Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne

-20%

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich działają podmioty ekonomii społecznej. Umożliwiło to doprecyzowanie nazewnictwa i kwalifikację poszczególnych form podmiotów ekonomii społecznej, a następnie zidentyfikowanie i przeanalizowanie wzajemnych, nasilających się interakcji na linii podmioty publiczne - podmioty gospodarki społecznej.


Oprócz analizy istniejącego stadium rozwoju ekonomii społecznej w Polsce ukazano możliwe perspektywy jej rozwoju. W książce zaprezentowano krajowy i międzynarodowy dorobek nauki prawa, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych. Wskazano również nowe trendy i zjawiska w administracji publicznej.


Adresaci:
Opracowanie zainteresuje pracowników naukowych oraz pracowników samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Monografia przeznaczona jest także dla praktyków prawa, którzy podejmują aktywne działania w obszarze poszczególnych form ekonomii społecznej. Z uwagi na aktualny brak stosownej ustawy całościowo regulującej poruszaną problematykę, publikacja może stanowić cenne wsparcie i uzupełnienie ich wiedzy w obszarze praktycznych problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem poszczególnych form podmiotów ekonomii społecznej.


Liczba stron332
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-392-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział I
  Ekonomia społeczna i jej podmioty - ustalenia definicyjne i przyjęte klasyfikacje | str.    45
  1. Pojęcie ekonomii społecznej | str.    45
  1.1. Zidentyfikowanie i rozwój ekonomii społecznej w wymiarze międzynarodowym | str.    49
  1.2. Zidentyfikowanie i rozwój koncepcji ekonomii społecznej w Polsce | str.    54
  2. Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej" | str.    58
  2.1. Przedsiębiorstwo społeczne | str.    61
  2.2. Podmioty ekonomii społecznej niebędące przedsiębiorstwami społecznymi | str.    68
  2.3. Podmioty formujące otoczenie ekonomii społecznej | str.    71
  2.3.1. Podmioty kościelne | str.    72
  2.3.2. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych | str.    77
  2.3.3. Agencje Rozwoju Regionalnego | str.    79
  
  Rozdział II
  Rozwój koncepcji ekonomii społecznej w kontekście polityki rozwoju | str.    81
  1. Ewolucja postrzegania potencjału ekonomii społecznej w Unii Europejskiej | str.    84
  2. Ekonomia społeczna w okresie budowania systemu zarządzania rozwojem w Polsce | str.    94
  2.1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej | str.    95
  2.2. Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" | str.    97
  2.3. Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010" | str.    102
  2.4. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2007-2013 | str.    104
  2.5. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 | str.    108
  2.6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie | str.    111
  2.7. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (na lata 2007-2013, 2009-2015) | str.    115
  2.8. Krajowe Programy Reform (2005-2008, 2008-2011) | str.    117
  2.9. Strategia Polityki Społecznej 2007-2013 | str.    118
  2.10. Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | str.    119
  3. Ekonomia społeczna w nowym systemie zarządzania rozwojem w Polsce | str.    121
  3.1. Umowa Partnerstwa | str.    122
  3.2. Krajowy Program Reform "Europa 2020" | str.    127
  3.3. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności | str.    130
  3.4. Strategia Rozwoju Kraju 2020 | str.    131
  3.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie | str.    132
  3.6. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 | str.    134
  3.7. Strategia Sprawne Państwo 2020 | str.    135
  3.8. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" | str.    136
  3.9. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego | str.    137
  3.10. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji | str.    138
  3.11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | str.    141
  3.12. Strategie ponadregionalne | str.    142
  3.13. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej | str.    144
  
  Rozdział III
  Paradygmat współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną | str.    149
  1. Uwarunkowania rozwoju współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej | str.    149
  2. Zakresy pojęć - współdziałanie, współpraca, kooperacja, koordynacja | str.    155
  3. Pojęcia prywatyzacji i uspołeczniania przekazywania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej | str.    166
  4. Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej jako wyraz realizacji założeń governance | str.    179
  4.1. Pojęcie sieci | str.    187
  4.2. Administracja publiczna jako uczestnik sieci | str.    194
  4.3. Prawne formy działania administracji wykorzystywane w ramach struktury sieciowej | str.    204
  4.3.1. Umowy | str.    206
  4.3.2. Działalność społeczno-organizatorska | str.    212
  4.3.3. Akty planowania | str.    214
  4.4. Podmioty ekonomii społecznej jako uczestnicy sieci | str.    218
  
  Rozdział IV
  Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące | str.    223
  1. Podmioty ekonomii społecznej jako kolaboratorzy administracji publicznej w świetle koncepcji J. Langroda | str.    223
  2. Podmioty ekonomii społecznej jako inne niepubliczne podmioty administrujące | str.    227
  2.1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | str.    234
  2.2. Organizacje pozarządowe sensu largo | str.    237
  2.3. Pozostałe podmioty niepubliczne | str.    246
  
  Rozdział V
  Omówienie wybranych form podmiotów ekonomii społecznej | str.    248
  1. Spółdzielnie socjalne | str.    248
  2. Podmioty reintegracyjne | str.    261
  2.1. Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej | str.    262
  2.2. Podmioty reintegracyjne przewidziane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | str.    269
  2.2.1. Warsztaty terapii zajęciowej | str.    271
  2.2.2. Zakłady aktywności zawodowej | str.    274
  3. Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą | str.    276
  
  Wnioski końcowe | str.    293
  
  Bibliografia | str.    301
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia