Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty

-20%

Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu "Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo?«". Objęto nimi podmioty zajmujące się prywatną ochroną bezpieczeństwa, ich zadania oraz tworzone przez te podmioty akty legislacji autonomicznej. Autorka odpowiada na pytanie, czy i ewentualnie jakie są wzajemne zależności między związkiem:


organizacji pozapaństwowych i państwa oraz
norm pozaprawnych ("niepaństwowego prawa") i prawa.


W książce analizowane są kwestie zmian sposobu ochrony bezpieczeństwa przez państwa w XXI w. i ich wpływ na prawo oraz pozycję innych regulacji, poziom zaufania obywateli do państwa, a także znaczenie prywatnych podmiotów ochrony bezpieczeństwa. Autorka ustala, że normy tworzone przez podmioty prywatne mają obecnie znaczenie przekraczające wewnętrzne ramy firm i tworzą wraz z prawem policentryczny, złożony system źródeł ochrony bezpieczeństwa, który powinien być poddawany systematycznie szczegółowym badaniom teoretycznoprawnym.


Liczba stron860
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-706-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Wstęp | str.    19
  1. Cel i założenia | str.    19
  2. Zakres i ograniczenia | str.    26
  3. Wielopłaszczyznowość i "triangulacja" | str.    28
  4. Przykłady | str.    36
  5. Pytania do dyskusji - analiza przypadków | str.    50
  
  Rozdział I
  Współczesne prawo i inne regulacje | str.    54
  1. Wprowadzenie | str.    54
  1.1. Model systemu prawa | str.    54
  1.2. Model samowładnego i całowładnego państwa | str.    58
  1.3. Korekta modeli w teorii oraz ilustracja problemów granic w praktyce | str.    59
  2. Punkt wyjścia | str.    67
  2.1. Tradycyjny model systemu prawa | str.    67
  2.2. Multicentryczność prawa | str.    68
  2.3. Soft law | str.    72
  2.4. Regulacje wielkich korporacji gospodarczych a prawo | str.    77
  2.4.1. Reakcje globalnych korporacji przemysłowych | str.    84
  2.4.2. Reakcje korporacji bankowo-finansowo-ubezpieczeniowych | str.    86
  2.4.3. Reakcje korporacji usługowych | str.    88
  3. Pluralizm prawny (normatywny) i alienacja prawa | str.    90
  4. Pytania. Aspekt polityczno-prawny | str.    92
  
  Rozdział II
  Współczesne państwo, naród i obywatel a zadania publiczne | str.    95
  1. Państwo - terytorium, władza, ludność | str.    95
  2. Współczesna redefinicja suwerenności | str.    97
  3. Ewolucja pojęcia "naród" | str.    99
  4. Od państwa "stróża nocnego" do "kapitalizmu interwencyjnego" | str.    103
  5. Nowe zagrożenia w XXI wieku | str.    105
  6. Ewolucja modelu prawnego "obywatela" | str.    107
  7. Koniec czy kryzys państwa dobrobytu, państwa opiekuńczego, państwa socjalnego? | str.    108
  8. Utrata monopolu państwa na prawomocne użycie siły | str.    111
  9. Prywatyzacja zadań państwa i nowe źródła władzy | str.    113
  10. Deterytorializacja państw i kulturowe "odkotwiczenia" | str.    116
  11. "Kontrolowana transformacja systemu" po 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej | str.    118
  12. Rozproszone regulacje. Skutki pluralizmu regulacyjnego | str.    121
  13. Przegląd współczesnych koncepcji państwa | str.    122
  13.1. W stronę partycypacji czy w stronę "państwa petentów"? | str.    122
  13.2. "Relacje" jako kapitał społeczny | str.    128
  13.3. W stronę "państwa nadzoru" i "państwa konsumenckiego" | str.    132
  13.4. Powrót idei silnych państw narodowych | str.    140
  14. Zadania publiczne | str.    145
  15. Ochrona bezpieczeństwa jako zadanie publiczne | str.    149
  16. Prywatyzacja zadań publicznych a outsourcing, partnerstwo publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne | str.    151
  
  Rozdział III
  Transformacja koncepcji bezpieczeństwa - transformacja ochrony bezpieczeństwa obywateli? | str.    157
  1. Wprowadzenie | str.    157
  2. Konstruktywizm, sekurytyzacja, human security | str.    164
  3. Zacieranie prawnej i faktycznej granicy między publiczną i prywatną ochroną bezpieczeństwa - obszary działania agencji prywatnej ochrony | str.    167
  4. Problem "obcych" i "niepotrzebnych" | str.    174
  5. Środki przymusu | str.    176
  6. "Korporacyjne armie" | str.    182
  7. Doktryny wojenne | str.    186
  8. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki | str.    194
  9. Luki bezpieczeństwa i sposoby ich wypełniania | str.    197
  10. Samoobrona (osobista, firmowa, cybersamoobrona, miejska) | str.    199
  11. Straże obywatelskie i straże "antyobywatelskie" | str.    202
  12. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym | str.    207
  13. Nihil novi sub sole | str.    208
  14. Wywiad, PMC i detektywi na usługach prywatnych podmiotów gospodarczych i państw | str.    209
  15. Szacunki wielkości rynku ochrony bezpieczeństwa - kontekst ekonomiczny | str.    218
  16. Dwa oblicza prywatyzacji ochrony bezpieczeństwa | str.    222
  17. "Państwo nadzoru" a prywatna ochrona | str.    235
  18. Ambiwalencja wad i zalet | str.    243
  19. Normy prawne dotyczące organizacji prywatnego bezpieczeństwa i normy samych firm - uwagi wstępne | str.    247
  20. Detektywi o potrzebie standaryzacji praw i obowiązków - ilustracja stanu świadomości | str.    248
  
  Rozdział IV
  Typy podmiotów prywatnej ochrony bezpieczeństwa | str.    254
  1. Wprowadzenie | str.    254
  2. Prywatna agencja wojskowa | str.    261
  3. Prywatna agencja ochrony bezpieczeństwa osób i mienia oraz prywatna agencja bezpieczeństwa morskiego | str.    263
  4. Agencja detektywistyczna | str.    265
  5. "Prywatna policja" | str.    267
  6. Prywatna agencja wywiadu biznesowego | str.    268
  7. Stowarzyszenia, fundacje i organizacje non profit zajmujące się bezpieczeństwem | str.    271
  8. Społeczne organizacje proobronne | str.    272
  9. Lokalne "straże obywatelskie" i grupy samoobrony ad hoc | str.    274
  10. Inne podmioty | str.    274
  11. Przykłady problemów granicznych | str.    276
  
  Rozdział V
  Kontekst historyczny | str.    280
  1. Wprowadzenie | str.    280
  2. Prywatne wojny i prywatny wymiar sprawiedliwości w historii | str.    280
  3. Samoobrona i prywatne ściganie przestępców | str.    284
  4. Korsarze, najemnicy, prywatne wojska, prywatne firmy wojskowe i kontraktorzy | str.    287
  5. Detektywi i wywiadowcy biznesowi | str.    302
  6. Od stróża nocnego do agenta ochrony bezpieczeństwa | str.    313
  7. Stowarzyszenia służące ochronie bezpieczeństwa i ratownictwu | str.    316
  8. Organizacje pozarządowe byłych oficerów służb specjalnych, wojska i policji | str.    318
  
  Rozdział VI
  Typowe obszary prywatnej ochrony bezpieczeństwa | str.    320
  1. Wprowadzenie | str.    320
  2. Analiza przykładów | str.    325
  2.1. Prywatna ochrona otwartej przestrzeni publicznej | str.    325
  2.2. Nieudane prace nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym w Polsce | str.    345
  2.3. Prywatna ochrona zamkniętej przestrzeni do użytku publicznego | str.    349
  2.4. Prywatna ochrona bezpieczeństwa imprez masowych | str.    359
  2.5. Ochrona osób prywatnych i ich mienia | str.    367
  2.6. Prywatna ochrona infrastruktury krytycznej państwa | str.    370
  2.6.1. Przykład 1. Port morski | str.    380
  2.6.2. Przykład 2. Dworce kolejowe i pociągi | str.    385
  2.6.2.1. Nieudane projekty nowej ustawy o SOK | str.    388
  2.6.3. Przykład 3. Lotnisko cywilne | str.    393
  2.7. Prywatna ochrona jednostek wojskowych i urzędów centralnych | str.    401
  2.7.1. Przykład 1. Jednostki wojskowe | str.    402
  2.7.2. Przykład 2. Kancelaria Prezydenta RP | str.    405
  2.8. Prywatna ochrona bezpieczeństwa osób i mienia na statkach handlowych na morzach i oceanach | str.    406
  2.9. Bezpieczeństwo informacyjne | str.    412
  2.10. Ochrona wartości pieniężnych i ochrona konwojów | str.    422
  2.11. Prywatne wsparcie wymiaru sprawiedliwości, policji, więziennictwa | str.    425
  2.12. Klęski żywiołowe | str.    435
  2.13. Wojny, konflikty zbrojne, operacje pokojowe i stabilizacyjne | str.    438
  2.14. Prywatne firmy ochrony szkolące służby specjalne | str.    441
  
  Rozdział VII
  Agencje detektywistyczne | str.    443
  1. Wprowadzenie | str.    443
  2. Zadania agencji detektywistycznych | str.    445
  3. Problemy granic legalnej działalności detektywów | str.    452
  4. Agencje detektywistyczne na świecie | str.    460
  5. Międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia agencji detektywistycznych | str.    465
  6. Usytuowanie agencji detektywistycznych w porządku prawnym | str.    469
  7. Specyfika rynku detektywistycznego z udziałem byłych funkcjonariuszy służb specjalnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | str.    478
  8. Podstawy prawne działania agencji detektywistycznych w Polsce | str.    481
  9. Detektyw - zawód wolny i regulowany. Czy powinien być zawodem zaufania publicznego? | str.    484
  10. Krytyka polskiej ustawy o usługach detektywistycznych. Punkt widzenia detektywów | str.    488
  11. Standaryzacja zasad wykonywania zawodu detektywa | str.    491
  12. Atuty agencji detektywistycznych w oczach detektywów | str.    493
  13. "Czynności operacyjno-rozpoznawcze" a legalne metody pracy detektywa | str.    498
  14. Nieudana próba regulacji - projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych z 2008 r. | str.    508
  15. Detektywi "na granicy prawa" - samoocena | str.    509
  
  Rozdział VIII
  Agencja prywatnego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego | str.    513
  1. Wprowadzenie | str.    513
  2. Wywiad i kontrwywiad - przemiany | str.    515
  3. Zakres działania i typowe zadania agencji wywiadu biznesowego | str.    523
  4. Oferta polskich firm wywiadu biznesowego | str.    529
  5. Stowarzyszenia prywatnego wywiadu biznesowego oraz zajmujące się prywatnym ściganiem oszustw i nadużyć gospodarczych | str.    536
  6. Wywiady: "biały", "szary" i "czarny" | str.    537
  7. Agencje wywiadu biznesowego a państwo | str.    545
  8. Rozproszona ochrona bezpieczeństwa gospodarczego | str.    547
  9. Agencje wywiadu biznesowego na świecie | str.    549
  10. Agencje wywiadu biznesowego w Polsce | str.    554
  11. "Sygnaliści" - obrońcy prawa i bezpieczeństwa? | str.    561
  
  Rozdział IX
  Prywatne agencje ochrony bezpieczeństwa osób i mienia | str.    564
  1. Wprowadzenie | str.    565
  2. Agencje ochrony na świecie | str.    574
  3. Stowarzyszenia agencji ochrony na świecie - samoorganizacja i samoregulacja środowiska | str.    579
  4. Agencje ochrony osób i mienia w Polsce oraz ich stowarzyszenia | str.    582
  5. Specyfika działania agencji ochrony osób i mienia w okresie kontrolowanej transformacji ustrojowej w Polsce | str.    588
  6. Ochrona osób i mienia w Polsce - aktualny stan prawny | str.    593
  7. Trudne okoliczności działania | str.    596
  8. Kwalifikacje pracowników ochrony | str.    607
  9. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna w rękach pracowników prywatnej ochrony | str.    613
  10. Prywatne agencje militarne a państwo | str.    620
  11. Dyskusyjne przypadki prywatyzacji ochrony bezpieczeństwa w Polsce | str.    622
  12. Pracownik ochrony obiektu a obywatel - brak zaufania | str.    624
  
  Rozdział X
  Prywatne agencje wojskowe | str.    627
  1. Wprowadzenie | str.    627
  2. Broń palna w rękach kontraktorów, najemników i przestępców | str.    635
  3. Przegląd stanowisk politycznych demokratycznych państw prawa w sprawie roli i zadań PMC | str.    640
  4. Problemy prawne kontraktorów i PMC | str.    645
  5. Długa droga od soft law do hard law | str.    649
  6. Kto może legalnie zlecić usługi wojskowe w rejonie konfliktu? | str.    661
  7. Profile działania PMC | str.    667
  8. Perspektywy PMC | str.    670
  9. Przykłady agencji PMC | str.    672
  10. Samoorganizacja prywatnych agencji wojskowych - stowarzyszenia PMC | str.    678
  11. Problem paramilitarnych prywatnych organizacji o ukrytych albo niejawnych celach | str.    679
  12. Militaryzacja społeczeństw? | str.    680
  
  Rozdział XI
  Morskie agencje ochrony | str.    682
  1. Wprowadzenie - piraci, rabusie i terroryści morscy | str.    682
  2. Obszary ataków piratów i koszty okupów | str.    685
  3. Kto powinien zapewnić ochronę bezpieczeństwa na statkach handlowych na morzu otwartym? Próby opanowania sytuacji przez organizacje międzynarodowe | str.    687
  4. Stanowiska w sprawie dopuszczalności prywatnej, uzbrojonej ochrony na statkach handlowych i pasażerskich | str.    691
  5. Nierozwiązane problemy prywatnej uzbrojonej ochrony na statkach | str.    696
  6. Punkt widzenia kontraktorów morskich | str.    700
  7. Samoregulacja środowiskowa, tzw. akty legislacji autonomicznej | str.    701
  8. Kwalifikacje zawodowe pracowników ochrony morskiej | str.    704
  9. Szacunki dotyczące rynku PMS | str.    706
  
  Rozdział XII
  "Niepaństwowe prawo"? | str.    709
  1. Podsumowanie | str.    709
  2. Prawo nieoficjalne. Postprawo. Prawo kosmopolityczne | str.    713
  3. Przegląd stanowisk: pluralizm prawny, żywe prawo, diaspora prawa i ekumenizm prawny, instytucjonalne porządki normatywne, nowe prawo zwyczajowe, wspólne doświadczenia normatywne | str.    725
  4. Normy formalne i nieformalne | str.    733
  4.1. Przepisy porządkowe: regulaminy i instrukcje wewnętrzne | str.    734
  4.2. Normy techniczne | str.    753
  4.3. Kodeksy etyki zawodowej | str.    758
  4.4. Globalne standardy | str.    765
  4.5. Normy bezpieczeństwa w planach ochrony | str.    772
  4.6. Inne akty normatywne | str.    786
  4.7. Niepisane normy kolizyjne tworzone przez kierowników i pracowników | str.    787
  4.8. Adresaci norm na "zwodzonym moście" | str.    796
  
  Literatura | str.    805
  
  Private security protection
  Concepts, entities, norms, tasks and contexts
  Summary | str.    853
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia