Prawo przedsiębiorców. Komentarz

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy
w kontakcie z organami państwa. Autorzy wskazują, jak dokładnie zmieniła się sytuacja prawna przedsiębiorców pod reżimem nowej ustawy.


W publikacji omówiono m.in. zagadnienia takie jak:


prawa i obowiązki, które zostały nałożone na przedsiębiorcę w kontakcie z organami państwa,
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
tzw. ulga na start,
wydanie interpretacji indywidualnej,
zasady prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej,
odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa,
ograniczenia kontroli działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza problemy związane z: wszczęciem kontroli, upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli i czasem jej trwania, sprzeciwem przedsiębiorcy oraz nakazem wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej).


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców i studentów.


Liczba stron500
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczeniePaweł Kwiatkowski
ISBN-13978-83-8160-651-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    21
  
  Wstęp    25
  
  Ustawa z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców    27
  [Preambuła]    29
  1. Tytuł ustawy    29
  2. Preambuła    31
  2.1. Uwagi ogólne    31
  2.2. Wolność działalności gospodarczej    32
  2.3. Społeczna gospodarka rynkowa    33
  2.4. Warunki wolnej konkurencji    33
  2.5. Pozostałe zasady mające znaczenie dla przedsiębiorców    34
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne    35
  Art. 1. [Zakres ustawy]    35
  1. Uwagi ogólne    35
  2. Przedmiot regulacji    36
  3. Uwagi konstytucyjne    37
  Art. 2. [Wolność działalności gospodarczej i równość przedsiębiorców]    38
  1. Uwagi ogólne    38
  2. Wolność działalności gospodarczej    38
  2.1. Istota wolności działalności gospodarczej    38
  2.2. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej    40
  2.3. Zgłoszenie działalności    41
  2.4. Działalność regulowana    42
  2.5. Zakazy względne    42
  2.6. Zakazy bezwzględne    42
  2.7. Rzeczywisty zakres wolności działalności gospodarczej    43
  3. Równość przedsiębiorców    43
  4. Zakres podmiotowy    44
  5. Zakres przedmiotowy    46
  Art. 3. [Definicja działalności gospodarczej]    46
  1. Uwagi ogólne    46
  2. Elementy definicji działalności gospodarczej    48
  2.1. Zorganizowanie    49
  2.2. Zarobkowość    51
  2.3. Wykonywanie działalności we własnym imieniu    53
  2.4. Ciągłość    56
  2.5. Łączne spełnienie przesłanek    58
  3. Zastosowanie PKD    58
  4. Zastosowanie definicji działalności gospodarczej    59
  4.1. Charakter definicji działalności gospodarczej    59
  4.2. Przepisy podatkowe    60
  4.3. Regulacja Kodeksu cywilnego    63
  4.4. Prawo UE    64
  5. Problemy szczególne    64
  6. Działalność nieewidencjonowana    65
  Art. 4. [Definicja przedsiębiorcy]    66
  1. Uwagi ogólne    66
  2. Kategorie podmiotów    67
  2.1. Osoby fizyczne    67
  2.2. Osoby prawne    70
  2.3. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną    71
  3. Rodzaj aktywności    73
  4. Rodzaje przedsiębiorców    73
  5. Spółki cywilne    74
  6. Osoby zagraniczne    75
  7. Status przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców a wpisy do ewidencji i rejestrów    76
  7.1. Wpis do CEIDG    76
  7.2. Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS    76
  8. Definicje przedsiębiorcy w innych aktach    77
  8.1. Charakter definicji przedsiębiorcy    77
  8.2. Regulacja Kodeksu cywilnego    78
  8.3. Pozostałe definicje przedsiębiorcy    78
  8.4. Prawo Unii Europejskiej    80
  9. Działalność nieewidencjonowana a status przedsiębiorcy    81
  Art. 5. [Działalność nieewidencjonowana]    81
  1. Przesłanki uznania aktywności za działalność nieewidencjonowaną    82
  1.1. Podmiot działalności nieewidencjonowanej    82
  1.2. Przesłanka przychodu    84
  1.3. Przedmiot działalności nieewidencjonowanej    85
  1.4. Brak wcześniejszego wykonywania działalności gospodarczej    85
  2. Dobrowolny charakter    86
  3. Przekroczenie ustawowego limitu przychodu    87
  4. Brak zastosowania do wspólników spółki cywilnej    87
  5. Działalność nieewidencjonowana a podatki    88
  Art. 6. [Rodzaje działalności gospodarczej wyłączone spod regulacji]    89
  1. Wyłączenia    90
  2. Odesłanie    91
  Art. 7. [Definicje legalne]    91
  1. Uwagi wstępne    93
  2. Definicje legalne mikroprzedsiębiorcy, małego oraz średniego przedsiębiorcy    93
  2.1. Mikroprzedsiębiorca    94
  2.2. Mały przedsiębiorca    94
  2.3. Średni przedsiębiorca    95
  2.4. Możliwe zmiany definicji na poziomie prawa Unii Europejskiej    96
  3. Stosowanie definicji legalnych mikroprzedsiębiorcy, małego oraz średniego przedsiębiorcy na gruncie przepisów prawa podatkowego    96
  3.1. Podatki dochodowe    97
  3.2. Ordynacja podatkowa    98
  3.3. Pozostałe ustawy podatkowe    98
  Art. 8. [Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”]    99
  1. Uwagi ogólne    99
  2. Kontekst normatywny    100
  3. Treść uregulowania    102
  Art. 9. [Podstawowe zasady wykonywania działalności gospodarczej]    103
  1. Uwagi ogólne    103
  2. Zakres regulacji    104
  3. Analogie względem art. 17 u.s.d.g.    105
  Art. 10. [Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy]    108
  1. Uwagi ogólne    109
  2. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy    109
  3. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy    111
  4. Wyłączenia zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy    113
  Art. 11. [Zasada przyjaznej interpretacji przepisów]    113
  1. Uwagi ogólne    114
  2. Kontekst normatywny    115
  3. Pozostające wątpliwości co do treści normy prawnej    117
  Art. 12. [Zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania]    118
  1. Uwagi wstępne    118
  2. Zobowiązanie organu    119
  2.1. Obowiązek wzbudzania zaufania    119
  2.2. Zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania    121
  2.3. Zasada proporcjonalności    122
  2.4. Zasada bezstronności    124
  2.5. Zasada równego traktowania    126
  Art. 13. [Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa]    127
  1. Uwagi ogólne    127
  2. Odrębne przepisy regulujące odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych    127
  Art. 14. [Zasada pewności prawa]    129
  1. Uwagi wstępne    129
  2. Utrwalona praktyka rozstrzygania spraw    130
  3. Uzasadniona przyczyna odstąpienia    132
  4. Zasada pewności prawa – stosowanie przez organy podatkowe    133
  4.1. Uwagi ogólne    133
  4.2. Ustalenie związania zasadą organów podatkowych    135
  4.3. Podsumowanie    139
  Art. 15. [Zasada udzielania informacji]    142
  1. Założenia ustawodawcy    142
  2. Zakres obowiązku informacyjnego    142
  3. Konsekwencje prawne dla przedsiębiorcy    143
  4. Relacja względem innych obowiązków informacyjnych    144
  4.1. Regulacje zawarte w Prawie przedsiębiorców    145
  4.2. Obowiązek informacyjny z art. 9 k.p.a.    145
  Art. 16. [Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców]    147
  1. Uwagi wstępne    147
  2. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców    148
  3. Zakres kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców    148
  
  Rozdział    2
  Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej    150
  Art. 17. [Wpis do rejestru przedsiębiorców lub do CEIDG]    150
  1. Uwagi wprowadzające    150
  2. Dzień podjęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę    151
  Art. 18. [Ulga na start]    153
  1. Wprowadzenie    153
  2. Uprawnieni do ulgi na start    155
  2.1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą    155
  2.2. Osoby wykonujące uprzednio pracę na rzecz byłego pracodawcy    155
  3. Okres obowiązywania ulgi na start    158
  4. Podleganie ubezpieczeniom społecznym    160
  4.1. Uwagi ogólne    160
  4.2. Dobrowolność skorzystania z ulgi    160
  4.3. Ubezpieczenie zdrowotne    162
  5. Wyłączenie stosowania przepisu do przedsiębiorców będących rolnikami    164
  6. Dalsze preferencje – tzw. mały ZUS    164
  Art. 19. [Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego]    165
  1. Uwagi wprowadzające    165
  2. Warunki zastosowania obowiązku    166
  3. Potrącenie i inne formy regulowania zobowiązań pieniężnych    168
  4. Sankcja „podatkowa” za naruszenie art. 19 p.p.    168
  5. Inne podobne regulacje    169
  Art. 20. [Numer identyfikacji podatkowej NIP]    170
  1. Uwagi ogólne    170
  2. Identyfikacja w urzędowych rejestrach    172
  3. Obowiązek umieszczania NIP    173
  4. Obowiązek posługiwania się NIP    173
  Art. 21. [Odpowiednie oznaczenie towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium RP]    174
  1. Uwagi ogólne    175
  2. Zakres podmiotowy    176
  3. Oznaczenie towarów    177
  3.1. Informacja o pochodzeniu towarów    177
  3.2. Informacja umożliwiająca identyfikację towaru    179
  4. Stosowanie przepisów szczególnych    180
  5. Regulacje dotyczące wyrobów w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych    180
  Art. 22. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej]    180
  1. Uwagi wprowadzające. Przedsiębiorcy uprawnieni do zawieszenia działalności gospodarczej    181
  2. Spółka cywilna    183
  Art. 23. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG]    183
  1. Uwagi wprowadzające    184
  2. Okres zawieszenia    184
  3. Zasady dotyczące obliczania okresu zawieszenia    185
  Art. 24. [Wnioskowy tryb zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; początek okresu zawieszenia; wpis informacji do rejestru przedsiębiorców lub do CEIDG]    185
  1. Uwagi wprowadzające    186
  2. Początek i koniec okresu zawieszenia przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG    187
  3. Początek i koniec okresu zawieszenia przedsiębiorcy wpisanego do KRS    189
  4. Skutki prawne zawieszenia w przypadku zobowiązań publicznoprawnych    191
  Art. 25. [Dozwolone działania przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej]    191
  1. Uwagi ogólne    192
  2. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej    192
  3. Katalog czynności    193
  4. Odpowiednie zastosowanie przepisu do spółki cywilnej    196
  Art. 26. [Konsekwencje wykreślenia z CEIDG]    196
  1. Uwagi ogólne    197
  2. Chwila wykreślenia    198
  3. Podstawy wykreślenia    198
  4. Wykonywanie czynności odpowiadających definicji działalności gospodarczej po wykreśleniu    198
  
  Rozdział    3
  Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej    200
  Art. 27. [Zasada szybkości postępowania]    200
  1. Uwagi ogólne    200
  2. Orzecznictwo, które powstało na gruncie art. 12 § 1 k.p.a.    202
  Art. 28. [Zasada współdziałania organów]    209
  Art. 29. [Zakaz żądania przedłożenia dokumentu]    211
  1. Uwagi wprowadzające    211
  2. Kopia dokumentu    211
  3. Dążenie do ujednolicenia dotychczasowej praktyki    212
  Art. 30. [Zasada „rozsądnych terminów”]    213
  1. Uwagi wstępne    213
  2. Podstawy wyznaczenia terminu    214
  3. Aspekty praktyczne    216
  Art. 31. [Obowiązek przyjęcia pisma lub wniosku niekompletnego]    217
  1. Obowiązek przyjęcia pism niekompletnych    217
  2. Zakazy nałożone na organ    219
  Art. 32. [Potwierdzenie przyjęcia wniosku]    221
  1. Obowiązek organu    222
  1.1. Uwagi wprowadzające    222
  1.2. Porównanie z regulacją Kodeksu postępowania administracyjnego    222
  1.3. Obligatoryjne elementy potwierdzenia    223
  2. Rozpatrywanie uzupełnionego pisma    223
  Art. 33. [Objaśnienia prawne]    224
  1. Uwagi wprowadzające    225
  2. Objaśnienia prawne    226
  2.1. Istota objaśnień prawnych    226
  2.2. Konsekwencje prawne wydania objaśnienia    227
  2.3. Zmiana objaśnień prawnych    228
  Art. 34. [Wydanie interpretacji indywidualnej]    229
  1. Uwagi wprowadzające    232
  2. Wniosek o wydanie interpretacji    232
  3. Wydanie interpretacji przez organ    234
  3.1. Milcząca zgoda organu    235
  4. Publikacja interpretacji    236
  5. Interpretacje podatkowe    237
  5.1. Instytucja interpretacji podatkowych    237
  5.2. Interpretacje ogólne    238
  5.3. Interpretacje indywidualne    238
  5.4. Wzór wniosku    240
  5.5. Termin wydania interpretacji    240
  5.6. Opłata    240
  5.7. Publikowanie    241
  5.8. Funkcja gwarancyjna interpretacji    241
  Art. 35. [Związanie wykładnią; utrwalona praktyka interpretacyjna]    242
  1. Związanie treścią wydanej interpretacji    243
  2. Sytuacja przedsiębiorcy    244
  3. Sytuacja organu    244
  4. Analogiczne stosowanie regulacji art. 35 p.p.    244
  Art. 36. [Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy]    245
  1. Uwagi wprowadzające    246
  2. Odrębne przepisy    246
  
  Rozdział    4
  Reglamentacja działalności gospodarczej    248
  Art. 37. [Działalność gospodarcza koncesjonowana; organ koncesyjny]    248
  1. Uwagi wstępne    249
  1.1. Istota koncesji    249
  1.2. Historyczna praktyka państwa    249
  1.3. Rola systemowa artykułu    250
  2. Zakres działalności podlegającej koncesjonowaniu    251
  3. Organ koncesyjny    252
  3.1. Definicja organu koncesyjnego    252
  3.2. Forma prawna koncesji    252
  4. Odesłanie do innych przepisów    253
  5. Niejednoznaczne oceny    253
  Art. 38. [Publikacja informacji o warunkach uzyskania koncesji]    254
  1. Zakres podmiotowy    254
  2. Zakres przedmiotowy    256
  Art. 39. [Odmowa udzielenia koncesji lub ograniczenie zakresu koncesji; czasowe wstrzymanie udzielania koncesji]    258
  1. Analogie względem art. 58 u.s.d.g.    258
  2. Uznaniowość działania organu koncesyjnego    259
  3. Zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli    260
  4. Czasowe wstrzymanie udzielania koncesji    262
  Art. 40. [Kontrola koncesjonariusza]    263
  1. Uwagi wstępne    263
  2. Zakres kontroli    264
  3. Działania w następstwie stwierdzenia uchybień    264
  Art. 41. [Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej]    265
  1. Uwagi wstępne    265
  1.1. Systemowa rola zezwolenia    265
  1.2. Definicja zezwolenia    266
  2. Zakres działalności wymagający uzyskania zezwolenia    266
  3. Odesłanie do innych przepisów    268
  Art. 42. [Warunki udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej]    268
  1. Organ zezwalający    269
  2. Obowiązek ciążący na organach zezwalających    269
  Art. 43. [Wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej; kontrola działalności regulowanej]    271
  1. Działalność regulowana    272
  2. Wniosek przedsiębiorcy    272
  3. Odmowa dokonania wpisu    274
  4. Rejestr    276
  4.1. Jawność rejestru    276
  4.2. Akta rejestrowe    277
  5. Kontrola przedsiębiorcy    277
  Art. 44. [Zakres czasowy i terytorialny koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej; lista rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej]    279
  1. Zakres czasowy i terytorialny koncesji, zezwoleń oraz wpisów    279
  2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej    280
  3. Rozszerzenie katalogu działalności gospodarczej    281
  4. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy    282
  
  Rozdział    5
  Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej    284
  Art. 45. [Zasady i tryb kontroli]    284
  1. Uwagi wstępne    284
  2. Kontrola działalności gospodarczej    285
  3. Kontrola podatkowa przedsiębiorcy    288
  3.1. Warunki zastosowania przepisów rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców do kontroli podatkowej    289
  4. Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na rynku finansowym    291
  Art. 46. [Odszkodowanie za szkodę poniesioną w związku z czynnościami kontrolnymi wykonywanymi niezgodnie z prawem]    292
  1. Prawo do odszkodowania    292
  2. Zakaz dowodowy    294
  2.1. Uwagi wprowadzające    294
  2.2. Zakres postępowań    295
  2.3. Dowody objęte zakazem    296
  2.4. „Owoce zatrutego drzewa”    296
  3. Dowody w postępowaniu podatkowym zebrane z naruszeniem przepisów prawa    298
  Art. 47. [Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa]    300
  1. Uwagi ogólne    300
  2. Kontrole planowe    301
  2.1. Określenie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa    301
  2.2. Przeprowadzenie analizy prawdopodobieństwa    302
  2.3. Sporządzenie planu kontroli    304
  3. Kontrole inne niż planowe    304
  3.1. Kontrole doraźne    304
  3.2. Nadzór nad rynkiem finansowym    305
  3.3. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych    307
  4. Publikacja procedur kontroli    307
  Art. 48. [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli; uprzednie czynności kontrolne]    307
  1. Zawiadomienie o kontroli    310
  2. Termin wszczęcia kontroli    312
  3. Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i oględzinami    313
  4. Wyjątki od obowiązku zawiadomienia o kontroli    316
  5. Wybrane orzecznictwo na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej    322
  6. Zawiadomienie podatnika – przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej    327
  6.1. Uwagi ogólne    327
  6.2. Doręczenie zawiadomienia    328
  6.3. Wszczęcie kontroli podatkowej    328
  6.4. Brak doręczenia zawiadomienia    329
  Art. 49. [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli]    331
  1. Warunki wykonywania czynności kontrolnych    333
  1.1. Okazanie legitymacji i doręczenie upoważnienia    333
  1.2. Okazanie i doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej    335
  1.3. Czynności kontrolne wykonywane przez pracowników organów kontroli    337
  2. Treść upoważnienia    338
  3. Wadliwość upoważnienia    344
  4. Zmiany w upoważnieniu    348
  5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej    349
  5.1. Podmiot udzielający upoważnienia    349
  5.2. Kontrola podatkowa „na legitymację”    350
  5.3. Treść upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej    351
  Art. 50. [Obecność przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela podczas wykonywania czynności kontrolnych]    353
  1. Obecność kontrolowanego przedsiębiorcy    354
  2. Wskazanie osoby upoważnionej    355
  3. Wyjątki    357
  4. Nieobecność przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej a prowadzenie czynności kontrolnych    358
  5. Kontrola podatkowa    362
  Art. 51. [Miejsce przeprowadzania kontroli]    363
  1. Miejsce przeprowadzenia kontroli    363
  2. Czas przeprowadzenia kontroli    366
  3. Naruszenie art. 51 ust. 2 i 3 p.p.    368
  Art. 52. [Sposób wykonywania czynności kontrolnych]    368
  Art. 53. [Protokół kontroli]    371
  1. Uwagi ogólne    371
  2. Elementy protokołu kontroli    372
  3. Protokół kontroli podatkowej przedsiębiorcy – treść i forma    377
  4. Protokół kontroli podatkowej przedsiębiorcy – wybrane zagadnienia praktyczne    378
  Art. 54. [Prowadzenie więcej niż jednej kontroli]    380
  1. Uwagi ogólne    381
  2. Wyjątki od zasady    382
  3. Stosowanie zasady w przypadku wielości zakładów    385
  4. Obowiązek odstąpienia od kontroli    386
  5. Orzecznictwo – na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej    387
  Art. 55. [Czas trwania kontroli]    389
  1. Czas trwania kontroli    391
  2. Wyjątki    397
  3. Przedłużenie czasu trwania kontroli    398
  4. Kontrola powtórna    401
  5. Wybrane orzecznictwo w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej    402
  Art. 56. [Przerwanie kontroli]    407
  1. Uprawnienie organu do przerwania kontroli    407
  2. Czas przerwy i uzasadnienie    409
  3. Protokół kontroli    410
  4. Przeprowadzenie kontroli przez inny organ    411
  Art. 57. [Książka kontroli]    411
  1. Książka kontroli    412
  2. Zawartość książki kontroli    413
  3. Okazanie książki kontroli    415
  4. Sankcje związane z naruszeniem zobowiązań dotyczących książki kontroli    417
  Art. 58. [Wyłączenie możliwości przeprowadzenia ponownej kontroli przez ten sam organ]    418
  Art. 59. [Sprzeciw przedsiębiorcy; skarga na przewlekłe prowadzenie kontroli]    421
  1. Uwagi ogólne    423
  2. Przesłanki wniesienia sprzeciwu    424
  3. Skutki wniesienia sprzeciwu    427
  4. Procedura wniesienia sprzeciwu    428
  5. Możliwość zabezpieczenia dowodów przez organ    434
  6. Skarga do sądu administracyjnego    435
  Art. 60. [Nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej]    439
  1. Uwagi ogólne    440
  2. Obowiązki organów samorządu terytorialnego    441
  3. Naruszenie przepisów ustawy i stan zagrożenia    442
  4. Uprawnienia organów samorządu terytorialnego    446
  5. Natychmiastowe wykonanie decyzji    449
  Art. 61. [Wyłączenie stosowania przepisów o prowadzeniu więcej niż jednej kontroli oraz o czasie trwania kontroli
  w przypadku wybranych rodzajów działalności]    452
  1. Uwagi ogólne    452
  2. Wyłączenia    453
  3. Ograniczenie zasady w zakresie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na rynku finansowym    455
  Art. 62. [Wyłączenie stosowania wybranych przepisów o kontroli]    456
  1. Wyłączenia w zakresie określonych rodzajów działalności    457
  2. Nadzór weterynaryjny    458
  Art. 63. [Wyłączenie stosowania wybranych przepisów o kontroli]    458
  1. Wyłączenia w zakresie działalności leczniczej    459
  2. Wyłączenia dotyczące innych działalności    461
  Art. 64. [Wyłączenie stosowania wybranych przepisów o kontroli w przypadku kontroli wszczętej na wniosek przedsiębiorcy oraz kontroli w zakresie realizacji programów polityki spójności]    462
  Art. 65. [Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku kontroli na podstawie przepisów Prawa atomowego, kontroli celno-skarbowej oraz kontroli w zakresie gospodarki odpadami]    463
  1. Uwagi ogólne    463
  2. Kontrola celno-skarbowa    464
  
  Rozdział    6
  Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania    468
  Uwagi wprowadzające    468
  Art. 66. [Oceny i analizy wykonywane przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu aktu normatywnego]    473
  1. Zakres podmiotowy normy prawnej    474
  2. Zakres obowiązków ciążący na podmiotach posiadających inicjatywę ustawodawczą    474
  Art. 67. [Zasady proporcjonalności i adekwatności projektowanych rozwiązań]    477
  Art. 68. [Ograniczanie obowiązków administracyjnych wobec mikro-, małych i średnich przedsiębiorców]    478
  Art. 69. [Wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o przygotowanie oceny funkcjonowania aktu normatywnego]    480
  Art. 70. [Bieżący przegląd funkcjonowania aktów normatywnych]    482
  Art. 71. [Wyłączenie stosowania przepisów do wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli]    483
  
  Rozdział    7
  Przepis końcowy    485
  Art. 72. [Wejście w życie]    485
  1. Data wejścia w życie ustawy    485
  2. Wyjątek przewidziany przez ustawodawcę    486
  
  Bibliografia    489
  
  Autorzy    495
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia