Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu

-20%

Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

204,80  256,00

Format: pdf

204,80256,00

cena zawiera podatek VAT

W pierwszym tomie komentarza autor analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego.


W opracowaniu zostały omówione takie zagadnienia, jak:


strukturalne i modelowe instytucje prawne notariatu,
status ustrojowy notariusza a charakter czynności notarialnej,
organizacja samorządu zawodowego,
ustawowy wzorzec postępowania notarialnego,
kompetencje zawodowe notariusza związane z wykonywaniem funkcji publicznej,
konkurencja zawodowa notariusza jako osoby zaufania publicznego,
nadzór oraz funkcje kontrolne sprawowane nad notariatem przez państwowe organy pozasądowe oraz sądowe.


Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla praktyków - notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych.


Liczba stron1072
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-386-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    27
  
  Wstęp | str.    35
  
  Wprowadzenie. Perspektywy polskiego notariatu po 25 latach obowiązywania ustawy - Prawo o notariacie | str.    39
  
  Część pierwsza | str.    39
  1. Unifikacja prawa notarialnego oraz organizacja prac nad unifikacją i kodyfikacją prawa prywatnego | str.    39
  2. Trwałość oraz zmienność modelowych zasad funkcjonowania prawa o notariacie | str.    43
  2.1. Notariat Drugiej Rzeczypospolitej w świetle ankiety redakcyjnej Przeglądu Notarialnego | str.    43
  2.2. Jednorodność zawodu notariusza | str.    46
  2.3. Strukturalne i modelowe instytucje prawne notariatu | str.    49
  2.3.1. Publicznoprawny charakter funkcji notariatu | str.    49
  2.3.2. Status prawny notariusza a charakter czynności notarialnej | str.    60
  2.3.3. Wpływ zmiany wykładni prawa na sytuację ustrojową notariatu | str.    63
  3. Modele postępowania notarialnego wyznaczające status prawny notariusza | str.    66
  3.1. Rodzajowe oraz funkcjonalne znaczenie czynności notarialnych w obrocie prawnym a status wystawcy dokumentów urzędowych | str.    66
  3.2. Jurysdykcja niesporna wyznaczająca modele postępowania notarialnego | str.    71
  3.2.1. Model postępowania w sprawie dokonania czynności notarialnej | str.    71
  3.2.2. Model postępowania odmowy dokonania czynności notarialnej | str.    74
  3.2.3. Notariusz inicjujący postępowanie wieczystoksięgowe w systemie teleinformatycznym | str.    75
  3.3. Jurysdykcja notariusza w sprawach spadkowych | str.    78
  3.3.1. Nowa interpretacja zasady iura novit notarius | str.    78
  3.3.2. Zasięg jurysdykcji w zakresie notarialnego poświadczenia dziedziczenia | str.    80
  3.3.3. Jurysdykcja w sprawie europejskiego poświadczenia spadkowego | str.    82
  
  Część druga. Funkcjonowanie notariatów w państwach Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str.    84
  1. Prawny oraz funkcjonalny związek statusu ustrojowego notariusza a kompetencje zawodowe | str.    84
  2. Znaczenie oraz zakres stosowania prawa unijnego w praktyce notarialnej | str.    86
  
  Część trzecia. Nadzór zawodowy oraz ustrojowy | str.    88
  1. Prawne oraz funkcjonalne zasady sprawowania nadzoru | str.    88
  2. Nadzór samorządu notarialnego | str.    89
  3. Nadzór prawny (zwierzchni) Ministra Sprawiedliwości | str.    90
  4. Zamknięty czy otwarty podmiotowy zakres nadzoru | str.    91
  
  Konkluzja | str.    94
  
  Ustawa z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 993, poz. 1585; z 2015 r. poz. 218, poz.8, poz. 1137, poz. 1224, poz. 1311) | str.    97
  
  DZIAŁ I. Ustrój notariatu | str.    99
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    99
  
  Art. 1. [Czynności notarialne] | str.    99
  1. Przedmiotowy zakres regulacji ustawy - Prawo o notariacie | str.    101
  2. Notariusz jako odrębny zawód zaufania publicznego | str.    107
  3. Charakter i znaczenie określenia "jest powołany do dokonywania czynności notarialnych" | str.    115
  3.1. Podstawa powołania | str.    115
  3.2. Obowiązek a życzenie (zlecenie) dokonania czynności notarialnej | str.    122
  3.3. Istota i charakter czynności notarialnej | str.    127
  3.4. Czynność notarialna, dodatkowa czynność notarialna, projekt czynności notarialnej | str.    130
  3.5. Typologia czynności notarialnych | str.    132
  3.6. Czynność notarialna a czynność prawna oraz czynność procesowa | str.    138
  4. Forma notarialna czynności notarialnej | str.    143
  5. Kompetencje dokonywania czynności notarialnych | str.    146
  5.1. Ustawowe umocowanie notariusza | str.    146
  5.2. Charakter zastępstwa dokonywania czynności notarialnych | str.    147
  5.2.1. Umocowanie do sprawowania zastępstwa przez notariusza oraz zastępcę notarialnego | str.    148
  5.2.2. Upoważnienie aplikanta notarialnego | str.    149
  5.3. Czynności notarialne polskiego konsula | str.    150
  6. Uczestnicy czynności notarialnej | str.    152
  7. Zasada terytorializmu | str.    156
  8. Zasięg właściwości kompetencyjnej oraz ustrojowej notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych z tzw. elementem obcym | str.    158
  9. Przymus notarialny | str.    160
  10. Granice kompetencji notariusza jako nosiciela władzy publicznej | str.    162
  
  Art. 2. [Status prawny notariusza. Moc urzędowa czynności notarialnych] | str.    170
  1. Prawne ukształtowanie statusu notariusza jako osoby zaufania publicznego | str.    174
  1.1. Złożony status prawny notariusza | str.    174
  1.2. Uprawnienia wyznaczające status zawodowy notariusza | str.    176
  1.3. Notariusz jako przedstawiciel wolnego zawodu | str.    177
  1.4. Notariusz jako funkcjonariusz publiczny w rozumieniu prawa notarialnego | str.    182
  1.5. Zdolność upadłościowa notariusza prowadzącego indywidualną kancelarię notarialną | str.    184
  1.5.1. Petitum żądania wnioskodawcy w świetle katalogu prawa notarialnego wyznaczającego podstawy odwołania notariusza | str.    184
  1.5.2. Zdolność upadłościowa notariusza w świetle ustaleń sprawy sądu rejonowego oraz sądu okręgowego | str.    186
  1.5.3. Przesłanki orzeczenia pozbawienia notariusza "prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek" | str.    187
  1.5.4. Komentarz do praktyki orzeczniczej w sprawie zdolności upadłościowej notariusza | str.    189
  1.6. Zdolność upadłościowa notariusza oraz kancelarii prowadzonej na zasadzie spółki partnerskiej | str.    196
  1.6.1. Notariusz jako wspólnik notarialnej spółki partnerskiej | str.    196
  1.6.2. Zdolność upadłościowa notariusza jako partnera spółki | str.    200
  1.6.3. Zdolność upadłościowa notariusza a zdolność upadłościowa spółki | str.    202
  1.6.4. Konsumencka zdolność upadłościowa notariusza | str.    205
  1.7. Aksjologiczne podstawy postępowania upadłościowego a funkcjonowanie notariatu publicznego | str.    210
  1.8. Zdolność restrukturyzacyjna notariusza | str.    213
  1.9. Notariusz jako funkcjonariusz publiczny na gruncie prawa karnego | str.    216
  1.10. Ochrona prawna notariusza jako funkcjonariusza publicznego oraz osoby zaufania publicznego | str.    219
  1.10.1. Ochrona notariusza jako funkcjonariusza publicznego | str.    219
  1.10.2. Ochrona notariusza jako osoby zaufania publicznego | str.    224
  2. Standardy etyczne zawodu notariusza | str.    226
  3. Czynność notarialna dokonana zgodnie z prawem | str.    228
  3.1. Charakter postępowania notarialnego | str.    228
  3.2. Notariusz jako uczestnik procedury dokonania czynności notarialnej | str.    230
  3.3. Zasada legalizmu | str.    233
  3.4. Obowiązek jurysdykcji prewencyjnej | str.    235
  3.5. Charakter czynności notarialnej dokonanej zgodnie z prawem | str.    236
  4. Wzorzec postępowania notarialnego a rodzaj czynności notarialnej uprzedmiotowiony w dokumencie notarialnym | str.    240
  4.1. Dobór środków i metod ustalenia treści czynności notarialnej oraz zachowania formy notarialnej | str.    240
  4.2. Czynność notarialna ucieleśniająca czynność prawną a charakter dokumentu stwierdzającego oba zdarzenia | str.    243
  4.3. Dokumenty konstytutywne, poświadczające oraz sprawozdawcze jako przedmiot obrotu prawnego | str.    249
  4.4. Obowiązek dokonania dodatkowej czynności notarialnej w języku obcym | str.    252
  4.5. Reklama oraz konkurencja czynności notarialnych | str.    253
  5. Zróżnicowana moc dowodowa dokumentów notarialnych | str.    256
  5.1. Zasada swobodnej oceny dokumentów w postępowaniach sądowych i pozasądowych | str.    256
  5.1.1. Postępowanie wieczystoksięgowe | str.    258
  5.1.2. Postępowanie procesowe | str.    265
  5.1.3. Postępowanie klauzulowe | str.    276
  5.1.4. Postępowanie karne | str.    279
  5.1.5. Postępowanie dyscyplinarne | str.    284
  5.1.6. Postępowanie podatkowe | str.    286
  6. Status notariusza w postępowaniu sądowym w celu rozstrzygnięcia sporu o prawo w związku z dokonaną czynnością notarialną | str.    290
  6.1. Ocena staranności zawodowej notariusza a wyznaczenie zakresu prewencji jurysdykcyjnej | str.    290
  6.2. Status notariusza jako świadka w postępowaniu sądowym | str.    293
  6.3. Skutki braku udziału notariusza w postępowaniu sądowym w sporze o prawo | str.    297
  7. Dokumenty notarialne w obrocie transgranicznym | str.    300
  7.1. Nazwa "dokument urzędowy", "dokument pozasądowy" w odniesieniu do czynności notarialnych | str.    300
  7.2. Doręczenie dokumentów notarialnych (dokumentów pozasądowych) mających skutki transgraniczne | str.    302
  7.3. Uznanie na podstawie konstytutywnego orzeczenia sądu polskiego oraz z mocy prawa | str.    303
  7.4. Uznanie dokumentu notarialnego w obrocie transgranicznym na podstawie rozporządzenia nr 1215/2012 | str.    304
  7.5. Odmowa uznania ze względu na wyłączną jurysdykcję sądów polskich oraz na naruszenie polskiego porządku prawnego | str.    306
  7.6. Uznanie obcego aktu poświadczenia dziedziczenia a umowny dział spadku nieruchomości położonej w Polsce | str.    307
  7.7. Wydanie notarialnego europejskiego tytułu egzekucyjnego | str.    308
  
  Art. 3. [Miejsce dokonania czynności notarialnej] | str.    309
  1. Pojęcie oraz kryteria wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej | str.    309
  2. Relacje prawne oraz organizacyjne zachodzące między notariuszem a kancelarią | str.    312
  3. Dokonywanie czynności notarialnej poza kancelarią | str.    313
  4. Prawidłowy opis czynu jako przewinienie dyscyplinarne z art. 3 § 2 | str.    317
  
  Art. 4. [Prowadzenie kancelarii] | str.    317
  1. Kancelaria notarialna jako siedziba czynności urzędowych oraz miejsce zawodowej działalności konkurencyjnej | str.    318
  2. Ustrojowe i zawodowe połączenie osoby notariusza z kancelarią | str.    319
  3. Obowiązek prowadzenia jednej kancelarii | str.    320
  4. Prowadzenie jednej kancelarii przez kilku notariuszy | str.    324
  5. Osobowościowy wymiar dokonania czynności notarialnej | str.    329
  6. Odpowiedzialność notariusza (spółki) za wadliwie dokonane czynności notarialne | str.    332
  7. Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej | str.    335
  8. Uchwała KRN w sprawie stron internetowych notariuszy | str.    337
  
  Art. 5. [Wynagrodzenie notariusza] | str.    339
  1. Charakter i funkcje wynagrodzenia notariusza | str.    340
  2. Podstawa prawna ustalenia wynagrodzenia a obowiązek określenia pobranego wynagrodzenia w dokumencie notarialnym | str.    342
  2.1. Ustalenie wynagrodzenia na podstawie umowy | str.    342
  2.2. Wynagrodzenie według sztywnej taksy notarialnej | str.    344
  2.3. Możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia | str.    345
  2.4. Uprawnienie do ustalenia kwoty wynagrodzenia a nieuczciwa konkurencja | str.    346
  3. Status notariusza jako strony umowy o wynagrodzenie | str.    349
  4. Prawo do ujawnienia wynagrodzenia notariusza | str.    349
  5. Podatek od pobranego wynagrodzenia | str.    350
  6. Wykaz aktów prawnych w sprawach wynagrodzenia | str.    350
  
  Art. 6. [Zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza] | str.    351
  
  Art. 7. [Notariusz jako płatnik. Opłata sądowa] | str.    355
  1. Odrębna regulacja prawna notariusza jako płatnika | str.    357
  2. Skutki czynności prawnej stwierdzonej w akcie notarialnym w świetle prawa podatkowego | str.    357
  3. Znaczenie formalnej mocy urzędowej dokumentów notarialnych na gruncie prawa podatkowego | str.    365
  4. Odpowiedzialność notariusza jako płatnika | str.    368
  5. Obowiązek pobrania opłaty sądowej | str.    376
  6. Wykaz aktów prawnych w sprawach obowiązków notariusza jako płatnika oraz poborcy opłaty sądowej | str.    378
  
  Art. 8. [Pieczęć urzędowa notariusza] | str.    378
  
  Art. 9. [Rejestr kancelarii] | str.    379
  Rozdział 2. Powołanie i odwołanie notariuszy | str.    382
  
  Art. 10. [Powołanie notariusza] | str.    382
  1. Ustrojowe wyodrębnienie notariatu ze struktury organizacyjnej administracji publicznej | str.    383
  2. Zakaz łączenia stanowiska notariusza z innymi zawodami prawniczymi | str.    386
  3. Charakter postępowania o powołanie na notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej | str.    388
  3.1. Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres postępowania | str.    388
  3.2. Akt powołania jako decyzja administracyjna | str.    389
  3.3. Decyzja o powołaniu a dochodzenie do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych | str.    391
  3.4. Odmowa powołania | str.    394
  3.5. Ponowne rozpoznanie wniosku o powołanie | str.    397
  3.6. Charakter planu siedzib kancelarii notarialnych i jego wpływ na powołanie na notariusza | str.    398
  3.7. Kryteria wyznaczenia kolejnej siedziby kancelarii w tej samej miejscowości | str.    400
  3.8. Decyzja o zmianie siedziby kancelarii | str.    402
  4. Status prawny organów samorządu notarialnego w postępowaniu administracyjnym | str.    403
  4.1. Postępowanie opiniujące | str.    403
  4.2. Wydanie negatywnej opinii a zasada domniemanej niewinności wobec nieprawomocnego wyroku sądu dyscyplinarnego | str.    405
  4.3. Interes prawny izby notarialnej jako strony postępowania | str.    406
  4.4. Związanie sądów administracyjnych uchwałą NSA podjętą w poszerzonym składzie w przedmiocie przyznania izbie notarialnej statusu strony | str.    408
  5. Jurysdykcja sądowoadministracyjna | str.    410
  
  Art. 11. [Wymagania podmiotowe kandydata na notariusza] | str.    411
  1. Wymagania podmiotowe kandydata na notariusza w świetle uznania administracyjnego | str.    412
  2. Obywatelstwo jako przesłanka powołania na notariusza w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str.    416
  3. Prawo publiczne i pełna zdolność do czynności prawnych | str.    417
  4. Nieskazitelny charakter i dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu | str.    418
  5. Pozostałe przesłanki kandydata na notariusza | str.    424
  
  Art. 12. [Wymagania podmiotowe kandydata na notariusza] | str.    425
  
  Art. 13. [Wymagania wniosku o powołanie na notariusza] | str.    430
  
  Art. 13a. [Informacje z Krajowego Rejestru Karnego] | str.    432
  
  Art. 14. [Uruchomienie kancelarii] | str.    432
  
  Art. 14a. [Dodatkowe uprawnienie złożenia wniosku o powołanie] | str.    434
  
  Art. 15. [Ślubowanie notariusza] | str.    435
  
  Art. 16. [Odwołanie notariusza] | str.    437
  1. Charakter postępowania o odwołanie notariusza | str.    438
  2. Obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy odwołania notariusza | str.    440
  3. Status izby notarialnej w postępowaniu odwoławczym | str.    443
  4. Charakter opinii rady izby notarialnej w przedmiocie zajęcia stanowiska o odwołanie | str.    445
  5. Podstawy wznowienia postępowania odwoławczego | str.    447
  6. Skarga na przewlekłość postępowania odwoławczego | str.    448
  7. Skuteczność decyzji o odwołaniu | str.    449
  8. Odwołanie notariusza z powodu osiągniętego wieku w świetle dyrektywy Rady UE | str.    452
  
  Art. 16a. [Ponowne powołanie na notariusza] | str.    457
  1. Cele oraz funkcje zakazu wykonywania zawodu notariusza | str.    457
  2. Niekonstytucyjność trwałego zakazu ponownego składania wniosku o powołanie na notariusza | str.    459
  3. Podstawy i tryb ponownego powołania na notariusza | str.    460
  
  Rozdział 3. Obowiązki i prawa notariuszy | str.    466
  
  Art. 17. [Obowiązki notariusza] | str.    466
  
  Art. 18. [Obowiązek zachowania tajemnicy] | str.    472
  1. Tajemnica zawodowa a ochrona dobra państwa | str.    473
  2. Charakter obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej a ochrona interesów uczestników czynności notarialnej | str.    475
  3. Zakres tajemnicy notarialnej | str.    478
  4. Obowiązek współdziałania notariusza z sądami i innymi instytucjami a zachowanie tajemnicy zawodowej | str.    480
  5. Ustanie obowiązku zachowania tajemnicy notarialnej | str.    484
  5.1. Notariusz jako świadek w postępowaniu cywilnym | str.    484
  5.2. Notariusz jako świadek w postępowaniu karnym | str.    486
  6. Wyłączenie tajemnicy zawodowej | str.    489
  7. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej | str.    492
  
  Art. 19. [Podjęcie przez notariusza dodatkowego zatrudnienia] | str.    493
  1. Wolność wykonywania zawodu w świetle dodatkowego zatrudnienia (zajęcia) | str.    493
  2. Ocena ryzyka dodatkowego zatrudnienia (zajęcia) a standardy etyczne wykonywania zawodu | str.    494
  3. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody | str.    496
  4. Podstawy faktyczne oraz prawne odmowy udzielenia zgody | str.    498
  
  Art. 19a. [Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej] | str.    501
  
  Art. 19b. [Zakres ubezpieczenia obowiązkowego] | str.    504
  
  Art. 19c. [Obowiązek kontroli zawarcia umowy ubezpieczenia] | str.    504
  
  Art. 19d. [Nadzór Ministra Sprawiedliwości] | str.    505
  
  Art. 20. [Funkcjonowanie kancelarii] | str.    505
  
  Art. 21. [Personalne wyznaczenie zastępstwa] | str.    506
  1. Obowiązek ciągłości funkcjonowania kancelarii | str.    507
  2. Charakter zastępstwa | str.    508
  3. Obowiązek informacji oraz porozumienia w procedurze wyznaczenia zastępstwa | str.    509
  4. Zakres przedmiotowy sprawowanego zastępstwa | str.    511
  5. Udzielenie zastępstwa do sporządzania czynności notarialnych poza kancelarią | str.    512
  6. Zastępstwo a upoważnienie aplikanta notarialnego do wykonywania czynności notarialnych | str.    513
  
  Art. 22. [Instytucjonalne wyznaczenie zastępstwa] | str.    514
  
  Art. 22a. [Upoważnienie aplikanta do wykonywania czynności notarialnych] | str.    515
  
  Art. 23. [Obowiązkowe składki członkowskie] | str.    516
  
  Art. 24. (uchylony) | str.    518
  
  Art. 24a. (uchylony) | str.    519
  
  Art. 25. [Emerytowany notariusz] | str.    519
  
  Rozdział 4. Samorząd notarialny | str.    520
  
  Art. 26. [Organizacja samorządu notarialnego] | str.    520
  1. Funkcje oraz zadania samorządu notarialnego | str.    520
  2. Przynależność do samorządu notarialnego | str.    521
  3. Wykonywanie pieczy nad zawodem notariusza | str.    523
  4. Zakres autonomii organów samorządu notarialnego | str.    524
  5. Charakter stosunku członkostwa | str.    526
  
  Art. 27. [Organy izby notarialnej] | str.    527
  
  Art. 28. [Skład i siedziba izby notarialnej] | str.    529
  
  Art. 29. [Walne zgromadzenie notariuszy izby] | str.    530
  
  Art. 30. [Zakres działania walnego zgromadzenia] | str.    531
  
  Art. 31. [Uchwały walnego zgromadzenia. Wybory] | str.    535
  1. Wymogi formalne uchwały "rozstrzygającej" | str.    535
  2. Charakter uchwały organu kolegialnego | str.    537
  3. Zakres kompetencji walnego zgromadzenia a rozgraniczenie właściwości rzeczowej z KRN oraz RIN | str.    537
  4. Niedopuszczalność kwalifikacji deliktu dyscyplinarnego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia | str.    541
  
  Art. 32. [Skład rady izby notarialnej] | str.    542
  
  Art. 33. [Podział kompetencji] | str.    544
  
  Art. 34. [Obowiązki prezesa. Oświadczenia woli w sprawach reprezentacji rady izby notarialnej] | str.    544
  1. Charakter "następstwa prawnego" nowej kadencji RIN | str.    545
  2. Znaczenie i wymogi reprezentacji rady | str.    545
  3. Charakter "zwierzchnictwa" prezesa rady wobec notariuszy izby | str.    546
  4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych | str.    547
  4.1. Los prawny mienia zlikwidowanego samorządu notarialnego | str.    547
  4.2. Reprezentacja łączna | str.    548
  5. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych | str.    550
  
  Art. 35. [Zakres działania rady izby notarialnej] | str.    551
  1. Konstytucyjne umocowanie samorządu do podejmowania uchwał w ramach sprawowanej pieczy | str.    552
  2. Uchwały samorządowe podejmowane w ramach funkcji publicznych państwa oraz jako związek przedsiębiorców | str.    557
  3. Charakter uchwały walnego zgromadzenia (RIN) jako realizacja zadań z zakresu administracji państwowej | str.    560
  4. Samodzielność uchwałodawcza | str.    561
  5. Kompetencje uchwałodawcze | str.    563
  6. Charakter uprawnień uchwałodawczych | str.    567
  7. Rodzaje uchwał | str.    570
  
  Art. 36. [Uchwały rady izby notarialnej] | str.    572
  
  Art. 37. [Wykazy zastępców notarialnych i aplikantów] | str.    574
  
  Art. 37a. [Obowiązek przesyłania informacji do Krajowej Rady Notarialnej] | str.    574
  
  Art. 38. [Krajowa Rada Notarialna jako reprezentant notariatu] | str.    575
  
  Art. 39. [Skład i kadencja Krajowej Rady Notarialnej] | str.    577
  
  Art. 40. [Zakres działania Krajowej Rady Notarialnej] | str.    578
  1. Krajowa Rada Notarialna jako reprezentant notariatu a zakres "usamorządowienia" notariatu w nowelizacjach prawa o notariacie | str.    579
  2. Hierarchiczność a autonomiczność organów samorządu notarialnego | str.    585
  3. Legitymacja KRN do złożenia wniosku w sprawie abstrakcyjnej kontroli prawa | str.    588
  4. Charakter otwartego katalogu kompetencji KRN | str.    591
  5. KRN jako organ wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym | str.    592
  6. Funkcje opiniujące oraz konsultacyjne | str.    593
  7. Kwalifikacja prawna uchwał KRN | str.    594
  7.1. Normatywny charakter uchwał | str.    594
  7.2. Ustalenie programu oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami aplikantów | str.    596
  7.3. Znaczenie uchwał adresowanych do członków samorządu | str.    598
  8. Model finansowania działalności rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia | str.    599
  9. Rejestr testamentów | str.    601
  9.1. Uchwała nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania | str.    601
  9.2. Zarządzenie na 2/2009 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 6 lutego 2009 r. | str.    603
  10. Zasady finansowania wydatków samorządowych | str.    605
  11. Uchwała nr 19 z późniejszymi zmianami Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza | str.    605
  12. Zarządzenie nr 2/2008 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 18 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu urzędowania Krajowej Rady Notarialnej | str.    615
  13. Zarządzenie nr 5/2011 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 16 września 2011 r. | str.    618
  
  Art. 41. [Kongres notariuszy] | str.    623
  
  Art. 41a. [System teleinformatyczny Krajowej Rady Notarialnej] | str.    625
  
  Rozdział 5. Nadzór nad notariatem i odpowiedzialność notariuszy za szkody | str.    626
  
  Art. 42. [Nadzór Ministra Sprawiedliwości] | str.    626
  1. Charakter i funkcje nadzoru | str.    627
  2. Podmioty legitymowane do sprawowania nadzoru oraz kontroli | str.    628
  3. Konstytucyjne umocowanie sprawowania nadzoru przez samorząd a ustrojowy zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości | str.    630
  4. Pozostałe funkcje tzw. nadzoru notarialno-sądowego wynikające z zasad bezpieczeństwa obrotu prawnego i sprawowanego urzędu notariusza | str.    633
  4.1. Określenie "nadzór notarialno-sądowy" | str.    633
  4.2. Funkcje nadzorcze w zakresie prewencji jurysdykcyjnej w postępowaniu notarialnym oraz wieczystoksięgowym (sprawy wieczystoksięgowej o wpis) | str.    635
  4.3. Nadzór sądowoadministracyjny | str.    638
  
  Art. 43. [Zatrudnienie notariusza w charakterze wizytatora] | str.    641
  
  Art. 44. [Nadzór rady izby notarialnej] | str.    643
  1. Charakter nadzoru jako wyraz sprawowanej pieczy | str.    644
  1.1. Funkcjonalne znaczenie nadzoru a charakter dokonywanych czynności notarialnych | str.    644
  1.2. Nadzór jako instrument odpowiedzialności samorządu za realizację funkcji publicznej notariatu | str.    645
  2. Właściwość miejscowa oraz rzeczowa sprawowania nadzoru | str.    648
  3. Sposoby sprawowania nadzoru a wymogi profesjonalizmu zawodowego (zasada zawodowości) | str.    648
  4. Protokół z wizytacji i jego moc dowodowa | str.    649
  5. Relacje prawno-organizacyjne sprawowanego nadzoru przez samorząd oraz Ministra Sprawiedliwości | str.    652
  
  Art. 45. [Nadzór prawny] | str.    655
  
  Art. 46. [Zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości wobec organów samorządu notarialnego] | str.    657
  
  Art. 47. [Nadzór zwierzchni oraz jurysdykcyjny] | str.    658
  1. Zakres samodzielności prawotwórczej samorządu notarialnego | str.    658
  2. Publicznoprawna weryfikacja legalności uchwał | str.    660
  3. Nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości | str.    661
  4. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego | str.    661
  5. Charakter uchwał wyłączonych z nadzoru | str.    664
  6. Tryb oraz charakter uchwał poddanych nadzorowi | str.    668
  6.1. Tryb podejmowania uchwał | str.    668
  6.2. Charakter oraz skuteczność uchwał poddanych nadzorowi | str.    669
  6.3. Uchwały sprzeczne z prawem | str.    671
  6.4. Uchwały rażąco naruszające prawo | str.    673
  6.5. Uchwała sprzeczna z prawem a uchwała nieważna | str.    675
  7. Zagadnienia proceduralne związane z postępowaniem przed Sądem Najwyższym | str.    677
  7.1. Charakter uchwały organu samorządu notarialnego jako przedmiot postępowania przed Sądem Najwyższym | str.    677
  7.2. Postępowanie przed Sądem Najwyższym wszczęte ze skargi Ministra Sprawiedliwości | str.    679
  
  Art. 48. [Kompetencja Ministra Sprawiedliwości] | str.    680
  
  Art. 49. [Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza] | str.    681
  1. Odpowiedzialność za własne czyny zastępcy notariusza, zastępcy notarialnego oraz aplikanta notarialnego | str.    683
  2. Odpowiedzialność notariusza wobec osób trzecich | str.    689
  3. Ryzyko prawne związane z dokonaną czynnością notarialną w świetle odpowiedzialności odszkodowawczej | str.    692
  3.1. Uprzedzenie o ryzyku zawieranej umowy | str.    692
  3.2. Rozkład ryzyka stron oraz notariusza | str.    696
  4. Podstawa odpowiedzialności | str.    701
  5. Odpowiedzialność w związku z prowadzeniem kancelarii na zasadzie spółki | str.    712
  6. Instytucja przymusu notarialnego wyznaczająca standardy odpowiedzialności notariusza | str.    715
  6.1. Wzorzec staranności zawodowej - zagadnienia ogólne | str.    715
  6.2. Szczególna staranność zawodowa w świetle wybranych spraw odszkodowawczych | str.    730
  6.2.1. Sporządzenie aktu notarialnego wobec rozbieżnej wykładni zastosowanego przez notariusza przepisu prawa | str.    730
  6.2.2. Okoliczności sporządzenia aktu notarialnego a staranność zawodowa | str.    731
  6.2.3. Znaczenie prawne przedstawienia przez strony umowy informacji o stanie prawnym nieruchomości a odpowiedzialność notariusza wobec osoby trzeciej | str.    740
  6.2.4. Staranność zawodowa notariusza w kwestii oceny "mocy wiążącej" wpisu w księdze wieczystej | str.    743
  6.2.5. "Moc wiążąca" wpisu w księdze wieczystej w świetle rozbieżności orzecznictwa co do charakteru nabycia własności nieruchomości | str.    745
  6.2.6. Staranność dokumentowania charakteru sprzedanej nieruchomości przez gminę | str.    748
  6.2.7. Stwierdzenie tożsamości osoby biorącej udział w akcie notarialnym | str.    750
  7. Kwalifikacja winy w świetle zawodowego charakteru działalności notariusza | str.    752
  8. Powstanie szkody i ustalenie jej wysokości | str.    754
  9. Związek przyczynowy między zawinionym zachowaniem notariusza a powstałą szkodą | str.    759
  10. Ustalenie nieważnej umowy a odpowiedzialność notariusza | str.    763
  11. Bezskuteczność czynności prawnej stwierdzonej w akcie notarialnym wyłączająca odpowiedzialność notariusza | str.    765
  12. Odpowiedzialność notariusza za bezprawne wydanie depozytu | str.    767
  13. Zbieg roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz odpowiedzialności deliktowej wobec tego samego notariusza | str.    770
  14. Dochodzenie odsetek oraz wydatków związanych z powstałą szkodą | str.    772
  15. Przedawnienie roszczenia | str.    775
  16. Sytuacja prawna notariusza jako pozwanego o odszkodowanie | str.    778
  
  Rozdział 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str.    781
  
  Art. 50. [Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza] | str.    781
  1. Charakter postępowania dyscyplinarnego | str.    782
  2. Kwalifikacja staranności zawodowej oraz powagi i godności zawodowej jako kryteria odpowiedzialności dyscyplinarnej | str.    785
  3. Zasada domniemania niewinności | str.    787
  4. Zarzut niedookreśloności deliktów w świetle art. 50 | str.    792
  5. Zakres obrazy prawa a kwalifikacja przewinienia dyscyplinarnego | str.    793
  6. Rozbieżność wykładni przepisów prawa a zarzut popełnienia deliktu | str.    794
  7. Rozbieżność kwalifikacji czynu zarzuconego obwinionemu we wniosku oraz w opisie czynu zawartego w orzeczeniu sądu a quo | str.    796
  8. Zakres pojęcia "przewinienie zawodowe" | str.    796
  9. Przewinienie zawodowe jako znikomy stopień społecznej szkodliwości | str.    797
  10. Ustawowa kwalifikacja przewinienia samorządowego | str.    801
  11. Rodzaje deliktów dyscyplinarnych | str.    802
  
  Art. 51. [Kary dyscyplinarne] | str.    814
  1. Funkcje, charakter oraz katalog kar dyscyplinarnych | str.    815
  2. Kary pieniężne | str.    818
  2.1. Kara pieniężna a sytuacja majątkowa notariusza | str.    818
  2.2. Sposób obliczenia kary pieniężnej | str.    819
  3. Pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii | str.    820
  4. Skutki prawne orzeczonej kary | str.    821
  
  Art. 52. [Przedawnienie] | str.    821
  
  Art. 53. [Sądy dyscyplinarne] | str.    823
  1. Autonomiczność sądownictwa dyscyplinarnego wobec samorządu notarialnego oraz jurysdykcji sądowoadministracyjnej | str.    825
  2. Prawne wyodrębnienie sądów dyscyplinarnych ze struktury izb notarialnych | str.    829
  3. Status prawny członków oraz przewodniczącego sądu dyscyplinarnego w zakresie obowiązku dostępu do informacji publicznej | str.    830
  4. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka sądu dyscyplinarnego z tytułu bezprawnie wydanego orzeczenia dyscyplinarnego | str.    831
  4.1. Relacje prawne między sądem a samorządem jako organami "władzy publicznej" | str.    831
  4.2. Podstawa prawna odpowiedzialności odszkodowawczej członka sądu dyscyplinarnego | str.    832
  4.2.1. Odpowiedzialność jako funkcjonariusza publicznego | str.    832
  4.2.2. Brak wyłączenia immunitetu odszkodowawczego na gruncie kodeksu cywilnego | str.    833
  4.3. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej członka samorządu notarialnego | str.    833
  4.3.1. Pojęcie bezprawności orzeczenia dyscyplinarnego | str.    833
  4.3.2. Kontekst sytuacyjny uznania notariusza za winnego deliktu dyscyplinarnego pozostającego w związku z wadliwie wydanym orzeczeniem | str.    835
  4.3.3. Niezgodność z prawem prowadzonego postępowania | str.    837
  5. Odpowiedzialność odszkodowawcza izby notarialnej z tytułu wydania bezprawnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego | str.    838
  
  Art. 54. [Skład sądu dyscyplinarnego] | str.    840
  
  Art. 55. [Wybór rzecznika dyscyplinarnego] | str.    841
  
  Art. 56. [Ustanowienie obrońcy] | str.    844
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia