Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

-15%

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,35  111,00

Format: pdf

94,35111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest pierwszą monografią poświęconą problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu. Zasadniczym jej celem jest ustalenie, czy w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych każda rejestracja dźwięku prowadzi do powstania prawa do fonogramu oraz czy każdy podmiot prawa cywilnego, który dokonał utrwalenia dźwięku, może być pierwotnie uprawniony z tytułu prawa do fonogramu.


Istotnymi przedmiotami prowadzonych analiz są także:


umowa przenosząca prawo do fonogramu,
naruszenie prawa do fonogramu na przykładzie samplingu,
umowa o korzystanie z fonogramu,
remastering jako postać zwielokrotnienia fonogramu.
Przedstawione informacje będą przydatne czytelnikom m.in. w sporach o naruszenie prawa do fonogramu czy przy konstruowaniu umów przenoszących prawo do fonogramu oraz umów licencyjnych.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników firm fonograficznych, producentów muzycznych oraz prawników zajmujących się omawianą tematyką.


Liczba stron304
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-293-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Podziękowania | str.    17
  
  Wstęp | str.    19
  
  Rozdział I
  Ochrona dźwięku | str.    21
  1. Status normatywny i ontologiczny pojęcia "dźwięk" - wprowadzenie | str.    21
  2. Geneza ustanowienia ochrony fonogramów | str.    24
  3. Reżimy ochrony fonogramów | str.    26
  3.1. Wprowadzenie | str.    26
  3.2. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa karnego | str.    27
  3.3. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji | str.    30
  3.4. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa autorskiego oraz w ramach reżimu praw pokrewnych | str.    32
  4. Spełnienie warunków formalnych a udzielenie ochrony | str.    34
  
  Rozdział II
  Regulacja prawa do fonogramu w zagranicznych porządkach prawnych | str.    38
  1. Uwagi wstępne | str.    38
  2. Ochrona nagrania dźwiękowego (sound recording) w ramach systemu copyright | str.    38
  2.1. USA | str.    38
  2.2. Wielka Brytania | str.    63
  3. Ochrona fonogramu w ramach systemu droit d'auteur | str.    71
  3.1. Niemcy | str.    71
  3.2. Szwajcaria | str.    73
  3.3. Francja | str.    74
  
  Rozdział III
  Przedmiot utrwalenia w postaci fonogramu | str.    77
  1. Wprowadzenie | str.    77
  2. Utwór (dzieło) jako przedmiot utrwalenia w postaci fonogramu | str.    78
  2.1. Wstęp | str.    78
  2.2. Pojęcie utworu w prawie autorskim | str.    79
  2.3. Utwór muzyczny | str.    80
  2.4. Utwór fonograficzny | str.    83
  2.5. Utwór audialny | str.    87
  3. Nadanie | str.    88
  4. Artystyczne wykonanie | str.    90
  
  Rozdział IV
  Źródła norm prawnych i zakres ich stosowania odnośnie do fonogramu | str.    92
  1. Uwagi wstępne | str.    92
  2. Zagadnienia intertemporalne | str.    93
  3. Podmiotowe przesłanki ochrony fonogramu | str.    93
  4. Umowy międzynarodowe jako źródła prawa odnoszące się do prawa do fonogramu w Polsce | str.    95
  4.1. Wprowadzenie | str.    95
  4.2. Zasady ochrony | str.    95
  4.3. Normy prawa obcych | str.    101
  4.4. Stosowanie umów międzynarodowych do tzw. sytuacji wewnątrzkrajowych | str.    102
  5. Normy prawa unijnego | str.    103
  
  Rozdział V
  Przedmiot prawa do fonogramu | str.    105
  1. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych | str.    105
  1.1. Konwencja rzymska | str.    105
  1.2. Porozumienie TRIPS | str.    106
  1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str.    107
  2. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    110
  2.1. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny | str.    110
  2.2. Przesłanki warunkujące powstanie prawa do fonogramu | str.    114
  2.2.1. Wprowadzenie | str.    114
  2.2.2. Wideogram | str.    116
  2.2.3. Powstanie prawa do fonogramu | str.    118
  2.3. Remastering ("cyfrowa korekcja i oczyszczenie dźwięku z szumów i trzasków?") | str.    126
  
  Rozdział VI
  Podmiot prawa do fonogramu | str.    128
  1. Podmiot prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych | str.    128
  1.1. Konwencja rzymska | str.    128
  1.2. Porozumienie TRIPS | str.    129
  1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str.    129
  2. Podmiot prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    130
  2.1. Podmiot prawa do fonogramu w świetle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny | str.    130
  2.2. Kryteria kwalifikowania podmiotu jako producenta fonogramu | str.    134
  
  Rozdział VII
  Treść prawa do fonogramu | str.    140
  1. Treść prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych | str.    140
  1.1. Konwencja rzymska | str.    140
  1.2. Porozumienie TRIPS | str.    143
  1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str.    144
  2. Treść prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    149
  2.1. Wprowadzenie | str.    149
  2.2. Uprawnienia bezwzględne | str.    150
  2.2.1. Wstęp | str.    150
  2.2.2. Prawo do fonogramu przysługujące producentowi bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców | str.    150
  2.2.3. Wyłączność na rozporządzanie i korzystanie z fonogramu | str.    151
  2.2.4. Uprawnienie do zwielokrotniania | str.    152
  2.2.5. Uprawnienie do wprowadzania do obrotu | str.    153
  2.2.6. Uprawnienie do najmu oraz użyczania egzemplarzy fonogramu | str.    155
  2.2.7. Uprawnienie do publicznego udostępniania fonogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym | str.    156
  2.3. Uprawnienia względne | str.    157
  2.3.1. Wstęp | str.    157
  2.3.2. Nadawanie fonogramu | str.    160
  2.3.3. Reemitowanie fonogramu | str.    165
  2.3.4. Odtwarzanie fonogramu | str.    166
  3. Prawo do fonogramu jako prawo terminowe | str.    169
  3.1. Czas ochrony fonogramu | str.    169
  3.2. Wygaśnięcie prawa do fonogramu | str.    172
  
  Rozdział VIII
  Ograniczenie treści prawa do fonogramu | str.    175
  1. Ograniczenie treści prawa do fonogramu na podstawie konwencji międzynarodowych | str.    175
  2. Ograniczenie treści prawa do fonogramu w polskiej ustawie | str.    177
  2.1. Wprowadzenie | str.    177
  2.2. Dozwolony użytek prywatny | str.    178
  
  Rozdział IX
  Obrót prawem do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    182
  1. Wprowadzenie | str.    182
  2. Przeniesienie prawa do fonogramu | str.    188
  2.1. Schemat konstrukcyjny umowy przenoszącej prawo do fonogramu | str.    188
  2.2. Umowa przenosząca własność - podstawowe założenia konstrukcyjne | str.    192
  2.3. Umowa przelewu - podstawowe założenia konstrukcyjne | str.    197
  2.4. Umowa przenosząca prawo do fonogramu | str.    199
  2.4.1. Umowa przenosząca prawo do fonogramu - pojęcie technicznoprawne | str.    199
  2.4.2. Podzielność prawa do fonogramu | str.    209
  3. Obciążenie prawa do fonogramu | str.    219
  3.1. Wprowadzenie | str.    219
  3.2. Obciążenie prawa do fonogramu jako rezultat czynności prawa rzeczowego | str.    221
  3.3. Charakter prawny umowy licencyjnej - umowa o korzystanie z fonogramu | str.    222
  3.3.1. Wstęp | str.    222
  3.3.2. Umowa o korzystanie z utworu jako czynność prawna rozporządzająca | str.    223
  3.3.3. Umowa o korzystanie z utworu jako czynność prawna upoważniająca, upoważniająco-zobowiązująca bądź czynność prawna zobowiązująca | str.    227
  3.3.4. Umowa o korzystanie z fonogramu jako czynność prawna zobowiązująca | str.    229
  
  Rozdział X
  Naruszenie prawa do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    231
  1. Uwagi wstępne | str.    231
  2. Wkroczenie w uprawnienia wyłączne producenta fonogramu | str.    233
  2.1. Wprowadzenie | str.    233
  2.2. Sampling | str.    234
  2.2.1. Sampling w świetle ochrony sound recording na gruncie Copyright Act z 1976 r. | str.    235
  2.2.2. Sampling w świetle ochrony sound recording na gruncie CDPA | str.    242
  2.2.3. Sampling w świetle ochrony fonogramu na gruncie UrhG | str.    244
  2.3. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych | str.    247
  2.4. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle dyrektyw UE | str.    248
  2.5. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    248
  
  Rozdział XI
  Prawo do głosu a prawo do fonogramu | str.    251
  1. Wprowadzenie | str.    251
  2. Status ontologiczny pojęcia "głos" | str.    251
  3. Ochrona głosu w ramach konstrukcji prawa majątkowego na przykładzie right of publicity | str.    253
  4. Ochrona głosu jako dobra niemajątkowego w świetle prawa polskiego | str.    260
  4.1. Wprowadzenie | str.    260
  4.2. Ochrona głosu w ramach konstrukcji prawa osobistego | str.    261
  4.2.1. Uwagi wstępne | str.    261
  4.2.2. Pojęcie dóbr osobistych | str.    262
  4.2.3. Pojęcie prawa podmiotowego osobistego | str.    263
  4.2.4. Głos jako dobro osobiste w świetle prawa polskiego | str.    266
  5. Prawo do głosu a prawo do fonogramu - kolizja praw podmiotowych bezwzględnych | str.    273
  
  Zakończenie | str.    281
  
  Bibliografia | str.    287
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia