Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji pracy i badań

Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji pracy i badań

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

30,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja wprowadza nowe wątki do teorii pedagogiki pracy istotnie ją poszerzając, między innymi o ekonomiczny sens pracy, analizę pracy w kategoriach wartości a także analizuje rynkowy wymiar pracy.


Liczba stron405
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-639-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  CZĘŚĆ PIERWSZA. PODSTAWOWE POJĘCIA PE DAGOGIKI PRACY WAŻNYMI KATEGORIAMI DLA EDUKACJI I PRACY    14
    Wprowadzenie    19
    1. WIELOWYMIAROWOŚĆ PRACY    21
      1.1. Źródła pracy    21
      1.2. Praca jako kategoria poznawcza (naukowa)    24
      1.3. Interdyscyplinarny charakter pracy – wybrane problemy    28
        1.3.1. Filozoficzne rozumienie pracy    29
        1.3.2. Pedagogiczne konteksty pracy    31
        1.3.3. Praca i jej problemy psychologiczne    34
        1.3.4. Ergonomia u źródeł bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych pracy    40
        1.3.5. Socjologiczne rozumienie pracy    45
        1.3.6. Ekonomiczny sens pracy    46
      1.4. Praca w kategoriach wartości    47
        1.4.1. Rodowód, istota i struktury wartości    47
        1.4.2. Wartościowanie pracy    52
      1.5. Praca zawodowa    54
        1.5.1. Typologie pracy zawodowej    56
        1.5.2. Współczesny charakter pracy zawodowej    62
        1.5.3. Edukacyjne wymiary pracy zawodowej    66
      1.6. Praca jako kategoria rynkowa    76
        1.6.1. Krajowy rynek pracy    77
        1.6.2. Zagraniczne rynki pracy    82
        1.6.3. Interesariusze rynku pracy    86
      1.7. Bezrobocie problemem współczesnej pracy zawodowej    93
        1.7.1. Bezrobocie i jego struktura    94
        1.7.2. Środki i formy przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków bezrobocia    96
    2. WIELOWYMIAROWOŚĆ ZAWODU    99
      2.1. Geneza zawodu    99
      2.2. Zawód w ujęciu poznawczym    101
      2.3. Interdyscyplinarne rozumienie zawodu – wybrane problemy    106
      2.4. Zawód w ujęciu systemowym    108
        2.4.1. Pojęcie systemu    109
        2.4.2. Klasyfikacja zawodów i specjalności jako ujęcie systemowe    109
        2.4.3. Struktury europejskich ram kwalifikacji w ujęciu systemowym    116
        2.4.4. Opis zawodu i jego struktura jako przykład rozwiązania systemowego    120
        2.4.5. Norma jako standard kwalifikacji zawodowych kolejnym rozwiązaniem systemowym    126
      2.5. Zawód ważnym instrumentem porady zawodowej    131
        2.5.1. Porada zawodowa – jej rozumienie i definiowanie    131
        2.5.2. Wybrane koncepcje rozwoju człowieka ważne w karierze zawodowej    134
        2.5.3. Porada zawodowa w dążeniu człowieka do kariery    136
    3. KWALIFIKACJE JAKO WAŻNA KATEGORIA OPISUJĄCA ZAWÓD I PROCES PRACY    147
      3.1. Rodowód kwalifikacji    147
      3.2. Kwalifikacje jako kategoria naukowa (poznawcza)    149
      3.3. Struktury, modele, kryteria i poziomy kwalifikacyjne    149
      3.4. Kwalifikacje w kategoriach wartości    156
    4. KOMPETENCJE – ICH ROZUMIENIE I ZNACZENIE DLA PRACY ZAWODOWEJ CZŁOWIEKA    160
      4.1. Od źródeł do struktur kompetencji    165
      4.2. Typologie kompetencji    168
        4.2.1. Kompetencje kluczowe – rodowód i istota    168
          4.2.1.1. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie    169
          4.2.1.2. Umiejętnościowy charakter kompetencji kluczowym kryterium przydatności do zatrudnienia    170
        4.2.2. Kompetencje zawodowe    171
  CZĘŚĆ DRUGA. EDUKACYJNE WYMIARY WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI PRACY    175
    Wprowadzenie    177
    1. EDUKACJA JAKO KATEGORIA NAUKOWA    179
    2. TEORIA PEDAGOGIKI PRACY A STRUKTURY EDUKACYJNE    182
      2.1. Edukacja permanentna    182
      2.2. Edukacja szkolna    183
        2.2.1. Edukacja przedzawodowa    183
        2.2.2. Edukacja prozawodowa – przyszłość czy przeszłość    185
        2.2.3. Edukacja zawodowa – szkolna i pozaszkolna    188
    3. SYSTEM EDUKACJI W PRZYGOTOWANIU CZŁOWIEKA DO PRACY ZAWODOWEJ    192
      3.1. System edukacji    192
        3.1.1. System szkolny w procesie przygotowania człowieka do pracy zawodowej    193
        3.1.2. System pozaszkolny w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej    195
      3.2. Obszary edukacyjnego przygotowania człowieka do pracy zawodowej    199
        3.2.1. Edukacja przedzawodowa    199
          3.2.1.1. Tło historyczne wychowania przez pracę i do pracy    200
          3.2.1.2. Problemy definicyjne wychowania przez pracę i do pracy    201
          3.2.1.3. Wychowanie przez pracę i do pracy w edukacji przedzawodowej    202
          3.2.1.4. Treści ogólnokształcące edukacji przedzawodowej    204
        3.2.2. Edukacja prozawodowa w przygotowywaniu człowieka do pracy zawodowej    208
          3.2.2.1. Kształcenie ogólne w liceum profilowanym    210
          3.2.2.2. Kształtowanie umiejętności kluczowych w liceum profilowanym    211
          3.2.2.3. Kształtowanie kwalifikacji ogólno zawodowych w liceum profilowanym    213
          3.2.2.4. Uniwersalność wykształcenia absolwenta liceum profilowanego    216
      3.3. Edukacja zawodowa w przygotowaniu człowieka do pracy    220
        3.3.1. Kształcenie zawodowe jako kategoria naukowa (poznawcza)    222
        3.3.2. Szkolne kształcenie zawodowe    227
        3.3.3. Pozaszkolne kształcenie zawodowe    231
    4. EDUKACJA ZAWODOWA JAKO PROCES KSZTAŁTOWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH    233
      4.1. Treści kształcenia w edukacji zawodowej    233
      4.2. Model czynnościowy treści kształcenia a struktury dokumentów edukacyjnych    237
        4.2.1. Podstawy programowe kształcenia w zawodach    238
        4.2.2. Programy kształcenia i pakiety dydaktyczne przydatne w edukacji zawodowej    239
        4.2.3. Standardy jako norma wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie    248
      4.3. Infrastruktura szkół a potrzeby edukacyjne wyznaczone obszarami pedagogiki pracy    256
        4.3.1. Specjalistyczne klasopracownie    258
        4.3.2. Pracownie szkolne    260
        4.3.3. Specjalne szkolne pomieszczenia infrastrukturalne    261
      4.4. Nauczyciel a potrzeby edukacyjne wyznaczone obszarami pedagogiki pracy    265
        4.4.1. Współdziałanie nauczycieli i uczniów w procesie kształtowania kwalifikacji zawodowych    269
        4.4.2. Miejsca pracy kadry pedagogicznej szkolnego i pozaszkolnego systemów kształcenia zawodowego    272
      4.5. Edukacja zawodowa wobec priorytetów Unii Europejskiej    273
        4.5.1. Zagadnienia definicyjne edukacji europejskiej    273
        4.5.2. Priorytety edukacji europejskiej w kształceniu zawodowym    274
        4.5.3. Raporty unijne europejskim wymiarem edukacji zawodowej    277
        4.5.4. Deklaracje unijne narzędziem europejskiego wymiary edukacji zawodowej    281
  CZĘŚĆ TRZECIA. EDUKACJA I PRACA WAŻNYMI OBSZARAMI BADAWCZYMI WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI PRACY    285
    Wprowadzenie    287
    1. EDUKACJA I PRACA W NURCIE NAUKOZNAWCZYM    289
      1.1. Wiedza w nurcie naukoznawczym    289
      1.2. Rodowód wiedzy i jej rodzaje    290
      1.3. Struktury wiedzy i jej systemy    292
      1.4. Edukacyjny wymiar procesów poznawczych (epistemologicznych)    293
        1.4.1. Epistemologia a struktury nauki    295
        1.4.2. Edukacja i praca w strukturach nauki    301
    2. METODOLOGIA NAUK – ROZUMIENIE, STRUKTURA I ZAKRES    305
    3. EDUKACJA I PRACA A STRUKTURY BADAWCZE PEDAGOGIKI PRACY    309
    4. WYBRANE TYPOLOGIE METOD BADAWCZYCH PRZYDATNE W BADANIACH EDUKACJI I PRACY    312
      4.1. Typologie metod badawczych upowszechniane w pedagogice społecznej    313
      4.2. Typologie metod badawczych wg Z. Wiatrowskiego    313
      4.3. Typologia metod badawczych wg M. Łobockiego    315
      4.4. Typologia metod badawczych wg S. Juszczyka    316
      4.5. Typologia metod badawczych wg T. Nowackiego    316
    5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD BADAWCZYCH PRZYDATNYCH W BADANIACH EDUKACJI I PRACY    319
      5.1. Obserwacja    319
      5.2. Wywiad w zbieraniu opinii    320
      5.3. Ankieta w zbieraniu opinii    321
      5.4. Badanie wytworów pracy i dokumentów    321
      5.5. Testy pedagogiczne    322
      5.6. Eksperyment    324
      5.7. Testy psychologiczne    325
      5.8. Monografia pedagogiczna    325
      5.9. Metoda indywidualnych przypadków (kazuistyczna, studium przypadku)    326
      5.10. Metoda autobiograficzna    327
      5.11. Modelowanie    328
      5.12. Metoda symulacji komputerowej    328
    6. EDUKACJA PRZYGOTOWUJĄCA CZŁOWIEKA DO ZATRUDNIENIA JAKO PROCES BADAWCZY    330
    7. PRACA JAKO PROCES BADAWCZY    332
      7.1. Rodowód badania pracy i jego współczesne konsekwencje    332
      7.2. Metody badawcze teorii naukowej organizacji pracy przydatne w procesach badania pracy    334
        7.2.1. Metody badania i usprawniania metod pracy    334
        7.2.2. Mierzenie i normowanie pracy    335
        7.2.3. Kwalifikowanie pracy    336
        7.2.4. Analiza wartościowania pracy    338
        7.2.5. Badanie ruchów    338
        7.2.6. Analiza i projektowanie organizacji (instytucji)    342
      7.3. Współczesne metody badania pracy    344
        7.3.1. Teorie humanistyczne wyznacznikiem współczesnych tendencji badania pracy    344
        7.3.2. Teoria kompleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Menegement) kryterium badania pracy    347
        7.3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnym trendem w badaniu pracy    353
        7.3.4. Menedżerment kadrowy przyszłością badania pracy    358
  ZAKOŃCZENIE    361
  BIBLIOGRAFIA    363
  STRESZCZENIE    393
  TABLE OF CONTENS    397
  SUMMARY    403
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia