności] | str.    110
  Art. 3a. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] | str.    133
  Art. 3b. [Obowiązkowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia] | str.    151
  Art. 3c. [Ograniczenia składowania] | str.    154
  Art. 4. [Regulamin utrzymania czystości i porządku] | str.    156
  Art. 4a. [Selektywne zbieranie - delegacja] | str.    175
  
  Rozdział 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości | str.    177
  Art. 5. [Obowiązki utrzymania czystości i porządku] | str.    177
  Art. 6. [Sposób wykonywania obowiązków] | str.    216
  Art. 6a. [Przejęcie obowiązków przez gminę] | str.    235
  Art. 6b. [Opłaty] | str.    241
  
  Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę | str.    242
  Art. 6c. [Odbieranie odpadów komunalnych] | str.    242
  Art. 6d. [Podział obszaru gminy na sektory. Przetargi] | str.    244
  Art. 6e. [Spółki z udziałem gminy] | str.    256
  Art. 6f. [Umowa] | str.    258
  Art. 6g. [Odesłanie do Prawa zamówień publicznych] | str.    260
  Art. 6h. [Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str.    260
  Art. 6i. [Powstanie obowiązku ponoszenia opłat] | str.    261
  Art. 6j. [Wysokość opłat] | str.    262
  Art. 6k. [Określanie stawek opłat] | str.    266
  Art. 6l. [Uiszczanie opłat] | str.    273
  Art. 6m. [Deklaracja o wysokości opłaty] | str.    274
  Art. 6n. [Wzór deklaracji i informacje] | str.    277
  Art. 6o. [Decyzja o wysokości opłaty] | str.    278
  Art. 6p. (uchylony) | str.    279
  Art. 6q. [Odesłanie do ordynacji podatkowej] | str.    279
  Art. 6qa. [Egzekucja administracyjna] | str.    280
  Art. 6r. [Przeznaczenie opłat] | str.    282
  Art. 6s. [Niedopełnienie obowiązku przez gminę] | str.    287
  
  Rozdział 4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług | str.    288
  Art. 7. [Rodzaje zezwoleń] | str.    291
  Art. 8. [Wniosek o zezwolenie] | str.    313
  Art. 8a. [Sprawdzanie wniosku] | str.    321
  Art. 8b. (uchylony) | str.    323
  Art. 9. [Zagadnienia proceduralne zezwoleń] | str.    323
  Art. 9a. (uchylony) | str.    329
  
  Rozdział 4a. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych | str.    329
  Art. 9b. [Rejestr działalności] | str.    329
  Art. 9c. [Wpis do rejestru] | str.    332
  Art. 9d. [Wymagania] | str.    336
  Art. 9e. [Obowiązki odbierającego odpady komunalne] | str.    337
  Art. 9ea. [Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str.    341
  Art. 9f. [Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania] | str.    341
  Art. 9g. [Wymagane poziomy] | str.    342
  Art. 9h. [Obowiązek przedłożenia rachunku] | str.    344
  Art. 9i. [Wniosek o wykreślenie z rejestru] | str.    344
  Art. 9j. [Wykreślenie z rejestru] | str.    345
  Art. 9k. [Decyzja o zakazie wykonywania działalności] | str.    350
  Art. 9l. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] | str.    351
  Art. 9m. [Kalkulacja kosztów] | str.    353
  
  Rozdział 4b. Sprawozdawczość i analizy | str.    354
  Art. 9n. [Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne] | str.    354
  Art. 9na. [Sprawozdanie punktu selektywnego zbierania] | str.    357
  Art. 9o. [Sprawozdanie podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe] | str.    358
  Art. 9oa. [Informacje dotyczące regionalnej instalacji] | str.    360
  Art. 9p. [Weryfikacja sprawozdań] | str.    362
  Art. 9q. [Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta] | str.    364
  Art. 9r. [Weryfikacja sprawozdań gminnych] | str.    366
  Art. 9s. [Sprawozdanie marszałka województwa] | str.    367
  Art. 9t. [Wzory sprawozdań] | str.    368
  Art. 9ta. [Zachowanie terminów] | str.    369
  Art. 9tb. [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi] | str.    370
  
  Rozdział 4c. Kontrola | str.    372
  Art. 9u. [Organy kontroli] | str.    372
  Art. 9v. [Pomoc Policji] | str.    378
  Art. 9w. [Kontrola marszałka województwa] | str.    379
  
  Rozdział 4d. Kary pieniężne | str.    380
  Art. 9x. [Odpowiedzialność przedsiębiorców odbierających odpady komunalne] | str.    386
  Art. 9xa. [Odpowiedzialność prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str.    392
  Art. 9xb. [Odpowiedzialność opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe] | str.    394
  Art. 9y. [Odpowiedzialność gminnych jednostek organizacyjnych] | str.    395
  Art. 9z. [Odpowiedzialność gmin] | str.    397
  Art. 9za. [Odpowiedzialność prowadzących instalacje] | str.    401
  Art. 9zb. [Właściwość organów karzących] | str.    404
  Art. 9zc. [Wysokość kar pieniężnych względnie określonych] | str.    406
  Art. 9zd. [Uiszczanie kar pieniężnych] | str.    409
  Art. 9ze. [Zawieszenie i umorzenie kary pieniężnej] | str.    410
  Art. 9zf. [Odesłanie do ordynacji podatkowej] | str.    413
  
  Rozdział 5. Przepisy karne | str.    413
  Art. 10. [Odpowiedzialność za wykroczenia] | str.    413
  
  Rozdział 6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe | str.    473
  Art. 11-13. (pominięte) | str.    473
  Art. 14. [Wejście w życie] | str.    473
  
  Część III. Akty prawne | str.    475
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) | str.    475
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) | str.    531
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) | str.    534
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299) | str.    537
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 630) | str.    539
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676) | str.    541
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645) | str.    543
  8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) | str.    546
  
  Literatura wybrana | str.    551
  
  Indeks rzeczowy | str.    561
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia