Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

-20%

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było zgodne z prawami pacjentów, w tym m.in.:


przybliżono podstawowe kwestie związane z ochroną praw pacjenta oraz źródła ich obowiązywania,
szeroko omówiono katalog obowiązków lekarza w związku z ochroną praw pacjenta,
zaprezentowano zagadnienia ograniczenia praw pacjenta, a także
odpowiedzialności lekarza za naruszenie praw pacjenta.
Zawarte w opracowaniu tematy autorzy przedstawili na podstawie studiów przypadków pochodzących z wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.


Szeroki wykaz obowiązujących przepisów prawa, ich gruntowna analiza, a także konkretne ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania sprawiają, że książka stanowi


niezbędne kompendium wiedzy w praktyce wykonywania zawodu lekarza


. Publikacja służyć może eliminowaniu ryzyka naruszenia praw pacjenta w praktyce wykonywania zawodu lekarza, a co za tym idzie, będzie chronić lekarzy przed niebezpieczeństwem odpowiedzialności karnej, cywilnej, dyscyplinarnej oraz zawodowej.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla lekarzy i przedstawicieli zawodów prawniczych. Zainteresuje również osoby zarządzające i kierujące podmiotami leczniczymi oraz studentów medycyny.


Liczba stron244
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-035-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział    1
  Pacjent, prawa pacjenta | str.    15
  1.1. Prawa pacjenta - definicja | str.    15
  1.2. Źródła praw pacjenta i obowiązków lekarza | str.    16
  1.3. Ustawy regulujące prawa pacjenta i obowiązki lekarza | str.    17
  1.4. Podstawowe zasady interpretacji prawa | str.    20
  1.5. Pacjent - definicja | str.    21
  1.6. Cechy pacjenta | str.    22
  1.7. Pacjent a świadczeniobiorca | str.    24
  1.8. Prawa pacjenta a prawa świadczeniobiorcy | str.    24
  
  Rozdział    2
  Obowiązek respektowania wskazań wiedzy medycznej i należyta staranność | str.    26
  2.1. Wprowadzenie | str.    26
  2.2. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej | str.    28
  2.3. Błąd w sztuce | str.    33
  2.4. Należyta staranność | str.    33
  2.5. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej | str.    36
  
  Rozdział    3
  Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej | str.    37
  3.1. Wprowadzenie | str.    37
  3.2. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej | str.    40
  3.3. Ochrona prawna | str.    45
  3.4. Strajk lekarzy a obowiązek pomocy lekarskiej | str.    46
  
  Rozdział    4
  Obowiązek udzielenia informacji | str.    48
  4.1. Wprowadzenie | str.    48
  4.2. Pojęcie "informacja" | str.    49
  4.3. Obowiązek lekarza przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta | str.    49
  4.4. Podstawy prawne obowiązku lekarza | str.    52
  4.5. Informacje o stanie zdrowia - zakres obowiązku informacyjnego lekarza | str.    52
  4.6. Sposób i forma realizacji obowiązku informacyjnego lekarza | str.    63
  4.7. Przystępność informacji | str.    65
  4.8. Adresaci informacji przekazywanej przez lekarza | str.    67
  4.9. Wysłuchanie zdania pacjenta | str.    69
  4.10. Udzielenie informacji osobie bliskiej | str.    69
  4.11. Udzielenie informacji osobom trzecim | str.    71
  4.12. Żądanie pacjenta nieudzielenia mu informacji | str.    73
  4.13. Informowanie post factum | str.    74
  
  Rozdział    5
  Przywilej terapeutyczny | str.    75
  
  Rozdział    6
  Obowiązki lekarza w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta | str.    79
  
  Rozdział    7
  Klauzula sumienia a obowiązek informacyjny lekarza | str.    84
  7.1. Uwagi ogólne | str.    84
  7.2. Treść przepisu prawa | str.    85
  
  Rozdział    8
  Rozwiązania szczególne w zakresie obowiązku informacyjnego | str.    92
  8.1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - eksperyment medyczny | str.    92
  8.2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego | str.    93
  8.3. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży | str.    95
  8.4. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | str.    96
  8.4.1. Obowiązek pouczenia o konsekwencjach zakażenia | str.    97
  8.4.2. Obowiązek poinformowania o zakażeniach przenoszonych drogą kontaktów seksualnych | str.    97
  8.4.3. Obowiązek pouczenia o chorobach szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych | str.    97
  8.4.4. Obowiązek uprzedzenia o przymusie | str.    99
  8.4.5. Obowiązek informowania o przyczynach hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny pacjenta | str.    100
  8.5. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów | str.    101
  8.5.1. Obowiązek pisemnego poinformowania dawcy przed wyrażeniem zgody | str.    101
  8.5.2. Obowiązek uprzedzenia dawcy o skutkach dla biorcy wynikających z wycofania zgody | str.    101
  8.5.3. Obowiązek poinformowania biorcy | str.    102
  8.5.4. Obowiązek informowania małoletniego | str.    102
  8.6. Ustawa o publicznej służbie krwi | str.    102
  8.6.1. Informacja przed pobieraniem krwi od dawcy | str.    102
  8.6.2. Informacja przed pobieraniem krwi poprzedzonym zabiegiem uodpornienia | str.    103
  8.6.3. Informacja przed wyrażeniem zgody | str.    104
  8.6.4. Odpowiedzialność karna | str.    105
  8.7. Ustawa o leczeniu niepłodności | str.    105
  8.7.1. Informacja w ramach poradnictwa medycznego | str.    105
  8.7.2. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa partnerskiego | str.    106
  8.7.3. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa innego niż partnerskie | str.    106
  8.7.4. Informacja przekazywana przy pobieraniu od dawcy komórek rozrodczych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość | str.    107
  8.7.5. Informacja przekazywana przy pobieraniu komórek rozrodczych od biorczyni w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji | str.    108
  8.8. Obowiązki informacyjne lekarza będącego świadczeniodawcą | str.    109
  
  Rozdział    9
  Obowiązek lekarza do udzielania informacji o prawach pacjenta | str.    110
  
  Rozdział    10
  Obowiązek lekarza informowania o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych | str.    112
  10.1. Uwagi ogólne | str.    112
  10.2. Informacja a wypisanie na własne żądanie | str.    114
  
  Rozdział    11
  Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne | str.    115
  11.1. Wprowadzenie | str.    115
  11.2. Przesłanki skuteczności i prawidłowości zgody pacjenta | str.    120
  11.3. Zgoda a brak zgody albo sprzeciw | str.    121
  11.4. Forma odmowy zgody albo sprzeciwu | str.    126
  11.5. Zgoda a określoność świadczenia | str.    127
  11.6. Prawo pacjenta do cofnięcia zgody a obowiązki lekarza | str.    129
  11.7. Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na świadczenie zdrowotne | str.    130
  11.8. Opiekun faktyczny pacjenta | str.    133
  11.9. Zgoda a charakter świadczenia lekarskiego | str.    134
  11.10. Zasady wspólne dla wszystkich typów świadczeń zdrowotnych | str.    134
  11.10.1. Zgoda pacjenta | str.    134
  11.10.2. Zgoda równoległa - małoletniego pacjenta, który ukończył 16 lat i jego przedstawiciela ustawowego | str.    136
  11.11. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych | str.    137
  11.11.1. Pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody | str.    137
  11.11.2. Pacjent całkowicie ubezwłasnowolniony | str.    139
  11.11.3. Sprzeciw | str.    139
  11.11.4. Niewyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego | str.    140
  11.12. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego | str.    140
  11.13. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda zastępcza na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta | str.    144
  11.13.1. Pacjent małoletni, ubezwłasnowolniony bądź niezdolny do świadomego wyrażenia pisemnej zgody | str.    144
  11.13.2. Sprzeciw | str.    145
  11.13.3. Zgoda sądu opiekuńczego | str.    146
  11.13.4. Działanie bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zgody sądu opiekuńczego | str.    146
  11.14. Przekroczenie zakresu zgody - wyjątek terapeutyczny | str.    147
  11.15. Zgoda udzielona przez pełnomocnika | str.    150
  11.16. Zgoda na świadczenie a konkretyzacja lekarza przez pacjenta | str.    151
  11.17. Skutki prawidłowej zgody | str.    153
  11.18. Oświadczenie pro futuro | str.    156
  11.19. Przepisy szczególne dotyczące formy zgody | str.    157
  11.20. Świadczenie zdrowotne w warunkach przymusu | str.    162
  
  Rozdział    12
  Obowiązek lekarza poszanowania intymności i godności pacjenta | str.    166
  12.1. Uwagi ogólne | str.    166
  12.2. Godność | str.    167
  12.3. Intymność | str.    169
  12.4. Szczególny obowiązek lekarza | str.    171
  12.5. Problematyka obecności osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych | str.    171
  12.6. Obecność osób wykonujących zawód medyczny, innych niż udzielających świadczeń zdrowotnych, oraz obecność osób trzecich | str.    173
  12.7. Prawo pacjenta do intymności w kontekście zadań dydaktycznych lekarzy | str.    176
  12.8. Prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności oraz łagodzenia bólu a obowiązki lekarza | str.    176
  
  Rozdział    13
  Obowiązek zasięgnięcia opinii innego lekarza albo zwołania konsylium | str.    178
  
  Rozdział    14
  Obowiązek zachowania tajemnicy | str.    182
  14.1. Wprowadzenie | str.    182
  14.2. Zakres tajemnicy lekarskiej | str.    183
  14.3. Tajemnica lekarska a informacja przekazywana przedstawicielowi ustawowemu albo opiekunowi faktycznemu i innym osobom | str.    188
  14.4. Informacja ogólnikowa a tajemnica | str.    190
  14.5. Czas trwania obowiązku tajemnicy | str.    191
  14.6. Wyjątki - zasada interpretacji | str.    195
  14.7. Zwolnienie z tajemnicy przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego | str.    196
  14.8. Cofnięcie zgody | str.    198
  14.9. Zwolnienie z tajemnicy, gdy tak stanowią ustawy | str.    199
  14.10. Znaki identyfikacyjne | str.    205
  14.11. Osobne rozwiązania w zakresie tajemnicy lekarskiej zawarte w wybranych ustawach szczególnych | str.    206
  14.12. Ochrona danych osobowych | str.    206
  14.13. Lekarz jako strona procesu oraz składający doniesienie | str.    207
  14.14. Problem ujawniania odpowiednim organom objawów i schorzeń mogących stanowić niebezpieczeństwo dla innych osób | str.    209
  
  Rozdział    15
  Obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta | str.    211
  15.1. Uwagi ogólne | str.    211
  15.2. Prawo pacjenta | str.    212
  15.3. Definicja dokumentacji medycznej | str.    213
  15.4. Forma (postać) prowadzenia dokumentacji medycznej | str.    213
  15.5. Zasady dostępu do dokumentacji medycznej i podmioty uprawnione do jej otrzymania | str.    213
  15.6. Pacjent | str.    215
  15.7. Przedstawiciel ustawowy | str.    215
  15.8. Upoważnienie osób trzecich | str.    216
  15.9. Udostępnienie dokumentacji medycznej a prawo pacjenta do tajemnicy | str.    217
  15.10. Upoważniający pacjent | str.    217
  15.11. Upoważnienie za życia pacjenta i po jego śmierci - jedno czy osobne upoważnienia | str.    218
  15.12. Osoba upoważniona | str.    220
  15.13. Ustanowienie pełnomocnika przez osobę upoważnioną | str.    221
  15.14. Uprawnienia spadkobierców | str.    221
  15.15. Odwoływalność upoważnienia | str.    222
  15.16. Śmierć osoby upoważnionej | str.    223
  15.17. Forma upoważnienia | str.    223
  15.18. Rodzaje upoważnienia | str.    224
  15.19. Upoważnienie a forma udostępnienia dokumentacji medycznej | str.    225
  15.20. Udostępnianie dokumentacji a miejsce złożenia upoważnienia | str.    226
  15.21. Instytucje i organy uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej | str.    230
  15.22. Udostępnienie szkole wyższej | str.    231
  15.23. Sytuacje szczególne | str.    231
  15.24. Sposoby udostępnienia dokumentacji medycznej | str.    232
  15.25. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | str.    233
  15.26. Udostępnienie dokumentacji - czynność materialnotechniczna czy czynność z zakresu administracji publicznej | str.    235
  15.27. Minimalny okres przechowywania dokumentacji medycznej | str.    236
  15.28. Dokumentacja medyczna a likwidacja podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych | str.    237
  15.29. Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej | str.    238
  15.30. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej | str.    238
  
  Rozdział    16
  Obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych | str.    241
  
  Rozdział    17
  Inne prawa pacjenta | str.    243
  17.1. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego | str.    243
  17.2. Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej | str.    244
  17.3. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej | str.    244
  17.4. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie | str.    244
  17.5. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach odpowiadających wymaganiom sanitarnym | str.    245
  
  Bibliografia | str.    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia