Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

-20%

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowo przedstawiono w niej m.in.:


przesłanki nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
zróżnicowane skutki prawne niewłaściwej realizacji kontraktu z NFZ (kara umowna, odszkodowanie, zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych, odsetki, potrącenie lub ugoda),
okoliczności zwalniające świadczeniodawców z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ,
zagadnienie przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej,
środki prawne służące odwołaniu się świadczeniodawcy od wyniku kontroli świadczeniodawców przez NFZ.


Na uwagę zasługuje usystematyzowanie i scharakteryzowanie katalogu źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców oraz ich wzajemnych relacji. Ponadto kontrola realizacji kontraktu z NFZ została zobrazowana bogatym orzecznictwem sądowym.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w charakterze świadczeniodawców usług finansowanych ze środków publicznych, realizujących kontrakty zawarte z NFZ. Będzie przydatna dla studentów prawa, administracji, nauk o zdrowiu, kierunków medycznych, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką prawa medycznego.


Liczba stron246
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9509-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział I
  Przegląd źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawcy z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str.    17
  
  § 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str.    17
  § 2. Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    23
  § 3. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str.    26
  § 4. Kodeks cywilny | str.    26
  
  Rozdział II
  Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str.    28
  
  § 1. Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    28
  § 2. Treść zobowiązania z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    34
  § 3. Sposób wykonania zobowiązań z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    35
  
  Rozdział III
  Kara umowna w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str.    39
  
  § 1. Dopuszczalność stosowania kar konwencjonalnych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str.    40
  § 2. Funkcje kary umownej w kontraktach z Funduszem | str.    43
  
  Rozdział IV
  Przesłanki nałożenia kary umownej | str.    49
  
  § 1. Niezachowanie wymaganych warunków i sposobu udzielania świadczeń określonych w obowiązujących przepisach lub umowie | str.    52
  § 2. Udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny | str.    66
  § 3. Nieudzielanie świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie | str.    81
  § 4. Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych | str.    89
  § 5. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy | str.    97
  § 6. Obciążanie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach | str.    115
  § 7. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczeniobiorcy świadczeń | str.    118
  § 8. Nieumieszczenie informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 i 3 załącznika do OWU | str.    125
  § 9. Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 i 5 załącznika do OWU | str.    126
  § 10. Nieprzekazanie w terminie informacji, o której mowa w § 9 ust. 2 i § 34 ust. 1 załącznika do OWU | str.    127
  § 11. Nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób rażąco naruszający przepisy prawa | str.    131
  § 12. Nieprzekazywanie danych dotyczących list oczekujących w terminie | str.    143
  § 13. Udaremnianie kontroli | str.    145
  § 14. Niewykonanie przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych | str.    146
  § 15. Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób rażąco naruszający przepisy prawa | str.    148
  § 16. Wystawienie recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych | str.    153
  § 17. Niedopełnienie obowiązku uzyskania upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ | str.    164
  
  Rozdział V
  Wysokość kary umownej | str.    168
  
  Rozdział VI
  Charakter prawny postępowania w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    174
  
  § 1. Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    176
  § 2. Zażalenie na czynności Funduszu dotyczące realizacji umowy związane z kontrolą realizacji umów i wniosek o ponowne rozpatrzenie zażalenia | str.    190
  
  Rozdział VII
  Pozostałe skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    195
  
  § 1. Odszkodowanie | str.    196
  § 2. Zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych | str.    198
  § 3. Odsetki | str.    204
  § 4. Potrącenie lub ugoda | str.    205
  
  Rozdział VIII
  Kontrola sądowa realizacji kontraktu z Funduszem | str.    207
  
  Rozdział IX
  Przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej | str.    210
  
  Rozdział X
  Wnioski | str.    215
  
  Literatura | str.    223
  
  Orzecznictwo | str.    237
  
  Inne źródła | str.    243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia