Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,90  85,00

Format: pdf

Cena początkowa: 85,00 zł (-6%)

Najniższa cena z 30 dni: 63,75 zł  


79,90

w tym VAT

Celem publikacji jest przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi, jakie pojawiają się na styku z innymi dziedzinami prawa.
W książce omówiono m.in.:


aspekty podatkowe postępowań restrukturyzacyjnych;
czym różni się konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego od konwersji w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych,
wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości na prawa własności intelektualnej;
wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na zagadnienia pracownicze oraz na postępowanie egzekucyjne.


Autorzy szczegółowo omawiają również czynniki, jakie przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej formy restrukturyzacji.
Publikacja jest rezultatem współpracy doradców podatkowych i restrukturyzacyjnych oraz prawników zajmujących się na co dzień zagadnieniami z różnych dziedzin prawa, w związku z czym opracowanie uwzględnia różnorodne kwestie związane z problematyką restrukturyzacji i upadłości.
Adresaci:Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Może być przydatna także pracownikom działów kadr, ekonomistom, księgowym oraz przedsiębiorcom.


Rok wydania2018
Liczba stron236
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-285-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Przedmowa | str.    17
  
  Rozdział    1
  Restrukturyzacja oraz jej formy | str.    19
  1.1. Czym jest restrukturyzacja? | str.    19
  1.2. Definicja przedsiębiorstwa | str.    20
  1.3. Rodzaje przedsiębiorstw oraz ich struktura | str.    22
  1.4. Czynniki kluczowe z perspektywy restrukturyzacji | str.    24
  1.4.1. Podłoże kryzysu | str.    24
  1.4.2. Struktura zobowiązań i grono wierzycieli | str.    25
  1.4.3. Koszty restrukturyzacji | str.    28
  1.4.3.1. Uwagi wprowadzające | str.    28
  1.4.3.2. Wynagrodzenie nadzorcy układu | str.    28
  1.4.3.3. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego | str.    28
  1.4.3.4. Wynagrodzenie zarządcy | str.    30
  1.4.3.5. Wynagrodzenie syndyka | str.    32
  1.4.3.6. Pozostałe koszty | str.    34
  1.4.4. Egzekucja w toku | str.    35
  1.4.5. Ryzyko wizerunkowe | str.    36
  1.4.6. Zarząd przedsiębiorstwem | str.    36
  1.4.7. Pracownicy | str.    38
  1.4.8. Struktura własnościowa | str.    39
  1.4.9. Skutki podatkowe | str.    40
  
  Rozdział    2
  Pozasądowa restrukturyzacja zadłużenia | str.    41
  2.1. Porozumienie z wierzycielami („umowa standstill”) | str.    41
  2.1.1. Uwagi wstępne | str.    41
  2.1.2. Charakter umowy standstill | str.    42
  2.1.3. Cel zawarcia umowy standstill | str.    43
  2.1.4. Strony umowy standstill | str.    43
  2.1.5. Okres obowiązywania umowy standstill | str.    44
  2.1.6. Zobowiązania dłużnika | str.    44
  2.1.7. Zobowiązania wierzycieli | str.    46
  2.1.8. Rozwiązanie umowy standstill | str.    48
  2.1.9. Koszty | str.    48
  2.1.10. Docelowe porozumienie restrukturyzacyjne | str.    49
  2.2. Outsourcing funkcji pomocniczych | str.    49
  2.2.1. Uwagi wstępne | str.    49
  2.2.2. Pojęcie i istota outsourcingu | str.    52
  2.2.3. Przedmiot i postacie outsourcingu funkcji pomocniczych | str.    55
  2.2.4. Outsourcing na gruncie prawnym | str.    57
  2.2.5. Korzyści i zagrożenia | str.    60
  2.3. Programy dobrowolnych odejść | str.    61
  2.3.1. Uwagi ogólne | str.    61
  2.3.2. Charakter prawny PDO | str.    63
  2.3.3. Procedura wdrożenia PDO | str.    66
  2.3.4. Adresaci PDO | str.    68
  2.3.5. Dodatkowe bonusy | str.    70
  2.3.6. PDO a zwolnienia monitorowane w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia | str.    71
  
  Rozdział    3
  Postępowania restrukturyzacyjne | str.    74
  3.1. Postępowania restrukturyzacyjne, czyli cztery drogi do zawarcia układu | str.    74
  3.1.1. Postępowania upadłościowe i naprawcze przed 1.01.2016 r. | str.    74
  3.1.2. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne od 1.01.2016 r. | str.    75
  3.1.3. Cel postępowań restrukturyzacyjnych | str.    76
  3.1.4. Przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str.    77
  3.1.5. Konkurencja wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości | str.    78
  3.1.6. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu | str.    80
  3.1.7. Przyspieszone postępowanie układowe | str.    81
  3.1.8. Postępowanie układowe | str.    82
  3.1.9. Postępowanie sanacyjne | str.    82
  3.1.10. Układ częściowy | str.    83
  3.1.11. Różnice pomiędzy poszczególnymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi | str.    84
  3.2. Konwersja wierzytelności na udziały/akcje jako sposób restrukturyzacji zadłużenia | str.    87
  3.2.1. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie przepisów k.s.h. | str.    87
  3.2.2. Konwersja – uwagi ogólne | str.    89
  3.2.3. Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w świetle pr. restr. | str.    90
  3.2.4. Wymogi formalne przy konwersji w świetle przepisów pr. restr. | str.    91
  3.2.5. Różnice pomiędzy procedurą konwersji w trybie k.s.h. a procedurą konwersji w trybie pr. restr. | str.    92
  3.2.6. Aspekty podatkowe konwersji w trybie pr. restr. | str.    95
  3.2.6.1. Uwagi wstępne | str.    95
  3.2.6.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) | str.    95
  3.2.6.3. Podatek dochodowy od osób prawnych – aspekty podatkowe po stronie spółki dłużnika | str.    96
  3.2.6.4. Skutki w podatku dochodowym – aspekty podatkowe po stronie wierzyciela | str.    97
  3.2.6.5. Skutki w podatku od towarów i usług (VAT) | str.    98
  3.2.7. Konwersja w trybie pr. restr. a zmiana dotychczasowej struktury właścicielskiej | str.    99
  3.3. Aspekty podatkowe postępowań restrukturyzacyjnych | str.    109
  3.3.1. Uwagi ogólne | str.    109
  3.3.2. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na rozliczenia podatkowe wierzyciela | str.    110
  3.3.3. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na rozliczenia podatkowe dłużnika | str.    113
  3.3.4. Fiskus jako wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym | str.    115
  3.4. Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na stosunki pracy | str.    117
  3.4.1. Uwagi ogólne | str.    117
  3.4.2. Postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe | str.    118
  3.4.3. Postępowanie sanacyjne | str.    120
  3.5. Obowiązki informacyjne spółek publicznych w restrukturyzacji | str.    124
  3.5.1. Informacje w spółkach publicznych | str.    124
  3.5.2. Obowiązki informacyjne spółek publicznych | str.    127
  3.5.3. Obowiązki informacyjne a postępowanie restrukturyzacyjne | str.    131
  3.5.4. Opóźnienie publikacji informacji poufnej | str.    135
  3.5.5. Przekazywanie informacji przez emitentów w praktyce na przykładzie postępowania sanacyjnego ACTION S.A. w restrukturyzacji | str.    139
  3.6. Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania egzekucyjne | str.    141
  3.6.1. Uwagi wstępne | str.    141
  3.6.2. Wierzytelności układowe i pozaukładowe | str.    142
  3.6.3. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu | str.    146
  3.6.4. Przyspieszone postępowanie układowe | str.    148
  3.6.5. Postępowanie układowe | str.    150
  3.6.6. Postępowanie sanacyjne | str.    153
  3.7. Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na prawa własności intelektualnej | str.    158
  3.7.1. Uwagi wstępne | str.    158
  3.7.2. Prawa własności intelektualnej o charakterze zbywalnym i niezbywalnym | str.    159
  3.7.3. Nieważne postanowienia umowne i niedopuszczalność wypowiedzenia umowy licencji | str.    160
  3.7.4. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu o zatwierdzenie układu | str.    160
  3.7.5. Prawa własności intelektualnej w przyspieszonym postępowaniu układowym | str.    161
  3.7.6. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania układowego | str.    163
  3.7.6.1. Uwagi wstępne | str.    163
  3.7.6.2. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego | str.    163
  3.7.6.3. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych | str.    164
  3.7.7. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu układowym | str.    164
  3.7.8. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu sanacyjnym | str.    165
  3.7.8.1. Uwagi wstępne | str.    165
  3.7.8.2. Odstąpienie od umowy wzajemnej (art. 298 pr. restr.) | str.    166
  3.7.8.3. Sprzedaż aktywów ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej (art. 323 ust. 3 pr. restr.) | str.    167
  3.7.9. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych skierowanych do masy sanacyjnej | str.    167
  
  Rozdział    4
  Postępowanie upadłościowe | str.    168
  4.1. Pre-pack jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa | str.    168
  4.1.1. Uwagi wstępne | str.    168
  4.1.2. Istota pre-packu | str.    169
  4.1.3. Przedmiot pre-packu | str.    170
  4.1.3.1. Uwagi wstępne | str.    170
  4.1.3.2. Zbycie przedsiębiorstwa | str.    171
  4.1.3.3. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str.    174
  4.1.3.4. Zbycie składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa | str.    175
  4.1.4. Cena | str.    176
  4.1.5. Potencjalni nabywcy | str.    180
  4.1.6. Postanowienie o zatwierdzeniu warunków sprzedaży | str.    181
  4.1.7. Zaskarżenie postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży | str.    182
  4.1.8. Zmiana lub uchylenie postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży | str.    184
  4.1.9. Nabycie przedmiotu pre-packu | str.    185
  4.2. Przejście zakładu pracy | str.    188
  4.2.1. Uwagi wstępne | str.    188
  4.2.2. Cel, istota i podstawy prawne przejścia zakładu pracy | str.    189
  4.2.3. Skutki prawne przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę | str.    201
  4.2.4. Przejście zakładu pracy a postępowanie upadłościowe | str.    205
  4.3. Zakres uprawnień organów spółek kapitałowych w toku postępowań upadłościowych | str.    210
  4.3.1. Uwagi wstępne | str.    210
  4.3.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na kompetencje organów | str.    211
  4.3.3. Syndyk jako zastępca pośredni | str.    212
  4.3.4. Prawa i obowiązki zarządu w toku postępowania upadłościowego | str.    213
  4.3.5. Koszty funkcjonowania organów spółki w upadłości | str.    216
  4.3.6. Obowiązki sprawozdawcze | str.    217
  4.3.7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych upadłego na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia upadłości | str.    220
  4.4. Wpływ postępowania upadłościowego na prawa własności intelektualnej | str.    221
  4.4.1. Znaczenie praw własności intelektualnej na etapie przed i po ogłoszeniu upadłości dłużnika | str.    221
  4.4.2. Znaczenie praw własności intelektualnej na etapie przed ogłoszeniem upadłości | str.    221
  4.4.3. Znaczenie praw własności intelektualnej na etapie po ogłoszeniu upadłości | str.    222
  4.4.4. Prawa własności intelektualnej jako składnik masy upadłości | str.    223
  4.4.5. Sposoby weryfikacji przysługiwania upadłemu praw własności intelektualnej | str.    223
  4.4.6. Skutki ogłoszenia upadłości dłużnika dla bytu prawnego umowy licencyjnej, której stroną jest upadły | str.    226
  4.4.7. Kwestia sposobów zabezpieczenia interesów licencjobiorcy w razie ogłoszenia upadłości licencjodawcy | str.    228
  
  Wykaz literatury | str.    229
  
  Autorzy | str.    233
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia